Project

General

Profile

RE: XLS export plugin » vi.yml

Doan Phuoc, 2013-12-31 03:32

 
1
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
2
# by
3
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
4
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5
#  Nguyen Minh Thien (thiencdcn@gmail.com, http://www.eDesignLab.org)
6

  
7
vi:
8
 number:
9
  # Used in number_with_delimiter()
10
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
11
  format:
12
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
13
   separator: ","
14
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
15
   delimiter: "."
16
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
17
   precision: 3
18

  
19
  # Used in number_to_currency()
20
  currency:
21
   format:
22
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
23
    format: "%n %u"
24
    unit: "đồng"
25
    # These three are to override number.format and are optional
26
    separator: ","
27
    delimiter: "."
28
    precision: 2
29

  
30
  # Used in number_to_percentage()
31
  percentage:
32
   format:
33
    # These three are to override number.format and are optional
34
    # separator:
35
    delimiter: ""
36
    # precision:
37

  
38
  # Used in number_to_precision()
39
  precision:
40
   format:
41
    # These three are to override number.format and are optional
42
    # separator:
43
    delimiter: ""
44
    # precision:
45

  
46
  # Used in number_to_human_size()
47
  human:
48
   format:
49
    # These three are to override number.format and are optional
50
    # separator:
51
    delimiter: ""
52
    precision: 3
53
   storage_units:
54
    format: "%n %u"
55
    units:
56
     byte:
57
      one: "Byte"
58
      other: "Bytes"
59
     kb: "KB"
60
     mb: "MB"
61
     gb: "GB"
62
     tb: "TB"
63

  
64
 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
65
 datetime:
66
  distance_in_words:
67
   half_a_minute: "30 giây"
68
   less_than_x_seconds:
69
    one:  "chưa tới 1 giây"
70
    other: "chưa tới %{count} giây"
71
   x_seconds:
72
    one:  "1 giây"
73
    other: "%{count} giây"
74
   less_than_x_minutes:
75
    one:  "chưa tới 1 phút"
76
    other: "chưa tới %{count} phút"
77
   x_minutes:
78
    one:  "1 phút"
79
    other: "%{count} phút"
80
   about_x_hours:
81
    one:  "khoảng 1 giờ"
82
    other: "khoảng %{count} giờ"
83
   x_hours:
84
    one:  "1 giờ"
85
    other: "%{count} giờ"
86
   x_days:
87
    one:  "1 ngày"
88
    other: "%{count} ngày"
89
   about_x_months:
90
    one:  "khoảng 1 tháng"
91
    other: "khoảng %{count} tháng"
92
   x_months:
93
    one:  "1 tháng"
94
    other: "%{count} tháng"
95
   about_x_years:
96
    one:  "khoảng 1 năm"
97
    other: "khoảng %{count} năm"
98
   over_x_years:
99
    one:  "hơn 1 năm"
100
    other: "hơn %{count} năm"
101
   almost_x_years:
102
    one:  "gần 1 năm"
103
    other: "gần %{count} năm"
104
  prompts:
105
   year:  "Năm"
106
   month: "Tháng"
107
   day:  "Ngày"
108
   hour:  "Giờ"
109
   minute: "Phút"
110
   second: "Giây"
111

  
112
 activerecord:
113
  errors:
114
   template:
115
    header:
116
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
117
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
118
    # The variable :count is also available
119
    body: " lỗi với các mục sau:"
120

  
121
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
122
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
123
   messages:
124
    inclusion: "không trong danh sách"
125
    exclusion: "đã được giành trước"
126
    invalid: "không hợp lệ"
127
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
128
    accepted: "phải được đồng ý"
129
    empty: "không thể rỗng"
130
    blank: "không thể để trắng"
131
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} tự)"
132
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} tự)"
133
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải %{count} tự)"
134
    taken: "đã có"
135
    not_a_number: "không phải số"
136
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
137
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
138
    equal_to: "phải bằng %{count}"
139
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
140
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
141
    odd: "phải số chẵn"
142
    even: "phải số lẻ"
143
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
144
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
145
    circular_dependency: "quan hệ thể gây ra lặp tận"
146
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
147

  
148
 direction: ltr
149
 date:
150
  formats:
151
   # Use the strftime parameters for formats.
152
   # When no format has been given, it uses default.
153
   # You can provide other formats here if you like!
154
   default: "%d-%m-%Y"
155
   short: "%d %b"
156
   long: "%d %B, %Y"
157

  
158
  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
159
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
160

  
161
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
162
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
163
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
164
  # Used in date_select and datime_select.
165
  order:
166
   - :day
167
   - :month
168
   - :year
169

  
170
 time:
171
  formats:
172
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
173
   time: "%H:%M"
174
   short: "%d %b %H:%M"
175
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
176
  am: "sáng"
177
  pm: "chiều"
178

  
179
 # Used in array.to_sentence.
180
 support:
181
  array:
182
   words_connector: ", "
183
   two_words_connector: " "
184
   last_word_connector: ", "
185

  
186
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
187

  
188
 general_text_No: 'Không'
189
 general_text_Yes: 'Có'
190
 general_text_no: 'không'
191
 general_text_yes: 'có'
192
 general_lang_name: 'Tiếng Việt'
193
 general_csv_separator: ','
194
 general_csv_decimal_separator: '.'
195
 general_csv_encoding: UTF-8
196
 general_pdf_encoding: UTF-8
197
 general_first_day_of_week: '1'
198

