vi-trunk-for-2.2-stable-01.diff

Toshi MARUYAMA, 2013-03-03 11:13

Download (54.2 KB)

View differences:

config/locales/vi.yml
2 2
# by
3 3
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
4 4
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5
#  Nguyen Minh Thien (thiencdcn@gmail.com, http://www.eDesignLab.org)
5 6

 
6 7
vi:
7 8
 number:
......
80 81
    one:  "khoảng 1 giờ"
81 82
    other: "khoảng %{count} giờ"
82 83
   x_hours:
83
    one:  "1 hour"
84
    other: "%{count} hours"
84
    one:  "1 giờ"
85
    other: "%{count} giờ"
85 86
   x_days:
86 87
    one:  "1 ngày"
87 88
    other: "%{count} ngày"
......
98 99
    one:  "hơn 1 năm"
99 100
    other: "hơn %{count} năm"
100 101
   almost_x_years:
101
    one:  "almost 1 year"
102
    other: "almost %{count} years"
102
    one:  "gần 1 năm"
103
    other: "gần %{count} năm"
103 104
  prompts:
104 105
   year:  "Năm"
105 106
   month: "Tháng"
......
142 143
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
143 144
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
144 145
    circular_dependency: "quan hệ có thể gây ra lặp vô tận"
145
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
146
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
146 147

 
147 148
 direction: ltr
148 149
 date:
......
214 215
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
215 216
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
216 217
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực RSS đã được tạo lại.
217
 notice_failed_to_save_issues: "Failed to save %{count} issue(s) on %{total} selected: %{ids}."
218
 notice_no_issue_selected: "No issue is selected! Please, check the issues you want to edit."
218
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
219
 notice_no_issue_selected: "Không có vấn đề được chọn! Vui lòng kiểm tra các vấn đề bạn cần chỉnh sửa."
219 220
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra và đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
220 221
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
221 222
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
222 223

 
223 224
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
224
 error_scm_not_found: "The entry or revision was not found in the repository."
225
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
225 226
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
226
 error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
227
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
227 228
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
228 229

 
229 230
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật mã của bạn"
......
290 291
 field_version: Phiên bản
291 292
 field_type: Kiểu
292 293
 field_host: Host
293
 field_port: Port
294
 field_port: Cổng
294 295
 field_account: Tài khoản
295 296
 field_base_dn: Base DN
296
 field_attr_login: Login attribute
297
 field_attr_firstname: Firstname attribute
298
 field_attr_lastname: Lastname attribute
299
 field_attr_mail: Email attribute
300
 field_onthefly: On-the-fly user creation
297
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
298
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
299
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
300
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
301
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
301 302
 field_start_date: Bắt đầu
302 303
 field_done_ratio: Tiến độ
303
 field_auth_source: Authentication mode
304
 field_auth_source: Chế độ xác thực
304 305
 field_hide_mail: Không làm lộ email của bạn
305 306
 field_comments: Bình luận
306 307
 field_url: URL
......
330 331
 setting_login_required: Cần đăng nhập
331 332
 setting_self_registration: Tự chứng thực
332 333
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
333
 setting_issues_export_limit: Issues export limit
334
 setting_mail_from: Emission email address
334
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
335
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
335 336
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
336 337
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
337 338
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
338
 setting_wiki_compression: Wiki history compression
339
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
339 340
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
340 341
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là công cộng
341
 setting_autofetch_changesets: Autofetch commits
342
 setting_sys_api_enabled: Enable WS for repository management
342
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
343
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
343 344
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
344 345
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
345 346
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
346 347
 setting_date_format: Định dạng ngày
347 348
 setting_time_format: Định dạng giờ
348 349
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
349
 setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
350
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
350 351
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
351 352
 setting_protocol: Giao thức
352
 setting_per_page_options: Objects per page options
353
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
353 354
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
354
 setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
355
 setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
356
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
357
 setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
355
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
356
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
357
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
358
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
358 359
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
359 360
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
360 361

 
......
374 375
 label_project_new: Dự án mới
375 376
 label_project_plural: Dự án
376 377
 label_x_projects:
377
  zero: no projects
378
  one:  1 project
379
  other: "%{count} projects"
378
  zero: không có dự án
379
  one:  một dự án
380
  other: "%{count} dự án"
380 381
 label_project_all: Mọi dự án
381 382
 label_project_latest: Dự án mới nhất
382 383
 label_issue: Vấn đề
......
400 401
 label_tracker: Dòng vấn đề
401 402
 label_tracker_plural: Dòng vấn đề
402 403
 label_tracker_new: Tạo dòng vấn đề mới
403
 label_workflow: Workflow
404
 label_issue_status: Issue status
405
 label_issue_status_plural: Issue statuses
406
 label_issue_status_new: New status
404
 label_workflow: Quy trình làm việc
405
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
406
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
407
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
407 408
 label_issue_category: Chủ đề
408 409
 label_issue_category_plural: Chủ đề
409 410
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
410
 label_custom_field: Custom field
411
 label_custom_field_plural: Custom fields
412
 label_custom_field_new: New custom field
413
 label_enumerations: Enumerations
414
 label_enumeration_new: New value
411
 label_custom_field: Trường tùy biến
412
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
413
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
414
 label_enumerations: Liệt kê
415
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
415 416
 label_information: Thông tin
416 417
 label_information_plural: Thông tin
417 418
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
......
433 434
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
434 435
 label_new: Mới
435 436
 label_logged_as: Tài khoản »
436
 label_environment: Environment
437
 label_authentication: Authentication
438
 label_auth_source: Authentication mode
439
 label_auth_source_new: New authentication mode
440
 label_auth_source_plural: Authentication modes
437
 label_environment: Môi trường
438
 label_authentication: Xác thực
439
 label_auth_source: Chế độ xác thực
440
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
441
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
441 442
 label_subproject_plural: Dự án con
442 443
 label_and_its_subprojects: "%{value} và dự án con"
443
 label_min_max_length: Min - Max length
444
 label_list: List
444
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
445
 label_list: Danh sách
445 446
 label_date: Ngày
446
 label_integer: Integer
447
 label_float: Float
447
 label_integer: Số nguyên
448
 label_float: Số thực
448 449
 label_boolean: Boolean
449
 label_string: Text
450
 label_text: Long text
451
 label_attribute: Attribute
452
 label_attribute_plural: Attributes
450
 label_string: Văn bản
451
 label_text: Văn bản dài
452
 label_attribute: Thuộc tính
453
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
453 454
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
454 455
 label_change_status: Đổi trạng thái
455 456
 label_history: Lược sử
......
473 474
 label_version_plural: Phiên bản
474 475
 label_confirmation: Khẳng định
475 476
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
476
 label_read: Read...
477
 label_read: Đọc...
477 478
 label_public_projects: Các dự án công cộng
478 479
 label_open_issues: mở
479 480
 label_open_issues_plural: mở
480 481
 label_closed_issues: đóng
481 482
 label_closed_issues_plural: đóng
482 483
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
483
  zero: 0 open / %{total}
484
  one:  1 open / %{total}
485
  other: "%{count} open / %{total}"
484
  zero: "0 mở / %{total}"
485
  one:  "1 mở / %{total}"
486
  other: "%{count} mở / %{total}"
486 487
 label_x_open_issues_abbr:
487
  zero: 0 open
488
  one:  1 open
489
  other: "%{count} open"
488
  zero: 0 mở
489
  one:  1 mở
490
  other: "%{count} mở"
490 491
 label_x_closed_issues_abbr:
491
  zero: 0 closed
492
  one:  1 closed
493
  other: "%{count} closed"
492
  zero: 0 đóng
493
  one:  1 đóng
494
  other: "%{count} đóng"
494 495
 label_total: Tổng cộng
495 496
 label_permissions: Quyền
496 497
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
......
500 501
 label_nobody: Chẳng ai
501 502
 label_next: Sau
502 503
 label_previous: Trước
503
 label_used_by: Used by
504
 label_used_by: Được dùng bởi
504 505
 label_details: Chi tiết
505 506
 label_add_note: Thêm ghi chú
506 507
 label_per_page: Mỗi trang
......
514 515
 label_comment: Bình luận
515 516
 label_comment_plural: Bình luận
516 517
 label_x_comments:
517
  zero: no comments
518
  one: 1 comment
519
  other: "%{count} comments"
518
  zero: không có bình luận
519
  one: 1 bình luận
520
  other: "%{count} bình luận"
520 521
 label_comment_add: Thêm bình luận
521 522
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
522 523
 label_comment_delete: Xóa bình luận
......
551 552
 label_browse: Duyệt
552 553
 label_revision: Bản điều chỉnh
553 554
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
554
 label_associated_revisions: Associated revisions
555
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
555 556
 label_added: thêm
556 557
 label_modified: đổi
557 558
 label_copied: chép
......
573 574
 label_result_plural: Kết quả
574 575
 label_all_words: Mọi từ
575 576
 label_wiki: Wiki
576
 label_wiki_edit: Wiki edit
577
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
577 578
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
578 579
 label_wiki_page: Trang wiki
579 580
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
......
581 582
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
582 583
 label_current_version: Bản hiện tại
583 584
 label_preview: Xem trước
584
 label_feed_plural: Feeds
585
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
585 586
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
586 587
 label_issue_tracking: Vấn đề
587 588
 label_spent_time: Thời gian
......
