bg-0_7-RC1.patch

Nikolay Solakov, 2008-03-30 10:10

Download (16.8 KB)

View differences:

lang/bg.yml (working copy)
48 48
general_text_yes: 'да'
49 49
general_lang_name: 'Bulgarian'
50 50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_encoding: cp1251
52
general_pdf_encoding: cp1251
51
general_csv_encoding: UTF-8
52
general_pdf_encoding: UTF-8
53 53
general_day_names: Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък,Петък,Събота,Неделя
54 54
general_first_day_of_week: '1'
55 55

  
......
57 57
notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
58 58
notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
59 59
notice_account_wrong_password: Грешна парола
60
notice_account_register_done: Акаунтът е създаден успешно.
61
notice_account_unknown_email: Непознат потребител.
62
notice_can_t_change_password: Този акаунт е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
60
notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
61
notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
62
notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
63 63
notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
64
notice_account_activated: Акаунтът ви е активиран. Вече може да влезете.
64
notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
65 65
notice_successful_create: Успешно създаване.
66 66
notice_successful_update: Успешно обновяване.
67 67
notice_successful_delete: Успешно изтриване.
......
78 78

  
79 79
mail_subject_lost_password: Вашата парола (%s)
80 80
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
81
mail_subject_register: Активация на акаунт (%s)
82
mail_body_register: 'За да активирате акаунта си използвайте следния линк:'
81
mail_subject_register: Активация на профил (%s)
82
mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
83 83

  
84 84
gui_validation_error: 1 грешка
85 85
gui_validation_error_plural: %d грешки
......
113 113
field_is_closed: Затворена задача
114 114
field_is_default: Статус по подразбиране
115 115
field_tracker: Тракер
116
field_subject: Тема
116
field_subject: Относно
117 117
field_due_date: Крайна дата
118 118
field_assigned_to: Възложена на
119 119
field_priority: Приоритет
120
field_fixed_version: Target version
120
field_fixed_version: Планувана версия
121 121
field_user: Потребител
122 122
field_role: Роля
123 123
field_homepage: Начална страница
......
138 138
field_type: Тип
139 139
field_host: Хост
140 140
field_port: Порт
141
field_account: Акаунт
141
field_account: Профил
142 142
field_base_dn: Base DN
143 143
field_attr_login: Login attribute
144 144
field_attr_firstname: Firstname attribute
......
163 163
field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
164 164
field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
165 165
field_estimated_hours: Изчислено време
166
field_default_value: Статус по подразбиране
166
field_default_value: Стойност по подразбиране
167 167

  
168 168
setting_app_title: Заглавие
169 169
setting_app_subtitle: Описание
......
171 171
setting_default_language: Език по подразбиране
172 172
setting_login_required: Изискване за вход в системата
173 173
setting_self_registration: Регистрация от потребители
174
setting_attachment_max_size: Максимално голям приложен файл
174
setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
175 175
setting_issues_export_limit: Лимит за експорт на задачи
176 176
setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
177 177
setting_host_name: Хост
178 178
setting_text_formatting: Форматиране на текста
179 179
setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
180 180
setting_feeds_limit: Лимит на Feeds
181
setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на commits в хранилището
182
setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление на хранилището
181
setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
182
setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
183 183
setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
184 184
setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
185 185
setting_autologin: Автоматичен вход
......
231 231
label_home: Начало
232 232
label_my_page: Лична страница
233 233
label_my_account: Профил
234
label_my_projects: Моите проекти
234
label_my_projects: Проекти, в които участвам
235 235
label_administration: Администрация
236 236
label_login: Вход
237 237
label_logout: Изход
......
375 375
label_time_tracking: Отделяне на време
376 376
label_change_plural: Промени
377 377
label_statistics: Статистики
378
label_commits_per_month: Commits за месец
379
label_commits_per_author: Commits за автор
378
label_commits_per_month: Ревизии по месеци
379
label_commits_per_author: Ревизии по автор
380 380
label_view_diff: Виж разликите
381 381
label_diff_inline: хоризонтално
382 382
label_diff_side_by_side: вертикално
......
389 389
label_loading: Зареждане...
390 390
label_relation_new: Нова релация
391 391
label_relation_delete: Изтриване на релация
392
label_relates_to: Свързана със
392
label_relates_to: свързана със
393 393
label_duplicates: дублира
394 394
label_blocks: блокира
395 395
label_blocked_by: блокирана от
......
427 427
label_jump_to_a_project: Проект...
428 428