  
199
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
200
 notice_account_invalid_creditentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
201
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
202
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
203
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
204
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
205
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
206
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
207
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
208
 notice_successful_create: Tạo thành công.
209
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
210
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
211
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
212
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
213
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
214
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
215
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
216
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
217
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực RSS đã được tạo lại.
218
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
219
 notice_no_issue_selected: "Không vấn đề được chọn! Vui lòng kiểm tra các vấn đề bạn cần chỉnh sửa."
220
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
221
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
222
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
223

  
224
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
225
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
226
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
227
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
228
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
229

  
230
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật của bạn"
231
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
232
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
233
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
234
 mail_body_account_information_external: " Bạn thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
235
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
236
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
237
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng  cần bạn xác nhận:"
238
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
239
 mail_body_reminder: "%{count} công việc bạn được phân công sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
240

  
241
 field_name: Tên chi nhánh
242
 field_description: Mô tả
243
 field_summary: Tóm tắt
244
 field_is_required: Bắt buộc
245
 field_firstname: Tên đệm và Tên
246
 field_lastname: Họ
247
 field_mail: Email
248
 field_filename: Tập tin
249
 field_filesize: Cỡ
250
 field_downloads: Tải về
251
 field_author: Người thực hiện
252
 field_created_on: Tạo
253
 field_updated_on: Cập nhật
254
 field_field_format: Định dạng
255
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
256
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
257
 field_regexp: Biểu thức chính quy
258
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
259
 field_max_length: Chiều dài tối đa
260
 field_value: Giá trị
261
 field_category: Chủ đề locdp
262
 field_title: Tiêu đề
263
 field_project: Kiên Long Bank
264
 field_issue: Công việc
265
 field_status: Trạng thái
266
 field_notes: Ghi chú
267
 field_is_closed: Vấn đề đóng
268
 field_is_default: Giá trị mặc định
269
 field_tracker: Kiểu vấn đề
270
 field_subject: Chủ đề 
271
 field_due_date: Đến ngày
272
 field_assigned_to: Phân công cho
273
 field_priority: Mức ưu tiên
274
 field_fixed_version: Phiên bản
275
 field_user: Người dùng
276
 field_role: Quyền
277
 field_homepage: Trang chủ
278
 field_is_public: Công cộng
279
 field_parent: Dự án con của
280
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
281
 field_login: Đăng nhập
282
 field_mail_notification: Thông báo qua email
283
 field_admin: Quản trị
284
 field_last_login_on: Kết nối cuối
285
 field_language: Ngôn ngữ
286
 field_effective_date: Ngày
287
 field_password: Mật khẩu
288
 field_new_password: Mật khẩu mới
289
 field_password_confirmation: Nhập lại mật khẩu
290
 field_version: Phiên bản
291
 field_type: Kiểu
292
 field_host: Host
293
 field_port: Cổng
294
 field_account: Tài khoản
295
 field_base_dn: Base DN
296
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
297
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
298
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
299
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
300
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
301
 field_start_date: Từ ngày
302
 field_done_ratio: Tiến độ
303
 field_auth_source: Chế độ xác thực
304
 field_hide_mail: Không hiện email của tôi
305
 field_comments: Bình luận
306
 field_url: URL
307
 field_start_page: Trang bắt đầu
308
 field_subproject: Dự án con
309
 field_hours: Giờ
310
 field_activity: Hoạt động
311
 field_spent_on: Ngày
312
 field_identifier: Mã nhận dạng
313
 field_is_filter: Dùng như bộ lọc
314
 field_issue_to: Vấn đề liên quan
315
 field_delay: Độ trễ
316
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
317
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
318
 field_estimated_hours: Thời gian hoàn thành
319
 field_column_names: Cột
320
 field_time_zone: Múi giờ
321
 field_searchable: Tìm kiếm được
322
 field_default_value: Giá trị mặc định
323
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
324
 field_parent_title: Trang mẹ
325

  
326
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
327
 setting_app_subtitle: Tựa đề nhỏ của ứng dụng
328
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
329
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
330
 setting_login_required: Cần đăng nhập
331
 setting_self_registration: Tự chứng thực
332
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
333
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
334
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
335
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
336
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
337
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
338
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
339
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
340
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là public
341
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
342
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
343
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
344
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
345
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
346
 setting_date_format: Định dạng ngày
347
 setting_time_format: Định dạng giờ
348
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
349
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
350
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
351
 setting_protocol: Giao thức
352
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
353
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
354
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
355
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
356
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
357
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
358
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
359
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
360

  
361
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
362
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
363
 project_module_news: Tin tức
364
 project_module_documents: Tài liệu
365
 project_module_files: Tập tin
366
 project_module_wiki: Wiki
367
 project_module_repository: Kho lưu trữ
368
 project_module_boards: Diễn đàn
369

