catalan-trunk-v1.diff

Helder Manuel Torres Vieira, 2016-01-29 20:39

Download (93.4 KB)

View differences:

config/locales/ca.yml (copia de trabajo)
1
# Redmine catalan translation:
1
# Redmine Catalan translation:
2 2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
3 4

 
4 5
ca:
5 6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
6
 direction: ltr
7
 direction: "ltr"
7 8
 date:
8 9
  formats:
9 10
   # Use the strftime parameters for formats.
......
71 72
    one:  "més d'un any"
72 73
    other: "més de %{count} anys"
73 74
   almost_x_years:
74
    one:  "almost 1 year"
75
    other: "almost %{count} years"
75
    one:  "casi 1 any"
76
    other: "casi %{count} anys"
76 77

 
77 78
 number:
78 79
  # Default format for numbers
79 80
  format:
80 81
   separator: "."
81
   delimiter: ""
82
   delimiter: ","
82 83
   precision: 3
83 84
  human:
84 85
   format:
......
105 106
  errors:
106 107
   template:
107 108
    header:
108
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
109
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
109
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
110
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
110 111
   messages:
111 112
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
112 113
    exclusion: "està reservat"
......
132 133
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
133 134
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
134 135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
135
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
136 137

 
137
 actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
138
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
138 139

 
139
 general_text_No: 'No'
140
 general_text_Yes: 'Si'
141
 general_text_no: 'no'
142
 general_text_yes: 'si'
143
 general_lang_name: 'Catalan (Català)'
144
 general_csv_separator: ';'
145
 general_csv_decimal_separator: ','
146
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
147
 general_pdf_fontname: freesans
148
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
149
 general_first_day_of_week: '1'
140
 general_text_No: "No"
141
 general_text_Yes: "Si"
142
 general_text_no: "no"
143
 general_text_yes: "si"
144
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
145
 general_csv_separator: ";"
146
 general_csv_decimal_separator: ","
147
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
148
 general_pdf_fontname: "freesans"
149
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
150
 general_first_day_of_week: "1"
150 151

 
151 152
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
152
 notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
153
 notice_account_invalid_creditentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
153 154
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
154
 notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
155
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
155 156
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
156
 notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
157
 notice_account_unknown_email: "Usuari desconegut."
157 158
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
158 159
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
159
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
160
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
160 161
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
161 162
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
162 163
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
163 164
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
164 165
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
165
 notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
166
 notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
166
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
167
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
167 168
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
168 169
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
169 170
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
......
175 176
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
176 177
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
177 178
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
178
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el tant per cent dels assumptes."
179
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
179 180

 
180 181
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
181
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
182
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: %{value}"
182
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
183
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
183 184
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
184 185
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
185
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no té seguidor associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
186
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no té cap tipus d'assumpte associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
186 187
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
187 188
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
188
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest seguidor conté assumptes i no es pot suprimir."
189
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'assumpte conté assumptes i no es pot suprimir."
189 190
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
190 191
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
191 192
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
192
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitza el tant per cent dels assumptes."
193
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un seguidor o rol font"
194
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu seguidors i rols objectiu"
193
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
194
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'assumpte o rol font"
195
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus d'assumptes i rols objectiu"
195 196
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
196 197
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
197 198
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
......
200 201
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
201 202
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
202 203
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
203
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per a entrar."
204
 mail_body_account_information: Informació del compte
204
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
205
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
205 206
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
206 207
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
207 208
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
......
209 210
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
210 211
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
211 212
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
212
 mail_body_wiki_content_updated: "En %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
213
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
213 214

