vi.yml

Mr. DTTH, 2013-03-03 06:26

Download (55.7 KB)

 
1
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
2
# by
3
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
4
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5
#    Complete 99.8% by Nguyen Minh Thien ( thiencdcn@gmail.com, http://www.eDesignLab.org )
6
vi:
7
 number:
8
  # Used in number_with_delimiter()
9
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
10
  format:
11
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
12
   separator: ","
13
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
14
   delimiter: "."
15
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
16
   precision: 3
17

  
18
  # Used in number_to_currency()
19
  currency:
20
   format:
21
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
22
    format: "%n %u"
23
    unit: "đồng"
24
    # These three are to override number.format and are optional
25
    separator: ","
26
    delimiter: "."
27
    precision: 2
28

  
29
  # Used in number_to_percentage()
30
  percentage:
31
   format:
32
    # These three are to override number.format and are optional
33
    # separator:
34
    delimiter: ""
35
    # precision:
36

  
37
  # Used in number_to_precision()
38
  precision:
39
   format:
40
    # These three are to override number.format and are optional
41
    # separator:
42
    delimiter: ""
43
    # precision:
44

  
45
  # Used in number_to_human_size()
46
  human:
47
   format:
48
    # These three are to override number.format and are optional
49
    # separator:
50
    delimiter: ""
51
    precision: 3
52
   storage_units:
53
    format: "%n %u"
54
    units:
55
     byte:
56
      one: "Byte"
57
      other: "Bytes"
58
     kb: "KB"
59
     mb: "MB"
60
     gb: "GB"
61
     tb: "TB"
62

  
63
 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
64
 datetime:
65
  distance_in_words:
66
   half_a_minute: "30 giây"
67
   less_than_x_seconds:
68
    one:  "chưa tới 1 giây"
69
    other: "chưa tới %{count} giây"
70
   x_seconds:
71
    one:  "1 giây"
72
    other: "%{count} giây"
73
   less_than_x_minutes:
74
    one:  "chưa tới 1 phút"
75
    other: "chưa tới %{count} phút"
76
   x_minutes:
77
    one:  "1 phút"
78
    other: "%{count} phút"
79
   about_x_hours:
80
    one:  "khoảng 1 giờ"
81
    other: "khoảng %{count} giờ"
82
   x_hours:
83
    one:  "1 giờ"
84
    other: "%{count} giờ"
85
   x_days:
86
    one:  "1 ngày"
87
    other: "%{count} ngày"
88
   about_x_months:
89
    one:  "khoảng 1 tháng"
90
    other: "khoảng %{count} tháng"
91
   x_months:
92
    one:  "1 tháng"
93
    other: "%{count} tháng"
94
   about_x_years:
95
    one:  "khoảng 1 năm"
96
    other: "khoảng %{count} năm"
97
   over_x_years:
98
    one:  "hơn 1 năm"
99
    other: "hơn %{count} năm"
100
   almost_x_years:
101
    one:  "gần 1 năm"
102
    other: "gần %{count} năm"
103
  prompts:
104
   year:  "Năm"
105
   month: "Tháng"
106
   day:  "Ngày"
107
   hour:  "Giờ"
108
   minute: "Phút"
109
   second: "Giây"
110

  
111
 activerecord:
112
  errors:
113
   template:
114
    header:
115
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
116
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
117
    # The variable :count is also available
118
    body: "Có lỗi với các mục sau:"
119

  
120
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
121
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
122
   messages:
123
    inclusion: "không có trong danh sách"
124
    exclusion: "đã được giành trước"
125
    invalid: "không hợp lệ"
126
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
127
    accepted: "phải được đồng ý"
128
    empty: "không thể rỗng"
129
    blank: "không thể để trắng"
130
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} ký tự)"
131
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} ký tự)"
132
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải là %{count} ký tự)"
133
    taken: "đã có"
134
    not_a_number: "không phải là số"
135
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
136
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
137
    equal_to: "phải bằng %{count}"
138
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
139
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
140
    odd: "phải là số chẵn"
141
    even: "phải là số lẻ"
142
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
143
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
144
    circular_dependency: "quan hệ có thể gây ra lặp vô tận"
145
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
146

  
147
 direction: ltr
148
 date:
149
  formats:
150
   # Use the strftime parameters for formats.
151
   # When no format has been given, it uses default.
152
   # You can provide other formats here if you like!
153
   default: "%d-%m-%Y"
154
   short: "%d %b"
155
   long: "%d %B, %Y"
156

  
157
  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
158
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
159

  
160
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
161
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
162
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
163
  # Used in date_select and datime_select.
164
  order:
165
   - :day
166
   - :month
167
   - :year
168

  
169
 time:
170
  formats:
171
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
172
   time: "%H:%M"
173
   short: "%d %b %H:%M"
174
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
175
  am: "sáng"
176
  pm: "chiều"
177

  
178
 # Used in array.to_sentence.
179
 support:
180
  array:
181
   words_connector: ", "
182
   two_words_connector: ""
183
   last_word_connector: ", và "
184

  
185
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
186

  
187
 general_text_No: 'Không'
188
 general_text_Yes: 'Có'
189
 general_text_no: 'không'
190
 general_text_yes: 'có'
191
 general_lang_name: 'Tiếng Việt'
192
 general_csv_separator: ','
193
 general_csv_decimal_separator: '.'
194
 general_csv_encoding: UTF-8
195
 general_pdf_encoding: UTF-8
196
 general_first_day_of_week: '1'
197

