Project

General

Profile

Patch #32405 » sq.yml

main file - Besnik Bleta, 2019-11-04 18:11

 
1
en:
2
 # Text direction: Nga-e-Majta-Në-të-Djathtë (ltr) ose Nga-e-Djathta-Në-të-Majtë (rtl)
3
 direction: ltr
4
 date:
5
  formats:
6
   # Use the strftime parameters for formats.
7
   # When no format has been given, it uses default.
8
   # You can provide other formats here if you like!
9
   default: "%m/%d/%Y"
10
   short: "%d %b"
11
   long: "%d %B, %Y"
12

  
13
  day_names: [E diel, E hënë, E martë, E mërkurë, E enjte, E premte, E shtunë]
14
  abbr_day_names: [Die, Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht]
15

  
16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
17
  month_names: [~, Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor]
18
  abbr_month_names: [~, Jan, Shk, Mar, Pri, Maj, Qer, Kor, Gus, Sht, Tet, Nën, Dhj]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20
  order:
21
   - :vit
22
   - :muaj
23
   - :ditë
24

  
25
 time:
26
  formats:
27
   default: "%d/%m/%Y %I:%M %p"
28
   time: "%I:%M %p"
29
   short: "%d %b %H:%M"
30
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
31
  am: "am"
32
  pm: "pm"
33

  
34
 datetime:
35
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "gjysmë minute"
37
   less_than_x_seconds:
38
    one:  " pak se 1 sekondë"
39
    other: " pak se %{count} sekonda"
40
   x_seconds:
41
    one:  "1 sekondë"
42
    other: "%{count} sekonda"
43
   less_than_x_minutes:
44
    one:  " pak se një minutë"
45
    other: " pak se %{count} minuta"
46
   x_minutes:
47
    one:  "1 minutë"
48
    other: "%{count} minuta"
49
   about_x_hours:
50
    one:  "rreth 1 orë"
51
    other: "rreth %{count} orë"
52
   x_hours:
53
    one:  "1 orë"
54
    other: "%{count} orë"
55
   x_days:
56
    one:  "1 ditë"
57
    other: "%{count} ditë"
58
   about_x_months:
59
    one:  "rreth 1 muaj"
60
    other: "rreth %{count} muaj"
61
   x_months:
62
    one:  "1 muaj"
63
    other: "%{count} muaj"
64
   about_x_years:
65
    one:  "rreth 1 vit"
66
    other: "rreth %{count} vjet"
67
   over_x_years:
68
    one:  "mbi 1 vit"
69
    other: "mbi %{count} vjet"
70
   almost_x_years:
71
    one:  "thuajse 1 vit"
72
    other: "thuajse %{count} vjet"
73

  
74
 number:
75
  format:
76
   separator: "."
77
   delimiter: ""
78
   precision: 3
79

  
80
  human:
81
   format:
82
    delimiter: ""
83
    precision: 3
84
   storage_units:
85
    format: "%n %u"
86
    units:
87
     byte:
88
      one: "Bajt"
89
      other: "Bajte"
90
     kb: "KB"
91
     mb: "MB"
92
     gb: "GB"
93
     tb: "TB"
94

  
95
# Used in array.to_sentence.
96
 support:
97
  array:
98
   sentence_connector: "dhe"
99
   skip_last_comma: false
100

  
101
 activerecord:
102
  errors:
103
   template:
104
    header:
105
     one:  "Ruajtja e këtij %{model} u pengua nga 1 gabim"
106
     other: "Ruajtja e këtij %{model} u pengua nga %{count} gabime"
107
   messages:
108
    inclusion: "s’përfshihet te lista"
109
    exclusion: "është i rezervuar"
110
    invalid: "është i pavlefshëm"
111
    confirmation: "s’përputhet me ripohimin"
112
    accepted: "duhet pranuar"
113
    empty: "s’mund jetë i zbrazët"
114
    blank: "s’mund jetë hiç"
115
    too_long: "është shumë i gjatë (maksimumi është %{count} shenja)"
116
    too_short: "është shumë i shkurtër (minimumi është %{count} shenja)"
117
    wrong_length: "ka gjatësi gabuar (duhet jetë %{count} shenja)"
118
    taken: "është zënë tashmë"
119
    not_a_number: "s’është numër"
120
    not_a_date: "s’është datë e vlefshme"
121
    greater_than: "duhet jetë e madhe se %{count}"
122
    greater_than_or_equal_to: "duhet jetë e madhe ose baras me %{count}"
123
    equal_to: "duhet jetë baras me %{count}"
124
    less_than: "duhet jetë e vogël se %{count}"
125
    less_than_or_equal_to: "duhet jetë e vogël ose baras me %{count}"
126
    odd: "duhet jetë numër tek"
127
    even: "duhet jetë numër çift"
128
    greater_than_start_date: "duhet jetë e madhe se data e fillimit"
129
    not_same_project: "s’bën pjesë te i njëjti projekt"
130
    circular_dependency: "Kjo marrëdhënie do krijonte një varësi rrethore"
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Një çështje s’mund lidhet te një nga nënpunët e veta"
132
    earlier_than_minimum_start_date: "s’mund bjerë herët se sa %{date}, për shkak çështjeve mëparshme"
133
    not_a_regexp: "s’është shprehje e rregullt e vlefshme"
134
    open_issue_with_closed_parent: "Një çështje e hapur s’mund t’i bashkëngjitet një pune mëmë mbyllur"
135
    must_contain_uppercase: "duhet përmbajë shkronja mëdha (A-Z)"
136
    must_contain_lowercase: "duhet përmbajë shkronja vogla (a-z)"
137
    must_contain_digits: "duhet përmbajë shifra (0-9)"
138
    must_contain_special_chars: "duhet përmbajë shenja speciale (!, $, %, …)"
139

  
140
 actionview_instancetag_blank_option: Ju lutemi, përzgjidhni
141

  
142
 general_text_No: 'Jo'
143
 general_text_Yes: 'Po'
144
 general_text_no: 'jo'
145
 general_text_yes: 'po'
146
 general_lang_name: 'Shqip'
147
 general_csv_separator: ','
148
 general_csv_decimal_separator: '.'
149
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
150
 general_pdf_fontname: freesans
151
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
152
 general_first_day_of_week: '7'
153