 
214

 
215
 field_name: Nom
216
 field_description: Descripció
217
 field_summary: Resum
218
 field_is_required: Necessari
219
 field_firstname: Nom
220
 field_lastname: Cognom
221
 field_mail: Correu electrònic
222
 field_filename: Fitxer
223
 field_filesize: Mida
224
 field_downloads: Baixades
225
 field_author: Autor
226
 field_created_on: Creat
227
 field_updated_on: Actualitzat
228
 field_field_format: Format
229
 field_is_for_all: Per a tots els projectes
230
 field_possible_values: Valores possibles
231
 field_regexp: Expressió regular
232
 field_min_length: Longitud mínima
233
 field_max_length: Longitud màxima
234
 field_value: Valor
235
 field_category: Categoria
236
 field_title: Títol
237
 field_project: Projecte
238
 field_issue: Assumpte
239
 field_status: Estat
240
 field_notes: Notes
241
 field_is_closed: Assumpte tancat
242
 field_is_default: Estat predeterminat
243
 field_tracker: Seguidor
244
 field_subject: Tema
245
 field_due_date: Data de venciment
246
 field_assigned_to: Assignat a
247
 field_priority: Prioritat
248
 field_fixed_version: Versió objectiu
249
 field_user: Usuari
250
 field_principal: Principal
251
 field_role: Rol
252
 field_homepage: Pàgina web
253
 field_is_public: Públic
254
 field_parent: Subprojecte de
255
 field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
256
 field_login: Entrada
257
 field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
258
 field_admin: Administrador
259
 field_last_login_on: Última connexió
260
 field_language: Idioma
261
 field_effective_date: Data
262
 field_password: Contrasenya
263
 field_new_password: Contrasenya nova
264
 field_password_confirmation: Confirmació
265
 field_version: Versió
266
 field_type: Tipus
267
 field_host: Ordinador
268
 field_port: Port
269
 field_account: Compte
270
 field_base_dn: Base DN
215
 field_name: "Nom"
216
 field_description: "Descripció"
217
 field_summary: "Resum"
218
 field_is_required: "Necessari"
219
 field_firstname: "Nom"
220
 field_lastname: "Cognom"
221
 field_mail: "Correu electrònic"
222
 field_filename: "Fitxer"
223
 field_filesize: "Tamany"
224
 field_downloads: "Baixades"
225
 field_author: "Autor"
226
 field_created_on: "Creat"
227
 field_updated_on: "Actualitzat"
228
 field_field_format: "Format"
229
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
230
 field_possible_values: "Valors possibles"
231
 field_regexp: "Expressió regular"
232
 field_min_length: "Longitud mínima"
233
 field_max_length: "Longitud màxima"
234
 field_value: "Valor"
235
 field_category: "Categoria"
236
 field_title: "Títol"
237
 field_project: "Projecte"
238
 field_issue: "Assumpte"
239
 field_status: "Estat"
240
 field_notes: "Notes"
241
 field_is_closed: "Assumpte tancat"
242
 field_is_default: "Estat predeterminat"
243
 field_tracker: "Tipus d'assumpte"
244
 field_subject: "Tema"
245
 field_due_date: "Data de venciment"
246
 field_assigned_to: "Assignat a"
247
 field_priority: "Prioritat"
248
 field_fixed_version: "Versió prevista"
249
 field_user: "Usuari"
250
 field_principal: "Principal"
251
 field_role: "Rol"
252
 field_homepage: "Pàgina web"
253
 field_is_public: "Públic"
254
 field_parent: "Subprojecte de"
255
 field_is_in_roadmap: "Assumptes mostrats en la planificació"
256
 field_login: "Identificador"
257
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
258
 field_admin: "Administrador"
259
 field_last_login_on: "Última connexió"
260
 field_language: "Idioma"
261
 field_effective_date: "Data"
262
 field_password: "Contrasenya"
263
 field_new_password: "Nova contrasenya"
264
 field_password_confirmation: "Confirmació"
265
 field_version: "Versió"
266
 field_type: "Tipus"
267
 field_host: "Servidor"
268
 field_port: "Port"
269
 field_account: "Compte"
270
 field_base_dn: "Base DN"
271 271
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
272
 field_attr_firstname: Atribut del nom
273
 field_attr_lastname: Atribut del cognom
274
 field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
272
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
273
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
274
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
275 275
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
276
 field_start_date: Inici
276
 field_start_date: "Inici"
277 277
 field_done_ratio: "% realitzat"
278 278
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
279 279
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
280
 field_comments: Comentari
281
 field_url: URL
282
 field_start_page: Pàgina inicial
283
 field_subproject: Subprojecte
284
 field_hours: Hores
285
 field_activity: Activitat
286
 field_spent_on: Data
287
 field_identifier: Identificador
288
 field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
289
 field_issue_to: Assumpte relacionat
290
 field_delay: Retard
291
 field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
292
 field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
293
 field_estimated_hours: Temps previst
294
 field_column_names: Columnes
280
 field_comments: "Comentari"
281
 field_url: "URL"
282
 field_start_page: "Pàgina inicial"
283
 field_subproject: "Subprojecte"
284
 field_hours: "Hores"
285
 field_activity: "Activitat"
286
 field_spent_on: "Data"
287
 field_identifier: "Identificador"
288
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
289
 field_issue_to: "Assumpte relacionat"
290
 field_delay: "Retràs"
291
 field_assignable: "Es poden assignar assumptes a aquest rol"
292
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
293
 field_estimated_hours: "Temps previst"
294
 field_column_names: "Columnes"
295 295
 field_time_entries: "Registre de temps"
296
 field_time_zone: Zona horària
297
 field_searchable: Es pot cercar
298
 field_default_value: Valor predeterminat
299
 field_comments_sorting: Mostra els comentaris
300
 field_parent_title: Pàgina pare
301
 field_editable: Es pot editar
302
 field_watcher: Vigilància
303
 field_identity_url: URL OpenID
304
 field_content: Contingut
296
 field_time_zone: "Zona horària"
297
 field_searchable: "Es pot cercar"
298
 field_default_value: "Valor predeterminat"
299
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
300
 field_parent_title: "Pàgina pare"
301
 field_editable: "Es pot editar"
302
 field_watcher: "Vigilància"
303
 field_identity_url: "URL OpenID"
304
 field_content: "Contingut"
305 305
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
306
 field_sharing: Compartició
306
 field_sharing: "Compartir"
307 307
 field_parent_issue: "Tasca pare"
308 308

 
309 309
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
310 310
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
311
 setting_welcome_text: Text de benvinguda
312
 setting_default_language: Idioma predeterminat
313
 setting_login_required: Es necessita autenticació
314
 setting_self_registration: Registre automàtic
315
 setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
311
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
312
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
313
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
314
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
315
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
316 316
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
317 317
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
318
 setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
319
 setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
320
 setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
321
 setting_text_formatting: Format del text
322
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
323
 setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
324
 setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
325
 setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
326
 setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
327
 setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
328
 setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
329
 setting_autologin: Entrada automàtica
330
 setting_date_format: Format de la data
331
 setting_time_format: Format de hora
318
 setting_bcc_recipients: "Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)"
319
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
320
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
321
 setting_text_formatting: "Format del text"
322
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
323
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
324
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
325
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
326
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
327
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
328
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
329
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
330
 setting_date_format: "Format de la data"
331
 setting_time_format: "Format de hora"
332 332
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
333 333
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
334
 setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
335
 setting_protocol: Protocol
336
 setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
334
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
335
 setting_protocol: "Protocol"
336
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
337 337
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
338 338
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
339 339
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
340
 setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
340
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
341 341
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
342
 setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
343
 setting_mail_handler_api_key: Clau API
344
 setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
342
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
343
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
344
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
345 345
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
346 346
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
347
 setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
348
 setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
349
 setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
347
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
348
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
349
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
350 350
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
351 351
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
352 352
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
......
356 356
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
357 357
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
358 358
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
359
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
359
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
360 360

 
361
 permission_add_project: "Crea projectes"
362
 permission_add_subprojects: "Crea subprojectes"
363
 permission_edit_project: Edita el projecte
364
 permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
365
 permission_manage_members: Gestiona els membres
366
 permission_manage_project_activities: "Gestiona les activitats del projecte"
367
 permission_manage_versions: Gestiona les versions
368
 permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
361
 permission_add_project: "Crear projecte"
362
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
363
 permission_edit_project: "Editar projecte"
364
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
365
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
366
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
367
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
368
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories dels assumptes"
369 369
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
370
 permission_add_issues: Afegeix assumptes
371
 permission_edit_issues: Edita els assumptes
372
 permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
373
 permission_add_issue_notes: Afegeix notes
374
 permission_edit_issue_notes: Edita les notes
375
 permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
376
 permission_move_issues: Mou els assumptes
377
 permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
378
 permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
379
 permission_save_queries: Desa les consultes
380
 permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
381
 permission_view_calendar: Visualitza el calendari
382
 permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
383
 permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
384
 permission_delete_issue_watchers: Suprimeix els vigilants
385
 permission_log_time: Registra el temps invertit
386
 permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
387
 permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
388
 permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
389
 permission_manage_news: Gestiona les noticies
390
 permission_comment_news: Comenta les noticies
391
 permission_view_documents: Visualitza els documents
392
 permission_manage_files: Gestiona els fitxers
393
 permission_view_files: Visualitza els fitxers
394
 permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
395
 permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
396
 permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
397
 permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
398
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
399
 permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
400
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
401
 permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
402
 permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
403
 permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
404
 permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
405
 permission_commit_access: Accés a les publicacions
406
 permission_manage_boards: Gestiona els taulers
407
 permission_view_messages: Visualitza els missatges
408
 permission_add_messages: Envia missatges
409
 permission_edit_messages: Edita els missatges
410
 permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
411
 permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
412
 permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
413
 permission_export_wiki_pages: "Exporta les pàgines wiki"
414
 permission_manage_subtasks: "Gestiona subtasques"
370
 permission_add_issues: "Afegir assumptes"
371
 permission_edit_issues: "Editar assumptes"
372
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions dels assumptes"
373
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
374
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
375
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
376
 permission_move_issues: "Moure assumptes"
377
 permission_delete_issues: "Suprimir assumptes"
378
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
379
 permission_save_queries: "Desar consultes"
380
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
381
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
382
 permission_view_issue_watchers: "Visualitzar la llista de vigilàncies"
383
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilàncies"
384
 permission_delete_issue_watchers: "Suprimir vigilants"
385
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
386
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
387
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
388
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
389
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
390
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
391
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
392
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
393
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
394
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
395
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
396
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
397
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
398
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
399
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
400
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
401
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
402
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
403
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
404
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
405
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
406
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
407
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
408
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
409
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
410
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
411
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
412
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
413
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
414
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
415 415

 
416
 project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
417
 project_module_time_tracking: Seguidor de temps
418
 project_module_news: Noticies
419
 project_module_documents: Documents
420
 project_module_files: Fitxers
421
 project_module_wiki: Wiki
422
 project_module_repository: Dipòsit
423
 project_module_boards: Taulers
424
 project_module_calendar: Calendari
425
 project_module_gantt: Gantt
416
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'assumptes"
417
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
418
 project_module_news: "Noticies"
419
 project_module_documents: "Documents"
420
 project_module_files: "Fitxers"
421
 project_module_wiki: "Wiki"
422
 project_module_repository: "Repositori"
423
 project_module_boards: "Taulers"
424
 project_module_calendar: "Calendari"
425
 project_module_gantt: "Gantt"
426 426

 
427
 label_user: Usuari
428
 label_user_plural: Usuaris
429
 label_user_new: Usuari nou
430
 label_user_anonymous: Anònim
431
 label_project: Projecte
432
 label_project_new: Projecte nou
433
 label_project_plural: Projectes
427
 label_user: "Usuari"
428
 label_user_plural: "Usuaris"
429
 label_user_new: "Nou usuari"
430
 label_user_anonymous: "Anònim"
431
 label_project: "Projecte"
432
 label_project_new: "Nou projecte"
433
 label_project_plural: "Projectes"
434 434
 label_x_projects:
435
  zero: cap projecte
436
  one:  1 projecte
435
  zero: "cap projecte"
436
  one:  "1 projecte"
437 437
  other: "%{count} projectes"
438
 label_project_all: Tots els projectes
439
 label_project_latest: Els últims projectes
440
 label_issue: Assumpte
441
 label_issue_new: Assumpte nou
442
 label_issue_plural: Assumptes
443
 label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
438
 label_project_all: "Tots els projectes"
439
 label_project_latest: "Els últims projectes"
440
 label_issue: "Assumpte"
441
 label_issue_new: "Nou assumpte"
442
 label_issue_plural: "Assumptes"
443
 label_issue_view_all: "Visualitzar tots els assumptes"
444 444
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
445
 label_issue_added: Assumpte afegit
446
 label_issue_updated: Assumpte actualitzat
447
 label_document: Document
448
 label_document_new: Document nou
449
 label_document_plural: Documents
450
 label_document_added: Document afegit
451
 label_role: Rol
452
 label_role_plural: Rols
453
 label_role_new: Rol nou
454
 label_role_and_permissions: Rols i permisos
455
 label_member: Membre
456
 label_member_new: Membre nou
457
 label_member_plural: Membres
458
 label_tracker: Seguidor
459
 label_tracker_plural: Seguidors
460
 label_tracker_new: Seguidor nou
461
 label_workflow: Flux de treball
445
 label_issue_added: "Assumpte afegit"
446
 label_issue_updated: "Assumpte actualitzat"
447
 label_document: "Document"
448
 label_document_new: "Nou document"
449
 label_document_plural: "Documents"
450
 label_document_added: "Document afegit"
451
 label_role: "Rol"
452
 label_role_plural: "Rols"
453
 label_role_new: "Nou rol"
454
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
455
 label_member: "Membre"
456
 label_member_new: "Nou membre"
457
 label_member_plural: "Membres"
458
 label_tracker: "Tipus d'assumpte"
459
 label_tracker_plural: "Tipus d'assumptes"
460
 label_tracker_new: "Nou tipus d'assumpte"
461
 label_workflow: "Flux de treball"
462 462
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
463 463
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
464
 label_issue_status_new: Estat nou
464
 label_issue_status_new: "Nou estat"
465 465
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
466 466
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
467
 label_issue_category_new: Categoria nova
468
 label_custom_field: Camp personalitzat
469
 label_custom_field_plural: Camps personalitzats
470
 label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
471
 label_enumerations: Enumeracions
472
 label_enumeration_new: Valor nou
473
 label_information: Informació
474
 label_information_plural: Informació
475
 label_please_login: Entreu
476
 label_register: Registre
477
 label_login_with_open_id_option: "o entra amb l'OpenID"
478
 label_password_lost: Contrasenya perduda
479
 label_home: Inici
480
 label_my_page: La meva pàgina
481
 label_my_account: El meu compte
482
 label_my_projects: Els meus projectes
467
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
468
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
469
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
470
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
471
 label_enumerations: "Llistat de valors"
472
 label_enumeration_new: "Nou valor"
473
 label_information: "Informació"
474
 label_information_plural: "Informació"
475
 label_please_login: "Si us plau, inicieu sessió"
476
 label_register: "Registrar"
477
 label_login_with_open_id_option: "o entrar amb OpenID"
478
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
479
 label_home: "Inici"
480
 label_my_page: "La meva pàgina"
481
 label_my_account: "El meu compte"
482
 label_my_projects: "Els meus projectes"
483 483
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
484
 label_administration: Administració
485
 label_login: Entra
486
 label_logout: Surt
487
 label_help: Ajuda
488
 label_reported_issues: Assumptes informats
489
 label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
490
 label_last_login: Última connexió
491
 label_registered_on: Informat el
492
 label_activity: Activitat
493
 label_overall_activity: Activitat global
484
 label_administration: "Administració"
485
 label_login: "Iniciar sessió"
486
 label_logout: "Tancar sessió"
487
 label_help: "Ajuda"
488
 label_reported_issues: "Assumptes informats"
489
 label_assigned_to_me_issues: "Assumptes assignats a mi"
490
 label_last_login: "Última connexió"
491
 label_registered_on: "Informat el"
492
 label_activity: "Activitat"
493
 label_overall_activity: "Activitat global"
494 494
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
495
 label_new: Nou
496
 label_logged_as: Heu entrat com a
497
 label_environment: Entorn
498
 label_authentication: Autenticació
495
 label_new: "Nou"
496
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
497
 label_environment: "Entorn"
498
 label_authentication: "Autenticació"
499 499
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
500
 label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
500
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
501 501
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
502
 label_subproject_plural: Subprojectes
503
 label_subproject_new: "Subprojecte nou"
502
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
503
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
504 504
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
505
 label_min_max_length: Longitud mín - max
506
 label_list: Llist
507
 label_date: Data
508
 label_integer: Enter
509
 label_float: Flotant
510
 label_boolean: Booleà
511
 label_string: Text
512
 label_text: Text llarg
513
 label_attribute: Atribut
514
 label_attribute_plural: Atributs
515
 label_no_data: Sense dades a mostrar
505
 label_min_max_length: "Longitud mín - max"
506
 label_list: "Llista"
507
 label_date: "Data"
508
 label_integer: "Numero"
509
 label_float: "Flotant"
510
 label_boolean: "Booleà"
511
 label_string: "Text"
512
 label_text: "Text llarg"
513
 label_attribute: "Atribut"
514
 label_attribute_plural: "Atributs"
515
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
516 516
 label_change_status: "Canvia l'estat"
517
 label_history: Historial
518
 label_attachment: Fitxer
519
 label_attachment_new: Fitxer nou
520
 label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
521
 label_attachment_plural: Fitxers
522
 label_file_added: Fitxer afegit
523
 label_report: Informe
524
 label_report_plural: Informes
525
 label_news: Noticies
526
 label_news_new: Afegeix noticies
527
 label_news_plural: Noticies
528
 label_news_latest: Últimes noticies
529
 label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
530
 label_news_added: Noticies afegides
531
 label_settings: Paràmetres
532
 label_overview: Resum
533
 label_version: Versió
534
 label_version_new: Versió nova
535
 label_version_plural: Versions
536
 label_close_versions: "Tanca les versions completades"
537
 label_confirmation: Confirmació
517
 label_history: "Historial"
518
 label_attachment: "Fitxer"
519
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
520
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
521
 label_attachment_plural: "Fitxers"
522
 label_file_added: "Fitxer afegit"
523
 label_report: "Informe"
524
 label_report_plural: "Informes"
525
 label_news: "Noticies"
526
 label_news_new: "Nova noticia"
527
 label_news_plural: "Noticies"
528
 label_news_latest: "Últimes noticies"
529
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
530
 label_news_added: "Noticies afegides"
531
 label_settings: "Paràmetres"
532
 label_overview: "Resum"
533
 label_version: "Versió"
534
 label_version_new: "Nova versió"
535
 label_version_plural: "Versions"
536
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
537
 label_confirmation: "Confirmació"
538 538
 label_export_to: "També disponible a:"
539
 label_read: Llegeix...
540
 label_public_projects: Projectes públics
541
 label_open_issues: obert
542
 label_open_issues_plural: oberts
543
 label_closed_issues: tancat
544
 label_closed_issues_plural: tancats
539
 label_read: "Llegir..."
540
 label_public_projects: "Projectes públics"
541
 label_open_issues: "obert"
542
 label_open_issues_plural: "oberts"
543
 label_closed_issues: "tancat"
544
 label_closed_issues_plural: "tancats"
545 545
 label_x_open_issues_abbr:
546
  zero: 0 oberts
547
  one:  1 obert
546
  zero: "0 oberts"
547
  one:  "1 obert"
548 548
  other: "%{count} oberts"
549 549
 label_x_closed_issues_abbr:
550
  zero: 0 tancats
551
  one:  1 tancat
550
  zero: "0 tancats"
551
  one:  "1 tancat"
552 552
  other: "%{count} tancats"
553
 label_total: Total
554
 label_permissions: Permisos
555
 label_current_status: Estat actual
556
 label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
557
 label_all: tots
558
 label_none: cap
559
 label_nobody: ningú
560
 label_next: Següent
561
 label_previous: Anterior
562
 label_used_by: Utilitzat per
563
 label_details: Detalls
564
 label_add_note: Afegeix una nota
565
 label_calendar: Calendari
566
 label_months_from: mesos des de
567
 label_gantt: Gantt
568
 label_internal: Intern
553
 label_total: "Total"
554
 label_permissions: "Permisos"
555
 label_current_status: "Estat actual"
556
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
557
 label_all: "tots"
558
 label_none: "cap"
559
 label_nobody: "ningú"
560
 label_next: "Següent"
561
 label_previous: "Anterior"
562
 label_used_by: "Utilitzat per"
563
 label_details: "Detalls"
564
 label_add_note: "Afegir una nota"
565
 label_calendar: "Calendari"
566
 label_months_from: "mesos des de"
567
 label_gantt: "Gantt"
568
 label_internal: "Intern"
569 569
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
570
 label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
571
 label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
572
 label_comment: Comentari
573
 label_comment_plural: Comentaris
570
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
571
 label_personalize_page: "Personalitza aquesta pàgina"
572
 label_comment: "Comentari"
573
 label_comment_plural: "Comentaris"
574 574
 label_x_comments:
575
  zero: sense comentaris
576
  one: 1 comentari
575
  zero: "sense comentaris"
576
  one: "1 comentari"
577 577
  other: "%{count} comentaris"
578
 label_comment_add: Afegeix un comentari
579
 label_comment_added: Comentari afegit
580
 label_comment_delete: Suprimeix comentaris
581
 label_query: Consulta personalitzada
582
 label_query_plural: Consultes personalitzades
583
 label_query_new: Consulta nova
584
 label_filter_add: Afegeix un filtre
585
 label_filter_plural: Filtres
586
 label_equals: és
587
 label_not_equals: no és
588
 label_in_less_than: en menys de
589
 label_in_more_than: en més de
578
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
579
 label_comment_added: "Comentari afegit"
580
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
581
 label_query: "Consulta personalitzada"
582
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
583
 label_query_new: "Nova consulta"
584
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
585
 label_filter_plural: "Filtres"
586
 label_equals: "és"
587
 label_not_equals: "no és"
588
 label_in_less_than: "en menys de"
589
 label_in_more_than: "en més de"
590 590
 label_greater_or_equal: ">="
591
 label_less_or_equal: <=
592
 label_in: en
593
 label_today: avui
594
 label_all_time: tot el temps
595
 label_yesterday: ahir
596
 label_this_week: aquesta setmana
591
 label_less_or_equal: "<="
592
 label_in: "en"
593
 label_today: "avui"
594
 label_all_time: "tot el temps"
595
 label_yesterday: "ahir"
596
 label_this_week: "aquesta setmana"
597 597
 label_last_week: "l'última setmana"
598 598
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
599
 label_this_month: aquest més
599
 label_this_month: "aquest més"
600 600
 label_last_month: "l'últim més"
601
 label_this_year: aquest any
602
 label_date_range: Abast de les dates
603
 label_less_than_ago: fa menys de
604
 label_more_than_ago: fa més de
605
 label_ago: fa
606
 label_contains: conté
607
 label_not_contains: no conté
608
 label_day_plural: dies
609
 label_repository: Dipòsit
610
 label_repository_plural: Dipòsits
611
 label_browse: Navega
612
 label_branch: Branca
613
 label_tag: Etiqueta
614
 label_revision: Revisió
615
 label_revision_plural: Revisions
601
 label_this_year: "aquest any"
602
 label_date_range: "Rang de dates"
603
 label_less_than_ago: "fa menys de"
604
 label_more_than_ago: "fa més de"
605
 label_ago: "fa"
606
 label_contains: "conté"
607
 label_not_contains: "no conté"
608
 label_day_plural: "dies"
609
 label_repository: "Repositori"
610
 label_repository_plural: "Repositoris"
611
 label_browse: "Navegar"
612
 label_branch: "Branca"
613
 label_tag: "Etiqueta"
614
 label_revision: "Revisió"
615
 label_revision_plural: "Revisions"
616 616
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
617
 label_associated_revisions: Revisions associades
618
 label_added: afegit
619
 label_modified: modificat
620
 label_copied: copiat
621
 label_renamed: reanomenat
622
 label_deleted: suprimit
623
 label_latest_revision: Última revisió
624
 label_latest_revision_plural: Últimes revisions
625
 label_view_revisions: Visualitza les revisions
617
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
618
 label_added: "afegit"
619
 label_modified: "modificat"
620
 label_copied: "copiat"
621
 label_renamed: "reanomenat"
622
 label_deleted: "suprimit"
623
 label_latest_revision: "Última revisió"
624
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
625
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
626 626
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
627
 label_max_size: Mida màxima
628
 label_sort_highest: Mou a la part superior
629
 label_sort_higher: Mou cap amunt
630
 label_sort_lower: Mou cap avall
631
 label_sort_lowest: Mou a la part inferior
632
 label_roadmap: Planificació
627
 label_max_size: "Mida màxima"
628
 label_sort_highest: "Primer"
629
 label_sort_higher: "Pujar"
630
 label_sort_lower: "Baixar"
631
 label_sort_lowest: "Ultim"
632
 label_roadmap: "Planificació"
633 633
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
634 634
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
635
 label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
636
 label_search: Cerca
637
 label_result_plural: Resultats
638
 label_all_words: Totes les paraules
639
 label_wiki: Wiki
640
 label_wiki_edit: Edició wiki
641
 label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
642
 label_wiki_page: Pàgina wiki
643
 label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
644
 label_index_by_title: Índex per títol
645
 label_index_by_date: Índex per data
646
 label_current_version: Versió actual
647
 label_preview: Previsualització
648
 label_feed_plural: Canals
649
 label_changes_details: Detalls de tots els canvis
635
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha assumptes per a aquesta versió"
636
 label_search: "Cerca"
637
 label_result_plural: "Resultats"
638
 label_all_words: "Totes les paraules"
639
 label_wiki: "Wiki"
640
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
641
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
642
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
643
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
644
 label_index_by_title: "Índex per títol"
645
 label_index_by_date: "Índex per data"
646
 label_current_version: "Versió actual"
647
 label_preview: "Previsualitzar"
648
 label_feed_plural: "Canals"
649
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
650 650
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
651
 label_spent_time: Temps invertit
651
 label_spent_time: "Temps invertit"
652 652
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
653 653
 label_f_hour: "%{value} hora"
654 654
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
655
 label_time_tracking: Temps de seguiment
656
 label_change_plural: Canvis
657
 label_statistics: Estadístiques
658
 label_commits_per_month: Publicacions per mes
659
 label_commits_per_author: Publicacions per autor
660
 label_view_diff: Visualitza les diferències
661
 label_diff_inline: en línia
662
 label_diff_side_by_side: costat per costat
663
 label_options: Opcions
664
 label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
665
 label_permissions_report: Informe de permisos
666
 label_watched_issues: Assumptes vigilats
667
 label_related_issues: Assumptes relacionats
668
 label_applied_status: Estat aplicat
655
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
656
 label_change_plural: "Canvis"
657
 label_statistics: "Estadístiques"
658
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
659
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
660
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
661
 label_diff_inline: "en línia"
662
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
663
 label_options: "Opcions"
664
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
665
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
666
 label_watched_issues: "Assumptes vigilats"
667
 label_related_issues: "Assumptes relacionats"
668
 label_applied_status: "Estat aplicat"
669 669
 label_loading: "S'està carregant..."
670
 label_relation_new: Relació nova
671
 label_relation_delete: Suprimeix la relació
672
 label_relates_to: relacionat amb
673
 label_duplicates: duplicats
674
 label_duplicated_by: duplicat per
675
 label_blocks: bloqueja
676
 label_blocked_by: bloquejats per
677
 label_precedes: anterior a
678
 label_follows: posterior a
670
 label_relation_new: "Nova Relació"
671
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
672
 label_relates_to: "relacionat amb"
673
 label_duplicates: "duplicats"
674
 label_duplicated_by: "duplicat per"
675
 label_blocks: "bloqueja"
676
 label_blocked_by: "bloquejats per"
677
 label_precedes: "anterior a"
678
 label_follows: "posterior a"
679 679
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
680
 label_disabled: inhabilitat
681
 label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
682
 label_me: jo mateix
683
 label_board: Fòrum
684
 label_board_new: Fòrum nou
685
 label_board_plural: Fòrums
686
 label_board_locked: Bloquejat
687
 label_board_sticky: Sticky
688
 label_topic_plural: Temes
689
 label_message_plural: Missatges
690
 label_message_last: Últim missatge
691
 label_message_new: Missatge nou
692
 label_message_posted: Missatge afegit
693
 label_reply_plural: Respostes
680
 label_disabled: "inhabilitat"
681
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
682
 label_me: "jo mateix"
683
 label_board: "Tauler"
684
 label_board_new: "Nou Tauler"
685
 label_board_plural: "Taulers"
686
 label_board_locked: "Bloquejat"
687
 label_board_sticky: "Sticky"
688
 label_topic_plural: "Temes"
689
 label_message_plural: "Missatges"
690
 label_message_last: "Últim missatge"
691
 label_message_new: "Nou missatge"
692
 label_message_posted: "Missatge afegit"
693
 label_reply_plural: "Respostes"
694 694
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
695
 label_year: Any
696
 label_month: Mes
697
 label_week: Setmana
698
 label_date_from: Des de
699
 label_date_to: A
695
 label_year: "Any"
696
 label_month: "Mes"
697
 label_week: "Setmana"
698
 label_date_from: "Des de"
699
 label_date_to: "A"
700 700
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
701
 label_sort_by: "Ordena per %{value}"
702
 label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
703
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés del Atom"
704
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés del Atom"
705
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del Atom creada fa %{value}"
706
 label_module_plural: Mòduls
701
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
702
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
703
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
704
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
705
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
706
 label_module_plural: "Mòduls"
707 707
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
708 708
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
709 709
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
710
 label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
711
 label_file_plural: Fitxers
712
 label_changeset_plural: Conjunt de canvis
713
 label_default_columns: Columnes predeterminades
710
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
711
 label_file_plural: "Fitxers"
712
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
713
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
714 714
 label_no_change_option: (sense canvis)
715
 label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
716
 label_theme: Tema
717
 label_default: Predeterminat
718
 label_search_titles_only: Cerca només en els títols
715
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc els assumptes seleccionats"
716
 label_theme: "Tema"
717
 label_default: "Predeterminat"
718
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
719 719
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
720 720
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
721 721
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
722
 label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
723
 label_registration_manual_activation: activació del compte manual
724
 label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
722
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
723
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
724
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
725 725
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
726
 label_age: Edat
727
 label_change_properties: Canvia les propietats
728
 label_general: General
729
 label_more: Més
730
 label_scm: SCM
731
 label_plugins: Connectors
732
 label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
733
 label_downloads_abbr: Baixades
734
 label_optional_description: Descripció opcional
735
 label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
736
 label_preferences: Preferències
737
 label_chronological_order: En ordre cronològic
738
 label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
739
 label_planning: Planificació
726
 label_age: "Edat"
727
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
728
 label_general: "General"
729
 label_more: "Més"
730
 label_scm: "SCM"
731
 label_plugins: "Complements"
732
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
733
 label_downloads_abbr: "Baixades"
734
 label_optional_description: "Descripció opcional"
735
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
736
 label_preferences: "Preferències"
737
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
738
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
739
 label_planning: "Planificació"
740 740
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
741
 label_generate_key: Genera una clau
742
 label_issue_watchers: Vigilàncies
743
 label_example: Exemple
744
 label_display: Mostra
745
 label_sort: Ordena
746
 label_ascending: Ascendent
747
 label_descending: Descendent
748
 label_date_from_to: Des de %{start} a %{end}
741
 label_generate_key: "Generar una clau"
742
 label_issue_watchers: "Vigilàncies"
743
 label_example: "Exemple"
744
 label_display: "Mostrar"
745
 label_sort: "Ordenar"
746
 label_ascending: "Ascendent"
747
 label_descending: "Descendent"
748
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
749 749
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
750 750
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
751
 label_group: Grup
752
 label_group_plural: Grups
753
 label_group_new: Grup nou
754
 label_time_entry_plural: Temps invertit
751
 label_group: "Grup"
752
 label_group_plural: "Grups"
753
 label_group_new: "Nou grup"
754
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
755 755
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
756 756
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
757 757
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
758 758
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
759 759
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
760 760
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
761
 label_copy_source: Font
762
 label_copy_target: Objectiu
761
 label_copy_source: "Font"
762
 label_copy_target: "Objectiu"
763 763
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
764
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest seguidor"
765
 label_api_access_key: "Clau d'accés a l'API"
766
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés de l'API"
767
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés de l'API creada fa %{value}"
768
 label_profile: Perfil
769
 label_subtask_plural: Subtasques
764
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'assumpte"
765
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
766
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
767
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
768
 label_profile: "Perfil"
769
 label_subtask_plural: "Subtasques"
770 770
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
771 771

 
772
 button_login: Entra
773
 button_submit: Tramet
774
 button_save: Desa
775
 button_check_all: Activa-ho tot
776
 button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
777
 button_delete: Suprimeix
778
 button_create: Crea
779
 button_create_and_continue: Crea i continua
780
 button_test: Test
781
 button_edit: Edit
782
 button_add: Afegeix
783
 button_change: Canvia
784
 button_apply: Aplica
785
 button_clear: Neteja
786
 button_lock: Bloca
787
 button_unlock: Desbloca
788
 button_download: Baixa
789
 button_list: Llista
790
 button_view: Visualitza
791
 button_move: Mou
792
 button_move_and_follow: "Mou i segueix"
793
 button_back: Enrere
794
 button_cancel: Cancel·la
795
 button_activate: Activa
796
 button_sort: Ordena
772
 button_login: "Accedir"
773
 button_submit: "Acceptar"
774
 button_save: "Desar"
775
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
776
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
777
 button_delete: "Eliminar"
778
 button_create: "Crear"
779
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
780
 button_test: "Provar"
781
 button_edit: "Editar"
782
 button_add: "Afegir"
783
 button_change: "Canviar"
784
 button_apply: "Aplicar"
785
 button_clear: "Netejar"
786
 button_lock: "Bloquejar"
787
 button_unlock: "Desbloquejar"
788
 button_download: "Baixar"
789
 button_list: "Llistar"
790
 button_view: "Visualitzar"
791
 button_move: "Moure"
792
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
793
 button_back: "Enrere"
794
 button_cancel: "Cancel·lar"
795
 button_activate: "Activar"
796
 button_sort: "Ordenar"
797 797
 button_log_time: "Registre de temps"
798
 button_rollback: Torna a aquesta versió
799
 button_watch: Vigila
800
 button_unwatch: No vigilis
801
 button_reply: Resposta
802
 button_archive: Arxiva
803
 button_unarchive: Desarxiva
804
 button_reset: Reinicia
805
 button_rename: Reanomena
806
 button_change_password: Canvia la contrasenya
807
 button_copy: Copia
808
 button_copy_and_follow: "Copia i segueix"
809
 button_annotate: Anota
810
 button_update: Actualitza
811
 button_configure: Configura
812
 button_quote: Cita
813
 button_duplicate: Duplica
814
 button_show: Mostra
798
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
799
 button_watch: "Vigilar"
800
 button_unwatch: "No vigilar"
801
 button_reply: "Resposta"
802
 button_archive: "Arxivar"
803
 button_unarchive: "Desarxivar"
804
 button_reset: "Reiniciar"
805
 button_rename: "Reanomenar"
806
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
807
 button_copy: "Copiar"
808
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
809
 button_annotate: "Anotar"
810
 button_update: "Actualitzar"
811
 button_configure: "Configurar"
812
 button_quote: "Citar"
813
 button_duplicate: "Duplicar"
814
 button_show: "Mostrar"
815 815

 
816
 status_active: actiu
817
 status_registered: informat
818
 status_locked: bloquejat
816
 status_active: "actiu"
817
 status_registered: "registrat"
818
 status_locked: "bloquejat"
819 819

 
820
 version_status_open: oberta
821
 version_status_locked: bloquejada
822
 version_status_closed: tancada
820
 version_status_open: "oberta"
821
 version_status_locked: "bloquejada"
822
 version_status_closed: "tancada"
823 823

 
824
 field_active: Actiu
824
 field_active: "Actiu"
825 825

 
826
 text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
827
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
828
 text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
829
 text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
826
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
827
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
828
 text_min_max_length_info: "0 significa sense restricció"
829
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
830 830
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
831
 text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
832
 text_are_you_sure: Segur?
831
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'assumpte per a editar el flux de treball"
832
 text_are_you_sure: "Segur?"
833 833
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
834 834
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
835 835
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
836 836
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
837 837
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
838
 text_tip_issue_end_day: tasca que finalitza aquest dia
838
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
839 839
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
840 840
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
841 841
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
842 842
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
843
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
844
 text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
845
 text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
843
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'assumpte"
844
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
845
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
846 846
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
847
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
847
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats"
848 848
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
849 849
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
850
 text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
850
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
851 851
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
852
 text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
853
 text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
852
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
853
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar els assumptes a aquesta categoria"
854 854
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
855
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
856
 text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
855
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'assumpte, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
856
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
857 857
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
858 858
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
859
 text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
859
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
860 860
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
861
 text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
862
 text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
863
 text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
861
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
862
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
863
 text_rmagick_available: "RMagick disponible (opcional)"
864 864
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
865
 text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
866
 text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
867
 text_reassign_time_entries: "Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
865
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
866
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
867
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
868 868
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
869 869
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
870 870
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
871 871
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
872
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
873
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
872
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
873
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
874 874
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
875
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina té %{descendants} pàgines fill i descendents. Què voleu fer?"
876
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixa les pàgines fill com a pàgines arrel"
877
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimeix les pàgines fill i tots els seus descendents"
878
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasigna les pàgines fill a aquesta pàgina pare"
875
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina té %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
876
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
877
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
878
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
879 879
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
880
 text_zoom_in: Redueix
881
 text_zoom_out: Amplia
880
 text_zoom_in: "Reduir"
881
 text_zoom_out: "Ampliar"
882 882

 
883
 default_role_manager: Gestor
884
 default_role_developer: Desenvolupador
885
 default_role_reporter: Informador
886
 default_tracker_bug: Error
887
 default_tracker_feature: Característica
888
 default_tracker_support: Suport
889
 default_issue_status_new: Nou
890
 default_issue_status_in_progress: In Progress
891
 default_issue_status_resolved: Resolt
892
 default_issue_status_feedback: Comentaris
893
 default_issue_status_closed: Tancat
894
 default_issue_status_rejected: Rebutjat
883
 default_role_manager: "Gestor"
884
 default_role_developer: "Desenvolupador"
885
 default_role_reporter: "Informador"
886
 default_tracker_bug: "Error"
887
 default_tracker_feature: "Característica"
888
 default_tracker_support: "Suport"
889
 default_issue_status_new: "Nou"
890
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
891
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
892
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
893
 default_issue_status_closed: "Tancat"
894
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
895 895
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
896
 default_doc_category_tech: Documentació tècnica
897
 default_priority_low: Baixa
898
 default_priority_normal: Normal
899
 default_priority_high: Alta
900
 default_priority_urgent: Urgent
901
 default_priority_immediate: Immediata
902
 default_activity_design: Disseny
903
 default_activity_development: Desenvolupament
896
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
897
 default_priority_low: "Baixa"
898
 default_priority_normal: "Normal"
899
 default_priority_high: "Alta"
900
 default_priority_urgent: "Urgent"
901
 default_priority_immediate: "Immediata"
902
 default_activity_design: "Disseny"
903
 default_activity_development: "Desenvolupament"
904 904

 
905
 enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
906
 enumeration_doc_categories: Categories del document
907
 enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
908
 enumeration_system_activity: Activitat del sistema
905
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat dels assumptes"
906
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
907
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
908
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
909 909

 
910
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
911
 field_text: Text field
912
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
913
 setting_default_notification_option: Default notification option
914
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
915
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
916
 label_user_mail_option_none: No events
917
 field_member_of_group: Assignee's group
918
 field_assigned_to_role: Assignee's role
919
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
920
 label_principal_search: "Search for user or group:"
921
 label_user_search: "Search for user:"
922
 field_visible: Visible
923
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
924
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
925
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
926
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
927
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
928
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
929
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
930
 label_my_queries: My custom queries
931
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
932
 label_news_comment_added: Comment added to a news
933
 button_expand_all: Expand all
934
 button_collapse_all: Collapse all
935
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
936
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
937
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
938
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
939
 label_role_anonymous: Anonymous
940
 label_role_non_member: Non member
941
 label_issue_note_added: Note added
942
 label_issue_status_updated: Status updated
943
 label_issue_priority_updated: Priority updated
944
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
945
 field_issues_visibility: Issues visibility
946
 label_issues_visibility_all: All issues
947
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
948
 field_is_private: Private
949
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
950
 label_issues_visibility_public: All non private issues
951
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
952
 field_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
953
 field_scm_path_encoding: Path encoding
954
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
955
 field_path_to_repository: Path to repository
956
 field_root_directory: Root directory
957
 field_cvs_module: Module
958
 field_cvsroot: CVSROOT
959
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
960
 text_scm_command: Command
961
 text_scm_command_version: Version
962
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
963
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
964
 label_between: between
965
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
966
 label_diff: diff
967
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
968
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
969
 description_project_scope: Search scope
970
 description_filter: Filter
971
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
972
 description_date_from: Enter start date
973
 description_message_content: Message content
974
 description_available_columns: Available Columns
975
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
976
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
977
 description_search: Searchfield
978
 description_notes: Notes
979
 description_date_range_list: Choose range from list
980
 description_choose_project: Projects
981
 description_date_to: Enter end date
982
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
983
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
984
 description_selected_columns: Selected Columns
985
 label_parent_revision: Parent
986
 label_child_revision: Child
987
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
988
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
989
 button_edit_section: Edit this section
990
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
991
 description_all_columns: All Columns
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.