lt.diff

Toshi MARUYAMA, 2013-04-04 13:17

Download (10 KB)

View differences:

config/locales/lt.yml
1 1
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
2 2
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3 3
# Redmine translation by Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
4
#           and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
5
#					  and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
4
# and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
5
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
6
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
7

 
6 8
lt:
7 9
 direction: ltr
8 10
 date:
......
228 230
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfiguracija sėkmingai užkrauta.
229 231
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma panaikinti versiją.
230 232
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašą.
231
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
232
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
233
 notice_issue_done_ratios_updated: Problemos baigtumo rodikliai atnaujinti.
234
 notice_gantt_chart_truncated: Grafikas buvo sutrumpintas, kadangi jis viršija maksimalų (%{max}) leistinų atvaizduoti elementų kiekį
233 235
 notice_issue_successful_create: Darbas %{id} sukurtas.
234 236

 
235 237
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfiguracija negali būti užkrauta: %{value}"
......
241 243
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
242 244
 error_no_default_issue_status: Nenustatyta numatytoji darbų būsena. Prašome patikrinti konfigūravimą ("Administravimas -> Darbų būsenos").
243 245
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
244
 error_can_not_delete_tracker: "This tracker contains issues and cannot be deleted."
245
 error_can_not_remove_role: "This role is in use and cannot be deleted."
246
 error_can_not_delete_tracker: "Šis pėdsekys turi įrašus ir todėl negali būti ištrintas."
247
 error_can_not_remove_role: "Ši rolė yra naudojama ir negali būti ištrinta."
246 248
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.
247 249
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
248
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
249
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
250
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
250
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Įrašo baigtumo rodikliai nebuvo atnaujinti. "
251
 error_workflow_copy_source: 'Prašome pasirinkti pirminį šaltinio seklį arba rolę'
252
 error_workflow_copy_target: 'Prašome pasirinkti galutinį paskirties seklį(-ius) arba rolę(-s)'
251 253
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso'
252 254
 error_unable_to_connect: Negalima prisijungti (%{value})
255
 error_attachment_too_big: "Ši byla negali būti įkelta, nes viršija maksimalią (%{max_size}) leistiną bylos apimtį"
253 256
 error_attachment_too_big: "This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})"
254 257
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(ų) negali būti išsaugota."
255 258

 
......
431 434
 setting_cache_formatted_text: Paslėpti formatuotą tekstą
432 435
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
433 436
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
434
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
437
 setting_commit_logtime_activity_id: Laiko įrašų veikla
435 438
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
436 439
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
437 440
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
......
877 880
 label_issues_visibility_public: Visi vieši darbai
878 881
 label_issues_visibility_own: Darbai, sukurti vartotojo arba jam priskirti
879 882
 label_git_report_last_commit: Nurodyti paskutinį failų ir katalogų pakeitimą
880
 label_parent_revision: Parent
881
 label_child_revision: Child
883
 label_parent_revision: Pirminė revizija
884
 label_child_revision: Sekanti revizija
882 885
 label_export_options: "%{export_format} eksportavimo nustatymai"
883 886