  
154
 notice_account_updated: Llogaria u përditësua me sukses.
155
 notice_account_invalid_credentials: Përdorues ose fjalëkalim i pavlefshëm
156
 notice_account_password_updated: Fjalëkalimi i përditësua me sukses.
157
 notice_account_wrong_password: Fjalëkalim i gabuar
158
 notice_account_register_done: Llogaria u krijua me sukses. Te %{email} u dërgua një email që përmban udhëzimet si të aktivizohet llogaria juaj.
159
 notice_account_unknown_email: Përdorues i panjohur.
160
 notice_account_not_activated_yet: S’e keni aktivizuar ende llogarinë tuaj. Nëse doni të merrni një email të ri aktivizimi, ju lutemi, <a href="%{url}">klikoni mbi këtë lidhje</a>.
161
 notice_account_locked: Llogaria juaj është e kyçur.
162
 notice_can_t_change_password: Kjo llogari përdor një burim të jashtëm mirëfilltësimesh. E pamundur të ndryshohet fjalëkalimi.
163
 notice_account_lost_email_sent: Ju është dërguar një email me udhëzime si të zgjidhet një fjalëkalim i ri.
164
 notice_account_activated: Llogaria juaj u aktivizua. Tani mund të bëni hyrjen në të.
165
 notice_successful_create: Krijim i suksesshëm.
166
 notice_successful_update: Përditësim i suksesshëm.
167
 notice_successful_delete: Fshirje e suksesshme.
168
 notice_successful_connection: Lidhje e suksesshme.
169
 notice_file_not_found: Faqja ku po rrekeni të hyni s’ekziston ose është hequr.
170
 notice_locking_conflict: Të dhënat janë përditësuar nga një tjetër përdorues.
171
 notice_not_authorized: S’jeni i autorizuar të hyni në këtë faqe.
172
 notice_not_authorized_archived_project: Projekti ku po rrekeni të hyni është arkivuar.
173
 notice_email_sent: "U dërgua një email te %{value}"
174
 notice_email_error: "Ndodhi një gabim teksa dërgohej email (%{value})"
175
 notice_feeds_access_key_reseted: Kyçi juaj për përdorim të Atom-it u ricaktua.
176
 notice_api_access_key_reseted: Kyçi juaj për përdorim të API-t u ricaktua.
177
 notice_failed_to_save_issues: "S’u arrit ruhej %{count} çështje %{total} përzgjedhura: %{ids}."
178
 notice_failed_to_save_time_entries: "S’u arrit ruhej %{count} zë(ra) kohe %{total} përzgjedhur: %{ids}."
179
 notice_failed_to_save_members: "S’u arrit ruhej anëtar(ë): %{errors}."
180
 notice_no_issue_selected: "S’është përzgjedhur çështje! Ju lutemi, u vini shenjë çështjeve doni përpunoni."
181
 notice_account_pending: "Llogaria juaj u krijua dhe tani po pret miratim përgjegjësi."
182
 notice_default_data_loaded: Formësimi parazgjedhje u ngarkua me sukses.
183
 notice_unable_delete_version: S’arrihet të fshihet version.
184
 notice_unable_delete_time_entry: S’arrihet të fshihet që regjistrimi kohor.
185
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
186
 notice_gantt_chart_truncated: "Grafiku u cungua, ngaqë tejkalon numrin maksimum objekteve mund shfaqen (%{max})"
187
 notice_issue_successful_create: "Çështja %{id} u krijua."
188
 notice_issue_update_conflict: "Çështja është përditësuar nga një tjetër përdorues teksa e përpunonit."
189
 notice_account_deleted: "Llogaria juaj është fshirë përgjithmonë."
190
 notice_user_successful_create: "Përdoruesi %{id} u krijua."
191
 notice_new_password_must_be_different: Fjalëkalimi i ri duhet të jetë i ndryshëm nga fjalëkalimi i tanishëm
192
 notice_import_finished: "U importuan %{count} objekte"
193
 notice_import_finished_with_errors: "S’u importuan dot %{count} nga %{total} objekte gjithsej"
194

  
195
 error_can_t_load_default_data: "S’u ngarkua dot formësimi parazgjedhje: %{value}"
196
 error_scm_not_found: "Zëri ose rishikimi s’u gjet te depoja."
197
 error_scm_command_failed: "Ndodhi një gabim teksa provohej hyhej te depoja: %{value}"
198
 error_scm_annotate: "Zëri s’ekziston ose s’mund t’i vihet shënim."
199
 error_scm_annotate_big_text_file: "Zërit s’mund t’i vihet shënim, ngaqë tejkalon madhësi maksimum kartelash tekst."
200
 error_issue_not_found_in_project: 'Çështja s’u gjet ose s’i përket këtij projekti'
201
 error_no_tracker_in_project: 'S’ka ndjekës përshoqëruar këtij projekti. Ju lutemi, kontrolloni rregullimet e Projektit.'
202
 error_no_default_issue_status: 'S’është përkufizuar gjendje parazgjedhje çështjesh. Ju lutemi, kontrolloni formësimin tuaj (Shkoni te "Administrim -> Gjendje çështjesh").'
203
 error_can_not_delete_custom_field: S’arrihet të fshihet fushë vetjake
204
 error_can_not_delete_tracker: "Ky ndjekës përmban çështje dhe s’mund fshihet."
205
 error_can_not_remove_role: "Ky rol është përdorim dhe s’mund fshihet."
206
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'S’mund rihapet një çështje caktuar një versioni mbyllur'
207
 error_can_not_archive_project: Ky projekt s’mund të arkivohet
208
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
209
 error_workflow_copy_source: 'Ju lutemi, përzgjidhni një ndjekës ose rol burim'
210
 error_workflow_copy_target: 'Ju lutemi, përzgjidhni ndjekës dhe rol(e) objektiv'
211
 error_unable_delete_issue_status: 'S’arrihet fshihet gjendje çështjeje (%{value})'
212
 error_unable_to_connect: "S’arrihet bëhet lidhja (%{value})"
213
 error_attachment_too_big: "Kjo kartelë s’mund ngarkohet, ngaqë tejkalon maksimumin e lejuar për madhësi kartelash (%{max_size})"
214
 error_session_expired: "Sesioni juaj ka skaduar. Ju lutemi, ribëni hyrjen."
215
 error_token_expired: "Kjo lidhje rimarrjeje fjalëkalimi ka skaduar, ju lutemi, riprovoni."
216
 warning_attachments_not_saved: "S’u ruajt dot %{count} kartelë(a)."
217
 error_password_expired: "Fjalëkalimi juaj ka skaduar ose përgjegjësi ju kërkon ta ndryshoni."
218
 error_invalid_file_encoding: "Kartela s’është një kartelë e vlefshme e koduar si %{encoding}"
219
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Kartela s’është kartelë CSV ose nuk përputhet me rregullimet poshtë"
220
 error_can_not_read_import_file: "Ndodhi një gabim teksa lexohej kartela për importim"
221
 error_attachment_extension_not_allowed: "Zgjatimi i bashkëngjitjes %{extension} nuk lejohet"
222
 error_ldap_bind_credentials: "Llogari/Fjalëkalim LDAP i pavlefshëm"
223
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: "Projekti s’ka ndonjë ndjekës për cilin mund krijoni një çështje"
224
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: "S’ka projekte me ndjekës për cilët mund krijoni një çështje"
225
 error_move_of_child_not_possible: "Nënpuna %{child} s’u shpu dot te projekti i ri: %{errors}"
226
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: "Koha e harxhuar nuk mund t’i ricaktohet një çështjeje është gati për t’u fshirë"
227
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: "Ndryshimet do sjellin fshirjen e vetvetishme vlerave prej një ose shumë fushash te objektet e përzgjedhur"
228
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "S’mund regjistrohen shumë se %{max_hours} orë  njëjtën ditë (janë regjistruar tashmë %{logged_hours} orë)"
229
 error_can_not_delete_auth_source: "Kjo mënyrë mirëfilltësimesh është përdorim dhe s’mund fshihet."
230
 error_spent_on_future_date: "S’mund regjistrohet kohë një datë ardhshme"
231
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: "S’keni leje regjistroni kohë për përdorues tjerë"
232

