ca.patch

Joan Duran, 2008-10-04 23:26

Download (3.08 KB)

View differences:

trunk/lang/ca.yml (working copy)
77 77
notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
78 78
notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
79 79
notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
80
notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
80 81

  
81 82
error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %s" 
82 83
error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
......
163 164
field_done_ratio: %% realitzat
164 165
field_auth_source: "Mode d'autenticació"
165 166
field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
166
field_comment: Comentari
167
field_comments: Comentari
167 168
field_url: URL
168 169
field_start_page: Pàgina inicial
169 170
field_subproject: Subprojecte
......
209 210
setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
210 211
setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
211 212
setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
213
setting_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
212 214
setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
213 215
setting_protocol: Protocol
214 216
setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
......
218 220
setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
219 221
setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
220 222
setting_mail_handler_api_key: Clau API
223
setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
221 224

  
222 225
project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
223 226
project_module_time_tracking: Seguidor de temps
......
402 405
label_associated_revisions: Revisions associades
403 406
label_added: afegit
404 407
label_modified: modificat
408
label_renamed: reanomenat
409
label_copied: copiat
 label_deleted: suprimit
405 410
label_latest_revision: Última revisió
406 411
label_latest_revision_plural: Últimes revisions
......
462 467
label_end_to_end: final al final
463 468
label_start_to_start: començament al començament
464 469
label_start_to_end: començament al final
465
label_stay_logged_in: "Manté l'entrada en"
470
label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
466 471
label_disabled: inhabilitat
467 472
label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
468 473
label_me: jo mateix
......
560 565
button_annotate: Anota
561 566
button_update: Actualitza
562 567
button_configure: Configura
568
button_quote: Cita
563 569

  
564 570
status_active: actiu
565 571
status_registered: informat
......
635 641
enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
636 642
enumeration_doc_categories: Categories del document
637 643
enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
638
button_quote: Quote
639
setting_sequential_project_identifiers: Generate sequential project identifiers
640
notice_unable_delete_version: Unable to delete version.
641
field_comments: Comment
642
setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
643
label_renamed: renamed
644
label_copied: copied