 
884 887
 button_login: Registruotis
......
994 997
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotoją, kuris paminėtas saugyklos log'e.\nVartotojai, turintys tą patį Redmine ir saugyklos vardą ar el.paštą yra automatiškai surišti."
995 998
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as nukarpytas, nes jis viršijo maksimalų rodomų eilučių skaičių."
996 999
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
997
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
1000
 text_wiki_page_destroy_question: "Šis puslapis turi %{descendants} susijusių arba išvestinių puslapių. Ką norėtumėte daryti?"
998 1001
 text_wiki_page_nullify_children: Laikyti child puslapius kaip pagrindinius puslapius
999 1002
 text_wiki_page_destroy_children: "Pašalinti child puslapius ir jų palikuonis"
1000 1003
 text_wiki_page_reassign_children: "Priskirkite iš naujo 'child' puslapius šiam pagrindiniam puslapiui"
1001
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
1004
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs esate pasiruošęs panaikinti dalį arba visus leidimus ir po šio pakeitimo galite prarasti šio projekto redagavimo galimybę. \n Ar jūs esate įsitikinęs ir tęsti?"
1002 1005
 text_zoom_in: Priartinti
1003 1006
 text_zoom_out: Nutolinti
1004 1007
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Dabartinis puslapis turi neišsaugoto teksto, kuris bus prarastas, jeigu paliksite šį puslapį."
1005 1008
 text_scm_path_encoding_note: "Numatytasis: UTF-8"
1006
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1009
 text_git_repository_note: Saugykla (repository) yra plika ir vietinė (pvz. /gitrepo, c:\gitrepo)
1007 1010
 text_mercurial_repository_note: Vietinė saugykla (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1008 1011
 text_scm_command: Komanda
1009 1012
 text_scm_command_version: Versija
......
1068 1071
 label_completed_versions: Užbaigtos versijos
1069 1072
 text_project_identifier_info: Leidžiamos tik mažosios raidės (a-z), skaitmenys, brūkšneliai ir pabraukimo simboliai.<br />Kartą išsaugojus pakeitimai negalimi
1070 1073
 field_multiple: Keletas reikšmių
1071
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1074
 setting_commit_cross_project_ref: Leisti visų kitų projektų įrašus susieti nuorodomis ir sutaisyti
1072 1075
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Išsaugoti mano žinutę ir atmesti likusius mano pataisymus
1073 1076
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Išsaugoti mano pakeitimus (ankstesnių pakeitimų žinutės bus išsaugotos, tačiau kai kurie pakeitimai bus perrašyti)
1074 1077
 notice_issue_update_conflict: Darbas buvo pakoreguotas kito vartotojo kol jūs atlikote pakeitimus.
......
1130 1133
 setting_non_working_week_days: Nedarbo dienos
1131 1134
 label_in_the_next_days: per ateinančias
1132 1135
 label_in_the_past_days: per paskutines
1133
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1134
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1135
  removed in order to preserve only one value per item.
1136
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1137
 permission_add_documents: Add documents
1138
 permission_edit_documents: Edit documents
1139
 permission_delete_documents: Delete documents
1140
 label_gantt_progress_line: Progress line
1141
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1142
 field_inherit_members: Inherit members
1143
 field_closed_on: Closed
1136
 label_attribute_of_user: Vartotojo %{name}
1137
 text_turning_multiple_off: Jei jūs išjungsite kelių reikšmių pasirinkimą, visos išvardintos reikšmės bus pašalintos ir palikta tik viena reikšmė kiekvienam laukui.
1138
 label_attribute_of_issue: Įrašai %{name}
1139
 permission_add_documents: Pridėti dokumentus
1140
 permission_edit_documents: Redaguoti dokumentus
1141
 permission_delete_documents: Trinti dokumentus
1142
 label_gantt_progress_line: Progreso linija
1143
 setting_jsonp_enabled: Įgalinti JSONP palaikymą
1144
 field_inherit_members: Paveldėti narius
1145
 field_closed_on: Uždarytas
1144 1146
 field_generate_password: Generate password
1145
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1147
 setting_default_projects_tracker_ids: Sekliai pagal nutylėjimą naujiems projektams
1146 1148
 label_total_time: Iš viso
1147
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1148
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1149
 text_scm_config: Jūs galite pakeisti SCM komandas byloje config/configuration.yml. Prašome perkrauti programą po redagavimo, idant įgalinti pakeitimus.
1150
 text_scm_command_not_available: SCM komanda nepasiekiama. Patikrinkite administravimo skydelio nustatymus.
public/javascripts/jstoolbar/lang/jstoolbar-lt.js
9 9
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Heading 3';
10 10
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Nenumeruotas sąrašas';
11 11
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Numeruotas sąrašas';
12
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Quote';
13
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Remove Quote';
12
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Cituoti';
13
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Pašalinti citavimą';
14 14
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Preformatuotas tekstas';
15 15
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Nuoroda į Wiki puslapį';
16 16
jsToolBar.strings['Image'] = 'Paveikslas';