  
370
 label_user: Tài khoản
371
 label_user_plural: Tài khoản
372
 label_user_new: Tài khoản mới
373
 label_project: Chi nhánh
374
 label_project_new: Chi nhánh mới
375
 label_project_plural: Kiên Long Bank
376
 label_x_projects:
377
  zero: không có dự án
378
  one:  một dự án
379
  other: "%{count} dự án"
380
 label_project_all: Mọi dự án
381
 label_project_latest: Kiên Long Bank
382
 label_issue: Công việc
383
 label_issue_new: Tạo sự cố mới
384
 label_issue_plural: Sự cố
385
 label_issue_view_all: Tất cả sự cố
386
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
387
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
388
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
389
 label_document: Tài liệu
390
 label_document_new: Tài liệu mới
391
 label_document_plural: Tài liệu
392
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
393
 label_role: Vai trò
394
 label_role_plural: Vai trò
395
 label_role_new: Vai trò mới
396
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
397
 label_member: Thành viên
398
 label_member_new: Thành viên mới
399
 label_member_plural: Thành viên
400
 label_tracker: Kiểu vấn đề
401
 label_tracker_plural: Kiểu vấn đề
402
 label_tracker_new: Tạo kiểu vấn đề mới
403
 label_workflow: Quy trình làm việc
404
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
405
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
406
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
407
 label_issue_category: Chủ đề 
408
 label_issue_category_plural: Chủ đề 
409
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
410
 label_custom_field: Trường tùy biến
411
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
412
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
413
 label_enumerations: Liệt kê
414
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
415
 label_information: Thông tin
416
 label_information_plural: Thông tin
417
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
418
 label_register: Đăng ký
419
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
420
 label_home: Trang chính
421
 label_my_page: Trang riêng
422
 label_my_account: Cá nhân
423
 label_my_projects: Chi nhánh trực thuộc của bạn
424
 label_administration: Quản trị
425
 label_login: Đăng nhập
426
 label_logout: Thoát
427
 label_help: Giúp đỡ
428
 label_reported_issues: Công việc bạn phân công
429
 label_assigned_to_me_issues: Công việc được phân công
430
 label_last_login: Kết nối cuối
431
 label_registered_on: Ngày tham gia
432
 label_activity: Hoạt động
433
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
434
 label_new: Mới
435
 label_logged_as: Tài khoản »
436
 label_environment: Môi trường
437
 label_authentication: Xác thực
438
 label_auth_source: Chế độ xác thực
439
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
440
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
441
 label_subproject_plural: Dự án con
442
 label_and_its_subprojects: "%{value} dự án con"
443
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
444
 label_list: Danh sách
445
 label_date: Ngày
446
 label_integer: Số nguyên
447
 label_float: Số thực
448
 label_boolean: Boolean
449
 label_string: Văn bản
450
 label_text: Văn bản dài
451
 label_attribute: Thuộc tính
452
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
453
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
454
 label_change_status: Đổi trạng thái
455
 label_history: Lược sử
456
 label_attachment: Tập tin
457
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
458
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
459
 label_attachment_plural: Tập tin
460
 label_file_added: Đã thêm tập tin
461
 label_report: Báo cáo
462
 label_report_plural: Báo cáo
463
 label_news: Tin tức
464
 label_news_new: Thêm tin
465
 label_news_plural: Tin tức
466
 label_news_latest: Tin mới
467
 label_news_view_all: Xem mọi tin
468
 label_news_added: Đã thêm tin
469
 label_settings: Thiết lập
470
 label_overview: Tóm tắt
471
 label_version: Phiên bản
472
 label_version_new: Phiên bản mới
473
 label_version_plural: Phiên bản
474
 label_confirmation: Khẳng định
475
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
476
 label_read: Đọc...
477
 label_public_projects: Các dự án công cộng
478
 label_open_issues: mở
479
 label_open_issues_plural: mở
480
 label_closed_issues: đóng
481
 label_closed_issues_plural: đóng
482
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
483
  zero: "0 mở / %{total}"
484
  one:  "1 mở / %{total}"
485
  other: "%{count} mở / %{total}"
486
 label_x_open_issues_abbr:
487
  zero: 0 mở
488
  one:  1 mở
489
  other: "%{count} mở"
490
 label_x_closed_issues_abbr:
491
  zero: 0 đóng
492
  one:  1 đóng
493
  other: "%{count} đóng"
494
 label_total: Tổng cộng
495
 label_permissions: Quyền
496
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
497
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
498
 label_all: Tất cả
499
 label_none: không
500
 label_nobody: Chẳng ai
501
 label_next: Sau
502
 label_previous: Trước
503
 label_used_by: Được dùng bởi
504
 label_details: Chi tiết
505
 label_add_note: Thêm ghi chú
506
 label_per_page: Mỗi trang
507
 label_calendar: Lịch
508
 label_months_from: tháng từ
509
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
510
 label_internal: Nội bộ
511
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
512
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
513
 label_personalize_page: Điều chỉnh trang này
514
 label_comment: Bình luận
515
 label_comment_plural: Bình luận
516
 label_x_comments:
517
  zero: không có bình luận
518
  one: 1 bình luận
519
  other: "%{count} bình luận"
520
 label_comment_add: Thêm bình luận
521
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
522
 label_comment_delete: Xóa bình luận
523
 label_query: Truy vấn riêng
524
 label_query_plural: Truy vấn riêng
525
 label_query_new: Truy vấn mới
526
 label_filter_add: Thêm lọc
527
 label_filter_plural: Bộ lọc
528
 label_equals: 
529
 label_not_equals: không là
530
 label_in_less_than: ít hơn
531
 label_in_more_than: nhiều hơn
532
 label_in: trong
533
 label_today: hôm nay
534
 label_all_time: mọi thời gian
535
 label_yesterday: hôm qua
536
 label_this_week: tuần này
537
 label_last_week: tuần trước
538
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
539
 label_this_month: tháng này
540
 label_last_month: tháng cuối
541
 label_this_year: năm này
542
 label_date_range: Thời gian
543
 label_less_than_ago: cách đây dưới
544
 label_more_than_ago: cách đây hơn
545
 label_ago: cách đây
546
 label_contains: chứa
547
 label_not_contains: không chứa
548
 label_day_plural: ngày
549
 label_repository: Kho lưu trữ
550
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
551
 label_browse: Duyệt
552
 label_revision: Bản điều chỉnh
553
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
554
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
555
 label_added: thêm
556
 label_modified: đổi
557
 label_copied: chép
558
 label_renamed: đổi tên
559
 label_deleted: xóa
560
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
561
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
562
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
563
 label_max_size: Dung lượng tối đa
564
 label_sort_highest: Lên trên cùng
565
 label_sort_higher: Dịch lên
566
 label_sort_lower: Dịch xuống
567
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
568
 label_roadmap: Kế hoạch
569
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
570
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
571
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
572
 label_search: Tìm
573
 label_result_plural: Kết quả
574
 label_all_words: Mọi từ
575
 label_wiki: Wiki
576
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
577
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
578
 label_wiki_page: Trang wiki
579
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
580
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
581
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
582
 label_current_version: Bản hiện tại
583
 label_preview: Xem trước
584
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
585
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
586
 label_issue_tracking: Công việc
587
 label_spent_time: Thời gian
588
 label_f_hour: "%{value} giờ"
589
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
590
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
591
 label_change_plural: Thay đổi
592
 label_statistics: Thống kê
593
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
594
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
595
 label_view_diff: So sánh
596
 label_diff_inline: inline
597
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
598
 label_options: Tùy chọn
599
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
600
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
601
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
602
 label_related_issues: Liên quan
603
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
604
 label_loading: Đang xử lý...
605
 label_relation_new: Quan hệ mới
606
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
607
 label_relates_to: liên quan
608
 label_duplicates: trùng với
609
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
610
 label_blocks: chặn
611
 label_blocked_by: chặn bởi
612
 label_precedes: đi trước
613
 label_follows: đi sau
614
 label_end_to_start: cuối tới đầu
615
 label_end_to_end: cuối tới cuối
616
 label_start_to_start: đầu tớ đầu
617
 label_start_to_end: đầu tới cuối
618
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
619
 label_disabled: Bị vô hiệu
620
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã hoàn thành
621
 label_me: tôi
622
 label_board: Diễn đàn
623
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
624
 label_board_plural: Diễn đàn
625
 label_topic_plural: Chủ đề
626
 label_message_plural: Diễn đàn
627
 label_message_last: Bài cuối
628
 label_message_new: Tạo bài mới
629
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
630
 label_reply_plural: Hồi âm
631
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
632
 label_year: Năm
633
 label_month: Tháng
634
 label_week: Tuần
635
 label_date_from: Từ
636
 label_date_to: Đến
637
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
638
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
639
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
640
 label_feeds_access_key_created_on: " chứng thực RSS được tạo ra cách đây %{value}"
641
 label_module_plural: Module
642
 label_added_time_by: "Thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
643
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
644
 label_jump_to_a_project: Chuyển đến...
645
 label_file_plural: Tập tin
646
 label_changeset_plural: Thay đổi
647
 label_default_columns: Cột mặc định
648
 label_no_change_option: (không đổi)
649
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
650
 label_theme: Giao diện
651
 label_default: Mặc định
652
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
653
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của tôi"
654
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
655
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính tôi thực hiện"
656
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
657
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
658
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
659
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
660
 label_age: Thời gian
661
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
662
 label_general: Tổng quan
663
 label_more: Chi tiết
664
 label_scm: SCM
665
 label_plugins: Module
666
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
667
 label_downloads_abbr: Số lượng Download
668
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
669
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
670
 label_preferences: Cấu hình
671
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
672
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
673
 label_planning: Kế hoạch
674
 label_incoming_emails: Nhận mail
675
 label_generate_key: Tạo mã
676
 label_issue_watchers: Người giám sát
677