  
198
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
199
 notice_account_invalid_creditentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
200
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
201
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
202
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
203
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
204
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
205
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
206
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
207
 notice_successful_create: Tạo thành công.
208
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
209
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
210
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
211
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
212
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
213
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
214
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
215
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
216
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực RSS đã được tạo lại.
217
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
218
 notice_no_issue_selected: "Không có vấn đề được chọn! Vui lòng kiểm tra các vấn đề bạn cần chỉnh sửa."
219
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra và đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
220
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
221
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
222

  
223
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
224
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
225
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
226
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
227
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
228

  
229
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật mã của bạn"
230
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
231
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
232
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
233
 mail_body_account_information_external: " Bạn có thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
234
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
235
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
236
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng ký và cần bạn xác nhận:"
237
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
238
 mail_body_reminder: "%{count} công việc bạn được phân công sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
239

  
240
 field_name: Tên dự án
241
 field_description: Mô tả
242
 field_summary: Tóm tắt
243
 field_is_required: Bắt buộc
244
 field_firstname: Tên đệm và Tên
245
 field_lastname: Họ
246
 field_mail: Email
247
 field_filename: Tập tin
248
 field_filesize: Cỡ
249
 field_downloads: Tải về
250
 field_author: Tác giả
251
 field_created_on: Tạo
252
 field_updated_on: Cập nhật
253
 field_field_format: Định dạng
254
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
255
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
256
 field_regexp: Biểu thức chính quy
257
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
258
 field_max_length: Chiều dài tối đa
259
 field_value: Giá trị
260
 field_category: Chủ đề
261
 field_title: Tiêu đề
262
 field_project: Dự án
263
 field_issue: Vấn đề
264
 field_status: Trạng thái
265
 field_notes: Ghi chú
266
 field_is_closed: Vấn đề đóng
267
 field_is_default: Giá trị mặc định
268
 field_tracker: Kiểu vấn đề
269
 field_subject: Chủ đề
270
 field_due_date: Hết hạn
271
 field_assigned_to: Phân công cho
272
 field_priority: Mức ưu tiên
273
 field_fixed_version: Phiên bản
274
 field_user: Người dùng
275
 field_role: Quyền
276
 field_homepage: Trang chủ
277
 field_is_public: Công cộng
278
 field_parent: Dự án con của
279
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
280
 field_login: Đăng nhập
281
 field_mail_notification: Thông báo qua email
282
 field_admin: Quản trị
283
 field_last_login_on: Kết nối cuối
284
 field_language: Ngôn ngữ
285
 field_effective_date: Ngày
286
 field_password: Mật khẩu
287
 field_new_password: Mật khẩu mới
288
 field_password_confirmation: Nhập lại mật khẩu
289
 field_version: Phiên bản
290
 field_type: Kiểu
291
 field_host: Host
292
 field_port: Cổng
293
 field_account: Tài khoản
294
 field_base_dn: Base DN
295
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
296
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
297
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
298
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
299
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
300
 field_start_date: Bắt đầu
301
 field_done_ratio: Tiến độ
302
 field_auth_source: Chế độ xác thực
303
 field_hide_mail: Không hiện email của tôi
304
 field_comments: Bình luận
305
 field_url: URL
306
 field_start_page: Trang bắt đầu
307
 field_subproject: Dự án con
308
 field_hours: Giờ
309
 field_activity: Hoạt động
310
 field_spent_on: Ngày
311
 field_identifier: Mã nhận dạng
312
 field_is_filter: Dùng như bộ lọc
313
 field_issue_to: Vấn đề liên quan
314
 field_delay: Độ trễ
315
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
316
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
317
 field_estimated_hours: Thời gian ước lượng
318
 field_column_names: Cột
319
 field_time_zone: Múi giờ
320
 field_searchable: Tìm kiếm được
321
 field_default_value: Giá trị mặc định
322
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
323
 field_parent_title: Trang mẹ
324

  
325
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
326
 setting_app_subtitle: Tựa đề nhỏ của ứng dụng
327
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
328
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
329
 setting_login_required: Cần đăng nhập
330
 setting_self_registration: Tự chứng thực
331
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
332
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
333
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
334
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
335
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
336
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
337
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
338
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
339
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là public
340
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
341
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
342
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
343
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
344
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
345
 setting_date_format: Định dạng ngày
346
 setting_time_format: Định dạng giờ
347
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
348
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
349
 setting_repositories_encodings: Mã hóa kho chứa
350
 setting_commit_logs_encoding: Mã hóa thông điệp Commit
351
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
352
 setting_protocol: Giao thức
353
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
354
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
355
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
356
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
357
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
358
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
359
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
360
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
361

  
362
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
363
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
364
 project_module_news: Tin tức
365
 project_module_documents: Tài liệu
366
 project_module_files: Tập tin
367
 project_module_wiki: Wiki
368
 project_module_repository: Kho lưu trữ
369
 project_module_boards: Diễn đàn
370

