pl.yml.diff

diff based on r4074 - Maciej Czub, 2010-09-10 19:28

Download (14.4 KB)

View differences:

pl.yml 2010-09-10 19:20:19.614033000 +0200
96 96
    few:  "ponad {{count}} lata"
97 97
    other: "ponad {{count}} lat"
98 98
   almost_x_years:
99
    one:  "almost 1 year"
100
    other: "almost {{count}} years"
99
    one:  "prawie rok"
100
    other: "prawie {{count}} lata"
101 101

 
102 102
 activerecord:
103 103
  errors:
......
122 122
    greater_than: "musi być większe niż {{count}}"
123 123
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe {{count}}"
124 124
    equal_to: "musi być równe {{count}}"
125
    less_than: "musie być mniejsze niż {{count}}"
125
    less_than: "musi być mniejsze niż {{count}}"
126 126
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe {{count}}"
127 127
    odd: "musi być nieparzyste"
128 128
    even: "musi być parzyste"
129 129
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
130 130
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
131 131
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
133 133
   
134 134
 support:
135 135
  array:
......
160 160
 button_edit: Edytuj
161 161
 button_list: Lista
162 162
 button_lock: Zablokuj
163
 button_log_time: Log czasu
163
 button_log_time: Dziennik
164 164
 button_login: Login
165 165
 button_move: Przenieś
166 166
 button_quote: Cytuj
167 167
 button_rename: Zmień nazwę
168 168
 button_reply: Odpowiedz
169 169
 button_reset: Resetuj
170
 button_rollback: Przywróc do tej wersji
170
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
171 171
 button_save: Zapisz
172 172
 button_sort: Sortuj
173 173
 button_submit: Wyślij
174 174
 button_test: Testuj
175
 button_unarchive: Przywróc z archiwum
175
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
176 176
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
177 177
 button_unlock: Odblokuj
178 178
 button_unwatch: Nie obserwuj
......
539 539
 label_project_latest: Ostatnie projekty
540 540
 label_project_new: Nowy projekt
541 541
 label_project_plural234: Projekty
542
 label_project_plural5: Projekty
542
 label_project_plural5: Projektów
543 543
 label_project_plural: Projekty
544 544
 label_x_projects:
545
  zero: no projects
546
  one:  1 project
547
  other: "{{count}} projects"
545
  zero: brak projektów
546
  one:  jeden projekt
547
  other: "{{count}} projektów"
548 548
 label_public_projects: Projekty publiczne
549 549
 label_query: Kwerenda
550 550
 label_query_new: Nowa kwerenda
......
590 590
 label_sort_highest: Przesuń na górę
591 591
 label_sort_lower: Do dołu
592 592
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
593
 label_spent_time: Spędzony czas
593
 label_spent_time: Przepracowany czas
594 594
 label_start_to_end: początek do końca
595 595
 label_start_to_start: początek do początku
596 596
 label_statistics: Statystyki
......
602 602
 label_this_month: ten miesiąc
603 603
 label_this_week: ten tydzień
604 604
 label_this_year: ten rok
605
 label_time_tracking: Śledzenie czasu
605
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
606 606
 label_today: dzisiaj
607 607
 label_topic_plural: Tematy
608 608
 label_total: Ogółem
......
684 684
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
685 685
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
686 686
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
687
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego logu czasu
687
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
688 688
 permission_edit_project: Edycja projektów
689
 permission_edit_time_entries: Edycja logów czasu
689
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
690 690
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
691
 permission_log_time: Zapisywanie spędzonego czasu
691
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
692 692
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
693 693
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
694 694
 permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
......
712 712
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
713 713
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
714 714
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
715
 permission_view_time_entries: Podgląd spędzonego czasu
715
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
716 716
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
717 717
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
718 718
 project_module_boards: Fora
......
721 721
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
722 722
 project_module_news: Komunikaty
723 723
 project_module_repository: Repozytorium
724
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu
724
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
725 725
 project_module_wiki: Wiki
726 726
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
727 727
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
......
743 743
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
744 744
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
745 745
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
746
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wiświetlane na liście zagadnień
746
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
747 747
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
748 748
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
749 749
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
......
765 765
 status_locked: zablokowany
766 766
 status_registered: zarejestrowany
767 767
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
768
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz logowany czas do projektu
768
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
769 769
 text_caracters_maximum: "{{count}} znaków maksymalnie."
770 770
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż {{count}} znaków."
771 771
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
772 772
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
773
 text_destroy_time_entries: Usuń zalogowany czas
774
 text_destroy_time_entries_question: Zalogowano {{hours}} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
773
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
774
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano {{hours}} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
775 775
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
776 776
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
777 777
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} obiektów jest przypisana do tej wartości."
778 778
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
779 779
 text_issue_added: "Zagadnienie {{id}} zostało wprowadzone (by {{author}})."
780 780
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
781
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia ({{count}}) są przypisane do tej kategorii. Co chcesz uczynić?"
781
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia ({{count}}) są przypisane do tej kategorii. Co chcesz zrobić?"
782 782
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
783 783
 text_issue_updated: "Zagadnienie {{id}} zostało zaktualizowane (by {{author}})."
784 784
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
......
787 787
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
788 788
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
789 789
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
790
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszyskie powiązane dane?
790
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
791 791
 text_project_identifier_info: 'Małe litery (a-z), liczby i myślniki dozwolone.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
792
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij zalogowany czas do tego zagadnienia:'
792
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
793 793
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
794 794
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email są przyporządkowani automatycznie."
795 795
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
......
800 800
 text_tip_task_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
801 801
 text_tip_task_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
802 802
 text_tip_task_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
803
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zefiniowanego dla tego typu zagadnienia
803
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
804 804
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
805
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnien, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
805
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
806 806
 text_user_wrote: "{{value}} napisał:"
807 807
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
808 808
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
......
818 818
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
819 819
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
820 820
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
821
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych zagnieżdżanych w stronie
821
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
822 822
 field_watcher: Obserwator
823 823
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
824 824
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
......
830 830
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
831 831
 label_greater_or_equal: ">="
832 832
 label_less_or_equal: <=
833
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
834
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
835
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
836
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
833
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony ({{descendants}}). Co chcesz zrobić?
834
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
835
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
836
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
837 837
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
838 838
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
839 839
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '{{page}}' została uaktualniona"
......
845 845
 permission_add_project: Tworzenie projektu
846 846
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
847 847
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
848
 label_tag: Tag
848
 label_tag: Słowo kluczowe
849 849
 label_branch: Gałąź
850 850
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
851 851
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień).
......
855 855
 label_group_plural: Grupy
856 856
 label_group: Grupa
857 857
 label_group_new: Nowa grupa
858
 label_time_entry_plural: Spędzony czas
858
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
859 859
 text_journal_added: "Dodano {{label}} {{value}}"
860 860
 field_active: Aktywne
861 861
 enumeration_system_activity: Aktywność Systemowa
......
913 913
 label_board_locked: Zamknięta
914 914
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
915 915
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
916
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
917
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
918
 label_profile: Profile
919
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
920
 field_parent_issue: Parent task
921
 label_subtask_plural: Subtasks
922
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
923
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
924
 error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
925
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
926
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
927
 field_principal: Principal
928
 label_my_page_block: My page block
929
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
930
 text_zoom_out: Zoom out
931
 text_zoom_in: Zoom in
932
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
933
 label_overall_spent_time: Overall spent time
934
 field_time_entries: Log time
935
 project_module_gantt: Gantt
936
 project_module_calendar: Calendar
916
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
917
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
918
 label_profile: Profil
919
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
920
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
921
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
922
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia mailowe przy kopiowaniu projektu
923
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
924
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć ({{value}})
925
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
926
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
927
 field_principal: Przełożony
928
 label_my_page_block: Elementy
929
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: {{errors}}."
930
 text_zoom_out: Zmniejsz czcionkę
931
 text_zoom_in: Powiększ czcionkę
932
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
933
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
934
 field_time_entries: Dziennik
935
 project_module_gantt: Diagram Gantta
936
 project_module_calendar: Kalendarz