mk.patch

Ilin Tatabitovski, 2010-10-23 15:05

Download (1.09 KB)

View differences:

config/locales/mk.yml (working copy)
851 851
  text_line_separated: Дозволени се повеќе вредности (една линија за секоја вредност).
852 852
  text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
853 853
  text_issue_added: "Задачата {{id}} е пријавена од {{author}}."
854
  text_issue_updated: "Зачата {{id}} е ажурирана од {{author}}."
854
  text_issue_updated: "Задачата {{id}} е ажурирана од {{author}}."
855 855
  text_wiki_destroy_confirmation: Дали сте сигурни дека сакате да го избришете ова вики и целата негова содржина?
856 856
  text_issue_category_destroy_question: "Некои задачи ({{count}}) се доделени на оваа категорија. Што сакате да правите?"
857 857
  text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments