بسم الله الرحمن الرحیم

راهنمای فارسی Redmine

راهنمای نصب

به دلیل این که راهنمای فارسی تازه شروع شده و به روز نیشت. توصیه می شود به صفحه راهنمای اصلی(انگلیسی مراجعه کنید