  
233
 mail_subject_lost_password: "Fjalëkalimi juaj %{value}"
234
 mail_body_lost_password: ' ndryshoni fjalëkalimin, klikoni mbi lidhjen vijuese:'
235
 mail_body_lost_password_validity: 'Ju lutemi, mbani parasysh se fjalëkalimin mundeni ta ndryshoni vetëm një herë duke përdorur këtë lidhje.'
236
 mail_subject_register: "Aktivizim i llogarisë tuaj %{value}"
237
 mail_body_register: ' aktivizoni llogarinë tuaj, klikoni mbi lidhjen vijuese:'
238
 mail_body_account_information_external: " hyni, mund përdorni llogarinë tuaj %{value}."
239
 mail_body_account_information: Të dhëna të llogarisë tuaj
240
 mail_subject_account_activation_request: "Kërkesë aktivizimi llogarie %{value}"
241
 mail_body_account_activation_request: "U regjistrua një përdorues i ri (%{value}). Llogaria po pret miratimin tuaj:"
242
 mail_subject_reminder: "%{count} çështje skadojnë %{days} ditët e ardhshme"
243
 mail_body_reminder: "%{count} çështje ju janë caktuar juve skadojnë %{days} ditët e ardhshme:"
244
 mail_subject_wiki_content_added: "U shtua faqja wiki '%{id}'"
245
 mail_body_wiki_content_added: "Faqja wiki '%{id}' është shtuar nga %{author}."
246
 mail_subject_wiki_content_updated: "Faqja wiki '%{id}' është përditësuar"
247
 mail_body_wiki_content_updated: "Faqja wiki '%{id}' është përditësuar nga %{author}."
248
 mail_subject_security_notification: "Njoftim sigurie"
249
 mail_body_security_notification_change: "%{field} u ndryshua."
250
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} u ndryshua %{value}."
251
 mail_body_security_notification_add: "U shtua %{field} %{value}."
252
 mail_body_security_notification_remove: "U hoq %{field} %{value}."
253
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Adresa email %{value} tanimë merr njoftime."
254
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adresa email %{value} s’merr njoftime."
255
 mail_body_settings_updated: "U ndryshuan rregullimet vijuese:"
256
 mail_body_password_updated: "Fjalëkalimi juaj u ndryshua."
257

  
258
 field_name: Emër
259
 field_description: Përshkrim
260
 field_summary: Përmbledhje
261
 field_is_required: E domosdoshme
262
 field_firstname: Emër
263
 field_lastname: mbiemër
264
 field_mail: Email
265
 field_address: Email
266
 field_filename: Kartelë
267
 field_filesize: Madhësi
268
 field_downloads: Shkarkime
269
 field_author: Autor
270
 field_created_on: Krijuar më
271
 field_updated_on: Përditësuar më
272
 field_closed_on: Mbyllur më
273
 field_field_format: Format
274
 field_is_for_all: Për krejt projektet
275
 field_possible_values: Vlera të mundshme
276
 field_regexp: Shprehje e rregullt
277
 field_min_length: Gjatësi minimum
278
 field_max_length: Gjatësi maksimum
279
 field_value: Vlerë
280
 field_category: Kategori
281
 field_title: Titull
282
 field_project: Projekt
283
 field_issue: Çështje
284
 field_status: Gjendje
285
 field_notes: Shënime
286
 field_is_closed: Çështja është mbyllur
287
 field_is_default: Vlerë parazgjedhje
288
 field_tracker: Ndjekës
289
 field_subject: Subjekt
290
 field_due_date: Datë skadimi
291
 field_assigned_to: Caktuar
292
 field_priority: Përparësi
293
 field_fixed_version: Version i synuar
294
 field_user: Përdorues
295
 field_principal: Principal
296
 field_role: Role
297
 field_homepage: Faqe hyrëse
298
 field_is_public: Publike
299
 field_parent: Nënprojekt i
300
 field_is_in_roadmap: Çështje të shfaqura në plan
301
 field_login: Hyrje
302
 field_mail_notification: Njoftim me email
303
 field_admin: Administrator
304
 field_last_login_on: Lidhja e fundit më
305
 field_language: Gjuhë
306
 field_effective_date: Datë skadimi
307
 field_password: Fjalëkalim
308
 field_new_password: Fjalëkalim i ri
309
 field_password_confirmation: Ripohim
310
 field_version: Version
311
 field_type: Lloj
312
 field_host: Strehë
313
 field_port: Portë
314
 field_account: Llogari
315
 field_base_dn: Base DN
316
 field_attr_login: Atribut hyrjeje
317
 field_attr_firstname: Atribut emri
318
 field_attr_lastname: Atribut mbiemri
319
 field_attr_mail: Atribut email-i
320
 field_onthefly: Krijim përdoruesi fluturimthi
321
 field_start_date: Datë fillimi
322
 field_done_ratio: "Kryer %"
323
 field_auth_source: Mënyrë mirëfilltësimi
324
 field_hide_mail: Fshihe adresën time email
325
 field_comments: Koment
326
 field_url: URL
327
 field_start_page: Faqe fillimi
328
 field_subproject: Nënprojekt
329
 field_hours: Orë
330
 field_activity: Veprimtari
331
 field_spent_on: Datë
332
 field_identifier: Identifikues
333
 field_is_filter: E përdorur si filtër
334
 field_issue_to: Çështje e lidhur
335
 field_delay: Vonesë
336
 field_assignable: Çështjet mund t’u caktohen përdoruesve me këtë rol
337
 field_redirect_existing_links: Ridrejto lidhje ekzistuese
338
 field_estimated_hours: Kohë përafërsisht
339
 field_column_names: Shtylla
340
 field_time_entries: Log time
341
 field_time_zone: Zonë kohore
342
 field_searchable: E kërkueshme
343
 field_default_value: Vlerë parazgjedhje
344
 field_comments_sorting: Shfaq komente
345
 field_parent_title: Faqe mëmë
346
 field_editable: E përpunueshme
347
 field_watcher: Vëzhgues
348
 field_identity_url: URL OpenID
349
 field_content: lëndë
350
 field_group_by: Grupoji përfundimet sipas
351
 field_sharing: Ndarje me të tjerë
352
 field_parent_issue: Punë mëmë
353
 field_parent_issue_subject: Subjekt pune mëmë
354
 field_member_of_group: "Grup i caktuarit"
355
 field_assigned_to_role: "Rol i caktuarit"
356
 field_text: Fushë tekstesh
357
 field_visible: E dukshme
358
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Sinjalizomë kur largohem nga një faqe me tekst paruajtur"
359
 field_issues_visibility: Dukshmëri çështjesh
360
 field_is_private: Private
361
 field_commit_logs_encoding: Kodim mesazhesh depozitimi
362
 field_scm_path_encoding: Kodim shtigjesh
363
 field_path_to_repository: Shteg për te depoja
364
 field_root_directory: Drejtori rrënjë
365
 field_cvsroot: CVSROOT
366
 field_cvs_module: Modul
367
 field_repository_is_default: Depoja kryesore
368
 field_multiple: Vlera të shumta
369
 field_auth_source_ldap_filter: Filtër LDAP
370
 field_core_fields: Fusha standarde
371
 field_timeout: "Mbarim kohet (në sekonda)"
372
 field_board_parent: Forum mëmë
373
 field_private_notes: Shënime private
374
 field_inherit_members: Trashëgo anëtarë
375
 field_generate_password: Prodho fjalëkalim
376
 field_must_change_passwd: Duhet të ndryshojë fjalëkalim gjatë hyrjes pasuese
377
 field_default_status: Gjendje parazgjedhje
378
 field_users_visibility: Dukshmëri përdoruesish
379
 field_time_entries_visibility: Dukshmëri regjistrash kohe
380
 field_total_estimated_hours: Kohë gjithsej përafërsisht
381
 field_default_version: Version parazgjedhje
382
 field_remote_ip: Adresë IP
383
 field_textarea_font: Shkronja të përdorura për fusha tekstesh
384
 field_updated_by: Përditësuar nga
385
 field_last_updated_by: Përditësimi i fundit nga
386
 field_full_width_layout: Skemë me gjerësi të plotë
387
 field_digest: Checksum
388
 field_default_assigned_to: I caktuari parazgjedhje
389
 field_recently_used_projects: Numër projektesh të përdorur së fundi, te kuadrati i hedhjes në to
390
 field_history_default_tab: Skedë parazgjedhjeje historiku çështjeje
391
 field_unique_id: ID unike
392

