FaGuide » History » Version 4

حجت‌اله م, 2015-09-19 07:09

1 1 حجت‌اله م
h1. به نام خدا
2 1 حجت‌اله م
3 4 حجت‌اله م
h2. راهنمای فارسی Redmine
4 2 حجت‌اله م
5 2 حجت‌اله م
[[راهنمای نصب]]
6 3 حجت‌اله م
7 3 حجت‌اله م
*به دلیل این که راهنمای فارسی تازه شروع شده و به روز نیشت. توصیه می شود به صفحه راهنمای اصلی(انگلیسی مراجعه کنید*