  
371
 label_user: Tài khoản
372
 label_user_plural: Tài khoản
373
 label_user_new: Tài khoản mới
374
 label_project: Dự án
375
 label_project_new: Dự án mới
376
 label_project_plural: Dự án
377
 label_x_projects:
378
  zero: không có dự án
379
  one:  một dự án
380
  other: "%{count} dự án"
381
 label_project_all: Mọi dự án
382
 label_project_latest: Dự án mới nhất
383
 label_issue: Vấn đề
384
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
385
 label_issue_plural: Vấn đề
386
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
387
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
388
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
389
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
390
 label_document: Tài liệu
391
 label_document_new: Tài liệu mới
392
 label_document_plural: Tài liệu
393
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
394
 label_role: Vai trò
395
 label_role_plural: Vai trò
396
 label_role_new: Vai trò mới
397
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
398
 label_member: Thành viên
399
 label_member_new: Thành viên mới
400
 label_member_plural: Thành viên
401
 label_tracker: Kiểu vấn đề
402
 label_tracker_plural: Kiểu vấn đề
403
 label_tracker_new: Tạo kiểu vấn đề mới
404
 label_workflow: Quy trình làm việc
405
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
406
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
407
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
408
 label_issue_category: Chủ đề
409
 label_issue_category_plural: Chủ đề
410
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
411
 label_custom_field: Trường tùy biến
412
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
413
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
414
 label_enumerations: Liệt kê
415
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
416
 label_information: Thông tin
417
 label_information_plural: Thông tin
418
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
419
 label_register: Đăng ký
420
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
421
 label_home: Trang chính
422
 label_my_page: Trang riêng
423
 label_my_account: Cá nhân
424
 label_my_projects: Dự án của bạn
425
 label_administration: Quản trị
426
 label_login: Đăng nhập
427
 label_logout: Thoát
428
 label_help: Giúp đỡ
429
 label_reported_issues: Công việc bạn phân công
430
 label_assigned_to_me_issues: Công việc được phân công
431
 label_last_login: Kết nối cuối
432
 label_registered_on: Ngày tham gia
433
 label_activity: Hoạt động
434
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
435
 label_new: Mới
436
 label_logged_as: Tài khoản »
437
 label_environment: Môi trường
438
 label_authentication: Xác thực
439
 label_auth_source: Chế độ xác thực
440
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
441
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
442
 label_subproject_plural: Dự án con
443
 label_and_its_subprojects: "%{value} và dự án con"
444
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
445
 label_list: Danh sách
446
 label_date: Ngày
447
 label_integer: Số nguyên
448
 label_float: Số thực
449
 label_boolean: Boolean
450
 label_string: Văn bản
451
 label_text: Văn bản dài
452
 label_attribute: Thuộc tính
453
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
454
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
455
 label_change_status: Đổi trạng thái
456
 label_download: "%{count} lần tải"
457
 label_download_plural: "%{count} lần tải"
458
 label_history: Lược sử
459
 label_attachment: Tập tin
460
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
461
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
462
 label_attachment_plural: Tập tin
463
 label_file_added: Đã thêm tập tin
464
 label_report: Báo cáo
465
 label_report_plural: Báo cáo
466
 label_news: Tin tức
467
 label_news_new: Thêm tin
468
 label_news_plural: Tin tức
469
 label_news_latest: Tin mới
470
 label_news_view_all: Xem mọi tin
471
 label_news_added: Đã thêm tin
472
 label_settings: Thiết lập
473
 label_overview: Tóm tắt
474
 label_version: Phiên bản
475
 label_version_new: Phiên bản mới
476
 label_version_plural: Phiên bản
477
 label_confirmation: Khẳng định
478
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
479
 label_read: Đọc...
480
 label_public_projects: Các dự án công cộng
481
 label_open_issues: mở
482
 label_open_issues_plural: mở
483
 label_closed_issues: đóng
484
 label_closed_issues_plural: đóng
485
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
486
  zero: "0 mở / %{total}"
487
  one:  "1 mở / %{total}"
488
  other: "%{count} mở / %{total}"
489
 label_x_open_issues_abbr:
490
  zero: 0 mở
491
  one:  1 mở
492
  other: "%{count} mở"
493
 label_x_closed_issues_abbr:
494
  zero: 0 đóng
495
  one:  1 đóng
496
  other: "%{count} đóng"
497
 label_total: Tổng cộng
498
 label_permissions: Quyền
499
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
500
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
501
 label_all: Tất cả
502
 label_none: không
503
 label_nobody: Chẳng ai
504
 label_next: Sau
505
 label_previous: Trước
506
 label_used_by: Được dùng bởi
507
 label_details: Chi tiết
508
 label_add_note: Thêm ghi chú
509
 label_per_page: Mỗi trang
510
 label_calendar: Lịch
511
 label_months_from: tháng từ
512
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
513
 label_internal: Nội bộ
514
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
515
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
516
 label_personalize_page: Điều chỉnh trang này
517
 label_comment: Bình luận
518
 label_comment_plural: Bình luận
519
 label_x_comments:
520
  zero: không có bình luận
521
  one: 1 bình luận
522
  other: "%{count} bình luận"
523
 label_comment_add: Thêm bình luận
524
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
525
 label_comment_delete: Xóa bình luận
526
 label_query: Truy vấn riêng
527
 label_query_plural: Truy vấn riêng
528
 label_query_new: Truy vấn mới
529
 label_filter_add: Thêm lọc
530
 label_filter_plural: Bộ lọc
531
 setting_unsubscribe: Cho phép người dùng xóa Account
532
 label_equals: 
533
 label_not_equals: không là
534
 label_in_less_than: ít hơn
535
 label_in_more_than: nhiều hơn
536
 label_in: trong
537
 label_today: hôm nay
538
 label_all_time: mọi thời gian
539
 label_yesterday: hôm qua
540
 label_this_week: tuần này
541
 label_last_week: tuần trước
542
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
543
 label_this_month: tháng này
544
 label_last_month: tháng cuối
545
 label_this_year: năm này
546
 label_date_range: Thời gian
547
 label_less_than_ago: cách đây dưới
548
 label_more_than_ago: cách đây hơn
549
 label_ago: cách đây
550
 label_contains: chứa
551
 label_not_contains: không chứa
552
 label_day_plural: ngày
553
 label_repository: Kho lưu trữ
554
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
555
 label_browse: Duyệt
556
 label_modification: "%{count} thay đổi"
557
 label_modification_plural: "%{count} thay đổi" 
558
 label_revision: Bản điều chỉnh
559
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
560
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
561
 label_added: thêm
562
 label_modified: đổi
563
 label_copied: chép
564
 label_renamed: đổi tên
565
 label_deleted: xóa
566
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
567
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
568
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
569
 label_max_size: Dung lượng tối đa
570
 label_sort_highest: Lên trên cùng
571
 label_sort_higher: Dịch lên
572
 label_sort_lower: Dịch xuống
573
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
574
 label_roadmap: Kế hoạch
575
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
576
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
577
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
578
 label_search: Tìm
579
 label_result_plural: Kết quả
580
 label_all_words: Mọi từ
581
 label_wiki: Wiki
582
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
583
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
584
 label_wiki_page: Trang wiki
585
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
586
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
587
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
588
 label_current_version: Bản hiện tại
589
 label_preview: Xem trước
590
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
591
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
592
 label_issue_tracking: Vấn đề
593
 label_spent_time: Thời gian
594
 label_f_hour: "%{value} giờ"
595
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
596
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
597
 label_change_plural: Thay đổi
598
 label_statistics: Thống kê
599
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
600
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
601
 label_view_diff: So sánh
602
 label_diff_inline: inline
603
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
604
 label_options: Tùy chọn
605
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
606
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
607
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
608
 label_related_issues: Liên quan
609
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
610
 label_loading: Đang xử lý...
611
 label_relation_new: Quan hệ mới
612
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
613
 label_relates_to: liên quan
614
 label_duplicates: trùng với
615
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
616
 label_blocks: chặn
617
 label_blocked_by: chặn bởi
618
 label_precedes: đi trước
619
 label_follows: đi sau
620
 label_end_to_start: cuối tới đầu
621
 label_end_to_end: cuối tới cuối
622
 label_start_to_start: đầu tớ đầu
623
 label_start_to_end: đầu tới cuối
624
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
625
 label_disabled: Bị vô hiệu
626
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã hoàn thành
627
 label_me: tôi
628
 label_board: Diễn đàn
629
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
630
 label_board_plural: Diễn đàn
631
 label_topic_plural: Chủ đề
632
 label_message_plural: Diễn đàn
633
 label_message_last: Bài cuối
634
 label_message_new: Tạo bài mới
635
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
636
 label_reply_plural: Hồi âm
637
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
638
 label_year: Năm
639
 label_month: Tháng
640
 label_week: Tuần
641
 label_date_from: Từ
642
 label_date_to: Đến
643
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
644
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
645
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
646
 label_feeds_access_key_created_on: "Mã chứng thực RSS được tạo ra cách đây %{value}"
647
 label_module_plural: Module
648
 label_added_time_by: "Thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
649
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
650
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
651
 label_file_plural: Tập tin
652
 label_changeset_plural: Thay đổi
653
 label_default_columns: Cột mặc định
654
 label_no_change_option: (không đổi)
655
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
656
 label_theme: Giao diện
657
 label_default: Mặc định
658
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
659
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của tôi"
660
 setting_commit_cross_project_ref: Cho phép các vấn đề của tất cả các dự án khác phải được tham chiếu và cố định
661
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
662
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính tôi thực hiện"
663
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
664
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
665
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
666
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
667
 label_age: Thời gian
668
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
669
 label_general: Tổng quan
670
 label_more: Chi tiết
671
 label_scm: SCM
672
 label_plugins: Module
673
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
674
 label_downloads_abbr: Số lượng Download
675
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
676
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
677
 label_preferences: Cấu hình
678
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
679
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
680
 label_planning: Kế hoạch
681
 label_incoming_emails: Nhận mail
682
 label_generate_key: Tạo mã
683
 label_issue_watchers: Theo dõi
684

