விக்கி தொடரியல் விரைவு குறிப்பு (Markdown)

எழுத்துரு பாங்குகள் (மேலும்)
Strong**வலுவான**வலுவான
Italic*சாய்வு*சாய்வு
Underline_அடிக்கோடிட்டு_அடிக்கோடிட்டு
Deleted~~நீக்கப்பட்டது~~நீக்கப்பட்டது
Inline Code`இன்லைன் குறியீடு`இன்லைன் குறியீடு
Preformatted text```
 கோடுகள்
 குறியீடு
```
 கோடுகள்
 குறியீடு
சிறப்பம்சமாக குறியீடு (மேலும்)
Highlighted code``` ruby
3.times do
  puts 'Hello'
end
```
3.times do
  puts 'Hello'
end
பட்டியல்கள்
Unordered list* பொருள் 1
  * துணை
* பொருள் 2
  • பொருள் 1
    • துணை
  • பொருள் 2
Ordered list1. பொருள் 1
   1. துணை
2. பொருள் 2
  1. பொருள் 1
    1. துணை
  2. பொருள் 2
தலைப்புகள்(மேலும்)
Heading 1# தலைப்பு 1

தலைப்பு 1

Heading 2## தலைப்பு 2

தலைப்பு 2

Heading 3### தலைப்பு 3

தலைப்பு 3

இணைப்புகள் (மேலும்)
http://foo.barhttp://foo.bar
[Foo](http://foo.bar)Foo
Redmine இணைப்புகள் (மேலும்)
Link to a Wiki page[[Wiki page]]Wiki page
சிக்கல்கள் #12சிக்கல்கள் #12
##12Bug #12: The issue subject
திருத்தம் r43திருத்தம் r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
இன்லைன் படங்கள் (மேலும)
Image![](படம்_url)
![](இணைக்கப்பட்ட_படம்)
அட்டவணை
| A | B | C |
|---|---|---|
| A | B | C |
| D | E | F |
ABC
ABC
DEF

மேலும் தகவல்