  
678
 button_login: Đăng nhập
679
 button_submit: Gửi
680
 button_save: Lưu
681
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
682
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
683
 button_delete: Xóa
684
 button_create: Tạo
685
 button_test: Kiểm tra
686
 button_edit: Sửa
687
 button_add: Thêm
688
 button_change: Đổi
689
 button_apply: Áp dụng
690
 button_clear: Bỏ chọn
691
 button_lock: Khóa
692
 button_unlock: Mở khóa
693
 button_download: Tải về
694
 button_list: Liệt kê
695
 button_view: Xem
696
 button_move: Chuyển
697
 button_back: Quay lại
698
 button_cancel: Bỏ qua
699
 button_activate: Kích hoạt
700
 button_sort: Sắp xếp
701
 button_log_time: Thêm thời gian
702
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
703
 button_watch: Theo dõi
704
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
705
 button_reply: Trả lời
706
 button_archive: Đóng băng
707
 button_unarchive: Xả băng
708
 button_reset: Tạo lại
709
 button_rename: Đổi tên
710
 button_change_password: Đổi mật mã
711
 button_copy: Sao chép
712
 button_annotate: Chú giải
713
 button_update: Cập nhật
714
 button_configure: Cấu hình
715
 button_quote: Trích dẫn
716

  
717
 status_active: Đang hoạt động
718
 status_registered: Mới đăng ký
719
 status_locked: Đã khóa
720

  
721
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email sẽ gửi.
722
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
723
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
724
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
725
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
726
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
727
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
728
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
729
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
730
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
731
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} tự."
732
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} tự."
733
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} %{max} tự."
734
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
735
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
736
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
737
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
738
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
739
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
740
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
741
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm ?"
742
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
743
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
744
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng theo dõi hoặc liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
745
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi được sau khi đã nạp."
746
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
747
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
748
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
749
 text_select_project_modules: 'Chọn các module cho dự án:'
750
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
751
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
752
 text_rmagick_available: Trạng thái RMagick
753
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm tiếp ?"
754
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
755
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
756
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
757
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
758
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
759
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
760
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn file config/configuration.yml khởi động lại để kích hoạt chúng."
761