  
685
 button_login: Đăng nhập
686
 button_submit: Gửi
687
 button_save: Lưu
688
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
689
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
690
 button_delete: Xóa
691
 button_create: Tạo
692
 button_test: Kiểm tra
693
 button_edit: Sửa
694
 button_add: Thêm
695
 button_change: Đổi
696
 button_apply: Áp dụng
697
 button_clear: Xóa
698
 button_lock: Khóa
699
 button_unlock: Mở khóa
700
 button_download: Tải về
701
 button_list: Liệt kê
702
 button_view: Xem
703
 button_move: Chuyển
704
 button_back: Quay lại
705
 button_cancel: Bỏ qua
706
 button_activate: Kích hoạt
707
 button_sort: Sắp xếp
708
 button_log_time: Thêm thời gian
709
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
710
 button_watch: Theo dõi
711
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
712
 button_reply: Trả lời
713
 button_archive: Đóng băng
714
 button_unarchive: Xả băng
715
 button_reset: Tạo lại
716
 button_rename: Đổi tên
717
 button_change_password: Đổi mật mã
718
 button_copy: Sao chép
719
 button_annotate: Chú giải
720
 button_update: Cập nhật
721
 button_configure: Cấu hình
722
 button_quote: Trích dẫn
723

  
724
 status_active: Đang hoạt động
725
 status_registered: Mới đăng ký
726
 status_locked: Đã khóa
727

  
728
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email sẽ gửi.
729
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
730
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
731
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
732
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
733
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
734
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
735
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
736
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
737
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
738
 text_project_identifier_info: Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.
739
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} ký tự."
740
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} ký tự."
741
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} và %{max} ký tự."
742
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
743
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
744
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
745
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
746
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
747
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
748
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
749
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm gì ?"
750
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
751
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
752
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ có thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng ký theo dõi hoặc có liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
753
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề và quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi nó được sau khi đã nạp."
754
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
755
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
756
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn có chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
757
 text_select_project_modules: 'Chọn các module cho dự án:'
758
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
759
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
760
 text_rmagick_available: Trạng thái RMagick
761
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm gì tiếp ?"
762
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
763
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
764
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
765
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
766
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
767
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
768
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, và chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn ở file config/configuration.yml và khởi động lại để kích hoạt chúng."
769

  
770
 default_role_manager: 'Điều hành '
771
 default_role_developer: 'Phát triển '
772
 default_role_reporter: Báo cáo
773
 default_tracker_bug: Lỗi
774
 default_tracker_feature: Tính năng
775
 default_tracker_support: Hỗ trợ
776
 default_issue_status_new: Mới
777
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
778
 default_issue_status_resolved: Đã được giải quyết
779
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
780
 default_issue_status_closed: Đã đóng
781
 default_issue_status_rejected: Từ chối
782
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
783
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
784
 default_priority_low: Thấp
785
 default_priority_normal: Bình thường
786
 default_priority_high: Cao
787
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
788
 default_priority_immediate: Trung bình
789
 default_activity_design: Thiết kế
790
 default_activity_development: Phát triển
791
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
792
 enumeration_doc_categories: Danh mục tài liệu
793
 enumeration_activities: Hoạt động
794
 label_between: Ở giữa
795
 setting_issue_group_assignment: Cho phép gán vấn đề đến các nhóm
796
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
797
 setting_thumbnails_enabled: Hiển thị các thumbnail đính kèm
798
 setting_thumbnails_size: Kích thước Thumbnails(pixel)
799
 label_status_transitions: Trạng thái chuyển tiếp
800
 label_fields_permissions: Cho phép các trường
801
 setting_cross_project_subtasks: Cho phép các nhiệm vụ con liên dự án
802
 label_cross_project_descendants: Trong các dự án con
803
 label_cross_project_tree: Trong cùng cây dự án
804
 label_cross_project_hierarchy: Trong dự án cùng cấp bậc
805
 label_cross_project_system: Trong tất cả các dự án
806
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
807
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
808
 text_session_expiration_settings: "Chú ý : Thay đổi các thiết lập này có thể gây vô hiệu hóa Session hiện tại"
809
 setting_plain_text_mail: Mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
810
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
811
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
812
 permission_select_project_modules: Chọn Module
813
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
814
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
815
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
816
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
817
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
818
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
819
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
820
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
821
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
822
 permission_move_issues: Chuyển vấn đề
823
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
824
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy vấn công cộng
825
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
826
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
827
 permission_view_calendar: Xem lịch
828
 permission_view_issue_watchers: Xem những người theo dõi
829
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
830
 permission_log_time: Lưu thời gian đã qua
831
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã qua
832
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
833
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
834
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
835
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
836
 permission_manage_documents: Quản lý tài liệu 
837
 permission_view_documents: Xem tài liệu 
838
 permission_manage_files: Quản lý tập tin 
839
 permission_view_files: Xem tập tin
840
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
841
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
842
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