590 591
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
591 592
 label_change_plural: Thay đổi
592 593
 label_statistics: Thống kê
593
 label_commits_per_month: Commits per month
594
 label_commits_per_author: Commits per author
594
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
595
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
595 596
 label_view_diff: So sánh
596 597
 label_diff_inline: inline
597
 label_diff_side_by_side: side by side
598
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
598 599
 label_options: Tùy chọn
599
 label_copy_workflow_from: Copy workflow from
600
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
600 601
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
601 602
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
602 603
 label_related_issues: Liên quan
......
636 637
 label_date_to: Đến
637 638
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
638 639
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
639
 label_send_test_email: Send a test email
640
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
640 641
 label_feeds_access_key_created_on: "Mã chứng thực RSS được tạo ra cách đây %{value}"
641 642
 label_module_plural: Mô-đun
642 643
 label_added_time_by: "thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
......
653 654
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của bạn"
654 655
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
655 656
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính bạn thực hiện"
656
 label_registration_activation_by_email: account activation by email
657
 label_registration_manual_activation: manual account activation
658
 label_registration_automatic_activation: automatic account activation
657
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
658
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
659
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
659 660
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
660
 label_age: Age
661
 label_age: Thời gian
661 662
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
662 663
 label_general: Tổng quan
663 664
 label_more: Chi tiết
......
721 722
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email thông báo sẽ gửi.
722 723
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
723 724
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
724
 text_project_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this project and related data ?
725
 text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): %{value} will be also deleted."
726
 text_workflow_edit: Select a role and a tracker to edit the workflow
725
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
726
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
727
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
727 728
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
728 729
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
729 730
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
730 731
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
731 732
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} ký tự."
732 733
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} ký tự."
733
 text_length_between: "Length between %{min} and %{max} characters."
734
 text_tracker_no_workflow: No workflow defined for this tracker
734
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} và %{max} ký tự."
735
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
735 736
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
736
 text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
737
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
738
 text_issue_added: "Issue %{id} has been reported by %{author}."
739
 text_issue_updated: "Issue %{id} has been updated by %{author}."
740
 text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
741
 text_issue_category_destroy_question: "Some issues (%{count}) are assigned to this category. What do you want to do ?"
742
 text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
743
 text_issue_category_reassign_to: Reassign issues to this category
737
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
738
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
739
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
740
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
741
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
742
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm gì ?"
743
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
744
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
744 745
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ có thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng ký theo dõi hoặc có liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
745
 text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
746
 text_load_default_configuration: Load the default configuration
747
 text_status_changed_by_changeset: "Applied in changeset %{value}."
748
 text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
746
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề và quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi nó được sau khi đã nạp."
747
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
748
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
749
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn có chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
749 750
 text_select_project_modules: 'Chọn các mô-đun cho dự án:'
750
 text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
751
 text_file_repository_writable: File repository writable
752
 text_rmagick_available: RMagick available (optional)
753
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?"
754
 text_destroy_time_entries: Delete reported hours
755
 text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
756
 text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
757
 text_user_wrote: "%{value} wrote:"
758
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objects are assigned to this value."
759
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
760
 text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/configuration.yml and restart the application to enable them."
751
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
752
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
753
 text_rmagick_available: Trạng thái RMagick
754
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm gì tiếp ?"
755
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
756
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
757
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
758
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
759
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
760
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
761
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, và chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn ở file config/configuration.yml và khởi động lại để kích hoạt chúng."
761 762

 
762 763
 default_role_manager: Điều hành
763 764
 default_role_developer: Phát triển
......
766 767
 default_tracker_feature: Tính năng
767 768
 default_tracker_support: Hỗ trợ
768 769
 default_issue_status_new: Mới
769
 default_issue_status_in_progress: In Progress
770
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
770 771
 default_issue_status_resolved: Quyết tâm
771 772
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
772 773
 default_issue_status_closed: Đóng
......
836 837
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
837 838
 label_example: Ví dụ
838 839
 text_repository_usernames_mapping: "Chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nNhững trường hợp trùng hợp về tên và email sẽ được tự động ánh xạ."
839
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
840
 label_user_activity: "%{value}'s activity"
841
 label_updated_time_by: "Updated by %{author} %{age} ago"
842
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
843
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
844
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
845
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
846
 button_create_and_continue: Create and continue
847
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
848
 label_display: Display
849
 field_editable: Editable
850
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
851
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
852
 field_watcher: Watcher
853
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
840
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
841
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
842
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
843
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do nó vượt qua giới hạn kích thước có thể hiển thị.'
844
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
845
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
846
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
847
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
848
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
849
 label_display: Hiển thị
850
 field_editable: Có thể sửa được
851
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
852
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
853
 field_watcher: Người quan sát
854
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
854 855
 field_identity_url: OpenID URL
855
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
856
 field_content: Content
857
 label_descending: Descending
858
 label_sort: Sort
859
 label_ascending: Ascending
860
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
856
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
857
 field_content: Nội dung
858
 label_descending: Giảm dần
859
 label_sort: Sắp xếp
860
 label_ascending: Tăng dần
861
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
861 862
 label_greater_or_equal: ">="
862
 label_less_or_equal: <=
863
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
864
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
865
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
866
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
867
 setting_password_min_length: Minimum password length
868
 field_group_by: Group results by
869
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
870
 label_wiki_content_added: Wiki page added
871
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
872
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wiki page has been added by %{author}.