  
762
 default_role_manager: 'Điều hành '
763
 default_role_developer: 'Phát triển '
764
 default_role_reporter: Báo cáo
765
 default_tracker_bug: Lỗi
766
 default_tracker_feature: Tính năng
767
 default_tracker_support: Hỗ trợ
768
 default_issue_status_new: Mới
769
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
770
 default_issue_status_resolved: Đã được giải quyết
771
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
772
 default_issue_status_closed: Đã đóng
773
 default_issue_status_rejected: Từ chối
774
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
775
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
776
 default_priority_low: Thấp
777
 default_priority_normal: Bình thường
778
 default_priority_high: Cao
779
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
780
 default_priority_immediate: Trung bình
781
 default_activity_design: Thiết kế
782
 default_activity_development: Phát triển
783

  
784
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
785
 enumeration_doc_categories: Danh mục tài liệu
786
 enumeration_activities: Hoạt động
787

  
788
 setting_plain_text_mail: Mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
789
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
790
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
791
 permission_select_project_modules: Chọn Module
792
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
793
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
794
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
795
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
796
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
797
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
798
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
799
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
800
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
801
 permission_move_issues: Chuyển vấn đề
802
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
803
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy vấn công cộng
804
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
805
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
806
 permission_view_calendar: Xem lịch
807
 permission_view_issue_watchers: Xem những người theo dõi
808
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
809
 permission_log_time: Lưu thời gian đã qua
810
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã qua
811
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
812
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
813
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
814
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
815
 permission_view_documents: Xem tài liệu
816
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
817
 permission_view_files: Xem tập tin
818
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
819
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
820
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
821
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
822
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
823
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
824
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
825
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
826
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
827
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
828
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
829
 permission_commit_access: Truy cập commit
830
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
831
 permission_view_messages: Xem bài viết
832
 permission_add_messages: Gửi bài viết
833
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
834
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
835
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
836
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
837
 label_example: Ví dụ
838
 text_repository_usernames_mapping: "Lựa chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nKhi người dùng trùng hợp về tên email sẽ được tự động ánh xạ."
839
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
840
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
841
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
842
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do vượt qua giới hạn kích thước thể hiển thị.'
843
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
844
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
845
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
846
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
847
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
848
 label_display: Hiển thị
849
 field_editable: Có thể sửa được
850
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
851
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
852
 field_watcher: Người quan sát
853
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
854
 field_identity_url: OpenID URL
855
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
856
 field_content: Nội dung
857
 label_descending: Giảm dần
858
 label_sort: Sắp xếp
859
 label_ascending: Tăng dần
860
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
861
 label_greater_or_equal: ">="
862
 label_less_or_equal: "<="
863
 text_wiki_page_destroy_question: "Trang này %{descendants} trang con trang cháu. Bạn muốn làm tiếp?"
864
 text_wiki_page_reassign_children: Gán lại trang con vào trang mẹ này
865
 text_wiki_page_nullify_children: Giữ trang con như trang gốc
866
