Referencë e Shpejtë për Sintaksën Wiki (Markdown)

Stile Shkronjash (më tepër)
Të trasha**Të trasha**Të trasha
Të pjerrëta*Të pjerrëta*Të pjerrëta
Të nënvizuara_Të nënvizuara_Të nënvizuara
E fshirë~~E fshirë~~E fshirë
Kod Brendazi`Kod Brendazi`Kod Brendazi
Tekst i paraformatuar```
 rreshta
 kodi
```
 rreshta
 kodi
Kod i theksuar (më tepër)
Kod i theksuar``` ruby
3.times do
  puts 'Hello'
end
```
3.times do
  puts 'Hello'
end
Lista
Unordered list* Element 1
  * Nënelement
* Element 2
  • Element 1
    • Nënelement
  • Element 2
Ordered list1. Element 1
   1. Nënelement
2. Element 2
  1. Element 1
    1. Nënelement
  2. Element 2
Tituj (më tepër)
Heading 1# Titull 1

Titull 1

Heading 2## Titull 2

Titull 2

Heading 3### Titull 3

Titull 3

Lidhje (më tepër)
http://foo.barhttp://foo.bar
[Foo](http://foo.bar)Foo
Lidhje Redmine (më tepër)
Lidhje te një faqe Wiki[[Wiki page]]faqe Wiki
Çështja #12Çështja #12
##12E meta #12: Subjekti i çështjes
Rishikim r43Rishikim r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:njëfarë/kartelesource:njëfarë/kartele
Figura brendazi (më tepër)
Figurë![](url_figure)
![](figurë_bashkëngjitur)
Tabela
| A | B | C |
|---|---|---|
| A | B | C |
| D | E | F |
ABC
ABC
DEF

Më Tepër të Dhëna