  
393
 setting_app_title: Titull aplikacioni
394
 setting_welcome_text: Tekst mirëseardhjeje
395
 setting_default_language: Gjuhë parazgjedhje
396
 setting_login_required: Lypset mirëfilltësim
397
 setting_self_registration: Vetëregjistrim
398
 setting_show_custom_fields_on_registration: Shfaq fusha vetjake gjatë regjistrimi
399
 setting_attachment_max_size: Madhësi maksimum bashkëngjitjesh
400
 setting_issues_export_limit: Kufi eksportimi çështjesh
401
 setting_mail_from: Emission email address
402
 setting_bcc_recipients: Marrës kopjeje karbon të padukshme (bcc)
403
 setting_plain_text_mail: Postë si tekst i thjeshtë (jo HTML)
404
 setting_host_name: Emër dhe shteg strehe
405
 setting_text_formatting: Formatim tekstesh
406
 setting_wiki_compression: Wiki history compression
407
 setting_feeds_limit: Numër maksimum zërash te prurje Atom
408
 setting_default_projects_public: Si parazgjedhje, projektet e rinj janë publikë
409
 setting_autofetch_changesets: Fetch commits automatically
410
 setting_sys_api_enabled: Enable WS for repository management
411
 setting_commit_ref_keywords: Fjalëkyçe referencimi
412
 setting_commit_fix_keywords: Fjalëkyçe ndreqjeje
413
 setting_autologin: Vetëhyrje
414
 setting_date_format: Format datash
415
 setting_time_format: Format kohësh
416
 setting_timespan_format: Time span format
417
 setting_cross_project_issue_relations: Lejo marrëdhënie çështjesh nga një projekt në tjetrin
418
 setting_cross_project_subtasks: Lejo nënpunë nga një projekt në tjetrin
419
 setting_issue_list_default_columns: Parazgjedhje liste çështjesh
420
 setting_repositories_encodings: Kodime bashkëngjitjesh dhe deposh
421
 setting_emails_header: Krye email-esh
422
 setting_emails_footer: Fund email-esh
423
 setting_protocol: Protokoll
424
 setting_per_page_options: Mundësi rreth objektesh për faqe
425
 setting_user_format: Format shfaqjesh përdoruesish
426
 setting_activity_days_default: Ditë të shfaqura në veprimtari projekti
427
 setting_display_subprojects_issues: Shfaq, si parazgjedhje, te projekti kryesor çështje nënprojektesh
428
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
429
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cungoji email-et pas njërit prej këtyre rreshtave"
430
 setting_mail_handler_enable_regex: "Aktivizo shprehje rregullta"
431
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivizo WS për email-e ardhës
432
 setting_mail_handler_api_key: Kyç API WS për email-e ardhës
433
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Pjesë e parapëlqyer për email-e shumëpjesësh (HTML)
434
 setting_sys_api_key: Kyç API WS administrimi deposh
435
 setting_sequential_project_identifiers: Prodho identifikues sekuencialë projekti
436
 setting_gravatar_enabled: Përdor ikona Gravatar përdoruesish
437
 setting_gravatar_default: Figurë Gravatar parazgjedhje
438
 setting_diff_max_lines_displayed: Numër maksimum rreshtash të shfaqur për diff-e
439
 setting_file_max_size_displayed: Madhësi maksimum kartelash tekst të shfaqura brendazi
440
 setting_repository_log_display_limit: Numër maksimum rishikimesh të shfaqur në regjistër kartele
441
 setting_openid: Lejo hyrje dhe regjistrim me OpenID
442
 setting_password_max_age: Kërko doemos ndryshim fjalëkalimi pas
443
 setting_password_min_length: Gjatësi minimum fjalëkalimi
444
 setting_password_required_char_classes : Klasa të domosdoshme shenjash për fjalëkalime
445
 setting_lost_password: Lejo ricaktim fjalëkalimi me email
446
 setting_new_project_user_role_id: Rol dhënë një përdoruesi jo përgjegjës që krijon një projekt
447
 setting_default_projects_modules: Module të aktivizuar si parazgjedhje për projekte të reja
448
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
449
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Përdor fushën e çështjes
450
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Përdor gjendjen e çështjes
451
 setting_start_of_week: Filloji kalendarët më
452
 setting_rest_api_enabled: Aktivizo shërbim web REST
453
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
454
 setting_default_notification_option: Mundësi parazgjedhje njoftimesh
455
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivizim regjistrim kohësh
456
 setting_commit_logtime_activity_id: Veprimtari për kohën e regjistruar
457
 setting_gantt_items_limit: Numër maksimum elementësh të shfaqur te grafiku gantt
458
 setting_gantt_months_limit: Numër maksimum muajsh të shfaqur te grafiku gantt
459
 setting_issue_group_assignment: Lejo caktim çështjesh grupeve
460
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Për çështje të reja, si datë fillimi përdor datën e tanishme
461
 setting_commit_cross_project_ref: Lejo që të referencohen dhe ndreqen çështje të krejt projekteve të tjera
462
 setting_unsubscribe: Lejoju përdoruesve të fshijnë llogaritë e tyre
463
 setting_session_lifetime: Jetëgjatësi maksimum sesioni
464
 setting_session_timeout: Mbarim kohe për mosveprimtari sesioni
465
 setting_thumbnails_enabled: Shfaq miniatura bashkëngjitjesh
466
 setting_thumbnails_size: Madhësi miniaturash (në piksel)
467
 setting_non_working_week_days: Ditë kur s’punohet
468
 setting_jsonp_enabled: Aktivizo mbulim JSONP-je
469
 setting_default_projects_tracker_ids: Ndjekës parazgjedhje për projekte të reja
470
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Përjashto bashkëngjitje sipas emrash
471
 setting_force_default_language_for_anonymous: Detyro përdorimin e gjuhës parazgjedhje për përdorues anonimë
472
 setting_force_default_language_for_loggedin: Detyro përdorimin e gjuhës parazgjedhje për përdorues që kanë bërë hyrjen
473
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
474
 setting_max_additional_emails: Numër maksimum adresash email shtesë
475
 setting_search_results_per_page: Përfundime kërkimi për faqe
476
 setting_attachment_extensions_allowed: Zgjatime të lejuara
477
 setting_attachment_extensions_denied: Zgjatime të palejuara
478
 setting_new_item_menu_tab: Skedë menuje projekti për krijim objektesh të rinj
479
 setting_commit_logs_formatting: Apliko formatim teksti mbi mesazhe depozitimi
480
 setting_timelog_required_fields: Fusha të domosdoshme për regjistra kohësh
481
 setting_close_duplicate_issues: Çështjet e përsëdytura mbylli vetvetiu
482
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
483
 setting_timelog_accept_0_hours: prano regjistra kohësh me 0 orë
484
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksimum orësh që mund të regjistrohen për ditë dhe për përdorues
485
 setting_timelog_accept_future_dates: Prano regjistra kohësh në data të ardhshme
486
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Shfaq ndryshime gjendjesh te subjekt njoftimesh me email për çështjen
487
 setting_project_list_defaults: Parazgjedhje liste projektesh
488