873
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
874
 mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}.
875
 permission_add_project: Create project
876
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
877
 label_view_all_revisions: View all revisions
878
 label_tag: Tag
879
 label_branch: Branch
880
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
881
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
882
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
883
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
884
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
885
 label_group_plural: Groups
886
 label_group: Group
887
 label_group_new: New group
888
 label_time_entry_plural: Spent time
889
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
890
 field_active: Active
891
 enumeration_system_activity: System Activity
892
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
893
 version_status_closed: closed
894
 version_status_locked: locked
895
 version_status_open: open
896
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
897
 label_user_anonymous: Anonymous
898
 button_move_and_follow: Move and follow
899
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
900
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
901
 field_sharing: Sharing
902
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
903
 label_version_sharing_system: With all projects
904
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
905
 label_version_sharing_tree: With project tree
906
 label_version_sharing_none: Not shared
907
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
908
 button_duplicate: Duplicate
909
 button_copy_and_follow: Copy and follow
910
 label_copy_source: Source
911
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
912
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
913
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
914
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
915
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
916
 label_copy_same_as_target: Same as target
917
 label_copy_target: Target
918
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
919
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
920
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
921
 setting_start_of_week: Start calendars on
922
 permission_view_issues: View Issues
923
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
924
 label_revision_id: Revision %{value}
925
 label_api_access_key: API access key
926
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
927
 label_feeds_access_key: RSS access key
928
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
929
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
930
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
931
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
932
 button_show: Show
933
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
934
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
935
 permission_add_subprojects: Create subprojects
936
 label_subproject_new: New subproject
863
 label_less_or_equal: "<="
864
 text_wiki_page_destroy_question: "Trang này có %{descendants} trang con và trang cháu. Bạn muốn làm gì tiếp?"
865
 text_wiki_page_reassign_children: Gán lại trang con vào trang mẹ này
866
 text_wiki_page_nullify_children: Giữ trang con như trang gốc
867
 text_wiki_page_destroy_children: Xóa trang con và tất cả trang con cháu của nó
868
 setting_password_min_length: Chiều dài tối thiểu của mật khẩu
869
 field_group_by: Nhóm kết quả bởi
870
 mail_subject_wiki_content_updated: "%{id} trang wiki đã được cập nhật"
871
 label_wiki_content_added: Đã thêm trang Wiki
872
 mail_subject_wiki_content_added: "%{id} trang wiki đã được thêm vào"
873
 mail_body_wiki_content_added: "Có %{id} trang wiki đã được thêm vào bởi %{author}."
874
 label_wiki_content_updated: Trang Wiki đã được cập nhật
875
 mail_body_wiki_content_updated: "Có %{id} trang wiki đã được cập nhật bởi %{author}."
876
 permission_add_project: Tạo dự án
877
 setting_new_project_user_role_id: Quyền được gán cho người dùng không phải quản trị viên khi tạo dự án mới
878
 label_view_all_revisions: Xem tất cả bản điều chỉnh
879
 label_tag: Thẻ
880
 label_branch: Nhánh
881
 error_no_tracker_in_project: Không có ai theo dõi dự án này. Hãy kiểm tra lại phần thiết lập cho dự án.
882
 error_no_default_issue_status: Không có vấn đề mặc định được định nghĩa. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn (Vào "Quản trị -> Trạng thái vấn đề").
883
 text_journal_changed: "%{label} thay đổi từ %{old} tới %{new}"
884
 text_journal_set_to: "%{label} gán cho %{value}"
885
 text_journal_deleted: "%{label} xóa (%{old})"
886
 label_group_plural: Các nhóm
887
 label_group: Nhóm
888
 label_group_new: Thêm nhóm
889
 label_time_entry_plural: Thời gian đã sử dụng
890
 text_journal_added: "%{label} %{value} được thêm"
891
 field_active: Tích cực
892
 enumeration_system_activity: Hoạt động hệ thống
893
 permission_delete_issue_watchers: Xóa người quan sát
894
 version_status_closed: đóng
895
 version_status_locked: khóa
896
 version_status_open: mở
897
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Một vấn đề được gán cho phiên bản đã đóng không thể mở lại được
898
 label_user_anonymous: Ẩn danh
899
 button_move_and_follow: Di chuyển và theo
900
 setting_default_projects_modules: Các Module được kích hoạt mặc định cho dự án mới
901
 setting_gravatar_default: Ảnh Gravatar mặc định
902
 field_sharing: Chia sẻ
903
 label_version_sharing_hierarchy: Với thứ bậc dự án
904
 label_version_sharing_system: Với tất cả dự án
905
 label_version_sharing_descendants: Với dự án con
906
 label_version_sharing_tree: Với cây dự án
907
 label_version_sharing_none: Không chia sẻ
908
 error_can_not_archive_project: Dựa án này không thể lưu trữ được
909
 button_duplicate: Nhân đôi
910
 button_copy_and_follow: Sao chép và theo
911
 label_copy_source: Nguồn
912
 setting_issue_done_ratio: Tính toán tỷ lệ hoàn thành vấn đề với
913
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Sử dụng trạng thái của vấn đề
914
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề không được cập nhật.