843
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
844
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
845
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
846
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
847
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
848
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
849
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
850
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
851
 permission_commit_access: Truy cập commit
852
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
853
 permission_view_messages: Xem bài viết
854
 permission_add_messages: Gửi bài viết
855
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
856
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
857
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
858
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
859
 label_example: Ví dụ
860
 text_repository_usernames_mapping: "Lựa chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nKhi người dùng trùng hợp về tên và email sẽ được tự động ánh xạ."
861
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
862
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
863
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
864
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do nó vượt qua giới hạn kích thước có thể hiển thị.'
865
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
866
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
867
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
868
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
869
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
870
 label_display: Hiển thị
871
 field_editable: Có thể sửa được
872
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
873
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
874
 field_watcher: Người quan sát
875
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
876
 field_identity_url: OpenID URL
877
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
878
 field_content: Nội dung
879
 label_descending: Giảm dần
880
 label_sort: Sắp xếp
881
 label_ascending: Tăng dần
882
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
883
 label_greater_or_equal: ">="
884
 label_less_or_equal: "<="
885
 text_wiki_page_destroy_question: "Trang này có %{descendants} trang con và trang cháu. Bạn muốn làm gì tiếp?"
886
 text_wiki_page_reassign_children: Gán lại trang con vào trang mẹ này
887
 text_wiki_page_nullify_children: Giữ trang con như trang gốc
888
 text_wiki_page_destroy_children: Xóa trang con và tất cả trang con cháu của nó
889
 setting_password_min_length: Chiều dài tối thiểu của mật khẩu
890
 field_group_by: Nhóm kết quả bởi
891
 mail_subject_wiki_content_updated: "%{id} trang wiki đã được cập nhật"
892
 label_wiki_content_added: Đã thêm trang Wiki
893
 mail_subject_wiki_content_added: "%{id} trang wiki đã được thêm vào"
894
 mail_body_wiki_content_added: "Có %{id} trang wiki đã được thêm vào bởi %{author}."
895
 label_wiki_content_updated: Trang Wiki đã được cập nhật
896
 mail_body_wiki_content_updated: "Có %{id} trang wiki đã được cập nhật bởi %{author}."
897
 permission_add_project: Tạo dự án
898
 setting_new_project_user_role_id: Quyền được gán cho người dùng không phải quản trị viên khi tạo dự án mới
899
 label_view_all_revisions: Xem tất cả bản điều chỉnh
900
 label_tag: Thẻ
901
 label_branch: Nhánh
902
 error_no_tracker_in_project: Không có ai theo dõi dự án này. Hãy kiểm tra lại phần thiết lập cho dự án.
903
 error_no_default_issue_status: Không có vấn đề mặc định được định nghĩa. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn (Vào "Quản trị -> Trạng thái vấn đề").
904
 text_journal_changed: "%{label} thay đổi từ %{old} tới %{new}"
905
 text_journal_set_to: "%{label} gán cho %{value}"
906
 text_journal_deleted: "%{label} xóa (%{old})"
907
 label_group_plural: Các nhóm
908
 label_group: Nhóm
909
 label_group_new: Thêm nhóm
910
 label_time_entry_plural: Thời gian đã sử dụng
911
 text_journal_added: "%{label} %{value} được thêm"
912
 field_active: Tích cực
913
 enumeration_system_activity: Hoạt động hệ thống
914
 permission_delete_issue_watchers: Xóa người quan sát
915
 version_status_closed: đóng
916
 version_status_locked: khóa
917
 version_status_open: mở
918
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Một vấn đề được gán cho phiên bản đã đóng không thể mở lại được
919
 label_user_anonymous: Ẩn danh
920
 button_move_and_follow: Di chuyển và theo
921
 setting_default_projects_modules: Các Module được kích hoạt mặc định cho dự án mới
922
 setting_gravatar_default: Ảnh Gravatar mặc định
923
 field_sharing: Chia sẻ
924
 label_version_sharing_hierarchy: Với thứ bậc dự án
925
 label_version_sharing_system: Với tất cả dự án
926
 label_version_sharing_descendants: Với dự án con
927
 label_version_sharing_tree: Với cây dự án
928
 label_version_sharing_none: Không chia sẻ
929
 error_can_not_archive_project: Dựa án này không thể lưu trữ được
930
 button_duplicate: Nhân đôi
931
 button_copy_and_follow: Sao chép và theo
932
 label_copy_source: Nguồn
933
 setting_issue_done_ratio: Tính toán tỷ lệ hoàn thành vấn đề với
934
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Sử dụng trạng thái của vấn đề
935
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề không được cập nhật.
936
 error_workflow_copy_target: Vui lòng lựa chọn đích của theo dấu và quyền
937
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Dùng trường vấn đề
938
 label_copy_same_as_target: Tương tự như đích
939
 label_copy_target: Đích
940
 notice_issue_done_ratios_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề được cập nhật.
941
 error_workflow_copy_source: Vui lòng lựa chọn nguồn của theo dấu hoặc quyền
942
 label_update_issue_done_ratios: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành vấn đề
943
 setting_start_of_week: Định dạng lịch
944
 permission_view_issues: Xem Vấn đề
945
 label_display_used_statuses_only: Chỉ hiển thị trạng thái đã được dùng bởi theo dõi này
946
 label_revision_id: "Bản điều chỉnh %{value}"
947
 label_api_access_key: Khoá truy cập API
948
 label_api_access_key_created_on: "Khoá truy cập API đựơc tạo cách đây %{value}. Khóa này được dùng cho eDesignLab Client."
949
 label_feeds_access_key: Khoá truy cập RSS
950
 notice_api_access_key_reseted: Khoá truy cập API của bạn đã được đặt lại.
951
 setting_rest_api_enabled: Cho phép dịch vụ web REST
952
 label_missing_api_access_key: Mất Khoá truy cập API
953
 label_missing_feeds_access_key: Mất Khoá truy cập RSS
954
 button_show: Hiện
955
 text_line_separated: Nhiều giá trị được phép(mỗi dòng một giá trị).
956
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cắt bớt email sau những dòng :"
957
 permission_add_subprojects: Tạo Dự án con
958
 label_subproject_new: Thêm dự án con
959
