FaGuide » History » Version 5

« Previous - Version 5/6 (diff) - Next » - Current version
حجت‌اله م, 2018-08-19 21:11


بسم الله الرحمن الرحیم
h2. راهنمای فارسی Redmine

راهنمای نصب

به دلیل این که راهنمای فارسی تازه شروع شده و به روز نیشت. توصیه می شود به صفحه راهنمای اصلی(انگلیسی مراجعه کنید