915
 error_workflow_copy_target: Vui lòng lựa chọn đích của theo dấu và quyền
916
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Dùng trường vấn đề
917
 label_copy_same_as_target: Tương tự như đích
918
 label_copy_target: Đích
919
 notice_issue_done_ratios_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề được cập nhật.
920
 error_workflow_copy_source: Vui lòng lựa chọn nguồn của theo dấu hoặc quyền
921
 label_update_issue_done_ratios: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành vấn đề
922
 setting_start_of_week: Định dạng lịch
923
 permission_view_issues: Xem Vấn đề
924
 label_display_used_statuses_only: Chỉ hiển thị trạng thái đã được dùng bởi theo dõi này
925
 label_revision_id: "Bản điều chỉnh %{value}"
926
 label_api_access_key: Khoá truy cập API
927
 label_api_access_key_created_on: "Khoá truy cập API đựơc tạo cách đây %{value}. Khóa này được dùng cho eDesignLab Client."
928
 label_feeds_access_key: Khoá truy cập RSS
929
 notice_api_access_key_reseted: Khoá truy cập API của bạn đã được đặt lại.
930
 setting_rest_api_enabled: Cho phép dịch vụ web REST
931
 label_missing_api_access_key: Mất Khoá truy cập API
932
 label_missing_feeds_access_key: Mất Khoá truy cập RSS
933
 button_show: Hiện
934
 text_line_separated: Nhiều giá trị được phép(mỗi dòng một giá trị).
935
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cắt bớt email sau những dòng :"
936
 permission_add_subprojects: Tạo Dự án con
937
 label_subproject_new: Thêm dự án con
937 938
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
938
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
939
  Are you sure you want to continue?
940
 label_close_versions: Close completed versions
941
 label_board_sticky: Sticky
942
 label_board_locked: Locked
943
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
944
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
945
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
946
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
947
 label_profile: Profile
948
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
949
 field_parent_issue: Parent task
950
 label_subtask_plural: Subtasks
951
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
952
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
953
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
954
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
955
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
956
 field_principal: Principal
957
 label_my_page_block: My page block
958
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
959
 text_zoom_out: Zoom out
960
 text_zoom_in: Zoom in
961
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
962
 label_overall_spent_time: Overall spent time
939
  Bạn đang cố gỡ bỏ một số hoặc tất cả quyền của bạn với dự án này và có thể sẽ mất quyền thay đổi nó sau đó.
940
  Bạn có muốn tiếp tục?
941
 label_close_versions: Đóng phiên bản đã hoàn thành
942
 label_board_sticky: Chú ý
943
 label_board_locked: Đã khóa
944
 permission_export_wiki_pages: Xuất trang wiki
945
 setting_cache_formatted_text: Cache định dạng các ký tự
946
 permission_manage_project_activities: Quản lý hoạt động của dự án
947
 error_unable_delete_issue_status: Không thể xóa trạng thái vấn đề
948
 label_profile: Hồ sơ
949
 permission_manage_subtasks: Quản lý tác vụ con
950
 field_parent_issue: Tác vụ cha
951
 label_subtask_plural: Tác vụ con
952
 label_project_copy_notifications: Gửi email thông báo trong khi dự án được sao chép
953
 error_can_not_delete_custom_field: Không thể xóa trường tùy biến
954
 error_unable_to_connect: "Không thể kết nối (%{value})"
955
 error_can_not_remove_role: Quyền này đang được dùng và không thể xóa được.
956
 error_can_not_delete_tracker: Theo dõi này chứa vấn đề và không thể xóa được.
957
 field_principal: Chủ yếu
958
 label_my_page_block: Block trang của tôi
959
 notice_failed_to_save_members: "Thất bại khi lưu thành viên : %{errors}."
960
 text_zoom_out: Thu nhỏ
961
 text_zoom_in: Phóng to
962
 notice_unable_delete_time_entry: Không thể xóa mục time log.