 text_wiki_page_destroy_children: Xóa trang con và tất cả trang con cháu của nó
867
 setting_password_min_length: Chiều dài tối thiểu của mật khẩu
868
 field_group_by: Nhóm kết quả bởi
869
 mail_subject_wiki_content_updated: "%{id} trang wiki đã được cập nhật"
870
 label_wiki_content_added: Đã thêm trang Wiki
871
 mail_subject_wiki_content_added: "%{id} trang wiki đã được thêm vào"
872
 mail_body_wiki_content_added: " %{id} trang wiki đã được thêm vào bởi %{author}."
873
 label_wiki_content_updated: Trang Wiki đã được cập nhật
874
 mail_body_wiki_content_updated: " %{id} trang wiki đã được cập nhật bởi %{author}."
875
 permission_add_project: Tạo dự án
876
 setting_new_project_user_role_id: Quyền được gán cho người dùng không phải quản trị viên khi tạo dự án mới
877
 label_view_all_revisions: Xem tất cả bản điều chỉnh
878
 label_tag: Thẻ
879
 label_branch: Nhánh
880
 error_no_tracker_in_project: Không có ai theo dõi dự án này. Hãy kiểm tra lại phần thiết lập cho dự án.
881
 error_no_default_issue_status: Không có vấn đề mặc định được định nghĩa. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn (Vào "Quản trị -> Trạng thái vấn đề").
882
 text_journal_changed: "%{label} thay đổi từ %{old} tới %{new}"
883
 text_journal_set_to: "%{label} gán cho %{value}"
884
 text_journal_deleted: "%{label} xóa (%{old})"
885
 label_group_plural: Các nhóm
886
 label_group: Nhóm
887
 label_group_new: Thêm nhóm
888
 label_time_entry_plural: Thời gian đã sử dụng
889
 text_journal_added: "%{label} %{value} được thêm"
890
 field_active: Tích cực
891
 enumeration_system_activity: Hoạt động hệ thống
892
 permission_delete_issue_watchers: Xóa người quan sát
893
 version_status_closed: đóng
894
 version_status_locked: khóa
895
 version_status_open: mở
896
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Một vấn đề được gán cho phiên bản đã đóng không thể mở lại được
897
 label_user_anonymous: Ẩn danh
898
 button_move_and_follow: Di chuyển và theo
899
 setting_default_projects_modules: Các Module được kích hoạt mặc định cho dự án mới
900
 setting_gravatar_default: Ảnh Gravatar mặc định
901
 field_sharing: Chia sẻ
902
 label_version_sharing_hierarchy: Với thứ bậc dự án
903
 label_version_sharing_system: Với tất cả dự án
904
 label_version_sharing_descendants: Với dự án con
905
 label_version_sharing_tree: Với cây dự án
906
 label_version_sharing_none: Không chia sẻ
907
 error_can_not_archive_project: Dựa án này không thể lưu trữ được
908
 button_duplicate: Nhân đôi
909
 button_copy_and_follow: Sao chép và theo
910
 label_copy_source: Nguồn
911
 setting_issue_done_ratio: Tính toán tỷ lệ hoàn thành vấn đề với
912
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Sử dụng trạng thái của vấn đề
913
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề không được cập nhật.
914
 error_workflow_copy_target: Vui lòng lựa chọn đích của theo dấu và quyền
915
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Dùng trường vấn đề
916
 label_copy_same_as_target: Tương tự như đích
917
 label_copy_target: Đích
918
 notice_issue_done_ratios_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề được cập nhật.
919
 error_workflow_copy_source: Vui lòng lựa chọn nguồn của theo dấu hoặc quyền
920
 label_update_issue_done_ratios: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành vấn đề
921
 setting_start_of_week: Định dạng lịch
922
 permission_view_issues: Xem Vấn đề
923
 label_display_used_statuses_only: Chỉ hiển thị trạng thái đã được dùng bởi theo dõi này
924
 label_revision_id: "Bản điều chỉnh %{value}"
925
 label_api_access_key: Khoá truy cập API
926
 label_api_access_key_created_on: "Khoá truy cập API đựơc tạo cách đây %{value}. Khóa này được dùng cho eDesignLab Client."
927
 label_feeds_access_key: Khoá truy cập RSS
928
 notice_api_access_key_reseted: Khoá truy cập API của bạn đã được đặt lại.
929
 setting_rest_api_enabled: Cho phép dịch vụ web REST
930
 label_missing_api_access_key: Mất Khoá truy cập API
931
 label_missing_feeds_access_key: Mất Khoá truy cập RSS
932
 button_show: Hiện
933
 text_line_separated: Nhiều giá trị được phép(mỗi dòng một giá trị).
934
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cắt bớt email sau những dòng :"
935
 permission_add_subprojects: Tạo Dự án con
936
 label_subproject_new: Thêm chi nhánh
937
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
938
  Bạn đang cố gỡ bỏ một số hoặc tất cả quyền của bạn với dự án này và có thể sẽ mất quyền thay đổi nó sau đó.
939
  Bạn có muốn tiếp tục?
940
 label_close_versions: Đóng phiên bản đã hoàn thành
941
 label_board_sticky: Chú ý
942
 label_board_locked: Đã khóa
943
 permission_export_wiki_pages: Xuất trang wiki
944
 setting_cache_formatted_text: Cache định dạng các ký tự
945
 permission_manage_project_activities: Quản lý hoạt động của dự án
946
 error_unable_delete_issue_status: Không thể xóa trạng thái vấn đề
947
 label_profile: Hồ sơ
948
 permission_manage_subtasks: Quản lý tác vụ con
949
 field_parent_issue: Tác vụ cha
950
 label_subtask_plural: Tác vụ con
951
 label_project_copy_notifications: Gửi email thông báo trong khi dự án được sao chép
952
 error_can_not_delete_custom_field: Không thể xóa trường tùy biến
953
 error_unable_to_connect: "Không thể kết nối (%{value})"
954
 error_can_not_remove_role: Quyền này đang được dùng và không thể xóa được.
955
 error_can_not_delete_tracker: Theo dõi này chứa vấn đề và không thể xóa được.
956
 field_principal: Chủ yếu
957
 label_my_page_block: Block trang của tôi
958
 notice_failed_to_save_members: "Thất bại khi lưu thành viên : %{errors}."
959