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
960
  Bạn đang cố gỡ bỏ một số hoặc tất cả quyền của bạn với dự án này và có thể sẽ mất quyền thay đổi nó sau đó.
961
  Bạn có muốn tiếp tục?
962
 label_close_versions: Đóng phiên bản đã hoàn thành
963
 label_board_sticky: Chú ý
964
 label_board_locked: Đã khóa
965
 permission_export_wiki_pages: Xuất trang wiki
966
 setting_cache_formatted_text: Cache định dạng các ký tự
967
 permission_manage_project_activities: Quản lý hoạt động của dự án
968
 error_unable_delete_issue_status: Không thể xóa trạng thái vấn đề
969
 label_profile: Hồ sơ
970
 permission_manage_subtasks: Quản lý tác vụ con
971
 field_parent_issue: Tác vụ cha
972
 label_subtask_plural: Tác vụ con
973
 label_project_copy_notifications: Gửi email thông báo trong khi dự án được sao chép
974
 error_can_not_delete_custom_field: Không thể xóa trường tùy biến
975
 error_unable_to_connect: "Không thể kết nối (%{value})"
976
 error_can_not_remove_role: Quyền này đang được dùng và không thể xóa được.
977
 error_can_not_delete_tracker: Theo dõi này chứa vấn đề và không thể xóa được.
978
 field_principal: Chủ yếu
979
 label_my_page_block: Block trang của tôi
980
 notice_failed_to_save_members: "Thất bại khi lưu thành viên : %{errors}."
981
 text_zoom_out: Thu nhỏ
982
 text_zoom_in: Phóng to
983
 notice_unable_delete_time_entry: Không thể xóa mục time log.
984
 label_overall_spent_time: Tổng thời gian sử dụng
985
 field_time_entries: Log time
986
 project_module_gantt: Biểu đồ Gantt
987
 project_module_calendar: Lịch
988
 button_edit_associated_wikipage: "Chỉnh sửa trang Wiki liên quan: %{page_title}"
989
 text_are_you_sure_with_children: Xóa vấn đề và tất cả vấn đề con? 
990
 field_text: Trường văn bản
991
 label_user_mail_option_only_owner: Chỉ những thứ tôi sở hữu
992
 setting_default_notification_option: Tuỳ chọn thông báo mặc định
993
 label_user_mail_option_only_my_events: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc liên quan
994
 label_user_mail_option_only_assigned: Chỉ những thứ tôi được phân công
995
 label_user_mail_option_none: Không có sự kiện
996
 field_member_of_group: Nhóm thụ hưởng
997
 field_assigned_to_role: Quyền thụ hưởng
998
 notice_not_authorized_archived_project: Dự án bạn đang có truy cập đã được lưu trữ.
999
 label_principal_search: "Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm:"
1000
 label_user_search: "Tìm kiếm người dùng:"
1001
 field_visible: Nhìn thấy
1002
 setting_emails_header: Tiêu đề Email
1003
 setting_commit_logtime_activity_id: Cho phép ghi lại thời gian
1004
 text_time_logged_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
1005
 setting_commit_logtime_enabled: Cho phép time logging
1006
 notice_gantt_chart_truncated: "Đồ thị đã được cắt bớt bởi vì nó đã vượt qua lượng thông tin tối đa có thể hiển thị :(%{max})"
1007
 setting_gantt_items_limit: Lượng thông tin tối đa trên đồ thị gantt
1008
 description_selected_columns: Các cột được lựa chọn
1009
 field_warn_on_leaving_unsaved: Cảnh báo tôi khi rời một trang có các nội dung chưa lưu
1010
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trang hiện tại chứa nội dung chưa lưu và sẽ bị mất nếu bạn rời trang này.
1011
 label_my_queries: Các truy vấn tùy biến
1012
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} cập nhật"
1013
 label_news_comment_added: Bình luận đã được thêm cho một tin tức
1014
 button_expand_all: Mở rộng tất cả
1015
 button_collapse_all: Thu gọn tất cả
1016
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Chuyển đổi bổ sung cho phép khi người sử dụng là người nhận chuyển nhượng
1017
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Các chuyển đổi bổ xung được phép khi người dùng là tác giả
1018
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sửa nhiều mục đã chọn
1019
 text_time_entries_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ các mục đã chọn?
1020
 label_role_anonymous: Ẩn danh
1021
 label_role_non_member: Không là thành viên
1022
 label_issue_note_added: Ghi chú được thêm
1023
 label_issue_status_updated: Trạng thái cập nhật
1024
 label_issue_priority_updated: Cập nhật ưu tiên
1025
 label_issues_visibility_own: Vấn đề tạo bởi hoặc gán cho người dùng
1026
 field_issues_visibility: Vấn đề được nhìn thấy
1027
 label_issues_visibility_all: Tất cả vấn đề
1028
 permission_set_own_issues_private: Đặt vấn đề sở hữu là riêng tư hoặc công cộng
1029
 field_is_private: Riêng tư
1030
 permission_set_issues_private: Gán vấn đề là riêng tư hoặc công cộng
1031
 label_issues_visibility_public: Tất cả vấn đề không riêng tư
1032
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Hành động này sẽ xóa %{count} tác vụ con."
1033
 field_commit_logs_encoding: Mã hóa ghi chú Commit
1034
 field_scm_path_encoding: Mã hóa đường dẫn
1035
 text_scm_path_encoding_note: "Mặc định: UTF-8"
1036
 field_path_to_repository: Đường dẫn tới kho chứa
1037
 field_root_directory: Thư mục gốc
1038
 field_cvs_module: Module
1039
 field_cvsroot: CVSROOT
1040
 text_mercurial_repository_note: Kho chứa cục bộ (vd. /hgrepo, c:\hgrepo)
1041
 text_scm_command: Lệnh
1042
 text_scm_command_version: Phiên bản 
1043
 label_git_report_last_commit: Báo cáo lần Commit cuối cùng cho file và thư mục 
1044
 text_scm_config: Bạn có thể cấu hình lệnh Scm trong file config/configuration.yml. Vui lòng khởi động lại ứng dụng sau khi chỉnh sửa nó.
1045
 text_scm_command_not_available: Lệnh Scm không có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại thiết đặt trong phần Quản trị. 
1046
 notice_issue_successful_create: "Vấn đề %{id} đã được tạo." 
1047
 label_diff: Sự khác nhau
1048
 text_git_repository_note: Kho chứa cục bộ và công cộng (vd. /gitrepo, c:\gitrepo)
1049
 description_query_sort_criteria_direction: Chiều sắp xếp
1050
 description_project_scope: Phạm vi tìm kiếm
1051
 description_filter: Lọc
1052
 description_user_mail_notification: Thiết lập email thông báo
1053
 description_date_from: Nhập ngày bắt đầu
1054
 description_message_content: Nội dung thông điệp
1055
 description_available_columns: Các cột có sẵn
1056
 description_date_range_interval: Chọn khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc
1057
 description_issue_category_reassign: Chọn danh mục vấn đề
1058
 description_search: Trường tìm kiếm
1059
 description_notes: Các chú ý
1060
 description_date_range_list: Chọn khoảng từ danh sách
1061
 description_choose_project: Các dự án
1062
 description_date_to: Nhập ngày kết thúc
1063
 description_query_sort_criteria_attribute: Sắp xếp thuộc tính
1064
 description_wiki_subpages_reassign: Chọn một trang cấp trên
1065
 label_parent_revision: Cha
1066
 label_child_revision: Con
1067
 error_scm_annotate_big_text_file: Các mục không được chú thích, vì nó vượt quá kích thước tập tin văn bản tối đa.
1068
 button_edit_section: Soạn thảo sự lựa chọn này
1069

  
1070
 description_all_columns: Các cột
1071
 button_export: Export
1072
 label_export_options: "%{export_format} tùy chọn Export"
1073
 error_attachment_too_big: "File này không thể tải lên vì nó vượt quá kích thước cho phép : (%{max_size})"
1074
 notice_failed_to_save_time_entries: "Lỗi khi lưu %{count} lần trên %{total} sự lựa chọn : %{ids}."
1075
 label_x_issues:
1076
  zero: 0 vấn đề
1077
  one:  1 vấn đề
1078
  other: "%{count} vấn đề"
1079
 label_repository_new: Kho lưu trữ mới
1080
 field_repository_is_default: Kho lưu trữ chính
1081
 label_copy_attachments: Copy các file đính kèm
1082
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1083
 label_completed_versions: Các phiên bản hoàn thành
1084
 field_multiple: Nhiều giá trị
1085
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Thêm ghi chú của tôi và loại bỏ các thay đổi khác 
1086
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Áp dụng thay đổi bằng bất cứ giá nào, ghi chú trước đó có thể bị ghi đè
1087
 notice_issue_update_conflict: Vấn đề này đã được cập nhật bởi một người dùng khác trong khi bạn đang chỉnh sửa nó.
1088
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loại bỏ tất cả các thay đổi và hiển thị lại %{link}"
1089
 permission_manage_related_issues: Quản lý các vấn đề liên quan
1090
 field_auth_source_ldap_filter: Bộ lọc LDAP
1091
 label_search_for_watchers: Tìm kiếm người theo dõi để thêm
1092
 notice_account_deleted: Tài khoản của bạn đã được xóa vĩnh viễn.
1093
 button_delete_my_account: Xóa tài khoản của tôi
1094
 text_account_destroy_confirmation: |-
1095
  Bạn đồng ý không ?
1096
  Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại!
1097
 error_session_expired: Phiên làm việc của bạn bị quá hạn, hãy đăng nhập lại 
1098
 label_session_expiration: Phiên làm việc bị quá hạn
1099
 permission_close_project: Đóng / Mở lại dự án
1100
 label_show_closed_projects: Xem các dự án đã đóng
1101
 button_close: Đóng
1102
 button_reopen: Mở lại
1103
 project_status_active: Kích hoạt
1104
 project_status_closed: Đã đóng
1105
 project_status_archived: Lưu trữ
1106
 text_project_closed: Dự án này đã đóng và chỉ đọc
1107
 notice_user_successful_create: "Người dùng %{id} đã được tạo."
1108
 field_core_fields: Các trường tiêu chuẩn
1109
 field_timeout: Quá hạn
1110
 label_readonly: Chỉ đọc
1111
 label_required: Yêu cầu
1112
 text_repository_identifier_info: Chỉ có các chữ thường (a-z), các số (0-9), dấu gạch ngang và gạch dưới là hợp lệ.<br />Khi đã lưu, tên định danh sẽ không thể thay đổi.
1113
 field_board_parent: Diễn đàn cha
1114
 label_attribute_of_project: "Của dự án : %{name}"
1115
 label_attribute_of_author: "Của tác giả : %{name}"
1116
 label_attribute_of_assigned_to: "Được phân công bởi %{name}"
1117
 label_attribute_of_fixed_version: "Phiên bản mục tiêu của %{name}"
1118
 label_copy_subtasks: Sao chép các nhiệm vụ con
1119
 label_copied_to: Sao chép đến
1120
 label_copied_from: Sao chép từ
1121
 label_any_issues_in_project: Bất kỳ vấn đề nào trong dự án
1122
 label_any_issues_not_in_project: Bất kỳ vấn đề nào không thuộc dự án
1123
 field_private_notes: Ghi chú riêng tư
1124
 permission_view_private_notes: Xem ghi chú riêng tư
1125
 permission_set_notes_private: Đặt ghi chú thành riêng tư
1126
 label_no_issues_in_project: Không có vấn đề nào trong dự án
1127
 label_any: tất cả
1128
 label_last_n_weeks: "%{count} tuần qua"
1129
 button_hide: Ẩn
1130
 setting_non_working_week_days: Các ngày không làm việc
1131
 label_in_the_next_days: Trong tương lai
1132
 label_in_the_past_days: Trong quá khứ
1133
 label_attribute_of_user: "Của người dùng %{name}"
1134
 text_turning_multiple_off: Nếu bạn vô hiệu hóa nhiều giá trị, chúng sẽ bị loại bỏ để duy trì chỉ có một giá trị cho mỗi mục.
1135
 label_attribute_of_issue: "Vấn đề của %{name}"
1136
 permission_add_documents: Thêm tài liệu
1137
 permission_edit_documents: Soạn thảo tài liệu
1138
 permission_delete_documents: Xóa tài liệu
1139
 label_gantt_progress_line: Tiến độ
1140
 setting_jsonp_enabled: Cho phép trợ giúp JSONP
1141
 field_inherit_members: Các thành viên kế thừa
1142
 field_closed_on: Đã đóng