  
429 429
button_login: Вход
430
button_submit: Приложи
430
button_submit: Прикачване
431 431
button_save: Запис
432
button_check_all: Маркирай всички
433
button_uncheck_all: Изчисти всички
432
button_check_all: Избор на всички
433
button_uncheck_all: Изчистване на всички
434 434
button_delete: Изтриване
435 435
button_create: Създаване
436 436
button_test: Тест
......
481 481
text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
482 482
text_unallowed_characters: Непозволени символи
483 483
text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
484
text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от commit съобщения
485
text_issue_added: Публикувана е нова задача с номер %s (by %s).
486
text_issue_updated: Задача %s е обновена (by %s).
484
text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
485
text_issue_added: Публикувана е нова задача с номер %s (от %s).
486
text_issue_updated: Задача %s е обновена (от %s).
487 487
text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
488 488
text_issue_category_destroy_question: Има задачи (%d) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?
489 489
text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
......
515 515
enumeration_doc_categories: Категории документи
516 516
enumeration_activities: Дейности (time tracking)
517 517
label_file_plural: Файлове
518
label_changeset_plural: Changesets
518
label_changeset_plural: Ревизии
519 519
field_column_names: Колони
520 520
label_default_columns: По подразбиране
521 521
setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
522
setting_repositories_encodings: Кодови таблици на хранилищата
522
setting_repositories_encodings: Кодови таблици
523 523
notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
524 524
label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
525 525
label_no_change_option: (Без промяна)
......
536 536
setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
537 537
label_float: Дробно
538 538
button_copy: Копиране
539
mail_body_account_information_external: Можете да използвате вашия "%s" акаунт за вход.
540
mail_body_account_information: Информацията за акаунта
539
mail_body_account_information_external: Можете да използвате вашия "%s" профил за вход.
540
mail_body_account_information: Информацията за профила ви
541 541
setting_protocol: Протокол
542 542
label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
543 543
setting_time_format: Формат на часа
544
label_registration_activation_by_email: активиране на акаунта по email
545
mail_subject_account_activation_request: Заявка за активиране на акаунт в %s
544
label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
545
mail_subject_account_activation_request: Заявка за активиране на профил в %s
546 546
mail_body_account_activation_request: 'Има новорегистриран потребител (%s), очакващ вашето одобрение:'
547 547
label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
548 548
label_registration_manual_activation: ръчно активиране
549
notice_account_pending: "Акаунтът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
549
notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
550 550
field_time_zone: Часова зона
551 551
text_caracters_minimum: Минимум %d символа.
552
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy (bcc) получатели
552
setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
553 553
button_annotate: Анотация
554 554
label_issues_by: Задачи по %s
555 555
field_searchable: С възможност за търсене
......
566 566
label_repository_plural: Хранилища
567 567
label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
568 568
setting_user_format: Потребителски формат
569
text_status_changed_by_changeset: Applied in changeset %s.
570
label_more: More
571
text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
572
label_scm: SCM
573
text_select_project_modules: 'Select modules to enable for this project:'
574
label_issue_added: Issue added
575
label_issue_updated: Issue updated
576
label_document_added: Document added
577
label_message_posted: Message added
578
label_file_added: File added
579
label_news_added: News added
580
project_module_boards: Boards
581
project_module_issue_tracking: Issue tracking
569
text_status_changed_by_changeset: Приложено с ревизия %s.
570
label_more: Още
571
text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
572
label_scm: SCM (Система за контрол на кода)
573
text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
574
label_issue_added: Добавена задача
575
label_issue_updated: Обновена задача
576
label_document_added: Добавен документ
577
label_message_posted: Добавено съобщение
578
label_file_added: Добавен файл
579
label_news_added: Добавена новина
580
project_module_boards: Форуми
581
project_module_issue_tracking: Тракинг
582 582
project_module_wiki: Wiki
583
project_module_files: Files
584
project_module_documents: Documents
585
project_module_repository: Repository
586
project_module_news: News
587
project_module_time_tracking: Time tracking
588
text_file_repository_writable: File repository writable
589
text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
590
text_rmagick_available: RMagick available (optional)
591
button_configure: Configure
592
label_plugins: Plugins
593
label_ldap_authentication: LDAP authentication
583
project_module_files: Файлове
584
project_module_documents: Документи
585
project_module_repository: Хранилище
586
project_module_news: Новини
587
project_module_time_tracking: Отделяне на време
588
text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
589
text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
590
text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
591
button_configure: Конфигуриране
592
label_plugins: Плъгини
593
label_ldap_authentication: LDAP оторизация
594 594
label_downloads_abbr: D/L
595
label_this_month: this month
596
label_last_n_days: last %d days
597
label_all_time: all time
598
label_this_year: this year
599
label_date_range: Date range
600
label_last_week: last week
601
label_yesterday: yesterday
602
label_last_month: last month
603
label_add_another_file: Add another file
604
label_optional_description: Optional description
605
text_destroy_time_entries_question: %.02f hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?
606
error_issue_not_found_in_project: 'The issue was not found or does not belong to this project'
607
text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
608
text_destroy_time_entries: Delete reported hours
609
text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
610
setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
611
label_chronological_order: In chronological order
612
field_comments_sorting: Display comments
613
label_reverse_chronological_order: In reverse chronological order
614
label_preferences: Preferences
615
setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
616
label_overall_activity: Overall activity
617
setting_default_projects_public: New projects are public by default
618
error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
619
label_planning: Planning
595
label_this_month: текущия месец
596
label_last_n_days: последните %d дни
597
label_all_time: всички
598
label_this_year: текущата година
599
label_date_range: Период
600
label_last_week: последната седмица
601
label_yesterday: вчера
602
label_last_month: последния месец
603
label_add_another_file: Добавяне на друг файл
604
label_optional_description: Незадължително описание
605
text_destroy_time_entries_question: %.02f часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?
606
error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
607
text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
608
text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
609
text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
610
setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
611
label_chronological_order: Хронологичен ред
612
field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
613
label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
614
label_preferences: Предпочитания
615
setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
616
label_overall_activity: Цялостна дейност
617
setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
618
error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
619
label_planning: Планиране