விக்கி தொடரியல் விரைவு குறிப்பு

எழுத்துரு பாங்குகள் (மேலும்)
Strong*வலுவான*வலுவான
Italic_சாய்வு_சாய்வு
Underline+அடிக்கோடிட்டு+அடிக்கோடிட்டு
Deleted-நீக்கப்பட்டது-நீக்கப்பட்டது
??மேற்கோள்??மேற்கோள்
Inline Code@இன்லைன் குறியீடு@இன்லைன் குறியீடு
Preformatted text<pre>
 கோடுகள்
 குறியீடு
</pre>
 கோடுகள்
 குறியீடு
சிறப்பம்சமாக குறியீடு (மேலும்)
Highlighted code<pre><code class="ruby">
3.times do
  puts 'Hello'
end
</code></pre>
3.times do
  puts 'Hello'
end
பட்டியல்கள்
Unordered list* பொருள் 1
** துணை
* பொருள் 2
  • பொருள் 1
    • துணை
  • பொருள் 2
Ordered list# பொருள் 1
## துணை
# பொருள் 2
  1. பொருள் 1
    1. துணை
  2. பொருள் 2
தலைப்புகள் (மேலும்)
Heading 1h1. தலைப்பு 1

தலைப்பு 1

Heading 2h2. தலைப்பு 2

தலைப்பு 2

Heading 3h3. தலைப்பு 3

தலைப்பு 3

இணைப்புகள் (மேலும்)
http://foo.barhttp://foo.bar
"Foo":http://foo.barFoo
Redmine இணைப்புகள் (மேலும்)
Link to a Wiki page[[Wiki page]]Wiki page
சிக்கல்கள் #12சிக்கல்கள் #12
##12Bug #12: The issue subject
திருத்தம் r43திருத்தம் r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
இன்லைன் படங்கள் (மேலும்)
Image!படம்_url!
!இணைக்கப்பட்ட_படம்!
அட்டவணை
|_. A |_. B |_. C |
| A | B | C |
|/2. row span | B | C |
|\2. col span |
ABC
ABC
row spanBC
col span

மேலும் தகவல்