pl-2.6-stable.diff

Toshi MARUYAMA, 2015-10-20 13:24

Download (11.2 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml
137 137
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138 138
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
139 139
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniej niż %{date} z powodu poprzedających zagadnień"
141 141

 
142 142
 support:
143 143
  array:
......
932 932
 field_time_entries: Dziennik
933 933
 project_module_gantt: Diagram Gantta
934 934
 project_module_calendar: Kalendarz
935
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
935
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
936 936
 field_text: Text field
937 937
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to, czego jestem właścicielem (autorem)
938 938
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
......
941 941
 label_user_mail_option_none: "Brak powiadomień"
942 942
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
943 943
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
944
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
944
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp został zarchiwizowany."
945 945
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
946 946
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
947 947
 field_visible: Widoczne
948 948
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
949
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
949
 text_time_logged_by_changeset: Zastosowane w zmianach %{value}.
950 950
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
951
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
951
 notice_gantt_chart_truncated: Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max}).
952 952
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
953 953
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
954
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
954
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
955 955
 label_my_queries: Moje kwerendy
956 956
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
957 957
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
958 958
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
959 959
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
960
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
961
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
962
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
963
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
960
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zadania
961
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zadania
962
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Zbiorowa edycja wpisów dziennika
963
 text_time_entries_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczon(y/e) wpis(y) dziennika?
964 964
 label_role_anonymous: Anonimowy
965 965
 label_role_non_member: Bez roli
966 966
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
......
973 973
 field_is_private: Prywatne
974 974
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
975 975
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
976
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
976
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień.
977 977
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
978 978
 field_scm_path_encoding: Path encoding
979 979
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
......
985 985
 text_scm_command: Polecenie
986 986
 text_scm_command_version: Wersja
987 987
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
988
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
988
 notice_issue_successful_create: Zagadnienie %{id} utworzone.
989 989
 label_between: pomiędzy
990 990
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
991 991
 label_diff: diff
......
1011 1011
 label_child_revision: Child
1012 1012
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1013 1013
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
1014
 button_edit_section: Edit this section
1014
 button_edit_section: Edytuj tą sekcje
1015 1015
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
1016
 description_all_columns: All Columns
1017
 button_export: Export
1016
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
1017
 button_export: Exportuj
1018 1018
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1019
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1019
 error_attachment_too_big: Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmial (%{max_size})
1020 1020
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1021 1021
 label_x_issues:
1022 1022
  zero: 0 zagadnienie
1023 1023
  one:  1 zagadnienie
1024 1024
  other: "%{count} zagadnienia"
1025
 label_repository_new: New repository
1026
 field_repository_is_default: Main repository
1027
 label_copy_attachments: Copy attachments
1025
 label_repository_new: Nowe repozytorium
1026
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
1027
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1028 1028
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1029
 label_completed_versions: Completed versions
1029
 label_completed_versions: Zamknięte wersje
1030 1030
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1031
 field_multiple: Multiple values
1031
 field_multiple: Wielokrotne wartości
1032 1032
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
1033 1033
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1034 1034
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1035 1035
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1036 1036
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1037 1037
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
1038
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1038
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
1039 1039
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
1040 1040
 notice_account_deleted: Twoje konto zostało trwale usunięte.
1041 1041
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
......
1065 1065
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1066 1066
 label_readonly: Tylko do odczytu
1067 1067
 label_required: Wymagane
1068
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1069
 field_board_parent: Parent forum
1068
 text_repository_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślenia.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1069
 field_board_parent: Forum nadrzędne
1070 1070
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1071 1071
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1072 1072
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
......
1092 1092
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych dni
1093 1093
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich dni
1094 1094
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1095
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1096
  removed in order to preserve only one value per item.
1095
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostana usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1097 1096
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1098 1097
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
1099 1098
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
......
1113 1112
 notice_account_locked: Twoje konto jest zablokowane.
1114 1113
 notice_account_register_done: Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający
1115 1114
  instrukcję aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1116
 label_hidden: Hidden
1115
 label_hidden: Ukryte
1117 1116
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1118 1117
 label_visibility_roles: tylko dla ról
1119 1118
 label_visibility_public: dla wszystkich
1120 1119
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
1121
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1122
  current password
1120
 notice_new_password_must_be_different: Nowe hasło musi być inne niż poprzednie
1123 1121
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
1124 1122
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
1125 1123
 label_link: Link
1126
 label_only: only
1127
 label_drop_down_list: drop-down list
1128
 label_checkboxes: checkboxes
1129
 label_link_values_to: Link values to URL
1124
 label_only: tylko
1125
 label_drop_down_list: lista rozwijana
1126
 label_checkboxes: pola wyboru
1127
 label_link_values_to: Linkuj wartości do URL
1130 1128
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
1131 1129
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
1132
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1133
  is to be attached
1130
 label_custom_field_select_type: Wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć pole niestandardowe
1134 1131
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
1135
 label_check_for_updates: Check for updates
1136
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1137
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1138
 label_radio_buttons: radio buttons
1139
 label_group_anonymous: Anonymous users
1140
 label_group_non_member: Non member users
1132
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
1133
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
1134
 label_unknown_plugin: Nieznany plugin
1135
 label_radio_buttons: pola opcji
1136
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
1137
 label_group_non_member: Użytkownicy nie bedący uczestnikami
1141 1138
 label_add_projects: Add projects
1142 1139
 field_default_status: Default status
1143 1140
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'