963
 label_overall_spent_time: Tổng thời gian sử dụng
963 964
 field_time_entries: Log time
964
 project_module_gantt: Gantt
965
 project_module_calendar: Calendar
966
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
967
 field_text: Text field
968
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
969
 setting_default_notification_option: Default notification option
970
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
971
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
972
 label_user_mail_option_none: No events
973
 field_member_of_group: Assignee's group
974
 field_assigned_to_role: Assignee's role
975
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
976
 label_principal_search: "Search for user or group:"
977
 label_user_search: "Search for user:"
978
 field_visible: Visible
979
 setting_emails_header: Emails header
980
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
981
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
982
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
983
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
984
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
985
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
986
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
987
 label_my_queries: My custom queries
988
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
989
 label_news_comment_added: Comment added to a news
990
 button_expand_all: Expand all
991
 button_collapse_all: Collapse all
992
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
993
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
994
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
995
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
996
 label_role_anonymous: Anonymous
997
 label_role_non_member: Non member
998
 label_issue_note_added: Note added
999
 label_issue_status_updated: Status updated
1000
 label_issue_priority_updated: Priority updated
1001
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
1002
 field_issues_visibility: Issues visibility
1003
 label_issues_visibility_all: All issues
1004
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
1005
 field_is_private: Private
1006
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
1007
 label_issues_visibility_public: All non private issues
1008
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
1009
 field_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
1010
 field_scm_path_encoding: Path encoding
1011
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
1012
 field_path_to_repository: Path to repository
1013
 field_root_directory: Root directory
965
 project_module_gantt: Biểu đồ Gantt
966
 project_module_calendar: Lịch
967
 button_edit_associated_wikipage: "Chỉnh sửa trang Wiki liên quan: %{page_title}"
968
 text_are_you_sure_with_children: Xóa vấn đề và tất cả vấn đề con? 
969
 field_text: Trường văn bản
970
 label_user_mail_option_only_owner: Chỉ những thứ tôi sở hữu
971
 setting_default_notification_option: Tuỳ chọn thông báo mặc định
972
 label_user_mail_option_only_my_events: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc liên quan
973
 label_user_mail_option_only_assigned: Chỉ những thứ tôi được phân công
974
 label_user_mail_option_none: Không có sự kiện
975
 field_member_of_group: Nhóm thụ hưởng
976
 field_assigned_to_role: Quyền thụ hưởng
977
 notice_not_authorized_archived_project: Dự án bạn đang có truy cập đã được lưu trữ.
978
 label_principal_search: "Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm:"
979
 label_user_search: "Tìm kiếm người dùng:"
980
 field_visible: Nhìn thấy
981
 setting_emails_header: Tiêu đề Email
982
 setting_commit_logtime_activity_id: Cho phép ghi lại thời gian
983
 text_time_logged_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
984
 setting_commit_logtime_enabled: Cho phép time logging
985
 notice_gantt_chart_truncated: "Đồ thị đã được cắt bớt bởi vì nó đã vượt qua lượng thông tin tối đa có thể hiển thị :(%{max})"
986
 setting_gantt_items_limit: Lượng thông tin tối đa trên đồ thị gantt
987
 description_selected_columns: Các cột được lựa chọn
988
 field_warn_on_leaving_unsaved: Cảnh báo tôi khi rời một trang có các nội dung chưa lưu
989
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trang hiện tại chứa nội dung chưa lưu và sẽ bị mất nếu bạn rời trang này.
990
 label_my_queries: Các truy vấn tùy biến
991
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} cập nhật"
992
 label_news_comment_added: Bình luận đã được thêm cho một tin tức
993
 button_expand_all: Mở rộng tất cả
994
 button_collapse_all: Thu gọn tất cả
995
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Chuyển đổi bổ sung cho phép khi người sử dụng là người nhận chuyển nhượng
996
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Các chuyển đổi bổ xung được phép khi người dùng là tác giả
997
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sửa nhiều mục đã chọn
998
 text_time_entries_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ các mục đã chọn?
999
 label_role_anonymous: Ẩn danh
1000
 label_role_non_member: Không là thành viên
1001
 label_issue_note_added: Ghi chú được thêm
1002
 label_issue_status_updated: Trạng thái cập nhật
1003
 label_issue_priority_updated: Cập nhật ưu tiên
1004
 label_issues_visibility_own: Vấn đề tạo bởi hoặc gán cho người dùng
1005
 field_issues_visibility: Vấn đề được nhìn thấy
1006
 label_issues_visibility_all: Tất cả vấn đề
1007
 permission_set_own_issues_private: Đặt vấn đề sở hữu là riêng tư hoặc công cộng
1008
 field_is_private: Riêng tư
1009
 permission_set_issues_private: Gán vấn đề là riêng tư hoặc công cộng
1010
 label_issues_visibility_public: Tất cả vấn đề không riêng tư
1011
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Hành động này sẽ xóa %{count} tác vụ con."
1012
 field_commit_logs_encoding: Mã hóa ghi chú Commit
1013
 field_scm_path_encoding: Mã hóa đường dẫn
1014
 text_scm_path_encoding_note: "Mặc định: UTF-8"
1015
 field_path_to_repository: Đường dẫn tới kho chứa
1016
 field_root_directory: Thư mục gốc
1014 1017
 field_cvs_module: Module
1015 1018
 field_cvsroot: CVSROOT
1016
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1017
 text_scm_command: Command
1018
 text_scm_command_version: Version
1019
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
1020
 text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1021
 text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
1022
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
1023
 label_between: between
1024
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
1025
 label_diff: diff
1026
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1027
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
1028
 description_project_scope: Search scope
1029
 description_filter: Filter
1030
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
1031
 description_date_from: Enter start date
1032
 description_message_content: Message content
1033
 description_available_columns: Available Columns
1034
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
1035
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
1036
 description_search: Searchfield
1037
 description_notes: Notes
1038
 description_date_range_list: Choose range from list
1039
 description_choose_project: Projects
1040
 description_date_to: Enter end date
1041
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
1042
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1043
 description_selected_columns: Selected Columns
1044
 label_parent_revision: Parent
1045
 label_child_revision: Child
1046
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1047
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
1048
 button_edit_section: Edit this section
1049
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
1050
 description_all_columns: All Columns
1019
 text_mercurial_repository_note: Kho chứa cục bộ (vd. /hgrepo, c:\hgrepo)
1020
 text_scm_command: Lệnh
1021
 text_scm_command_version: Phiên bản 
1022
 label_git_report_last_commit: Báo cáo lần Commit cuối cùng cho file và thư mục 
1023
 text_scm_config: Bạn có thể cấu hình lệnh Scm trong file config/configuration.yml. Vui lòng khởi động lại ứng dụng sau khi chỉnh sửa nó.
1024
 text_scm_command_not_available: Lệnh Scm không có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại thiết đặt trong phần Quản trị. 
1025
 notice_issue_successful_create: "Vấn đề %{id} đã được tạo." 
1026
 label_between: Ở giữa
1027
 setting_issue_group_assignment: Cho phép gán vấn đề đến các nhóm
1028
 label_diff: Sự khác nhau
1029
 text_git_repository_note: Kho chứa cục bộ và công cộng (vd. /gitrepo, c:\gitrepo)
1030
 description_query_sort_criteria_direction: Chiều sắp xếp
1031
 description_project_scope: Phạm vi tìm kiếm
1032
 description_filter: Lọc
1033
 description_user_mail_notification: Thiết lập email thông báo
1034
 description_date_from: Nhập ngày bắt đầu
1035
 description_message_content: Nội dung thông điệp
1036
 description_available_columns: Các cột có sẵn
1037
 description_date_range_interval: Chọn khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc
1038
 description_issue_category_reassign: Chọn danh mục vấn đề
1039
 description_search: Trường tìm kiếm
1040
 description_notes: Các chú ý
1041
 description_date_range_list: Chọn khoảng từ danh sách
1042
 description_choose_project: Các dự án
1043
 description_date_to: Nhập ngày kết thúc
1044
 description_query_sort_criteria_attribute: Sắp xếp thuộc tính
1045
 description_wiki_subpages_reassign: Chọn một trang cấp trên
1046
 label_parent_revision: Cha
1047
 label_child_revision: Con
1048
 error_scm_annotate_big_text_file: Các mục không được chú thích, vì nó vượt quá kích thước tập tin văn bản tối đa.
1049
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1050
 button_edit_section: Soạn thảo sự lựa chọn này
1051
 setting_repositories_encodings: Mã hóa kho chứa
1052
 description_all_columns: Các cột
1051 1053
 button_export: Export
1052
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1053
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1054
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1054
 label_export_options: "%{export_format} tùy chọn Export"
1055
 error_attachment_too_big: "File này không thể tải lên vì nó vượt quá kích thước cho phép : (%{max_size})"
1056
 notice_failed_to_save_time_entries: "Lỗi khi lưu %{count} lần trên %{total} sự lựa chọn : %{ids}."
1055 1057
 label_x_issues:
1056 1058
  zero: 0 vấn đề
1057 1059
  one:  1 vấn đề
1058 1060
  other: "%{count} vấn đề"
1059
 label_repository_new: New repository
1060
 field_repository_is_default: Main repository
1061
 label_copy_attachments: Copy attachments
1061
 label_repository_new: Kho lưu trữ mới
1062
 field_repository_is_default: Kho lưu trữ chính
1063
 label_copy_attachments: Copy các file đính kèm
1062 1064
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1063
 label_completed_versions: Completed versions
1064
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1065
 field_multiple: Multiple values
1066
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1067
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1068
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1069
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1070
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1071
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1072
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1073
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1074
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1075
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1076
 button_delete_my_account: Delete my account
1065
 label_completed_versions: Các phiên bản hoàn thành
1066
 text_project_identifier_info: Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.