 text_zoom_out: Thu nhỏ
960
 text_zoom_in: Phóng to
961
 notice_unable_delete_time_entry: Không thể xóa mục time log.
962
 label_overall_spent_time: Tổng thời gian sử dụng
963
 field_time_entries: Log time
964
 project_module_gantt: Biểu đồ Gantt
965
 project_module_calendar: Lịch
966
 button_edit_associated_wikipage: "Chỉnh sửa trang Wiki liên quan: %{page_title}"
967
 text_are_you_sure_with_children: Xóa vấn đề và tất cả vấn đề con? 
968
 field_text: Trường văn bản
969
 label_user_mail_option_only_owner: Chỉ những thứ tôi sở hữu
970
 setting_default_notification_option: Tuỳ chọn thông báo mặc định
971
 label_user_mail_option_only_my_events: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc liên quan
972
 label_user_mail_option_only_assigned: Chỉ những thứ tôi được phân công
973
 label_user_mail_option_none: Không có sự kiện
974
 field_member_of_group: Nhóm thụ hưởng
975
 field_assigned_to_role: Quyền thụ hưởng
976
 notice_not_authorized_archived_project: Dự án bạn đang có truy cập đã được lưu trữ.
977
 label_principal_search: "Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm:"
978
 label_user_search: "Tìm kiếm người dùng:"
979
 field_visible: Nhìn thấy
980
 setting_emails_header: Tiêu đề Email
981
 setting_commit_logtime_activity_id: Cho phép ghi lại thời gian
982
 text_time_logged_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
983
 setting_commit_logtime_enabled: Cho phép time logging
984
 notice_gantt_chart_truncated: "Đồ thị đã được cắt bớt bởi  đã vượt qua lượng thông tin tối đa thể hiển thị :(%{max})"
985
 setting_gantt_items_limit: Lượng thông tin tối đa trên đồ thị gantt
986
 description_selected_columns: Các cột được lựa chọn
987
 field_warn_on_leaving_unsaved: Cảnh báo tôi khi rời một trang có các nội dung chưa lưu
988
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trang hiện tại chứa nội dung chưa lưu và sẽ bị mất nếu bạn rời trang này.
989
 label_my_queries: Các truy vấn tùy biến
990
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} cập nhật"
991
 label_news_comment_added: Bình luận đã được thêm cho một tin tức
992
 button_expand_all: Mở rộng tất cả
993
 button_collapse_all: Thu gọn tất cả
994
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Chuyển đổi bổ sung cho phép khi người sử dụng là người nhận chuyển nhượng
995
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Các chuyển đổi bổ xung được phép khi người dùng là tác giả
996
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sửa nhiều mục đã chọn
997
 text_time_entries_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ các mục đã chọn?
998
 label_role_anonymous: Ẩn danh
999
 label_role_non_member: Không là thành viên
1000
 label_issue_note_added: Ghi chú được thêm
1001
 label_issue_status_updated: Trạng thái cập nhật
1002
 label_issue_priority_updated: Cập nhật ưu tiên
1003
 label_issues_visibility_own: Vấn đề tạo bởi hoặc gán cho người dùng
1004
 field_issues_visibility: Vấn đề được nhìn thấy
1005
 label_issues_visibility_all: Tất cả vấn đề
1006
 permission_set_own_issues_private: Đặt vấn đề sở hữu là riêng tư hoặc công cộng
1007
 field_is_private: Riêng tư
1008
 permission_set_issues_private: Gán vấn đề là riêng tư hoặc công cộng
1009
 label_issues_visibility_public: Tất cả vấn đề không riêng tư
1010
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Hành động này sẽ xóa %{count} tác vụ con."
1011
 field_commit_logs_encoding: Mã hóa ghi chú Commit
1012
 field_scm_path_encoding: Mã hóa đường dẫn
1013
 text_scm_path_encoding_note: "Mặc định: UTF-8"
1014
 field_path_to_repository: Đường dẫn tới kho chứa
1015
 field_root_directory: Thư mục gốc
1016
 field_cvs_module: Module
1017
 field_cvsroot: CVSROOT
1018
 text_mercurial_repository_note: Kho chứa cục bộ (vd. /hgrepo, c:\hgrepo)
1019
 text_scm_command: Lệnh
1020
 text_scm_command_version: Phiên bản 
1021
 label_git_report_last_commit: Báo cáo lần Commit cuối cùng cho file và thư mục 
1022
 text_scm_config: Bạn có thể cấu hình lệnh Scm trong file config/configuration.yml. Vui lòng khởi động lại ứng dụng sau khi chỉnh sửa nó.
1023
 text_scm_command_not_available: Lệnh Scm không có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại thiết đặt trong phần Quản trị. 
1024
 notice_issue_successful_create: "Vấn đề %{id} đã được tạo." 
1025
 label_between: Ở giữa
1026
 setting_issue_group_assignment: Cho phép gán vấn đề đến các nhóm
1027
 label_diff: Sự khác nhau
1028
 text_git_repository_note: Kho chứa cục bộ và công cộng (vd. /gitrepo, c:\gitrepo)
1029
 description_query_sort_criteria_direction: Chiều sắp xếp
1030
 description_project_scope: Phạm vi tìm kiếm
1031
 description_filter: Lọc
1032
 description_user_mail_notification: Thiết lập email thông báo
1033
 description_date_from: Nhập ngày bắt đầu
1034
 description_message_content: Nội dung thông điệp
1035
 description_available_columns: Các cột có sẵn
1036
 description_date_range_interval: Chọn khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc
1037
 description_issue_category_reassign: Chọn danh mục vấn đề
1038
 description_search: Trường tìm kiếm
1039
 description_notes: Các chú ý
1040
 description_date_range_list: Chọn khoảng từ danh sách
1041
 description_choose_project: Các dự án
1042
 description_date_to: Nhập ngày kết thúc
1043
 description_query_sort_criteria_attribute: Sắp xếp thuộc tính
1044
 description_wiki_subpages_reassign: Chọn một trang cấp trên
1045
 label_parent_revision: Cha
1046
 label_child_revision: Con
1047
 error_scm_annotate_big_text_file: Các mục không được chú thích, vì nó vượt quá kích thước tập tin văn bản tối đa.
1048
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1049
 button_edit_section: Soạn thảo sự lựa chọn này
1050
 setting_repositories_encodings: Mã hóa kho chứa
1051
 description_all_columns: Các cột
1052
 button_export: Export
1053
 label_export_options: "%{export_format} tùy chọn Export"
1054
 error_attachment_too_big: "File này không thể tải lên  vượt quá kích thước cho phép : (%{max_size})"
1055
 notice_failed_to_save_time_entries: "Lỗi khi lưu %{count} lần trên %{total} sự lựa chọn : %{ids}."
1056
 label_x_issues:
1057
  zero: 0 vấn đề
1058
  one:  1 vấn đề
1059
  other: "%{count} vấn đề"
1060
 label_repository_new: Kho lưu trữ mới
1061
 field_repository_is_default: Kho lưu trữ chính
1062
 label_copy_attachments: Copy các file đính kèm
1063
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1064
 label_completed_versions: Các phiên bản hoàn thành
1065
 text_project_identifier_info: Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.
1066
 field_multiple: Nhiều giá trị
1067
 setting_commit_cross_project_ref: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1068
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Thêm ghi chú của tôi và loại bỏ các thay đổi khác 
1069
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Áp dụng thay đổi bằng bất cứ giá nào, ghi chú trước đó có thể bị ghi đè
1070
 notice_issue_update_conflict: Vấn đề này đã được cập nhật bởi một người dùng khác trong khi bạn đang chỉnh sửa nó.
1071
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loại bỏ tất cả các thay đổi hiển thị lại %{link}"
1072
 permission_manage_related_issues: Quản lý các vấn đề liên quan
1073
 field_auth_source_ldap_filter: Bộ lọc LDAP
1074
 label_search_for_watchers: Chọn người giám sát
1075
 notice_account_deleted: Tài khoản của bạn đã được xóa vĩnh viễn.
1076
 button_delete_my_account: Xóa tài khoản của tôi
1077
 setting_unsubscribe: Cho phép người dùng xóa Account
1078
 text_account_destroy_confirmation: |-
1079
  Bạn đồng ý không ?
1080
  Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại!
1081
 error_session_expired: Phiên làm việc của bạn bị quá hạn, hãy đăng nhập lại 
1082
 text_session_expiration_settings: "Chú ý : Thay đổi các thiết lập này thể gây hiệu hóa Session hiện tại"
1083
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1084
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1085
 label_session_expiration: Phiên làm việc bị quá hạn
1086
 permission_close_project: Đóng / Mở lại dự án
1087
 label_show_closed_projects: Xem các chi nhánh đã đóng
1088
 button_close: Đóng
1089
 button_reopen: Mở lại
1090
 project_status_active: Kích hoạt
1091
 project_status_closed: Đã đóng
1092
 project_status_archived: Lưu trữ
1093
 text_project_closed: Dự án này đã đóng và chỉ đọc
1094
 notice_user_successful_create: "Người dùng %{id} đã được tạo."
1095
 field_core_fields: Các trường tiêu chuẩn
1096
 field_timeout: Quá hạn
1097
 setting_thumbnails_enabled: Hiển thị các thumbnail đính kèm
1098
 setting_thumbnails_size: Kích thước Thumbnails(pixel)
1099
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1100
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1101
 label_status_transitions: Trạng thái chuyển tiếp
1102
 label_fields_permissions: Cho phép các trường
1103
 label_readonly: Chỉ đọc
1104
 label_required: Yêu cầu
1105
 text_repository_identifier_info: Chỉ có các chữ thường (a-z), các số (0-9), dấu gạch ngang và gạch dưới là hợp lệ.<br />Khi đã lưu, tên định danh sẽ không thể thay đổi.
1106
 field_board_parent: Diễn đàn cha
1107
 label_attribute_of_project: "Của dự án : %{name}"
1108
 label_attribute_of_author: "Của tác giả : %{name}"
1109
 label_attribute_of_assigned_to: "Được phân công bởi %{name}"
1110
 label_attribute_of_fixed_version: "Phiên bản mục tiêu của %{name}"
1111
 label_copy_subtasks: Sao chép các nhiệm vụ con
1112
 label_copied_to: Sao chép đến
1113
 label_copied_from: Sao chép từ
1114
 label_any_issues_in_project: Bất kỳ vấn đề nào trong dự án
1115
 label_any_issues_not_in_project: Bất kỳ vấn đề nào không thuộc dự án
1116
 field_private_notes: Ghi chú riêng tư
1117
 permission_view_private_notes: Xem ghi chú riêng tư
1118
 permission_set_notes_private: Đặt ghi chú thành riêng tư
1119
 label_no_issues_in_project: Không có vấn đề nào trong dự án
1120
 label_any: tất cả
1121
 label_last_n_weeks: "%{count} tuần qua"
1122
 setting_cross_project_subtasks: Cho phép các nhiệm vụ con liên dự án
1123
 label_cross_project_descendants: Trong các dự án con
1124
 label_cross_project_tree: Trong cùng cây dự án
1125
 label_cross_project_hierarchy: Trong dự án cùng cấp bậc
1126
 label_cross_project_system: Trong tất cả các dự án
1127
 button_hide: Ẩn
1128
 setting_non_working_week_days: Các ngày không làm việc
1129
 label_in_the_next_days: Trong tương lai
1130
 label_in_the_past_days: Trong quá khứ
1131
 label_attribute_of_user: "Của người dùng %{name}"
1132
 text_turning_multiple_off: Nếu bạn vô hiệu hóa nhiều giá trị, chúng sẽ bị loại bỏ để duy trì chỉ có một giá trị cho mỗi mục.
1133
 label_attribute_of_issue: "Vấn đề của %{name}"
1134
 permission_add_documents: Thêm tài liệu
1135
 permission_edit_documents: Soạn thảo tài liệu
1136
 permission_delete_documents: Xóa tài liệu
1137
 label_gantt_progress_line: Tiến độ
1138
 setting_jsonp_enabled: Cho phép trợ giúp JSONP
1139
 field_inherit_members: Các thành viên kế thừa
1140
 field_closed_on: Đã đóng
1141
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1142
 label_total_time: Tổng cộng
(5-5/5)