vi.yml

Hung Nguyen Vu, 2010-01-22 09:20

Download (40.1 KB)

 
1
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
2
# by
3
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
4
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5

  
6
vi:
7
 number:
8
  # Used in number_with_delimiter()
9
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
10
  format:
11
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
12
   separator: ","
13
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
14
   delimiter: "."
15
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
16
   precision: 3
17

  
18
  # Used in number_to_currency()
19
  currency:
20
   format:
21
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
22
    format: "%n %u"
23
    unit: "đồng"
24
    # These three are to override number.format and are optional
25
    separator: ","
26
    delimiter: "."
27
    precision: 2
28

  
29
  # Used in number_to_percentage()
30
  percentage:
31
   format:
32
    # These three are to override number.format and are optional
33
    # separator:
34
    delimiter: ""
35
    # precision:
36

  
37
  # Used in number_to_precision()
38
  precision:
39
   format:
40
    # These three are to override number.format and are optional
41
    # separator:
42
    delimiter: ""
43
    # precision:
44

  
45
  # Used in number_to_human_size()
46
  human:
47
   format:
48
    # These three are to override number.format and are optional
49
    # separator:
50
    delimiter: ""
51
    precision: 1
52
   storage_units:
53
    format: "%n %u"
54
    units:
55
     byte:
56
      one: "Byte"
57
      other: "Bytes"
58
     kb: "KB"
59
     mb: "MB"
60
     gb: "GB"
61
     tb: "TB"
62

  
63
 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
64
 datetime:
65
  distance_in_words:
66
   half_a_minute: "30 giây"
67
   less_than_x_seconds:
68
    one:  "chưa tới 1 giây"
69
    other: "chưa tới {{count}} giây"
70
   x_seconds:
71
    one:  "1 giây"
72
    other: "{{count}} giây"
73
   less_than_x_minutes:
74
    one:  "chưa tới 1 phút"
75
    other: "chưa tới {{count}} phút"
76
   x_minutes:
77
    one:  "1 phút"
78
    other: "{{count}} phút"
79
   about_x_hours:
80
    one:  "khoảng 1 giờ"
81
    other: "khoảng {{count}} giờ"
82
   x_days:
83
    one:  "1 ngày"
84
    other: "{{count}} ngày"
85
   about_x_months:
86
    one:  "khoảng 1 tháng"
87
    other: "khoảng {{count}} tháng"
88
   x_months:
89
    one:  "1 tháng"
90
    other: "{{count}} tháng"
91
   about_x_years:
92
    one:  "khoảng 1 năm"
93
    other: "khoảng {{count}} năm"
94
   over_x_years:
95
    one:  "hơn 1 năm"
96
    other: "hơn {{count}} năm"
97
  prompts:
98
   year:  "Năm"
99
   month: "Tháng"
100
   day:  "Ngày"
101
   hour:  "Giờ"
102
   minute: "Phút"
103
   second: "Giây"
104

  
105
 activerecord:
106
  errors:
107
   template:
108
    header:
109
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu {{model}} này"
110
     other: "{{count}} lỗi ngăn không cho lưu {{model}} này"
111
    # The variable :count is also available
112
    body: "Có lỗi với các mục sau:"
113

  
114
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
115
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
116
   messages:
117
    inclusion: "không có trong danh sách"
118
    exclusion: "đã được giành trước"
119
    invalid: "không hợp lệ"
120
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
121
    accepted: "phải được đồng ý"
122
    empty: "không thể rỗng"
123
    blank: "không thể để trắng"
124
    too_long: "quá dài (tối đa {{count}} ký tự)"
125
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu {{count}} ký tự)"
126
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải là {{count}} ký tự)"
127
    taken: "đã có"
128
    not_a_number: "không phải là số"
129
    greater_than: "phải lớn hơn {{count}}"
130
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng {{count}}"
131
    equal_to: "phải bằng {{count}}"
132
    less_than: "phải nhỏ hơn {{count}}"
133
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng {{count}}"
134
    odd: "phải là số chẵn"
135
    even: "phải là số lẻ"
136
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
137
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
138
    circular_dependency: "quan hệ có thể gây ra lặp vô tận"
139

  
140
 date:
141
  formats:
142
   # Use the strftime parameters for formats.
143
   # When no format has been given, it uses default.
144
   # You can provide other formats here if you like!
145
   default: "%d-%m-%Y"
146
   short: "%d %b"
147
   long: "%d %B, %Y"
148

