Referencë e Shpejtë për Sintaksën Wiki

Stile Shkronjash (më tepër)
Të trasha*Të trasha*Të trasha
Të pjerrëta_Të pjerrëta_Të pjerrëta
Të nënvizuara+Të nënvizuara+Të nënvizuara
E fshirë-E fshirë-E fshirë
??Citim??Citim
Kod Brendazi@Kod Brendazi@Kod Brendazi
Tekst i paraformatuar<pre>
 rreshta
 kodi
</pre>
 rreshta
 kodi
Kod i theksuar (më tepër)
Kod i theksuar<pre><code class="ruby">
3.times do
  puts 'Hello'
end
</code></pre>
3.times do
  puts 'Hello'
end
Lista
Listë e parenditur* Element 1
** Nënelement
* Element 2
  • Element 1
    • Nënelement
  • Element 2
Listë e renditur# Element 1
## Nënelement
# Element 2
  1. Element 1
    1. Nënelement
  2. Element 2
Tituj (më tepër)
Titull 1h1. Titull 1

Titull 1

Titull 2h2. Titull 2

Titull 2

Titull 3h3. Titull 3

Titull 3

Lidhje (më tepër)
http://foo.barhttp://foo.bar
"Foo":http://foo.barFoo
Lidhje Redmine (më tepër)
Lidhje te një faqe Wiki[[Wiki page]]faqe Wiki
Çështja #12Çështja #12
##12E meta #12: Subjekti i çështjes
Rishikim r43Rishikim r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:njëfarë/kartelesource:njëfarë/kartele
Figura brendazi (më tepër)
Figurë!url_figure!
!figura_bashkëngjitur!
Tabela
|_. A |_. B |_. C |
| A | B | C |
|/2. row span | B | C |
|\2. col span |
ABC
ABC
row spanBC
col span

Më Tepër të Dhëna