FaGuide » History » Version 3

Version 2 (حجت‌اله م, 2015-09-12 07:57) → Version 3/6 (حجت‌اله م, 2015-09-12 08:17)

h1. به نام خدا

h2. راهنمای فارسی Redminde

[[راهنمای نصب]]

*به دلیل این که راهنمای فارسی تازه شروع شده و به روز نیشت. توصیه می شود به صفحه راهنمای اصلی(انگلیسی مراجعه کنید*