  
149
  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
150
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
151

  
152
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
153
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
154
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
155
  # Used in date_select and datime_select.
156
  order: [ :day, :month, :year ]
157

  
158
 time:
159
  formats:
160
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
161
   time: "%H:%M"
162
   short: "%d %b %H:%M"
163
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
164
  am: "sáng"
165
  pm: "chiều"
166

  
167
 # Used in array.to_sentence.
168
 support:
169
  array:
170
   words_connector: ", "
171
   two_words_connector: ""
172
   last_word_connector: ", và "
173
 
174
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
175
 
176
 general_text_No: 'Không'
177
 general_text_Yes: 'Có'
178
 general_text_no: 'không'
179
 general_text_yes: 'có'
180
 general_lang_name: 'Tiếng Việt'
181
 general_csv_separator: ','
182
 general_csv_decimal_separator: '.'
183
 general_csv_encoding: UTF-8
184
 general_pdf_encoding: UTF-8
185
 general_first_day_of_week: '1'
186
 
187
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
188
 notice_account_invalid_creditentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
189
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
190
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
191
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
192
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
193
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
194
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
195
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
196
 notice_successful_create: Tạo thành công.
197
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
198
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
199
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
200
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
201
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
202
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
203
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới {{value}}"
204
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email ({{value}})"
205
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực RSS đã được tạo lại.
206
 notice_failed_to_save_issues: "Failed to save {{count}} issue(s) on {{total}} selected: {{ids}}."
207
 notice_no_issue_selected: "No issue is selected! Please, check the issues you want to edit."
208
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra và đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
209
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
210
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
211
 
212
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: {{value}}"
213
 error_scm_not_found: "The entry or revision was not found in the repository."
214
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: {{value}}"
215
 error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
216
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
217
 
218
 mail_subject_lost_password: "{{value}}: mật mã của bạn"
219
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
220
 mail_subject_register: "{{value}}: kích hoạt tài khoản"
221
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
222
 mail_body_account_information_external: " Bạn có thể dùng tài khoản {{value}} để đăng nhập."
223
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
224
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
225
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng ({{value}}) mới đăng ký và cần bạn xác nhận:"
226
 mail_subject_reminder: "{{count}} vấn đề hết hạn trong các ngày tới"
227
 mail_body_reminder: "{{count}} vấn đề gán cho bạn sẽ hết hạn trong {{days}} ngày tới:"
228
 
229
 gui_validation_error: 1 lỗi
230
 gui_validation_error_plural: "{{count}} lỗi"
231
 
232
 field_name: Tên
233
 field_description: Mô tả
234
 field_summary: Tóm tắt
235
 field_is_required: Bắt buộc
236
 field_firstname: Tên lót + Tên
237
 field_lastname: Họ
238
 field_mail: Email
239
 field_filename: Tập tin
240
 field_filesize: Cỡ
241
 field_downloads: Tải về
242
 field_author: Tác giả
243
 field_created_on: Tạo
244
 field_updated_on: Cập nhật
245
 field_field_format: Định dạng
246
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
247
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
248
 field_regexp: Biểu thức chính quy
249
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
250
 field_max_length: Chiều dài tối đa
251
 field_value: Giá trị
252
 field_category: Chủ đề
253
 field_title: Tiêu đề
254
 field_project: Dự án
255
 field_issue: Vấn đề
256
 field_status: Trạng thái
257
 field_notes: Ghi chú
258
 field_is_closed: Vấn đề đóng
259
 field_is_default: Giá trị mặc định
260
 field_tracker: Dòng vấn đề
261
 field_subject: Chủ đề
262
 field_due_date: Hết hạn
263
 field_assigned_to: Gán cho
264
 field_priority: Ưu tiên
265
 field_fixed_version: Phiên bản
266
 field_user: Người dùng
267
 field_role: Quyền
268
 field_homepage: Trang chủ
269
 field_is_public: Công cộng
270
 field_parent: Dự án con của
271
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
272
 field_login: Đăng nhập
273
 field_mail_notification: Thông báo qua email
274
 field_admin: Quản trị
275
 field_last_login_on: Kết nối cuối
276
 field_language: Ngôn ngữ
277
 field_effective_date: Ngày
278
 field_password: Mật mã
279
 field_new_password: Mật mã mới
280
 field_password_confirmation: Khẳng định lại
281
 field_version: Phiên bản
282
 field_type: Kiểu
283
 field_host: Host
284
 field_port: Port
285
 field_account: Tài khoản
286
 field_base_dn: Base DN
287
 field_attr_login: Login attribute
288
 field_attr_firstname: Firstname attribute
289
 field_attr_lastname: Lastname attribute
290
 field_attr_mail: Email attribute
291
 field_onthefly: On-the-fly user creation
292
 field_start_date: Bắt đầu
293
 field_done_ratio: Tiến độ
294
 field_auth_source: Authentication mode
295
 field_hide_mail: Không làm lộ email của bạn
296
 field_comments: Bình luận
297
 field_url: URL
298
 field_start_page: Trang bắt đầu
299
 field_subproject: Dự án con
300
 field_hours: Giờ
301
 field_activity: Hoạt động
302
 field_spent_on: Ngày
303
 field_identifier: Mã nhận dạng
304
 field_is_filter: Dùng như một lọc
305
 field_issue_to: Vấn đền liên quan
306
 field_delay: Độ trễ
307
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
308
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
309
 field_estimated_hours: Thời gian ước đoán
310
 field_column_names: Cột
311
 field_time_zone: Múi giờ
312
 field_searchable: Tìm kiếm được
313
 field_default_value: Giá trị mặc định
314
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
315
 field_parent_title: Trang mẹ
316
 