1067
 field_multiple: Nhiều giá trị
1068
 setting_commit_cross_project_ref: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1069
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Thêm ghi chú của tôi và loại bỏ các thay đổi khác 
1070
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Áp dụng thay đổi bằng bất cứ giá nào, ghi chú trước đó có thể bị ghi đè
1071
 notice_issue_update_conflict: Vấn đề này đã được cập nhật bởi một người dùng khác trong khi bạn đang chỉnh sửa nó.
1072
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loại bỏ tất cả các thay đổi và hiển thị lại %{link}"
1073
 permission_manage_related_issues: Quản lý các vấn đề liên quan
1074
 field_auth_source_ldap_filter: Bộ lọc LDAP
1075
 label_search_for_watchers: Tìm kiếm người theo dõi để thêm
1076
 notice_account_deleted: Tài khoản của bạn đã được xóa vĩnh viễn.
1077
 button_delete_my_account: Xóa tài khoản của tôi
1078
 setting_unsubscribe: Cho phép người dùng xóa Account
1077 1079
 text_account_destroy_confirmation: |-
1078
  Are you sure you want to proceed?
1079
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1080
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1081
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1082
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1083
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1084
 label_session_expiration: Session expiration
1085
 permission_close_project: Close / reopen the project
1086
 label_show_closed_projects: View closed projects
1087
 button_close: Close
1088
 button_reopen: Reopen
1089
 project_status_active: active
1090
 project_status_closed: closed
1091
 project_status_archived: archived
1092
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1093
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1094
 field_core_fields: Standard fields
1095
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1096
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1097
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1098
 label_status_transitions: Status transitions
1099
 label_fields_permissions: Fields permissions
1100
 label_readonly: Read-only
1101
 label_required: Required
1102
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1103
 field_board_parent: Parent forum
1104
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1105
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1106
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1107
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1108
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1109
 label_copied_to: copied to
1110
 label_copied_from: copied from
1111
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1112
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1113
 field_private_notes: Private notes
1114
 permission_view_private_notes: View private notes
1115
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1116
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1080
  Bạn đồng ý không ?
1081
  Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại!
1082
 error_session_expired: Phiên làm việc của bạn bị quá hạn, hãy đăng nhập lại 
1083
 text_session_expiration_settings: "Chú ý : Thay đổi các thiết lập này có thể gây vô hiệu hóa Session hiện tại"
1084
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1085
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1086
 label_session_expiration: Phiên làm việc bị quá hạn
1087
 permission_close_project: Đóng / Mở lại dự án
1088
 label_show_closed_projects: Xem các dự án đã đóng
1089
 button_close: Đóng
1090
 button_reopen: Mở lại
1091
 project_status_active: Kích hoạt
1092
 project_status_closed: Đã đóng
1093
 project_status_archived: Lưu trữ
1094
 text_project_closed: Dự án này đã đóng và chỉ đọc
1095
 notice_user_successful_create: "Người dùng %{id} đã được tạo."
1096
 field_core_fields: Các trường tiêu chuẩn
1097
 field_timeout: Quá hạn
1098
 setting_thumbnails_enabled: Hiển thị các thumbnail đính kèm
1099
 setting_thumbnails_size: Kích thước Thumbnails(pixel)
1100
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1101
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1102
 label_status_transitions: Trạng thái chuyển tiếp
1103
 label_fields_permissions: Cho phép các trường
1104
 label_readonly: Chỉ đọc
1105
 label_required: Yêu cầu
1106
 text_repository_identifier_info: Chỉ có các chữ thường (a-z), các số (0-9), dấu gạch ngang và gạch dưới là hợp lệ.<br />Khi đã lưu, tên định danh sẽ không thể thay đổi.
1107
 field_board_parent: Diễn đàn cha
1108
 label_attribute_of_project: "Của dự án : %{name}"
1109
 label_attribute_of_author: "Của tác giả : %{name}"
1110
 label_attribute_of_assigned_to: "Được phân công bởi %{name}"
1111
 label_attribute_of_fixed_version: "Phiên bản mục tiêu của %{name}"
1112
 label_copy_subtasks: Sao chép các nhiệm vụ con
1113
 label_copied_to: Sao chép đến
1114
 label_copied_from: Sao chép từ
1115
 label_any_issues_in_project: Bất kỳ vấn đề nào trong dự án
1116
 label_any_issues_not_in_project: Bất kỳ vấn đề nào không thuộc dự án
1117
 field_private_notes: Ghi chú riêng tư
1118
 permission_view_private_notes: Xem ghi chú riêng tư
1119
 permission_set_notes_private: Đặt ghi chú thành riêng tư
1120
 label_no_issues_in_project: Không có vấn đề nào trong dự án
1117 1121
 label_any: tất cả
1118 1122
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1119 1123
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks