fa.diff

Toshi MARUYAMA, 2014-04-17 02:10

Download (71.4 KB)

View differences:

config/locales/fa.yml
10 10
   short: "%b %d"
11 11
   long: "%B %d, %Y"
12 12

 
13
  day_names: [یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه, آدینه, شنبه]
14
  abbr_day_names: [یک, دو, سه, چهار, پنج, آدینه, شنبه]
13
  day_names: [یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه, جمعه, شنبه]
14
  abbr_day_names: [یک, دو, سه, چهار, پنج, جمعه, شنبه]
15 15

 
16 16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
17 17
  month_names: [~, ژانویه, فوریه, مارس, آوریل, مه, ژوئن, ژوئیه, اوت, سپتامبر, اکتبر, نوامبر, دسامبر]
......
128 128
    greater_than_start_date: "باید از تاریخ آغاز بزرگتر باشد"
129 129
    not_same_project: "به همان پروژه وابسته نیست"
130 130
    circular_dependency: "این وابستگی یک وابستگی دایره وار خواهد ساخت"
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "یک پیامد نمی‌تواند به یکی از زیر کارهایش پیوند بخورد"
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "یک مورد نمی‌تواند به یکی از زیر کارهایش پیوند بخورد"
132 132
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
133 133

 
134 134
 actionview_instancetag_blank_option: گزینش کنید
......
151 151
 notice_account_register_done: حساب ساخته شد. برای فعال نمودن آن، روی پیوندی که به شما ایمیل شده کلیک کنید.
152 152
 notice_account_unknown_email: کاربر شناخته نشد.
153 153
 notice_can_t_change_password: این حساب یک روش شناسایی بیرونی را به کار گرفته است. گذرواژه را نمی‌توان جایگزین کرد.
154
 notice_account_lost_email_sent: یک ایمیل با راهنمایی درباره گزینش گذرواژه تازه برای شما فرستاده شد.
154
 notice_account_lost_email_sent: یک ایمیل با راهنمایی درباره گزینش گذرواژه جدید برای شما فرستاده شد.
155 155
 notice_account_activated: حساب شما فعال شده است. اکنون می‌توانید وارد شوید.
156 156
 notice_successful_create: با موفقیت ساخته شد.
157 157
 notice_successful_update: با موفقیت بروز شد.
158 158
 notice_successful_delete: با موفقیت برداشته شد.
159 159
 notice_successful_connection: با موفقیت متصل شد.
160
 notice_file_not_found: برگه درخواستی شما در دسترس نیست یا پاک شده است.
160
 notice_file_not_found: صفحه درخواستی شما در دسترس نیست یا پاک شده است.
161 161
 notice_locking_conflict: داده‌ها را کاربر دیگری بروز کرده است.
162
 notice_not_authorized: شما به این برگه دسترسی ندارید.
162
 notice_not_authorized: شما به این صفحه دسترسی ندارید.
163 163
 notice_not_authorized_archived_project: پروژه درخواستی شما بایگانی شده است.
164 164
 notice_email_sent: "یک ایمیل به %{value} فرستاده شد."
165 165
 notice_email_error: "یک ایراد در فرستادن ایمیل پیش آمد (%{value})."
166 166
 notice_feeds_access_key_reseted: کلید دسترسی Atom شما بازنشانی شد.
167 167
 notice_api_access_key_reseted: کلید دسترسی API شما بازنشانی شد.
168
 notice_failed_to_save_issues: "ذخیره سازی %{count} پیامد از %{total} پیامد گزینش شده شکست خورد: %{ids}."
169
 notice_failed_to_save_members: "ذخیره سازی اعضا شکست خورد: %{errors}."
170
 notice_no_issue_selected: "هیچ پیامدی برگزیده نشده است! پیامدهایی که می‌خواهید ویرایش کنید را برگزینید."
171
 notice_account_pending: "حساب شما ساخته شد و اکنون چشم به راه روادید سرپرست است."
168
 notice_failed_to_save_issues: "ذخیره سازی %{count} مورد از %{total} مورد گزینش شده شکست خورد: %{ids}."
169
 notice_failed_to_save_members: "ذخیره سازی همکاران شکست خورد: %{errors}."
170
 notice_no_issue_selected: "هیچ موردی انتخاب نشده است! موردهایی که می‌خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید."
171
 notice_account_pending: "حساب شما ساخته شد و اکنون منتظر تایید مدیر سایت است."
172 172
 notice_default_data_loaded: پیکربندی پیش‌گزیده با موفقیت بار شد.
173 173
 notice_unable_delete_version: نگارش را نمی‌توان پاک کرد.
174 174
 notice_unable_delete_time_entry: زمان گزارش شده را نمی‌توان پاک کرد.
175
 notice_issue_done_ratios_updated: اندازه انجام شده پیامد بروز شد.
175
 notice_issue_done_ratios_updated: اندازه انجام شده مورد بروز شد.
176 176
 notice_gantt_chart_truncated: "نمودار بریده شد چون از بیشترین شماری که می‌توان نشان داد بزگتر است (%{max})."
177 177

 
178 178
 error_can_t_load_default_data: "پیکربندی پیش‌گزیده نمی‌تواند بار شود: %{value}"
179
 error_scm_not_found: "بخش یا نگارش در انباره پیدا نشد."
180
 error_scm_command_failed: "ایرادی در دسترسی به انباره پیش آمد: %{value}"
179
 error_scm_not_found: "بخش یا نگارش در بایگانی پیدا نشد."
180
 error_scm_command_failed: "ایرادی در دسترسی به بایگانی پیش آمد: %{value}"
181 181
 error_scm_annotate: "بخش پیدا نشد یا نمی‌توان برای آن یادداشت نوشت."
182
 error_issue_not_found_in_project: 'پیامد پیدا نشد یا به این پروژه وابسته نیست.'
183
 error_no_tracker_in_project: 'هیچ پیگردی به این پروژه پیوسته نشده است. پیکربندی پروژه را بررسی کنید.'
184
 error_no_default_issue_status: 'هیچ وضعیت پیامد پیش‌گزیده‌ای مشخص نشده است. پیکربندی را بررسی کنید (به «پیکربندی -> وضعیت‌های پیامد» بروید).'
182
 error_issue_not_found_in_project: 'مورد پیدا نشد یا به این پروژه وابسته نیست.'
183
 error_no_tracker_in_project: 'هیچ ردیابی به این پروژه پیوسته نشده است. پیکربندی پروژه را بررسی کنید.'
184
 error_no_default_issue_status: 'هیچ وضعیت مورد پیش‌گزیده‌ای مشخص نشده است. پیکربندی را بررسی کنید (به «پیکربندی -> وضعیت‌های مورد» بروید).'
185 185
 error_can_not_delete_custom_field: فیلد سفارشی را نمی‌توان پاک کرد.
186
 error_can_not_delete_tracker: "این پیگرد دارای پیامد است و نمی‌توان آن را پاک کرد."
186
 error_can_not_delete_tracker: "این ردیاب دارای مورد است و نمی‌توان آن را پاک کرد."
187 187
 error_can_not_remove_role: "این نقش به کار گرفته شده است و نمی‌توان آن را پاک کرد."
188
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'یک پیامد که به یک نگارش بسته شده وابسته است را نمی‌توان باز کرد.'
188
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'یک مورد که به یک نگارش بسته شده وابسته است را نمی‌توان باز کرد.'
189 189
 error_can_not_archive_project: این پروژه را نمی‌توان بایگانی کرد.
190
 error_issue_done_ratios_not_updated: "اندازه انجام شده پیامد بروز نشد."
191
 error_workflow_copy_source: 'یک پیگرد یا نقش منبع را برگزینید.'
192
 error_workflow_copy_target: 'پیگردها یا نقش‌های مقصد را برگزینید.'
193
 error_unable_delete_issue_status: 'وضعیت پیامد را نمی‌توان پاک کرد.'
190
 error_issue_done_ratios_not_updated: "اندازه انجام شده مورد بروز نشد."
191
 error_workflow_copy_source: 'یک ردیاب یا نقش منبع را برگزینید.'
192
 error_workflow_copy_target: 'ردیابها یا نقش‌های مقصد را برگزینید.'
193
 error_unable_delete_issue_status: 'وضعیت مورد را نمی‌توان پاک کرد.'
194 194
 error_unable_to_connect: "نمی‌توان متصل شد (%{value})"
195 195
 warning_attachments_not_saved: "%{count} پرونده ذخیره نشد."
196 196

 
......
201 201
 mail_body_account_information_external: "شما می‌توانید حساب %{value} خود را برای ورود به کار برید."
202 202
 mail_body_account_information: داده‌های حساب شما
203 203
 mail_subject_account_activation_request: "درخواست فعالسازی حساب %{value}"
204
 mail_body_account_activation_request: "یک کاربر تازه (%{value}) نامنویسی کرده است. این حساب چشم به راه روادید شماست:"
205
 mail_subject_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} پیامد در %{days} روز آینده سر می‌رسد"
206
 mail_body_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} پیامد که به شما واگذار شده است، در %{days} روز آینده سر می‌رسد:"
207
 mail_subject_wiki_content_added: "برگه ویکی «%{id}» افزوده شد"
208
 mail_body_wiki_content_added: "برگه ویکی «%{id}» به دست %{author} افزوده شد."
209
 mail_subject_wiki_content_updated: "برگه ویکی «%{id}» بروز شد"
210
 mail_body_wiki_content_updated: "برگه ویکی «%{id}» به دست %{author} بروز شد."
204
 mail_body_account_activation_request: "یک کاربر جدید (%{value}) نامنویسی کرده است. این حساب منتظر تایید شماست:"
205
 mail_subject_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} مورد در %{days} روز آینده سر می‌رسد"
206
 mail_body_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} مورد که به شما واگذار شده است، در %{days} روز آینده سر می‌رسد:"
207
 mail_subject_wiki_content_added: "صفحه ویکی «%{id}» افزوده شد"
208
 mail_body_wiki_content_added: "صفحه ویکی «%{id}» به دست %{author} افزوده شد."
209
 mail_subject_wiki_content_updated: "صفحه ویکی «%{id}» بروز شد"
210
 mail_body_wiki_content_updated: "صفحه ویکی «%{id}» به دست %{author} بروز شد."
211 211

 
212
 gui_validation_error: 1 ایراد
213
 gui_validation_error_plural: "%{count} ایرادها"
212 214

 
213 215
 field_name: نام
214
 field_description: یادداشت
216
 field_description: توضیحات
215 217
 field_summary: خلاصه
216 218
 field_is_required: الزامی
217 219
 field_firstname: نام کوچک
......
230 232
 field_min_length: کمترین اندازه
231 233
 field_max_length: بیشترین اندازه
232 234
 field_value: مقدار
233
 field_category: دسته
235
 field_category: دسته بندی
234 236
 field_title: عنوان
235 237
 field_project: پروژه
236
 field_issue: پیامد
238
 field_issue: مورد
237 239
 field_status: وضعیت
238 240
 field_notes: یادداشت
239
 field_is_closed: پیامد بسته شده
241
 field_is_closed: مورد بسته شده
240 242
 field_is_default: مقدار پیش‌گزیده
241
 field_tracker: پیگرد
243
 field_tracker: ردیاب
242 244
 field_subject: موضوع
243 245
 field_due_date: زمان سررسید
244 246
 field_assigned_to: واگذار شده به
245
 field_priority: برتری
247
 field_priority: اولویت
246 248
 field_fixed_version: نگارش هدف
247 249
 field_user: کاربر
248 250
 field_principal: دستور دهنده
249 251
 field_role: نقش
250
 field_homepage: برگه خانه
252
 field_homepage: صفحه اصلی
251 253
 field_is_public: همگانی
252 254
 field_parent: پروژه پدر
253
 field_is_in_roadmap: این پیامدها در چشم‌انداز نشان داده شوند
254
 field_login: ورود
255
 field_is_in_roadmap: این موردها در نقشه راه نشان داده شوند
256
 field_login: کد پرسنلی
255 257
 field_mail_notification: آگاه سازی‌های ایمیلی
256
 field_admin: سرپرست
258
 field_admin: مدیر سایت
257 259
 field_last_login_on: آخرین ورود
258 260
 field_language: زبان
259 261
 field_effective_date: تاریخ
260 262
 field_password: گذرواژه
261
 field_new_password: گذرواژه تازه
262
 field_password_confirmation: بررسی گذرواژه
263
 field_new_password: گذرواژه جدید
264
 field_password_confirmation: تکرار گذرواژه
263 265
 field_version: نگارش
264 266
 field_type: گونه
265 267
 field_host: میزبان
266 268
 field_port: درگاه
267 269
 field_account: حساب
268 270
 field_base_dn: DN پایه
269
 field_attr_login: نشانه ورود
271
 field_attr_login: نشانه کد پرسنلی
270 272
 field_attr_firstname: نشانه نام کوچک
271 273
 field_attr_lastname: نشانه نام خانوادگی
272 274
 field_attr_mail: نشانه ایمیل
......
275 277
 field_done_ratio: ٪ انجام شده
276 278
 field_auth_source: روش شناسایی
277 279
 field_hide_mail: ایمیل من پنهان شود
278
 field_comments: دیدگاه
280
 field_comments: نظر
279 281
 field_url: نشانی
280
 field_start_page: برگه آغاز
282
 field_start_page: صفحه آغاز
281 283
 field_subproject: زیر پروژه
282 284
 field_hours: ساعت‌
283 285
 field_activity: گزارش
284 286
 field_spent_on: در تاریخ
285 287
 field_identifier: شناسه
286 288
 field_is_filter: پالایش پذیر
287
 field_issue_to: پیامد وابسته
289
 field_issue_to: مورد وابسته
288 290
 field_delay: دیرکرد
289
 field_assignable: پیامدها می‌توانند به این نقش واگذار شوند
290
 field_redirect_existing_links: پیوندهای پیشین به پیوند تازه راهنمایی شوند
291
 field_assignable: موردها می‌توانند به این نقش واگذار شوند
292
 field_redirect_existing_links: پیوندهای پیشین به پیوند جدید راهنمایی شوند
291 293
 field_estimated_hours: زمان برآورد شده
292 294
 field_column_names: ستون‌ها
293 295
 field_time_entries: زمان نوشتن
294 296
 field_time_zone: پهنه زمانی
295 297
 field_searchable: جستجو پذیر
296 298
 field_default_value: مقدار پیش‌گزیده
297
 field_comments_sorting: نمایش دیدگاه‌ها
298
 field_parent_title: برگه پدر
299
 field_comments_sorting: نمایش نظر‌ها
300
 field_parent_title: صفحه پدر
299 301
 field_editable: ویرایش پذیر
300 302
 field_watcher: دیده‌بان
301 303
 field_identity_url: نشانی OpenID
302 304
 field_content: محتوا
303 305
 field_group_by: دسته بندی با
304 306
 field_sharing: اشتراک گذاری
305
 field_parent_issue: کار پدر
306
 field_member_of_group: "دسته واگذار شونده"
307
 field_parent_issue: فعاليت یا مورد مافوق
308
 field_member_of_group: "همکار گروه واگذار شونده"
307 309
 field_assigned_to_role: "نقش واگذار شونده"
308 310
 field_text: فیلد متنی
309 311
 field_visible: آشکار
310 312

 
311 313
 setting_app_title: نام برنامه
312 314
 setting_app_subtitle: زیرنام برنامه
313
 setting_welcome_text: نوشتار خوش‌آمد گویی
315
 setting_welcome_text: متن خوش‌آمد گویی
314 316
 setting_default_language: زبان پیش‌گزیده
315 317
 setting_login_required: الزامی بودن ورود
316 318
 setting_self_registration: خود نام نویسی
......
323 325
 setting_text_formatting: قالب بندی نوشته
324 326
 setting_wiki_compression: فشرده‌سازی پیشینه ویکی
325 327
 setting_feeds_limit: کرانه محتوای خوراک
326
 setting_default_projects_public: حالت پیش‌گزیده پروژه‌های تازه، همگانی است
328
 setting_default_projects_public: حالت پیش‌گزیده پروژه‌های جدید، همگانی است
327 329
 setting_autofetch_changesets: دریافت خودکار تغییرات
328
 setting_sys_api_enabled: فعال سازی وب سرویس برای سرپرستی انباره
330
 setting_sys_api_enabled: فعال سازی وب سرویس برای مدیریت بایگانی
329 331
 setting_commit_ref_keywords: کلیدواژه‌های نشانه
330 332
 setting_commit_fix_keywords: کلیدواژه‌های انجام
331 333
 setting_autologin: ورود خودکار
332 334
 setting_date_format: قالب تاریخ
333 335
 setting_time_format: قالب زمان
334
 setting_cross_project_issue_relations: توانایی وابستگی میان پروژه‌ای پیامدها
335
 setting_issue_list_default_columns: ستون‌های پیش‌گزیده نمایش داده شده در فهرست پیامدها
336
 setting_cross_project_issue_relations: توانایی وابستگی میان پروژه‌ای موردها
337
 setting_issue_list_default_columns: ستون‌های پیش‌گزیده نمایش داده شده در فهرست موردها
336 338
 setting_emails_header: سرنویس ایمیل‌ها
337 339
 setting_emails_footer: پانویس ایمیل‌ها
338 340
 setting_protocol: پیوندنامه
339 341
 setting_per_page_options: گزینه‌های اندازه داده‌های هر برگ
340 342
 setting_user_format: قالب نمایشی کاربران
341 343
 setting_activity_days_default: روزهای نمایش داده شده در گزارش پروژه
342
 setting_display_subprojects_issues: پیش‌گزیده نمایش پیامدهای زیرپروژه در پروژه پدر
344
 setting_display_subprojects_issues: پیش‌گزیده نمایش موردهای زیرپروژه در پروژه پدر
343 345
 setting_enabled_scm: فعالسازی SCM
344 346
 setting_mail_handler_body_delimiters: "بریدن ایمیل‌ها پس از یکی از این ردیف‌ها"
345 347
 setting_mail_handler_api_enabled: فعالسازی وب سرویس برای ایمیل‌های آمده
......
352 354
 setting_repository_log_display_limit: بیشترین شمار نگارش‌های نمایش داده شده در گزارش پرونده
353 355
 setting_openid: پذیرش ورود و نام نویسی با OpenID
354 356
 setting_password_min_length: کمترین اندازه گذرواژه
355
 setting_new_project_user_role_id: نقش داده شده به کاربری که سرپرست نیست و پروژه می‌سازد
356
 setting_default_projects_modules: پیمانه‌های پیش‌گزیده فعال برای پروژه‌های تازه
357
 setting_issue_done_ratio: برآورد اندازه انجام شده پیامد با
358
 setting_issue_done_ratio_issue_field: کاربرد فیلد پیامد
359
 setting_issue_done_ratio_issue_status: کاربرد وضعیت پیامد
360
 setting_start_of_week: آغاز گاهشمار از
357
 setting_new_project_user_role_id: نقش داده شده به کاربری که مدیر سایت نیست و پروژه می‌سازد
358
 setting_default_projects_modules: پودمان های پیش‌گزیده فعال برای پروژه‌های جدید
359
 setting_issue_done_ratio: برآورد اندازه انجام شده مورد با
360
 setting_issue_done_ratio_issue_field: کاربرد فیلد مورد
361
 setting_issue_done_ratio_issue_status: کاربرد وضعیت مورد
362
 setting_start_of_week: آغاز تقویم از
361 363
 setting_rest_api_enabled: فعالسازی وب سرویس‌های REST
362 364
 setting_cache_formatted_text: نهان سازی نوشته‌های قالب بندی شده
363 365
 setting_default_notification_option: آگاه سازی پیش‌گزیده
364
 setting_commit_logtime_enabled: فعالسازی زمان گذاشته شده
365
 setting_commit_logtime_activity_id: کار زمان گذاشته شده
366
 setting_commit_logtime_enabled: فعالسازی زمان صرف شده
367
 setting_commit_logtime_activity_id: کد فعالیت زمان صرف شده
366 368
 setting_gantt_items_limit: بیشترین شمار بخش‌های نمایش داده شده در نمودار گانت
367 369

 
368 370
 permission_add_project: ساخت پروژه
369 371
 permission_add_subprojects: ساخت زیرپروژه
370 372
 permission_edit_project: ویرایش پروژه
371
 permission_select_project_modules: گزینش پیمانه‌های پروژه
372
 permission_manage_members: سرپرستی اعضا
373
 permission_manage_project_activities: سرپرستی کارهای پروژه
374
 permission_manage_versions: سرپرستی نگارش‌ها
375
 permission_manage_categories: سرپرستی دسته‌های پیامد
376
 permission_view_issues: دیدن پیامدها
377
 permission_add_issues: افزودن پیامدها
378
 permission_edit_issues: ویرایش پیامدها
379
 permission_manage_issue_relations: سرپرستی وابستگی پیامدها
373
 permission_select_project_modules: گزینش پودمان های پروژه
374
 permission_manage_members: مدیریت همکاران پروژه
375
 permission_manage_project_activities: مدیریت کارهای پروژه
376
 permission_manage_versions: مدیریت نگارش‌ها
377
 permission_manage_categories: مدیریت دسته بندی موارد
378
 permission_view_issues: دیدن موردها
379
 permission_add_issues: افزودن موردها
380
 permission_edit_issues: ویرایش موردها
381
 permission_manage_issue_relations: مدیریت وابستگی موردها
380 382
 permission_add_issue_notes: افزودن یادداشت
381 383
 permission_edit_issue_notes: ویرایش یادداشت
382 384
 permission_edit_own_issue_notes: ویرایش یادداشت خود
383
 permission_move_issues: جابجایی پیامدها
384
 permission_delete_issues: پاک کردن پیامدها
385
 permission_manage_public_queries: سرپرستی پرس‌وجوهای همگانی
385
 permission_move_issues: جابجایی موردها
386
 permission_delete_issues: پاک کردن موردها
387
 permission_manage_public_queries: مدیریت پرس‌وجوهای همگانی
386 388
 permission_save_queries: ذخیره سازی پرس‌وجوها
387 389
 permission_view_gantt: دیدن نمودار گانت
388
 permission_view_calendar: دیدن گاهشمار
390
 permission_view_calendar: دیدن تقویم
389 391
 permission_view_issue_watchers: دیدن فهرست دیده‌بان‌ها
390 392
 permission_add_issue_watchers: افزودن دیده‌بان‌ها
391 393
 permission_delete_issue_watchers: پاک کردن دیده‌بان‌ها
392
 permission_log_time: نوشتن زمان گذاشته شده
393
 permission_view_time_entries: دیدن زمان گذاشته شده
394
 permission_edit_time_entries: ویرایش زمان گذاشته شده
395
 permission_edit_own_time_entries: ویرایش زمان گذاشته شده خود
396
 permission_manage_news: سرپرستی رویدادها
397
 permission_comment_news: گذاشتن دیدگاه روی رویدادها
398
 permission_view_documents: دیدن نوشتارها
399
 permission_manage_files: سرپرستی پرونده‌ها
394
 permission_log_time: نوشتن زمان صرف شده
395
 permission_view_time_entries: دیدن زمان صرف شده
396
 permission_edit_time_entries: ویرایش زمان صرف شده
397
 permission_edit_own_time_entries: ویرایش زمان صرف شده خود
398
 permission_manage_news: مدیریت اخبار
399
 permission_comment_news: افزودن نظر شخصی به مجموعه اخبار
400
 permission_manage_documents: مدیریت مستندات
401
 permission_view_documents: دیدن مستندات
402
 permission_manage_files: مدیریت پرونده‌ها
400 403
 permission_view_files: دیدن پرونده‌ها
401
 permission_manage_wiki: سرپرستی ویکی
402
 permission_rename_wiki_pages: نامگذاری برگه ویکی
403
 permission_delete_wiki_pages: پاک کردن برگه ویکی
404
 permission_manage_wiki: مدیریت ویکی
405
 permission_rename_wiki_pages: نامگذاری صفحه ویکی
406
 permission_delete_wiki_pages: پاک کردن صفحه ویکی
404 407
 permission_view_wiki_pages: دیدن ویکی
405 408
 permission_view_wiki_edits: دیدن پیشینه ویکی
406
 permission_edit_wiki_pages: ویرایش برگه‌های ویکی
407
 permission_delete_wiki_pages_attachments: پاک کردن پیوست‌های برگه ویکی
408
 permission_protect_wiki_pages: نگه‌داری برگه‌های ویکی
409
 permission_manage_repository: سرپرستی انباره
410
 permission_browse_repository: چریدن در انباره
409
 permission_edit_wiki_pages: ویرایش صفحه‌های ویکی
410
 permission_delete_wiki_pages_attachments: پاک کردن پیوست‌های صفحه ویکی
411
 permission_protect_wiki_pages: نگه‌داری صفحه‌های ویکی
412
 permission_manage_repository: مدیریت بایگانی
413
 permission_browse_repository: مرور و بررسی در بایگانی
411 414
 permission_view_changesets: دیدن تغییرات
412
 permission_commit_access: دسترسی تغییر انباره
413
 permission_manage_boards: سرپرستی انجمن‌ها
415
 permission_commit_access: دسترسی تغییر بایگانی
416
 permission_manage_boards: مدیریت انجمن‌ها
414 417
 permission_view_messages: دیدن پیام‌ها
415 418
 permission_add_messages: فرستادن پیام‌ها
416 419
 permission_edit_messages: ویرایش پیام‌ها
417 420
 permission_edit_own_messages: ویرایش پیام خود
418 421
 permission_delete_messages: پاک کردن پیام‌ها
419 422
 permission_delete_own_messages: پاک کردن پیام خود
420
 permission_export_wiki_pages: صدور برگه‌های ویکی
421
 permission_manage_subtasks: سرپرستی زیرکارها
423
 permission_export_wiki_pages: صدور صفحه‌های ویکی
424
 permission_manage_subtasks: مدیریت زیرکارها
422 425

 
423
 project_module_issue_tracking: پیگیری پیامدها
426
 project_module_issue_tracking: پیگیری موردها
424 427
 project_module_time_tracking: پیگیری زمان
425
 project_module_news: رویدادها
426
 project_module_documents: نوشتارها
428
 project_module_news: اخبار
429
 project_module_documents: مستندات
427 430
 project_module_files: پرونده‌ها
428 431
 project_module_wiki: ویکی
429
 project_module_repository: انباره
432
 project_module_repository: بایگانی
430 433
 project_module_boards: انجمن‌ها
431
 project_module_calendar: گاهشمار
434
 project_module_calendar: تقویم
432 435
 project_module_gantt: گانت
433 436

 
434 437
 label_user: کاربر
435 438
 label_user_plural: کاربر
436
 label_user_new: کاربر تازه
439
 label_user_new: کاربر جدید
437 440
 label_user_anonymous: ناشناس
438 441
 label_project: پروژه
439
 label_project_new: پروژه تازه
440
 label_project_plural: پروژه
442
 label_project_new: پروژه جدید
443
 label_project_plural: پروژه ها
441 444
 label_x_projects:
442 445
  zero: بدون پروژه
443 446
  one:  "1 پروژه"
444 447
  other: "%{count} پروژه"
445 448
 label_project_all: همه پروژه‌ها
446 449
 label_project_latest: آخرین پروژه‌ها
447
 label_issue: پیامد
448
 label_issue_new: پیامد تازه
449
 label_issue_plural: پیامد
450
 label_issue_view_all: دیدن همه پیامدها
451
 label_issues_by: "دسته‌بندی پیامدها با %{value}"
452
 label_issue_added: پیامد افزوده شد
453
 label_issue_updated: پیامد بروز شد
454
 label_document: نوشتار
455
 label_document_new: نوشتار تازه
456
 label_document_plural: نوشتار
457
 label_document_added: نوشتار افزوده شد
450
 label_issue: مورد
451
 label_issue_new: مورد جدید
452
 label_issue_plural: موردها
453
 label_issue_view_all: دیدن همه موردها
454
 label_issues_by: "دسته‌بندی موردها با %{value}"
455
 label_issue_added: مورد افزوده شد
456
 label_issue_updated: مورد بروز شد
457
 label_document: مستند
458
 label_document_new: مستند جدید
459
 label_document_plural: مستندات
460
 label_document_added: مستند افزوده شد
458 461
 label_role: نقش
459
 label_role_plural: نقش
460
 label_role_new: نقش تازه
461
 label_role_and_permissions: نقش‌ها و پروانه‌ها
462
 label_member: عضو
463
 label_member_new: عضو تازه
464
 label_member_plural: عضو
465
 label_tracker: پیگرد
466
 label_tracker_plural: پیگرد
467
 label_tracker_new: پیگرد تازه
462
 label_role_plural: نقش ها
463
 label_role_new: نقش جدید
464
 label_role_and_permissions: نقش‌ها و مجوز‌ها
465
 label_member: همکار
466
 label_member_new: همکار جدید
467
 label_member_plural: همکاران
468
 label_tracker: ردیاب
469
 label_tracker_plural: ردیاب ها
470
 label_tracker_new: ردیاب جدید
468 471
 label_workflow: گردش کار
469
 label_issue_status: وضعیت پیامد
470
 label_issue_status_plural: وضعیت پیامد
471
 label_issue_status_new: وضعیت تازه
472
 label_issue_category: دسته پیامد
473
 label_issue_category_plural: دسته پیامد
474
 label_issue_category_new: دسته تازه
472
 label_issue_status: وضعیت مورد
473
 label_issue_status_plural: وضعیت موارد
474
 label_issue_status_new: وضعیت جدید
475
 label_issue_category: دسته بندی مورد
476
 label_issue_category_plural: دسته بندی موارد
477
 label_issue_category_new: دسته بندی جدید
475 478
 label_custom_field: فیلد سفارشی
476
 label_custom_field_plural: فیلد سفارشی
477
 label_custom_field_new: فیلد سفارشی تازه
479
 label_custom_field_plural: فیلدهای سفارشی
480
 label_custom_field_new: فیلد سفارشی جدید
478 481
 label_enumerations: برشمردنی‌ها
479
 label_enumeration_new: مقدار تازه
482
 label_enumeration_new: مقدار جدید
480 483
 label_information: داده
481
 label_information_plural: داده
484
 label_information_plural: داده ها
482 485
 label_please_login: وارد شوید
483 486
 label_register: نام نویسی کنید
484 487
 label_login_with_open_id_option: یا با OpenID وارد شوید
485 488
 label_password_lost: بازیافت گذرواژه
486
 label_home: سرآغاز
487
 label_my_page: برگه من
488
 label_my_account: حساب من
489
 label_my_projects: پروژه‌های من
490
 label_my_page_block: بخش برگه من
491
 label_administration: سرپرستی
492
 label_login: ورود
489
 label_home: پیش خوان
490
 label_my_page: صفحه خودم
491
 label_my_account: تنظیمات خودم
492
 label_my_projects: پروژه‌های خودم
493
 label_my_page_block: بخش صفحه خودم
494
 label_administration: مدیریت
495
 label_login: نام کاربری
493 496
 label_logout: خروج
494 497
 label_help: راهنما
495
 label_reported_issues: پیامدهای گزارش شده
496
 label_assigned_to_me_issues: پیامدهای واگذار شده به من
498
 label_reported_issues: موردهای گزارش شده
499
 label_assigned_to_me_issues: موردهای واگذار شده به من
497 500
 label_last_login: آخرین ورود
498 501
 label_registered_on: نام نویسی شده در
499
 label_activity: گزارش
500
 label_overall_activity: گزارش روی هم رفته
501
 label_user_activity: "گزارش %{value}"
502
 label_new: تازه
502
 label_activity: گزارش فعالیت ها
503
 label_overall_activity: کل فعالیت ها روی هم رفته
504
 label_user_activity: "درصد فعالیت %{value}"
505
 label_new: جدید
503 506
 label_logged_as: "نام کاربری:"
504 507
 label_environment: محیط
505 508
 label_authentication: شناسایی
506 509
 label_auth_source: روش شناسایی
507
 label_auth_source_new: روش شناسایی تازه
508
 label_auth_source_plural: روش شناسایی
509
 label_subproject_plural: زیرپروژه
510
 label_subproject_new: زیرپروژه تازه
510
 label_auth_source_new: روش شناسایی جدید
511
 label_auth_source_plural: روش های شناسایی
512
 label_subproject_plural: زیرپروژه ها
513
 label_subproject_new: زیرپروژه جدید
511 514
 label_and_its_subprojects: "%{value} و زیرپروژه‌هایش"
512 515
 label_min_max_length: کمترین و بیشترین اندازه
513 516
 label_list: فهرست
......
518 521
 label_string: نوشته
519 522
 label_text: نوشته بلند
520 523
 label_attribute: نشانه
521
 label_attribute_plural: نشانه
524
 label_attribute_plural: نشانه ها
525
 label_download: "%{count} بار دریافت شده"
526
 label_download_plural: "%{count} بار دریافت شده"
522 527
 label_no_data: هیچ داده‌ای برای نمایش نیست
523 528
 label_change_status: جایگزینی وضعیت
524 529
 label_history: پیشینه
525 530
 label_attachment: پرونده
526
 label_attachment_new: پرونده تازه
531
 label_attachment_new: پرونده جدید
527 532
 label_attachment_delete: پاک کردن پرونده
528 533
 label_attachment_plural: پرونده
529 534
 label_file_added: پرونده افزوده شد
530 535
 label_report: گزارش
531
 label_report_plural: گزارش
532
 label_news: رویداد
533
 label_news_new: افزودن رویداد
534
 label_news_plural: رویداد
535
 label_news_latest: آخرین رویدادها
536
 label_news_view_all: دیدن همه رویدادها
537
 label_news_added: رویداد افزوده شد
536
 label_report_plural: گزارشات
537
 label_news: اخبار
538
 label_news_new: افزودن خبر
539
 label_news_plural: اخبار
540
 label_news_latest: آخرین اخبار
541
 label_news_view_all: دیدن همه اخبار
542
 label_news_added: خبر افزوده شد
538 543
 label_settings: پیکربندی
539 544
 label_overview: در یک نگاه
540 545
 label_version: نگارش
541
 label_version_new: نگارش تازه
542
 label_version_plural: نگارش
546
 label_version_new: نگارش جدید
547
 label_version_plural: نگارش ها
543 548
 label_close_versions: بستن نگارش‌های انجام شده
544 549
 label_confirmation: بررسی
545 550
 label_export_to: 'قالب‌های دیگر:'
......
561 566
  zero: 0 بسته
562 567
  one:  1 بسته
563 568
  other: "%{count} بسته"
564
 label_total: جمله
565
 label_permissions: پروانه‌ها
569
 label_total: مجموعا
570
 label_permissions: مجوز‌ها
566 571
 label_current_status: وضعیت کنونی
567
 label_new_statuses_allowed: وضعیت‌های پذیرفتنی تازه
572
 label_new_statuses_allowed: وضعیت‌های پذیرفتنی جدید
568 573
 label_all: همه
569 574
 label_none: هیچ
570 575
 label_nobody: هیچکس
571 576
 label_next: پسین
572 577
 label_previous: پیشین
573 578
 label_used_by: به کار رفته در
574
 label_details: ریزه‌کاری
579
 label_details: جزئیات
575 580
 label_add_note: افزودن یادداشت
576
 label_per_page: ردیف‌ها در هر برگه
577
 label_calendar: گاهشمار
581
 label_per_page: ردیف‌ها در هر صفحه
582
 label_calendar: تقویم
578 583
 label_months_from: از ماه
579 584
 label_gantt: گانت
580 585
 label_internal: درونی
581 586
 label_last_changes: "%{count} تغییر آخر"
582 587
 label_change_view_all: دیدن همه تغییرات
583
 label_personalize_page: سفارشی نمودن این برگه
584
 label_comment: دیدگاه
585
 label_comment_plural: دیدگاه
588
 label_personalize_page: سفارشی نمودن این صفحه
589
 label_comment: نظر
590
 label_comment_plural: نظر ها
586 591
 label_x_comments:
587
  zero: بدون دیدگاه
588
  one: 1 دیدگاه
589
  other: "%{count} دیدگاه"
590
 label_comment_add: افزودن دیدگاه
591
 label_comment_added: دیدگاه افزوده شد
592
 label_comment_delete: پاک کردن دیدگاه‌ها
592
  zero: بدون نظر
593
  one: 1 نظر
594
  other: "%{count} نظر"
595
 label_comment_add: افزودن نظر
596
 label_comment_added: نظر افزوده شد
597
 label_comment_delete: پاک کردن نظر‌ها
593 598
 label_query: پرس‌وجوی سفارشی
594
 label_query_plural: پرس‌وجوی سفارشی
595
 label_query_new: پرس‌وجوی تازه
599
 label_query_plural: پرس‌وجوی های سفارشی
600
 label_query_new: پرس‌وجوی جدید
596 601
 label_filter_add: افزودن پالایه
597
 label_filter_plural: پالایه
602
 label_filter_plural: پالایه ها
598 603
 label_equals: برابر است با
599 604
 label_not_equals: برابر نیست با
600 605
 label_in_less_than: کمتر است از
......
618 623
 label_contains: دارد
619 624
 label_not_contains: ندارد
620 625
 label_day_plural: روز
621
 label_repository: انباره
622
 label_repository_plural: انباره
623
 label_browse: چریدن
626
 label_repository: بایگانی
627
 label_repository_plural: بایگانی ها
628
 label_browse: مرور و بررسی
629
 label_modification: "%{count} جایگذاری"
630
 label_modification_plural: "%{count} جایگذاری"
624 631
 label_branch: شاخه
625 632
 label_tag: برچسب
626
 label_revision: بازبینی
627
 label_revision_plural: بازبینی
628
 label_revision_id: "بازبینی %{value}"
629
 label_associated_revisions: بازبینی‌های وابسته
633
 label_revision: شماره بازنگری
634
 label_revision_plural: شماره بازنگری‌ها
635
 label_revision_id: "بازنگری %{value}"
636
 label_associated_revisions: بازنگری‌های وابسته
630 637
 label_added: افزوده شده
631 638
 label_modified: پیراسته شده
632 639
 label_copied: رونویسی شده
633 640
 label_renamed: نامگذاری شده
634 641
 label_deleted: پاکسازی شده
635
 label_latest_revision: آخرین بازبینی
636
 label_latest_revision_plural: آخرین بازبینی
637
 label_view_revisions: دیدن بازبینی‌ها
638
 label_view_all_revisions: دیدن همه بازبینی‌ها
642
 label_latest_revision: آخرین بازنگری‌
643
 label_latest_revision_plural: آخرین بازنگری‌ها
644
 label_view_revisions: دیدن بازنگری‌ها
645
 label_view_all_revisions: دیدن همه بازنگری‌ها
639 646
 label_max_size: بیشترین اندازه
640 647
 label_sort_highest: بردن به آغاز
641 648
 label_sort_higher: بردن به بالا
642 649
 label_sort_lower: بردن به پایین
643 650
 label_sort_lowest: بردن به پایان
644
 label_roadmap: چشم‌انداز
651
 label_roadmap: نقشه راه
645 652
 label_roadmap_due_in: "سررسید در %{value}"
646 653
 label_roadmap_overdue: "%{value} دیرکرد"
647
 label_roadmap_no_issues: هیچ پیامدی برای این نگارش نیست
654
 label_roadmap_no_issues: هیچ موردی برای این نگارش نیست
648 655
 label_search: جستجو
649 656
 label_result_plural: دست‌آورد
650 657
 label_all_words: همه واژه‌ها
651 658
 label_wiki: ویکی
652 659
 label_wiki_edit: ویرایش ویکی
653 660
 label_wiki_edit_plural: ویرایش ویکی
654
 label_wiki_page: برگه ویکی
655
 label_wiki_page_plural: برگه ویکی
661
 label_wiki_page: صفحه ویکی
662
 label_wiki_page_plural: صفحه ویکی
656 663
 label_index_by_title: شاخص بر اساس نام
657 664
 label_index_by_date: شاخص بر اساس تاریخ
658 665
 label_current_version: نگارش کنونی
659 666
 label_preview: پیش‌نمایش
660 667
 label_feed_plural: خوراک
661 668
 label_changes_details: ریز همه جایگذاری‌ها
662
 label_issue_tracking: پیگیری پیامد
663
 label_spent_time: زمان گذاشته شده
664
 label_overall_spent_time: زمان گذاشته شده روی هم
669
 label_issue_tracking: پیگیری موارد
670
 label_spent_time: زمان صرف شده
671
 label_overall_spent_time: زمان صرف شده روی هم
665 672
 label_f_hour: "%{value} ساعت"
666 673
 label_f_hour_plural: "%{value} ساعت"
667 674
 label_time_tracking: پیگیری زمان
......
674 681
 label_diff_side_by_side: کنار به کنار
675 682
 label_options: گزینه‌ها
676 683
 label_copy_workflow_from: رونویسی گردش کار از روی
677
 label_permissions_report: گزارش پروانه‌ها
678
 label_watched_issues: پیامدهای دیده‌بانی شده
679
 label_related_issues: پیامدهای وابسته
684
 label_permissions_report: گزارش مجوز‌ها
685
 label_watched_issues: موردهای دیده‌بانی شده
686
 label_related_issues: موردهای وابسته
680 687
 label_applied_status: وضعیت به کار رفته
681 688
 label_loading: بار گذاری...
682
 label_relation_new: وابستگی تازه
689
 label_relation_new: وابستگی جدید
683 690
 label_relation_delete: پاک کردن وابستگی
684 691
 label_relates_to: وابسته به
685 692
 label_duplicates: نگارش دیگری از
......
697 704
 label_show_completed_versions: نمایش نگارش‌های انجام شده
698 705
 label_me: من
699 706
 label_board: انجمن
700
 label_board_new: انجمن تازه
707
 label_board_new: انجمن جدید
701 708
 label_board_plural: انجمن
702 709
 label_board_locked: قفل شده
703 710
 label_board_sticky: چسبناک
704 711
 label_topic_plural: سرفصل
705 712
 label_message_plural: پیام
706 713
 label_message_last: آخرین پیام
707
 label_message_new: پیام تازه
714
 label_message_new: پیام جدید
708 715
 label_message_posted: پیام افزوده شد
709 716
 label_reply_plural: پاسخ
710 717
 label_send_information: فرستادن داده‌های حساب به کاربر
......
716 723
 label_language_based: بر اساس زبان کاربر
717 724
 label_sort_by: "جور کرد با %{value}"
718 725
 label_send_test_email: فرستادن ایمیل آزمایشی
719
 label_feeds_access_key: کلید دسترسی Atom
720
 label_missing_feeds_access_key: کلید دسترسی Atom در دسترس نیست
721
 label_feeds_access_key_created_on: "کلید دسترسی Atom %{value} پیش ساخته شده است"
726
 label_feeds_access_key: کلید دسترسی RSS
727
 label_missing_feeds_access_key: کلید دسترسی RSS در دسترس نیست
728
 label_feeds_access_key_created_on: "کلید دسترسی RSS %{value} پیش ساخته شده است"
722 729
 label_module_plural: پیمانه
723 730
 label_added_time_by: "افزوده شده به دست %{author} در %{age} پیش"
724 731
 label_updated_time_by: "بروز شده به دست %{author} در %{age} پیش"
......
728 735
 label_changeset_plural: تغییر
729 736
 label_default_columns: ستون‌های پیش‌گزیده
730 737
 label_no_change_option: (بدون تغییر)
731
 label_bulk_edit_selected_issues: ویرایش دسته‌ای پیامدهای گزینش شده
738
 label_bulk_edit_selected_issues: ویرایش گروهی‌ موردهای گزینش شده
732 739
 label_theme: پوسته
733 740
 label_default: پیش‌گزیده
734 741
 label_search_titles_only: تنها نام‌ها جستجو شود
735
 label_user_mail_option_all: "برای هر رویداد در همه پروژه‌ها"
736
 label_user_mail_option_selected: "برای هر رویداد تنها در پروژه‌های گزینش شده..."
737
 label_user_mail_option_none: "هیچ رویدادی"
742
 label_user_mail_option_all: "برای هر خبر در همه پروژه‌ها"
743
 label_user_mail_option_selected: "برای هر خبر تنها در پروژه‌های گزینش شده..."
744
 label_user_mail_option_none: "هیچ خبری"
738 745
 label_user_mail_option_only_my_events: "تنها برای چیزهایی که دیده‌بان هستم یا در آن‌ها درگیر هستم"
739 746
 label_user_mail_option_only_assigned: "تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده"
740 747
 label_user_mail_option_only_owner: "تنها برای چیزهایی که من دارنده آن‌ها هستم"
......
742 749
 label_registration_activation_by_email: فعالسازی حساب با ایمیل
743 750
 label_registration_manual_activation: فعالسازی حساب دستی
744 751
 label_registration_automatic_activation: فعالسازی حساب خودکار
745
 label_display_per_page: "ردیف‌ها در هر برگه: %{value}"
752
 label_display_per_page: "ردیف‌ها در هر صفحه: %{value}"
746 753
 label_age: سن
747 754
 label_change_properties: ویرایش ویژگی‌ها
748 755
 label_general: همگانی
......
751 758
 label_plugins: افزونه‌ها
752 759
 label_ldap_authentication: شناساییLDAP
753 760
 label_downloads_abbr: دریافت
754
 label_optional_description: یادداشت دلخواه
761
 label_optional_description: توضیحات دلخواه
755 762
 label_add_another_file: افزودن پرونده دیگر
756 763
 label_preferences: پسندها
757 764
 label_chronological_order: به ترتیب تاریخ
......
766 773
 label_ascending: افزایشی
767 774
 label_descending: کاهشی
768 775
 label_date_from_to: از %{start} تا %{end}
769
 label_wiki_content_added: برگه ویکی افزوده شد
770
 label_wiki_content_updated: برگه ویکی بروز شد
771
 label_group: دسته
772
 label_group_plural: دسته
773
 label_group_new: دسته تازه
774
 label_time_entry_plural: زمان گذاشته شده
776
 label_wiki_content_added: صفحه ویکی افزوده شد
777
 label_wiki_content_updated: صفحه ویکی بروز شد
778
 label_group: گروه
779
 label_group_plural: گروهها
780
 label_group_new: گروه جدید
781
 label_time_entry_plural: زمان های صرف شده
775 782
 label_version_sharing_none: بدون اشتراک
776 783
 label_version_sharing_descendants: با زیر پروژه‌ها
777 784
 label_version_sharing_hierarchy: با رشته پروژه‌ها
778 785
 label_version_sharing_tree: با درخت پروژه
779 786
 label_version_sharing_system: با همه پروژه‌ها
780
 label_update_issue_done_ratios: بروز رسانی اندازه انجام شده پیامد
787
 label_update_issue_done_ratios: بروز رسانی اندازه انجام شده مورد
781 788
 label_copy_source: منبع
782 789
 label_copy_target: مقصد
783 790
 label_copy_same_as_target: مانند مقصد
784
 label_display_used_statuses_only: تنها وضعیت‌هایی نشان داده شوند که در این پیگرد به کار رفته‌اند
791
 label_display_used_statuses_only: تنها وضعیت‌هایی نشان داده شوند که در این ردیاب به کار رفته‌اند
785 792
 label_api_access_key: کلید دسترسی API
786 793
 label_missing_api_access_key: کلید دسترسی API در دسترس نیست
787 794
 label_api_access_key_created_on: "کلید دسترسی API %{value} پیش ساخته شده است"
788 795
 label_profile: نمایه
789 796
 label_subtask_plural: زیرکار
790 797
 label_project_copy_notifications: در هنگام رونویسی پروژه ایمیل‌های آگاه‌سازی را بفرست
791
 label_principal_search: "جستجو برای کاربر یا دسته:"
798
 label_principal_search: "جستجو برای کاربر یا گروه:"
792 799
 label_user_search: "جستجو برای کاربر:"
793 800

 
794 801
 button_login: ورود
795
 button_submit: واگذاری
796
 button_save: نگهداری
802
 button_submit: ارسال
803
 button_save: ذخیره
797 804
 button_check_all: گزینش همه
798 805
 button_uncheck_all: گزینش هیچ
799 806
 button_delete: پاک
......
801 808
 button_create_and_continue: ساخت و ادامه
802 809
 button_test: آزمایش
803 810
 button_edit: ویرایش
804
 button_edit_associated_wikipage: "ویرایش برگه ویکی وابسته: %{page_title}"
811
 button_edit_associated_wikipage: "ویرایش صفحه ویکی وابسته: %{page_title}"
805 812
 button_add: افزودن
806 813
 button_change: ویرایش
807 814
 button_apply: انجام
......
826 833
 button_unarchive: برگشت از بایگانی
827 834
 button_reset: بازنشانی
828 835
 button_rename: نامگذاری
829
 button_change_password: جایگزینی گذرواژه
836
 button_change_password: تغییر گذرواژه
830 837
 button_copy: رونوشت
831 838
 button_copy_and_follow: رونوشت و ادامه
832 839
 button_annotate: یادداشت
......
851 858
 text_min_max_length_info: 0 یعنی بدون کران
852 859
 text_project_destroy_confirmation: آیا براستی می‌خواهید این پروژه و همه داده‌های آن را پاک کنید؟
853 860
 text_subprojects_destroy_warning: "زیرپروژه‌های آن: %{value} هم پاک خواهند شد."
854
 text_workflow_edit: یک نقش و یک پیگرد را برای ویرایش گردش کار برگزینید
861
 text_workflow_edit: یک نقش و یک ردیاب را برای ویرایش گردش کار برگزینید
855 862
 text_are_you_sure: آیا این کار انجام شود؟
856 863
 text_journal_changed: "«%{label}» از «%{old}» به «%{new}» جایگزین شد"
857
 text_journal_set_to: "«%{label}» به «%{value}» نشانده شد"
864
 text_journal_set_to: "«%{label}» به «%{value}» تغییر یافت"
858 865
 text_journal_deleted: "«%{label}» پاک شد (%{old})"
859 866
 text_journal_added: "«%{label}»، «%{value}» را افزود"
860
 text_tip_task_begin_day: روز آغاز پیامد
861
 text_tip_task_end_day: روز پایان پیامد
862
 text_tip_task_begin_end_day: روز آغاز و پایان پیامد
867
 text_tip_task_begin_day: روز آغاز مورد
868
 text_tip_task_end_day: روز پایان مورد
869
 text_tip_task_begin_end_day: روز آغاز و پایان مورد
863 870
 text_caracters_maximum: "بیشترین اندازه %{count} است."
864 871
 text_caracters_minimum: "کمترین اندازه %{count} است."
865 872
 text_length_between: "باید میان %{min} و %{max} نویسه باشد."
866
 text_tracker_no_workflow: هیچ گردش کاری برای این پیگرد مشخص نشده است
873
 text_tracker_no_workflow: هیچ گردش کاری برای این ردیاب مشخص نشده است
867 874
 text_unallowed_characters: نویسه‌های ناپسند
868 875
 text_comma_separated: چند مقدار پذیرفتنی است (با «,» از هم جدا شوند).
869 876
 text_line_separated: چند مقدار پذیرفتنی است (هر مقدار در یک خط).
870
 text_issues_ref_in_commit_messages: نشانه روی و بستن پیامدها در پیام‌های انباره
871
 text_issue_added: "پیامد %{id} به دست %{author} گزارش شد."
872
 text_issue_updated: "پیامد %{id} به دست %{author} بروز شد."
877
 text_issues_ref_in_commit_messages: نشانه روی و بستن موردها در پیام‌های بایگانی
878
 text_issue_added: "مورد %{id} به دست %{author} گزارش شد."
879
 text_issue_updated: "مورد %{id} به دست %{author} بروز شد."
873 880
 text_wiki_destroy_confirmation: آیا براستی می‌خواهید این ویکی و همه محتوای آن را پاک کنید؟
874
 text_issue_category_destroy_question: "برخی پیامدها (%{count}) به این دسته واگذار شده‌اند. می‌خواهید چه کنید؟"
875
 text_issue_category_destroy_assignments: پاک کردن واگذاری به دسته
876
 text_issue_category_reassign_to: واگذاری دوباره پیامدها به این دسته
877
 text_user_mail_option: "برای پروژه‌های گزینش نشده، تنها ایمیل‌هایی درباره چیزهایی که دیده‌بان یا درگیر آن‌ها هستید دریافت خواهید کرد (مانند پیامدهایی که نویسنده آن‌ها هستید یا به شما واگذار شده‌اند)."
878
 text_no_configuration_data: "نقش‌ها، پیگردها، وضعیت‌های پیامد و گردش کار هنوز پیکربندی نشده‌اند. \nبه سختی پیشنهاد می‌شود که پیکربندی پیش‌گزیده را بار کنید. سپس می‌توانید آن را ویرایش کنید."
881
 text_issue_category_destroy_question: "برخی موردها (%{count}) به این دسته بندی واگذار شده‌اند. می‌خواهید چه کنید؟"
882
 text_issue_category_destroy_assignments: پاک کردن واگذاریها به دسته بندی موارد
883
 text_issue_category_reassign_to: واگذاری دوباره موردها به این دسته بندی
884
 text_user_mail_option: "برای پروژه‌های گزینش نشده، تنها ایمیل‌هایی درباره چیزهایی که دیده‌بان یا درگیر آن‌ها هستید دریافت خواهید کرد (مانند موردهایی که نویسنده آن‌ها هستید یا به شما واگذار شده‌اند)."
885
 text_no_configuration_data: "نقش‌ها، ردیابها، وضعیت‌های مورد و گردش کار هنوز پیکربندی نشده‌اند. \nبه سختی پیشنهاد می‌شود که پیکربندی پیش‌گزیده را بار کنید. سپس می‌توانید آن را ویرایش کنید."
879 886
 text_load_default_configuration: بارگذاری پیکربندی پیش‌گزیده
880 887
 text_status_changed_by_changeset: "در تغییر %{value} بروز شده است."
881 888
 text_time_logged_by_changeset: "در تغییر %{value} نوشته شده است."
882
 text_issues_destroy_confirmation: 'آیا براستی می‌خواهید پیامدهای گزینش شده را پاک کنید؟'
883
 text_select_project_modules: 'پیمانه‌هایی که باید برای این پروژه فعال شوند را برگزینید:'
884
 text_default_administrator_account_changed: حساب سرپرستی پیش‌گزیده جایگزین شد
889
 text_issues_destroy_confirmation: 'آیا براستی می‌خواهید موردهای گزینش شده را پاک کنید؟'
890
 text_select_project_modules: 'پودمان هایی که باید برای این پروژه فعال شوند را برگزینید:'
891
 text_default_administrator_account_changed: حساب مدیریت پیش‌گزیده جایگزین شد
885 892
 text_file_repository_writable: پوشه پیوست‌ها نوشتنی است
886 893
 text_plugin_assets_writable: پوشه دارایی‌های افزونه‌ها نوشتنی است
887 894
 text_rmagick_available: RMagick در دسترس است (اختیاری)
888
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ساعت روی پیامدهایی که می‌خواهید پاک کنید کار گزارش شده است. می‌خواهید چه کنید؟"
895
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ساعت روی موردهایی که می‌خواهید پاک کنید کار گزارش شده است. می‌خواهید چه کنید؟"
889 896
 text_destroy_time_entries: ساعت‌های گزارش شده پاک شوند
890 897
 text_assign_time_entries_to_project: ساعت‌های گزارش شده به پروژه واگذار شوند
891
 text_reassign_time_entries: 'ساعت‌های گزارش شده به این پیامد واگذار شوند:'
898
 text_reassign_time_entries: 'ساعت‌های گزارش شده به این مورد واگذار شوند:'
892 899
 text_user_wrote: "%{value} نوشت:"
893 900
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} داده به این برشمردنی وابسته شده‌اند."
894 901
 text_enumeration_category_reassign_to: 'به این برشمردنی وابسته شوند:'
895 902
 text_email_delivery_not_configured: "دریافت ایمیل پیکربندی نشده است و آگاه‌سازی‌ها غیر فعال هستند.\nکارگزار SMTP خود را در config/configuration.yml پیکربندی کنید و برنامه را بازنشانی کنید تا فعال شوند."
896
 text_repository_usernames_mapping: "کاربر Redmine که به هر نام کاربری پیام‌های انباره نگاشت می‌شود را برگزینید.\nکاربرانی که نام کاربری یا ایمیل همسان دارند، خود به خود نگاشت می‌شوند."
903
 text_repository_usernames_mapping: "کاربر Redmine که به هر نام کاربری پیام‌های بایگانی نگاشت می‌شود را برگزینید.\nکاربرانی که نام کاربری یا ایمیل همسان دارند، خود به خود نگاشت می‌شوند."
897 904
 text_diff_truncated: '... این تفاوت بریده شده چون بیشتر از بیشترین اندازه نمایش دادنی است.'
898 905
 text_custom_field_possible_values_info: 'یک خط برای هر مقدار'
899
 text_wiki_page_destroy_question: "این برگه %{descendants} زیربرگه دارد.می‌خواهید چه کنید؟"
900
 text_wiki_page_nullify_children: "زیربرگه‌ها برگه ریشه شوند"
901
 text_wiki_page_destroy_children: "زیربرگه‌ها و زیربرگه‌های آن‌ها پاک شوند"
902
 text_wiki_page_reassign_children: "زیربرگه‌ها به زیر این برگه پدر بروند"
903
 text_own_membership_delete_confirmation: "شما دارید برخی یا همه پروانه‌های خود را برمی‌دارید و شاید پس از این دیگر نتوانید این پروژه را ویرایش کنید.\nآیا می‌خواهید این کار را بکنید؟"
906
 text_wiki_page_destroy_question: "این صفحه %{descendants} زیرصفحه دارد.می‌خواهید چه کنید؟"
907
 text_wiki_page_nullify_children: "زیرصفحه‌ها صفحه ریشه شوند"
908
 text_wiki_page_destroy_children: "زیرصفحه‌ها و زیرصفحه‌های آن‌ها پاک شوند"
909
 text_wiki_page_reassign_children: "زیرصفحه‌ها به زیر این صفحه پدر بروند"
910
 text_own_membership_delete_confirmation: "شما دارید برخی یا همه مجوز‌های خود را برمی‌دارید و شاید پس از این دیگر نتوانید این پروژه را ویرایش کنید.\nآیا می‌خواهید این کار را بکنید؟"
904 911
 text_zoom_in: درشتنمایی
905 912
 text_zoom_out: ریزنمایی
906 913

 
907
 default_role_manager: سرپرست
914
 default_role_manager: مدیر سایت
908 915
 default_role_developer: برنامه‌نویس
909 916
 default_role_reporter: گزارش‌دهنده
910 917
 default_tracker_bug: ایراد
911 918
 default_tracker_feature: ویژگی
912 919
 default_tracker_support: پشتیبانی
913
 default_issue_status_new: تازه
920
 default_issue_status_new: جدید
914 921
 default_issue_status_in_progress: در گردش
915 922
 default_issue_status_resolved: درست شده
916 923
 default_issue_status_feedback: بازخورد
917 924
 default_issue_status_closed: بسته
918 925
 default_issue_status_rejected: برگشت خورده
919
 default_doc_category_user: نوشتار کاربر
920
 default_doc_category_tech: نوشتار فنی
926
 default_doc_category_user: مستندات کاربر
927
 default_doc_category_tech: مستندات فنی
921 928
 default_priority_low: پایین
922 929
 default_priority_normal: میانه
923 930
 default_priority_high: بالا
......
926 933
 default_activity_design: طراحی
927 934
 default_activity_development: ساخت
928 935

 
929
 enumeration_issue_priorities: برتری‌های پیامد
930
 enumeration_doc_categories: دسته‌های نوشتار
931
 enumeration_activities: کارها (پیگیری زمان)
932
 enumeration_system_activity: کار سامانه
936
 enumeration_issue_priorities: اولویت‌های مورد
937
 enumeration_doc_categories: دسته بندی‌های مستندات
938
 enumeration_activities: فعالیت ها (پیگیری زمان)
939
 enumeration_system_activity: فعالیت سیستمی
933 940

 
934
 text_tip_issue_begin_day: پیامد در این روز آغاز می‌شود
935
 field_warn_on_leaving_unsaved: هنگام ترک برگه‌ای که نوشته‌های آن نگهداری نشده، به من هشدار بده
936
 text_tip_issue_begin_end_day: پیامد در این روز آغاز می‌شود و پایان می‌پذیرد
937
 text_tip_issue_end_day: پیامد در این روز پایان می‌پذیرد
938
 text_warn_on_leaving_unsaved: این برگه دارای نوشته‌های نگهداری نشده است که اگر آن را ترک کنید، از میان می‌روند.
939
 label_my_queries: جستارهای سفارشی من
941
 text_tip_issue_begin_day: مورد در این روز آغاز می‌شود
942
 field_warn_on_leaving_unsaved: هنگام ترک صفحه‌ای که نوشته‌های آن ذخیره نشده، به من هشدار بده
943
 text_tip_issue_begin_end_day: مورد در این روز آغاز می‌شود و پایان می‌پذیرد
944
 text_tip_issue_end_day: مورد در این روز پایان می‌پذیرد
945
 text_warn_on_leaving_unsaved: این صفحه دارای نوشته‌های ذخیره نشده است که اگر آن را ترک کنید، از میان می‌روند.
946
 label_my_queries: جستارهای سفارشی خودم
940 947
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} بروز شد"
941
 label_news_comment_added: دیدگاه به یک رویداد افزوده شد
948
 label_news_comment_added: نظر شخصی به مجموعه اخبار افزوده شد
942 949
 button_expand_all: باز کردن همه
943 950
 button_collapse_all: بستن همه
944
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: زمانی که به کاربر واگذار شده، گذارهای بیشتر پذیرفته می‌شود
951
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: زمانی که به فرد مسئول، گذارهای بیشتر پذیرفته می‌شود
945 952
 label_additional_workflow_transitions_for_author: زمانی که کاربر نویسنده است، گذارهای بیشتر پذیرفته می‌شود
946
 label_bulk_edit_selected_time_entries: ویرایش دسته‌ای زمان‌های گزارش شده گزینش شده
953
 label_bulk_edit_selected_time_entries: ویرایش گروهی زمان‌های گزارش شده گزینش شده
947 954
 text_time_entries_destroy_confirmation: آیا می‌خواهید زمان‌های گزارش شده گزینش شده پاک شوند؟
948 955
 label_role_anonymous: ناشناس
949
 label_role_non_member: غیر عضو
956
 label_role_non_member: غیر همکار
950 957
 label_issue_note_added: یادداشت افزوده شد
951 958
 label_issue_status_updated: وضعیت بروز شد
952
 label_issue_priority_updated: برتری بروز شد
953
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
954
 field_issues_visibility: Issues visibility
955
 label_issues_visibility_all: All issues
956
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
957
 field_is_private: Private
958
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
959
 label_issues_visibility_public: All non private issues
959
 label_issue_priority_updated: اولویت بروز شد
960
 label_issues_visibility_own: موردهای ایجاد شده تو سط خود کاربر و یا محول شده به وی
961
 field_issues_visibility: امکان مشاهده موارد
962
 label_issues_visibility_all: همه موارد
963
 permission_set_own_issues_private: اجازه دارد موردهای خود را خصوصی یا عمومی نماید
964
 field_is_private: خصوصی
965
 permission_set_issues_private: اجازه دارد موردها را خصوصی یا عمومی نماید
966
 label_issues_visibility_public: همه موردهای غیر خصوصی
960 967
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
961
 field_commit_logs_encoding: کدگذاری پیام‌های انباره
962
 field_scm_path_encoding: Path encoding
968
 field_commit_logs_encoding: کدگذاری پیام‌های بایگانی
969
 field_scm_path_encoding: Path encoding نحوه کدگذاری مسیر یا
963 970
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
964
 field_path_to_repository: Path to repository
971
 field_path_to_repository: مسیر بایگانی
965 972
 field_root_directory: Root directory
966 973
 field_cvs_module: Module
967 974
 field_cvsroot: CVSROOT
......
1003 1010
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1004 1011
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1005 1012
 label_x_issues:
1006
  zero: 0 پیامد
1007
  one:  1 پیامد
1008
  other: "%{count} پیامد"
1009
 label_repository_new: New repository
1010
 field_repository_is_default: Main repository
1013
  zero: 0 مورد
1014
  one:  1 مورد
1015
  other: "%{count} مورد"
1016
 label_repository_new: بایگانی جدید
1017
 field_repository_is_default: بایگانی پیش گزیده
1011 1018
 label_copy_attachments: Copy attachments
1012 1019
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1013 1020
 label_completed_versions: Completed versions
......
1027 1034
 text_account_destroy_confirmation: |-
1028 1035
  Are you sure you want to proceed?
1029 1036
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1030
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1031
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1032
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1033
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1034
 label_session_expiration: Session expiration
1035
 permission_close_project: Close / reopen the project
1036
 label_show_closed_projects: View closed projects
1037
 error_session_expired: .مهلت اعتبار ارتباط شما با سایت پایان یافته، لطفا دوباره وارد شوید
1038
 text_session_expiration_settings: "اخطار: تغییر در این تنظیمات ممکن است منجر به انقضای اعتبار جلسات افراد از جمله خود شما شود"
1039
 setting_session_lifetime: حداکثر زمان حفظ برقراری ارتباط با سایت
1040
 setting_session_timeout: مدت زمان ارتباط بدون فعالیت
1041
 label_session_expiration: انقضای ارتباط با سایت
1042
 permission_close_project: باز یا بستن پروژه
1043
 label_show_closed_projects: نمایش پروژه های بسته شده
1037 1044
 button_close: Close
1038 1045
 button_reopen: Reopen
1039 1046
 project_status_active: active
......
1045 1052
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1046 1053
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1047 1054
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1048
 label_status_transitions: Status transitions
1049
 label_fields_permissions: Fields permissions
1050
 label_readonly: Read-only
1051
 label_required: Required
1055
 label_status_transitions: نحوه تغییر وضعیت مورد
1056
 label_fields_permissions: مجوز فیلدها
1057
 label_readonly: فقط خواندنی
1058
 label_required: الزامی
1052 1059
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1053 1060
 field_board_parent: Parent forum
1054
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1055
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1056
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1057
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1061
 label_attribute_of_project: از فرم پروژه -- %{name}
1062
 label_attribute_of_author: از فرم نویسنده -- %{name}
1063
 label_attribute_of_assigned_to: از فرم فرد مسئول -- %{name}
1064
 label_attribute_of_fixed_version: از فرم نگارش -- %{name}
1058 1065
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1059
 label_copied_to: copied to
1060
 label_copied_from: copied from
1061
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1062
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1063
 field_private_notes: Private notes
1064
 permission_view_private_notes: View private notes
1065
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1066
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1066
 label_copied_to: مواردی که کپی شده اند به
1067
 label_copied_from: مواردی که کپی شده اند از
1068
 label_any_issues_in_project: کلیه مواردی که در این پروژه باشند
1069
 label_any_issues_not_in_project: کلیه مواردی که در این پروژه نباشند
1070
 field_private_notes: یادداشت های خصوصی
1071
 permission_view_private_notes: مشاهده یادداشت های خصوصی
1072
 permission_set_notes_private: می تواند یادداشت ها را خصوصی کند
1073
 label_no_issues_in_project: هیچ موردی در این پروژه وجود نداشته باشد
1067 1074
 label_any: همه
1068
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1069
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1075
 label_last_n_weeks: هفته اخیر %{count}
1076
 setting_cross_project_subtasks: مجوز تعریف فعالیت های بین پروژه ای
1070 1077
 label_cross_project_descendants: با زیر پروژه‌ها
1071 1078
 label_cross_project_tree: با درخت پروژه
1072 1079
 label_cross_project_hierarchy: با رشته پروژه‌ها
1073 1080
 label_cross_project_system: با همه پروژه‌ها
1074 1081
 button_hide: Hide
1075
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1076
 label_in_the_next_days: in the next
1077
 label_in_the_past_days: in the past
1082
 setting_non_working_week_days: روزهای غیرکاری
1083
 label_in_the_next_days: در روزهای بعد
1084
 label_in_the_past_days: در روزهای گذشته
1078 1085
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1079 1086
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1080 1087
  removed in order to preserve only one value per item.
......
1084 1091
 permission_delete_documents: Delete documents
1085 1092
 label_gantt_progress_line: Progress line
1086 1093
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1087
 field_inherit_members: Inherit members
1094
 field_inherit_members: همکاران هم بصورت موروثی منتقل شوند
1088 1095
 field_closed_on: Closed
1089 1096
 field_generate_password: Generate password
1090 1097
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1091
 label_total_time: جمله
1098
 label_total_time: کل زمان
1092 1099
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1093 1100
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1094 1101
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
config/locales/fa.yml
209 209
 mail_subject_wiki_content_updated: "صفحه ویکی «%{id}» بروز شد"
210 210
 mail_body_wiki_content_updated: "صفحه ویکی «%{id}» به دست %{author} بروز شد."
211 211

 
212
 gui_validation_error: 1 ایراد
213
 gui_validation_error_plural: "%{count} ایرادها"
214

 
215 212
 field_name: نام
216 213
 field_description: توضیحات
217 214
 field_summary: خلاصه
config/locales/fa.yml
519 519
 label_text: نوشته بلند
520 520
 label_attribute: نشانه
521 521
 label_attribute_plural: نشانه ها
522
 label_download: "%{count} بار دریافت شده"
523
 label_download_plural: "%{count} بار دریافت شده"
524 522
 label_no_data: هیچ داده‌ای برای نمایش نیست
525 523
 label_change_status: جایگزینی وضعیت
526 524
 label_history: پیشینه
config/locales/fa.yml
621 621
 label_repository: بایگانی
622 622
 label_repository_plural: بایگانی ها
623 623
 label_browse: مرور و بررسی
624
 label_modification: "%{count} جایگذاری"
625
 label_modification_plural: "%{count} جایگذاری"
626 624
 label_branch: شاخه
627 625
 label_tag: برچسب
628 626
 label_revision: شماره بازنگری