317
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
318
 setting_app_subtitle: Tựa đề nhỏ của ứng dụng
319
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
320
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
321
 setting_login_required: Cần đăng nhập
322
 setting_self_registration: Tự chứng thực
323
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
324
 setting_issues_export_limit: Issues export limit
325
 setting_mail_from: Emission email address
326
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
327
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
328
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
329
 setting_wiki_compression: Wiki history compression
330
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
331
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là công cộng
332
 setting_autofetch_changesets: Autofetch commits
333
 setting_sys_api_enabled: Enable WS for repository management
334
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
335
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
336
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
337
 setting_date_format: Định dạng ngày
338
 setting_time_format: Định dạng giờ
339
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
340
 setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
341
 setting_repositories_encodings: Repositories encodings
342
 setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
343
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
344
 setting_protocol: Giao thức
345
 setting_per_page_options: Objects per page options
346
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
347
 setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
348
 setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
349
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
350
 setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
351
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
352
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
353
 
354
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
355
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
356
 project_module_news: Tin tức
357
 project_module_documents: Tài liệu
358
 project_module_files: Tập tin
359
 project_module_wiki: Wiki
360
 project_module_repository: Kho lưu trữ
361
 project_module_boards: Diễn đàn
362
 
363
 label_user: Tài khoản
364
 label_user_plural: Tài khoản
365
 label_user_new: Tài khoản mới
366
 label_project: Dự án
367
 label_project_new: Dự án mới
368
 label_project_plural: Dự án
369
 label_x_projects:
370
  zero: no projects
371
  one:  1 project
372
  other: "{{count}} projects"
373
 label_project_all: Mọi dự án
374
 label_project_latest: Dự án mới nhất
375
 label_issue: Vấn đề
376
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
377
 label_issue_plural: Vấn đề
378
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
379
 label_issues_by: "Vấn đề của {{value}}"
380
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
381
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
382
 label_document: Tài liệu
383
 label_document_new: Tài liệu mới
384
 label_document_plural: Tài liệu
385
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
386
 label_role: Vai trò
387
 label_role_plural: Vai trò
388
 label_role_new: Vai trò mới
389
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
390
 label_member: Thành viên
391
 label_member_new: Thành viên mới
392
 label_member_plural: Thành viên
393
 label_tracker: Dòng vấn đề
394
 label_tracker_plural: Dòng vấn đề
395
 label_tracker_new: Tạo dòng vấn đề mới
396
 label_workflow: Workflow
397
 label_issue_status: Issue status
398
 label_issue_status_plural: Issue statuses
399
 label_issue_status_new: New status
400
 label_issue_category: Chủ đề
401
 label_issue_category_plural: Chủ đề
402
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
403
 label_custom_field: Custom field
404
 label_custom_field_plural: Custom fields
405
 label_custom_field_new: New custom field
406
 label_enumerations: Enumerations
407
 label_enumeration_new: New value
408
 label_information: Thông tin
409
 label_information_plural: Thông tin
410
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
411
 label_register: Đăng ký
412
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
413
 label_home: Trang chính
414
 label_my_page: Trang riêng
415
 label_my_account: Cá nhân
416
 label_my_projects: Dự án của bạn
417
 label_administration: Quản trị
418
 label_login: Đăng nhập
419
 label_logout: Thoát
420
 label_help: Giúp đỡ
421
 label_reported_issues: Vấn đề đã báo cáo
422
 label_assigned_to_me_issues: Vấn đề gán cho bạn
423
 label_last_login: Kết nối cuối
424
 label_registered_on: Ngày tham gia
425
 label_activity: Hoạt động
426
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
427
 label_new: Mới
428
 label_logged_as: Tài khoản »
429
 label_environment: Environment
430
 label_authentication: Authentication
431
 label_auth_source: Authentication mode
432
 label_auth_source_new: New authentication mode
433
 label_auth_source_plural: Authentication modes
434
 label_subproject_plural: Dự án con
435
 label_and_its_subprojects: "{{value}} và dự án con"
436
 label_min_max_length: Min - Max length
437
 label_list: List
438
 label_date: Ngày
439
 label_integer: Integer
440
 label_float: Float
441
 label_boolean: Boolean
442
 label_string: Text
443
 label_text: Long text
444
 label_attribute: Attribute
445
 label_attribute_plural: Attributes
446
 label_download: "{{count}} lần tải"
447
 label_download_plural: "{{count}} lần tải"
448
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
449
 label_change_status: Đổi trạng thái
450
 label_history: Lược sử
451
 label_attachment: Tập tin
452
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
453
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
454
 label_attachment_plural: Tập tin
455
 label_file_added: Đã thêm tập tin
456
 label_report: Báo cáo
457
 label_report_plural: Báo cáo
458
 label_news: Tin tức
459
 label_news_new: Thêm tin
460
 label_news_plural: Tin tức
461
 label_news_latest: Tin mới
462
 label_news_view_all: Xem mọi tin
463
 label_news_added: Đã thêm tin
464
 label_settings: Thiết lập
465
 label_overview: Tóm tắt
466
 label_version: Phiên bản
467
 label_version_new: Phiên bản mới
468
 label_version_plural: Phiên bản
469
 label_confirmation: Khẳng định
470
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
471
 label_read: Read...
472
 label_public_projects: Các dự án công cộng
473
 label_open_issues: mở
474
 label_open_issues_plural: mở
475
 label_closed_issues: đóng
476
 label_closed_issues_plural: đóng
477
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
478
  zero: 0 open / {{total}}
479
  one:  1 open / {{total}}
480
  other: "{{count}} open / {{total}}"
481
 label_x_open_issues_abbr:
482
  zero: 0 open
483
  one:  1 open
484
  other: "{{count}} open"
485
 label_x_closed_issues_abbr:
486
  zero: 0 closed
487
  one:  1 closed
488
  other: "{{count}} closed"
489
 label_total: Tổng cộng
490
 label_permissions: Quyền
491
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
492
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
493
 label_all: tất cả
494
 label_none: không
495
 label_nobody: Chẳng ai
496
 label_next: Sau
497
 label_previous: Trước
498
 label_used_by: Used by
499
 label_details: Chi tiết
500
 label_add_note: Thêm ghi chú
501
 label_per_page: Mỗi trang
502
 label_calendar: Lịch
503
 label_months_from: tháng từ
504
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
505
 label_internal: Nội bộ
506
 label_last_changes: "{{count}} thay đổi cuối"
507
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
508
 label_personalize_page: Điều chỉnh trang này
509
 label_comment: Bình luận
510
 label_comment_plural: Bình luận
511
 label_x_comments:
512
  zero: no comments
513
  one: 1 comment
514
  other: "{{count}} comments"
515
 label_comment_add: Thêm bình luận
516
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
517
 label_comment_delete: Xóa bình luận
518
 label_query: Truy vấn riêng
519
 label_query_plural: Truy vấn riêng
520
 label_query_new: Truy vấn mới
521
 label_filter_add: Thêm lọc
522
 label_filter_plural: Bộ lọc
523
 label_equals: 
524
 label_not_equals: không là
525
 label_in_less_than: ít hơn
526
 label_in_more_than: nhiều hơn
527
 label_in: trong
528
 label_today: hôm nay
529
 label_all_time: mọi thời gian
530
 label_yesterday: hôm qua
531
 label_this_week: tuần này
532
 label_last_week: tuần trước
533
 label_last_n_days: "{{count}} ngày cuối"
534
 label_this_month: tháng này
535
 label_last_month: tháng cuối
536
 label_this_year: năm này
537
 label_date_range: Thời gian
538
 label_less_than_ago: cách đây dưới
539
 label_more_than_ago: cách đây hơn
540
 label_ago: cách đây
541
 label_contains: chứa
542
 label_not_contains: không chứa
543
 label_day_plural: ngày
544
 label_repository: Kho lưu trữ
545
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
546
 label_browse: Duyệt
547
 label_modification: "{{count}} thay đổi"
548
 label_modification_plural: "{{count}} thay đổi"
549
 label_revision: Bản điều chỉnh
550
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
551
 label_associated_revisions: Associated revisions
552
 label_added: thêm
553
 label_modified: đổi
554
 label_copied: chép
555
 label_renamed: đổi tên
556
 label_deleted: xóa
557
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
558
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
559
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
560
 label_max_size: Dung lượng tối đa
561
 label_sort_highest: Lên trên cùng
562
 label_sort_higher: Dịch lên
563
 label_sort_lower: Dịch xuống
564
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
565
 label_roadmap: Kế hoạch
566
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong {{value}}"
567
 label_roadmap_overdue: "Trễ {{value}}"
568
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
569
 label_search: Tìm
570
 label_result_plural: Kết quả
571
 label_all_words: Mọi từ
572
 label_wiki: Wiki
573
 label_wiki_edit: Wiki edit
574
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
575
 label_wiki_page: Trang wiki
576
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
577
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
578
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
579
 label_current_version: Bản hiện tại
580
 label_preview: Xem trước
581
 label_feed_plural: Feeds
582
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
583
 label_issue_tracking: Vấn đề
584
 label_spent_time: Thời gian
585
 label_f_hour: "{{value}} giờ"
586
 label_f_hour_plural: "{{value}} giờ"
587
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
588
 label_change_plural: Thay đổi
589
 label_statistics: Thống kê
590
 label_commits_per_month: Commits per month
591
 label_commits_per_author: Commits per author
592
 label_view_diff: So sánh
593
 label_diff_inline: inline
594
 label_diff_side_by_side: side by side
595
 label_options: Tùy chọn
596
 label_copy_workflow_from: Copy workflow from
597
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
598
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
599
 label_related_issues: Liên quan
600
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
601
 label_loading: Đang xử lý...
602
 label_relation_new: Quan hệ mới
603
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
604
 label_relates_to: liên quan
605
 label_duplicates: trùng với
606
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
607
 label_blocks: chặn
608
 label_blocked_by: chặn bởi
609
 label_precedes: đi trước
610
 label_follows: đi sau
611
 label_end_to_start: cuối tới đầu
612
 label_end_to_end: cuối tới cuối
613
 label_start_to_start: đầu tớ đầu
614
 label_start_to_end: đầu tới cuối
615
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
616
 label_disabled: bị vô hiệu
617
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã xong
618
 label_me: tôi
619
 label_board: Diễn đàn
620
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
621
 label_board_plural: Diễn đàn
622
 label_topic_plural: Chủ đề
623
 label_message_plural: Diễn đàn
624
 label_message_last: Bài cuối
625
 label_message_new: Tạo bài mới
626
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
627
 label_reply_plural: Hồi âm
628
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
629
 label_year: Năm
630
 label_month: Tháng
631
 label_week: Tuần
632
 label_date_from: Từ
633
 label_date_to: Đến
634
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
635
 label_sort_by: "Sắp xếp theo {{value}}"
636
 label_send_test_email: Send a test email
637
 label_feeds_access_key_created_on: "Mã chứng thực RSS được tạo ra cách đây {{value}}"
638
 label_module_plural: Mô-đun
639
 label_added_time_by: "thêm bởi {{author}} cách đây {{age}}"
640
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây {{value}}"
641
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
642
 label_file_plural: Tập tin
643
 label_changeset_plural: Thay đổi
644
 label_default_columns: Cột mặc định
645
 label_no_change_option: (không đổi)
646
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
647
 label_theme: Giao diện
648
 label_default: Mặc định
649
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
650
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của bạn"
651
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
652
 label_user_mail_option_none: "Chỉ những vấn đề bạn theo dõi hoặc được gán"
653
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính bạn thực hiện"
654
 label_registration_activation_by_email: account activation by email
655
 label_registration_manual_activation: manual account activation
656
 label_registration_automatic_activation: automatic account activation
657
 label_display_per_page: "mỗi trang: {{value}}"
658
 label_age: Age
659
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
660
 label_general: Tổng quan
661
 label_more: Chi tiết
662
 label_scm: SCM
663
 label_plugins: Mô-đun
664
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
665
 label_downloads_abbr: Tải về
666
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
667
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
668
 label_preferences: Cấu hình
669
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
670
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
671
 label_planning: Kế hoạch
672
 label_incoming_emails: Nhận mail
673
 label_generate_key: Tạo mã
674
 label_issue_watchers: Theo dõi
675
 
676
 button_login: Đăng nhập
677
 button_submit: Gửi
678
 button_save: Lưu
679
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
680
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
681
 button_delete: Xóa
682
 button_create: Tạo
683
 button_test: Kiểm tra
684
 button_edit: Sửa
685
 button_add: Thêm
686
 button_change: Đổi
687
 button_apply: Áp dụng
688
 button_clear: Xóa
689
 button_lock: Khóa
690
 button_unlock: Mở khóa
691
 button_download: Tải về
692
 button_list: Liệt kê
693
 button_view: Xem
694
 button_move: Chuyển
695
 button_back: Quay lại
696
 button_cancel: Bỏ qua
697
 button_activate: Kích hoạt
698
 button_sort: Sắp xếp
699
 button_log_time: Thêm thời gian
700
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
701
 button_watch: Theo dõi
702
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
703
 button_reply: Trả lời
704
 button_archive: Đóng băng
705
 button_unarchive: Xả băng
706
 button_reset: Tạo lại
707
 button_rename: Đổi tên
708
 button_change_password: Đổi mật mã
709
 button_copy: Chép
710
 button_annotate: Chú giải
711
 button_update: Cập nhật
712
 button_configure: Cấu hình
713
 button_quote: Trích dẫn
714
 
715
 status_active: hoạt động
716
 status_registered: đăng ký
717
 status_locked: khóa
718
 
719
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email thông báo sẽ gửi.
720
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
721
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
722
 text_project_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this project and related data ?
723
 text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): {{value}} will be also deleted."
724
 text_workflow_edit: Select a role and a tracker to edit the workflow
725
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
726
 text_tip_task_begin_day: ngày bắt đầu
727
 text_tip_task_end_day: ngày kết thúc
728
 text_tip_task_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
729
 text_project_identifier_info: 'Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.'
730
 text_caracters_maximum: "Tối đa {{count}} ký tự."
731
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất {{count}} ký tự."
732
 text_length_between: "Length between {{min}} and {{max}} characters."
733
 text_tracker_no_workflow: No workflow defined for this tracker
734
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
735
 text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
736
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
737
 text_issue_added: "Issue {{id}} has been reported by {{author}}."
738
 text_issue_updated: "Issue {{id}} has been updated by {{author}}."
739
 text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
740
 text_issue_category_destroy_question: "Some issues ({{count}}) are assigned to this category. What do you want to do ?"
741
 text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
742
 text_issue_category_reassign_to: Reassign issues to this category
743
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ có thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng ký theo dõi hoặc có liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
744
 text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
745
 text_load_default_configuration: Load the default configuration
746
 text_status_changed_by_changeset: "Applied in changeset {{value}}."
747
 text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
748
 text_select_project_modules: 'Chọn các mô-đun cho dự án:'
749
 text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
750
 text_file_repository_writable: File repository writable
751
 text_rmagick_available: RMagick available (optional)
752
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?"
753
 text_destroy_time_entries: Delete reported hours
754
 text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
755
 text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
756
 text_user_wrote: "{{value}} wrote:"
757
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objects are assigned to this value."
758
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
759
 text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
760
 
761
 default_role_manager: Điều hành
762
 default_role_developper: Phát triển
763
 default_role_reporter: Báo cáo
764
 default_tracker_bug: Lỗi
765
 default_tracker_feature: Tính năng
766
 default_tracker_support: Hỗ trợ
767
 default_issue_status_new: Mới
768
 default_issue_status_in_progress: In Progress
769
 default_issue_status_resolved: Quyết tâm
770
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
771
 default_issue_status_closed: Đóng
772
 default_issue_status_rejected: Từ chối
773
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
774
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
775
 default_priority_low: Thấp
776
 default_priority_normal: Bình thường
777
 default_priority_high: Cao
778
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
779
 default_priority_immediate: Trung bình
780
 default_activity_design: Thiết kế
781
 default_activity_development: Phát triển
782
 
783
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
784
 enumeration_doc_categories: Chủ đề tài liệu
785
 enumeration_activities: Hoạt động (theo dõi thời gian)
786
 
787
 setting_plain_text_mail: mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
788
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
789
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
790
 permission_select_project_modules: Chọn mô-đun
791
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
792
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
793
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
794
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
795
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
796
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
797
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
798
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
799
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
800
 permission_move_issues: Chuyển vấn đề
801
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
802
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy cấn công cộng
803
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
804
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
805
 permission_view_calendar: Xem lịch
806
 permission_view_issue_watchers: Xem các người theo dõi
807
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
808
 permission_log_time: Lưu thời gian đã tốn
809
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã tốn
810
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
811
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
812
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
813
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
814
 permission_manage_documents: Quản lý tài liệu
815
 permission_view_documents: Xem tài liệu
816
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
817
 permission_view_files: Xem tập tin
818
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
819
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
820
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
821
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
822
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
823
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
824
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
825
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
826
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
827
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
828
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
829
 permission_commit_access: Truy cập commit
830
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
831
 permission_view_messages: Xem bài viết
832
 permission_add_messages: Gửi bài viết
833
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
834
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
835
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
836
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
837
 label_example: Ví dụ
838
 text_repository_usernames_mapping: "Chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nNhững trường hợp trùng hợp về tên và email sẽ được tự động ánh xạ."
839
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
840
 label_user_activity: "{{value}}'s activity"
841
 label_updated_time_by: "Updated by {{author}} {{age}} ago"
842
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
843
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
844
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
845
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
846
 button_create_and_continue: Create and continue
847
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
848
 label_display: Display
849
 field_editable: Editable
850
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
851
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
852
 field_watcher: Watcher
853
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
854
 field_identity_url: OpenID URL
855
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
856
 field_content: Content
857
 label_descending: Descending
858
 label_sort: Sort
859
 label_ascending: Ascending
860
 label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
861
 label_greater_or_equal: ">="
862
 label_less_or_equal: <=
863
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
864
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
865
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
866
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
867
 setting_password_min_length: Minimum password length
868
 field_group_by: Group results by
869
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
870
 label_wiki_content_added: Wiki page added
871
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
872
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
873
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
874
 mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
875
 permission_add_project: Create project
876
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
877
 label_view_all_revisions: View all revisions
878
 label_tag: Tag
879
 label_branch: Branch
880
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
881
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
882
 text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
883
 text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
884
 text_journal_deleted: "{{label}} deleted ({{old}})"
885
 label_group_plural: Groups
886
 label_group: Group
887
 label_group_new: New group
888
 label_time_entry_plural: Spent time
889
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
890
 field_active: Active
891
 enumeration_system_activity: System Activity
892
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
893
 version_status_closed: closed
894
 version_status_locked: locked
895
 version_status_open: open
896
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
897
 label_user_anonymous: Anonymous
898
 button_move_and_follow: Move and follow
899
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
900
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
901
 field_sharing: Sharing
902
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
903
 label_version_sharing_system: With all projects
904
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
905
 label_version_sharing_tree: With project tree
906
 label_version_sharing_none: Not shared
907
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
908
 button_duplicate: Duplicate
909
 button_copy_and_follow: Copy and follow
910
 label_copy_source: Source
911
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
912
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
913
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
914
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
915
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
916
 label_copy_same_as_target: Same as target
917
 label_copy_target: Target
918
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
919
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
920
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
921
 setting_start_of_week: Start calendars on
922
 permission_view_issues: View Issues
923
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
924
 label_revision_id: Revision {{value}}
925
 label_api_access_key: API access key
926
 label_api_access_key_created_on: API access key created {{value}} ago
927
 label_feeds_access_key: RSS access key
928
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
929
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
930
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
931
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
932
 button_show: Show
933
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
934
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
935
 permission_add_subprojects: Create subprojects
936
 label_subproject_new: New subproject
937
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
938
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
939
  Are you sure you want to continue?