  
489
 permission_add_project: Të krijojë projekt
490
 permission_add_subprojects: Të krijojë nënprojekte
491
 permission_edit_project: Të përpunojë projekt
492
 permission_close_project: Të mbyllë / rihapë projektin
493
 permission_select_project_modules: Të përzgjedhë module projekti
494
 permission_manage_members: Të administrojë anëtarë
495
 permission_manage_project_activities: Të administrojë veprimtari projekti
496
 permission_manage_versions: Të administrojë versione
497
 permission_manage_categories: Të administrojë kategorie çështjeje
498
 permission_view_issues: Të shohë Çështje
499
 permission_add_issues: Të shtojë çështje
500
 permission_edit_issues: Të përpunojë çështje
501
 permission_edit_own_issues: Të përpunojë çështjet e veta
502
 permission_copy_issues: Të kopjojë çështje
503
 permission_manage_issue_relations: Të administrojë marrëdhënie çështjesh
504
 permission_set_issues_private: Të caktojë çështje si publike ose private
505
 permission_set_own_issues_private: Të caktojë çështje të vetat si publike ose private
506
 permission_add_issue_notes: Të shtojë shënime
507
 permission_edit_issue_notes: Të përpunojë shënime
508
 permission_edit_own_issue_notes: Të përpunojë shënimet e veta
509
 permission_view_private_notes: Të shohë shënime private
510
 permission_set_notes_private: T’i kalojë shënimet si private
511
 permission_delete_issues: Të fshijë çështje
512
 permission_manage_public_queries: Të administrojë kërkesa publike
513
 permission_save_queries: Të ruajë kërkesa
514
 permission_view_gantt: Të shohë grafik gantt
515
 permission_view_calendar: Të shohë kalendar
516
 permission_view_issue_watchers: Të shohë listë vëzhguesish
517
 permission_add_issue_watchers: Të shtojë vëzhgues
518
 permission_delete_issue_watchers: Të fshijë vëzhgues
519
 permission_log_time: Të regjistrojë kohë të shpenzuar
520
 permission_view_time_entries: Të shohë kohë të shpenzuar
521
 permission_edit_time_entries: Të përpunojë regjistra kohësh
522
 permission_edit_own_time_entries: Të përpunojë regjistra të vetët kohësh
523
 permission_view_news: Të shohë lajme
524
 permission_manage_news: Të administrojë lajme
525
 permission_comment_news: Të komentojë lajme
526
 permission_view_documents: Të shohë dokumente
527
 permission_add_documents: Të shtojë dokumente
528
 permission_edit_documents: Të përpunojë dokumente
529
 permission_delete_documents: Të fshijë dokumente
530
 permission_manage_files: Të administrojë kartela
531
 permission_view_files: Të shohë kartela
532
 permission_manage_wiki: Të administrojë wiki
533
 permission_rename_wiki_pages: Të riemërtojë faqe wiki
534
 permission_delete_wiki_pages: Të fshijë faqe wiki
535
 permission_view_wiki_pages: Të shohë wiki-n
536
 permission_view_wiki_edits: Të shohë historik wiki
537
 permission_edit_wiki_pages: Të përpunojë faqe wiki
538
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Të fshijë bashkëngjitje
539
 permission_protect_wiki_pages: Të mbrojë faqe wiki
540
 permission_manage_repository: Të administrojë depo
541
 permission_browse_repository: Të shfletojë depon
542
 permission_view_changesets: Të shohë grupe ndryshimesh
543
 permission_commit_access: Leje depozitimi
544
 permission_manage_boards: Të administrojë forume
545
 permission_view_messages: Të shohë mesazhe
546
 permission_add_messages: Të postojë mesazhe
547
 permission_edit_messages: Të përpunojë mesazhe
548
 permission_edit_own_messages: Të përpunojë mesazhe të vetët
549
 permission_delete_messages: Të fshijë mesazhe
550
 permission_delete_own_messages: Të fshijë mesazhe të vetët
551
 permission_export_wiki_pages: Të eksportojë faqe wiki
552
 permission_manage_subtasks: Të administrojë nënpunë
553
 permission_manage_related_issues: Të administrojë çështje të afërta
554
 permission_import_issues: Të importojë çështje
555
 permission_log_time_for_other_users: Të regjistrojë kohë të shpenzuar për përdorues të tjerë
556

  
557
 project_module_issue_tracking: Ndjekje çështjeje
558
 project_module_time_tracking: Ndjekje kohe
559
 project_module_news: Lajme
560
 project_module_documents: Dokumente
561
 project_module_files: Kartela
562
 project_module_wiki: Wiki
563
 project_module_repository: Depo
564
 project_module_boards: Forume
565
 project_module_calendar: Kalendar
566
 project_module_gantt: Gantt
567

  
568
 label_user: Përdorues
569
 label_user_plural: Përdorues
570
 label_user_new: Përdorues i ri
571
 label_user_anonymous: Anonim
572
 label_project: Projekt
573
 label_project_new: Projekt i ri
574
 label_project_plural: Projekte
575
 label_x_projects:
576
  zero: pa projekte
577
  one:  1 projekt
578
  other: "%{count} projekte"
579
 label_project_all: Krejt Projektet
580
 label_project_latest: Projektet Më të Reja
581
 label_issue: Çështje
582
 label_issue_new: Çështje e re
583
 label_issue_plural: Çështje
584
 label_issue_view_all: Shihni krejt çështjet
585
 label_issues_by: "Çështje nga %{value}"
586
 label_issue_added: U shtua çështje
587
 label_issue_updated: U përditësua çështje
588
 label_issue_note_added: U shtua shënim
589
 label_issue_status_updated: U përditësua gjendja
590
 label_issue_assigned_to_updated: U përditësua i caktuari
591
 label_issue_priority_updated: U përditësua përparësia
592
 label_issue_fixed_version_updated: U përditësua versioni i synuar
593
 label_document: Dokument
594
 label_document_new: Dokument i ri
595
 label_document_plural: Dokumente
596
 label_document_added: Dokumenti u shtua
597
 label_role: Rol
598
 label_role_plural: Role
599
 label_role_new: Rol i ri
600
 label_role_and_permissions: Role dhe leje
601
 label_role_anonymous: Anonim
602
 label_role_non_member: Jo anëtar
603
 label_member: Anëtar
604
 label_member_new: Anëtar i ri
605
 label_member_plural: Anëtarë
606
 label_tracker: Ndjekës
607
 label_tracker_plural: Ndjekës
608
 label_tracker_all: Krejt ndjekësit
609
 label_tracker_new: Ndjekës i ri
610
 label_workflow: Rrjedhë pune
611
 label_issue_status: Gjendje çështjeje
612
 label_issue_status_plural: Gjendje çështjeje
613
 label_issue_status_new: Gjendje e re
614
 label_issue_category: Kategori çështjeje
615
 label_issue_category_plural: Kategori çështjeje
616
 label_issue_category_new: Kategori e re
617
 label_custom_field: Fushë vetjake
618
 label_custom_field_plural: Fusha vetjake
619
 label_custom_field_new: Fushë e re vetjake
620
 label_enumerations: Numërtime
621
 label_enumeration_new: Vlerë e re
622
 label_information: E dhënë
623
 label_information_plural: Të dhëna
624
 label_register: Regjistrohuni
625
 label_login_with_open_id_option: ose hyni me OpenID
626
 label_password_lost: Humbi fjalëkalimi
627
 label_password_required: Që të vazhdohet, ripohoni fjalëkalimin tuaj
628
 label_home: Kreu
629
 label_my_page: Faqja ime
630
 label_my_account: Llogaria ime
631
 label_my_projects: Projektet e mi
632
 label_administration: Administrim
633
 label_login: Hyni
634
 label_logout: Dilni
635
 label_help: Ndihmë
636
 label_reported_issues: Çështje të raportuara
637
 label_assigned_issues: Çështje të caktuara
638
 label_assigned_to_me_issues: Çështje të caktuara mua
639
 label_updated_issues: Çështje të përditësuara
640
 label_last_login: Lidhja e e fundit
641
 label_registered_on: Regjistruar më
642
 label_activity: Veprimtari
643
 label_overall_activity: Veprimtari gjithsej
644
 label_user_activity: "Veprimtari për %{value}"
645
 label_new: E re
646
 label_logged_as: I futur si
647
 label_environment: Mjedis
648
 label_authentication: Mirëfilltësim
649
 label_auth_source: Mënyrë mirëfilltësimi
650
 label_auth_source_new: Mënyrë e re mirëfilltësimi
651
 label_auth_source_plural: Mënyra mirëfilltësimi
652
 label_subproject_plural: Nënprojekte
653
 label_subproject_new: Nënprojekt i ri
654
 label_and_its_subprojects: "%{value} dhe nënprojektet e tij"
655
 label_min_max_length: Gjatësi min - maks
656
 label_list: Listë
657
 label_date: Datë
658
 label_integer: Numër i plotë
659
 label_float: Float
660
 label_boolean: Buleane
661
 label_string: Tekst
662
 label_text: Long text
663
 label_attribute: Atribut
664
 label_attribute_plural: Atribute
665
 label_no_data: S’ka të dhëna për shfaqje
666
 label_no_preview: S’ka paraparje
667
 label_no_preview_alternative_html: S’ka paraparje. Në vend të kësaj, %{link} kartelën.
668
 label_no_preview_download: Shkarkoje
669
 label_change_status: Ndryshojini gjendjen
670
 label_history: Historik
671
 label_attachment: Kartelë
672
 label_attachment_new: Kartelë e re
673
 label_attachment_delete: Fshi kartelë
674
 label_attachment_plural: Kartela
675
 label_file_added: U shtua kartelë
676
 label_report: Raport
677
 label_report_plural: Raporte
678
 label_news: Lajme
679
 label_news_new: Shtoni lajme
680
 label_news_plural: Lajme
681
 label_news_latest: Lajmet e fundit
682
 label_news_view_all: Shihni krejt lajmet
683
 label_news_added: U shtuan lajme
684
 label_news_comment_added: U shtua koment te lajmet
685
 label_settings: Rregullime
686
 label_overview: Përmbledhje
687
 label_version: Version
688
 label_version_new: Version i ri
689
 label_version_plural: Versione
690
 label_version_and_files: Versione (%{count}) dhe Kartela
691
 label_close_versions: Mbylli versionet e plotësuar
692
 label_confirmation: Ripohim
693
 label_export_to: 'I gatshëm edhe në:'
694
 label_read: Lexoni…
695
 label_public_projects: Projekte publike
696
 label_open_issues: e hapur
697
 label_open_issues_plural: të hapura
698
 label_closed_issues: e mbyllur
699
 label_closed_issues_plural: të mbyllura
700
 label_x_open_issues_abbr:
701
  zero: 0 e hapur
702
  one:  1 e hapur
703
  other: "%{count} hapura"
704
 label_x_closed_issues_abbr:
705
  zero: 0 e mbyllur
706
  one:  1 e mbyllur
707
  other: "%{count} mbyllura"
708
 label_x_issues:
709
  zero: 0 çështje
710
  one:  1 çështje
711
  other: "%{count} çështje"
712
 label_total: Gjithsej
713
 label_total_plural: Gjithsej
714
 label_total_time: Kohë gjithsej
715
 label_permissions: Leje
716
 label_current_status: Gjendja e tanishme
717
 label_new_statuses_allowed: New statuses allowed
718
 label_all: krejt
719
 label_any: cilido
720
 label_none: asnjë
721
 label_nobody: askush
722
 label_next: Pasuesja
723
 label_previous: E mëparshmja
724
 label_used_by: Përdorur nga
725
 label_details: Hollësi
726
 label_add_note: Shtoni një shënim
727
 label_calendar: Kalendar
728
 label_months_from: muaj nga
729
 label_gantt: Gantt
730
 label_internal: I brendshëm
731
 label_last_changes: "%{count} ndryshimet e fundit"
732
 label_change_view_all: Shihni krejt ndryshimet
733
 label_comment: Koment
734
 label_comment_plural: Komente
735
 label_x_comments:
736
  zero: pa komente
737
  one: 1 koment
738
  other: "%{count} komente"
739
 label_comment_add: Shtoni një koment
740
 label_comment_added: Komenti u shtua
741
 label_comment_delete: Fshiji komentet
742
 label_query: Kërkesë vetjake
743
 label_query_plural: Kërkesa vetjake
744
 label_query_new: Kërkesë e re
745
 label_my_queries: Kërkesat e mia vetjake
746
 label_filter_add: Shtoni filtër
747
 label_filter_plural: Filtra
748
 label_equals: është
749
 label_not_equals: s’është
750
 label_in_less_than: në më pak se
751
 label_in_more_than: në më shumë se
752
 label_in_the_next_days: in the next
753
 label_in_the_past_days: in the past
754
 label_greater_or_equal: '>='
755
 label_less_or_equal: '<='
756
 label_between: mes
757
 label_in: 
758
 label_today: sot
759
 label_yesterday: dje
760
 label_tomorrow: nesër
761
 label_this_week: këtë javë
762
 label_last_week: javën e shkuar
763
 label_next_week: javën e ardhshme
764
 label_last_n_weeks: "%{count} javët e fundit"
765
 label_last_n_days: "%{count} ditët e fundit"
766
 label_this_month: këtë muaj
767
 label_last_month: muajin e fundit
768
 label_next_month: muajin e ardhshëm
769
 label_this_year: këtë vit
770
 label_date_range: Interval datash
771
 label_less_than_ago: më pak se ditë më parë
772
 label_more_than_ago: më shumë se ditë më parë
773
 label_ago: ditë më parë
774
 label_contains: përmban
775
 label_not_contains: s’përmban
776
 label_starts_with: fillon me
777
 label_ends_with: përfundon me
778
 label_any_issues_in_project: çfarëdo çështjesh në projekt
779
 label_any_issues_not_in_project: çfarëdo çështjesh jo në projekt
780
 label_no_issues_in_project: pa çështje në projekt
781
 label_any_open_issues: çfarëdo çështjesh të hapura
782
 label_no_open_issues: pa çështje të hapura
783
 label_day_plural: ditë
784
 label_repository: Depo
785
 label_repository_new: Depo e re
786
 label_repository_plural: Depo
787
 label_browse: Shfletoni
788
 label_branch: Degë
789
 label_tag: Etiketë
790
 label_revision: Rishikim
791
 label_revision_plural: Rishikime
792
 label_revision_id: "Rishikim %{value}"
793
 label_associated_revisions: Versione përshoqëruar
794
 label_added: added
795
 label_modified: modified
796
 label_copied: copied
797
 label_renamed: renamed
798
 label_deleted: deleted
799
 label_latest_revision: Rishikimi më i ri
800
 label_latest_revision_plural: Rishikimet më të rinj
801
 label_view_revisions: Shihni rishikime
802
 label_view_all_revisions: Shihni krejt rishikimet
803
 label_x_revisions: "%{count} rishikime"
804
 label_max_size: Madhësi maksimum
805
 label_sort_highest: Shpjere në krye
806
 label_sort_higher: Ngjite sipër
807
 label_sort_lower: Zbrite poshtë
808
 label_sort_lowest: Shpjere në fund
809
 label_roadmap: Plan
810
 label_roadmap_due_in: "Skadon mën %{value}"
811
 label_roadmap_overdue: "%{value} vonë"
812
 label_roadmap_no_issues: S’ka çështje për këtë version
813
 label_search: Kërkoni
814
 label_result_plural: Përfundime
815
 label_all_words: Krejt fjalët
816
 label_wiki: Wiki
817
 label_wiki_edit: Përpunim Wiki
818
 label_wiki_edit_plural: Përpunime Wiki
819
 label_wiki_page: Faqe Wiki
820
 label_wiki_page_plural: Faqe Wiki
821
 label_wiki_page_new: Faqe Wiki e re
822
 label_index_by_title: Tregues sipas titujsh
823
 label_index_by_date: Tregues sipas datash
824
 label_current_version: Versioni i tanishëm
825
 label_preview: Paraparje
826
 label_feed_plural: Prurje
827
 label_changes_details: Hollësi të krejt ndryshimeve
828
 label_issue_tracking: Ndjekje çështjeje
829
 label_spent_time: Kohë e harxhuar
830
 label_total_spent_time: Kohë e harxhuar gjithsej
831
 label_overall_spent_time: Overall spent time
832
 label_f_hour: "%{value} orë"
833
 label_f_hour_plural: "%{value} orë"
834
 label_f_hour_short: "%{value} h"
835
 label_time_tracking: Ndjekje kohe
836
 label_change_plural: Ndryshime
837
 label_statistics: Statistika
838
 label_commits_per_month: Depozitime për muaj
839
 label_commits_per_author: Depozitime për autor
840
 label_diff: diff
841
 label_view_diff: Shihni dallimet
842
 label_diff_inline: brendazi
843
 label_diff_side_by_side: krah për krah
844
 label_options: Mundësi
845
 label_copy_workflow_from: Kopjoje rrjedhën e punës prej
846
 label_permissions_report: Permissions report
847
 label_watched_issues: Çështje të vëzhguara
848
 label_related_issues: Çështje të afërta
849
 label_applied_status: Applied status
850
 label_loading: Po ngarkohet…
851
 label_relation_new: Marrëdhënie e re
852
 label_relation_delete: Fshije marrëdhënien
853
 label_relates_to: E lidhur me
854
 label_delete_link_to_subtask: Fshije lidhjen te nënpunë
855
 label_duplicates: Është përsëdytje e
856
 label_duplicated_by: Ka përsëdytje
857
 label_blocks: Bllokon
858
 label_blocked_by: Bllokuar nga
859
 label_precedes: I paraprin
860
 label_follows: Ndjek
861
 label_copied_to: Kopjuar te
862
 label_copied_from: Kopjuar nga
863
 label_stay_logged_in: Qëndro i futur
864
 label_disabled: e çaktivizuar
865
 label_show_completed_versions: Shfaq versione të plotësuar
866
 label_me: me
867
 label_board: Forum
868
 label_board_new: Forum i ri
869
 label_board_plural: Forume
870
 label_board_locked: I kyçur
871
 label_board_sticky: Ngjitës
872
 label_topic_plural: Subjekte
873
 label_message_plural: Mesazhe
874
 label_message_last: Mesazhi i fundit
875
 label_message_new: Mesazh i ri
876
 label_message_posted: Mesazhi u shtua
877
 label_reply_plural: Përgjigje
878
 label_send_information: Dërgoji përdoruesit të dhëna llogarie
879
 label_year: Vit
880
 label_month: Muaj
881
 label_week: Javë
882
 label_date_from: Nga
883
 label_date_to: Për
884
 label_language_based: Bazuar në gjuhën e përdoruesit
885
 label_sort_by: "Renditi sipas %{value}"
886
 label_send_test_email: Dërgo një email provë
887
 label_feeds_access_key: Atom access key
888
 label_missing_feeds_access_key: Missing a Atom access key
889
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom access key created %{value} ago"
890
 label_module_plural: Module
891
 label_added_time_by: "Shtuar nga %{author} %{age} parë"
892
 label_updated_time_by: "Përditësuar nga %{author} %{age} parë"
893
 label_updated_time: "Përditësuar %{value} parë"
894
 label_jump_to_a_project: Hidhuni te një projekt…
895
 label_file_plural: Kartela
896
 label_changeset_plural: Grupe ndryshimesh
897
 label_default_columns: Shtylla parazgjedhje
898
 label_no_change_option: (Pa ndryshim)
899
 label_bulk_edit_selected_issues: Përpunoni në masë çështjet e përzgjedhura
900
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Përpunoni në masë zërat kohorë të përzgjedhur
901
 label_theme: Temë
902
 label_default: Parazgjedhje
903
 label_search_titles_only: Kërko vetë, për tituj
904
 label_user_mail_option_all: "Për çfarëdo akti krejt projektet e mi"
905
 label_user_mail_option_selected: "Për çfarëdo akti vetëm te projektet e përzgjedhur…"
906
 label_user_mail_option_none: "Pa akte"
907
 label_user_mail_option_only_my_events: "Vetëm për gjëra vëzhgoj ose merrem"
908
 label_user_mail_option_only_assigned: "Vetëm për gjëra vëzhgoj ose  janë caktuar"
909
 label_user_mail_option_only_owner: "Vetëm për gjëra vëzhgoj ose për cilat jam i zoti"
910
 label_user_mail_no_self_notified: "S’dua njoftohem për ndryshime bëj unë vetë"
911
 label_registration_activation_by_email: aktivizim llogarie me email
912
 label_registration_manual_activation: aktivizim llogarie dorazi
913
 label_registration_automatic_activation: aktivizim automatik llogarie
914
 label_display_per_page: "Për faqe: %{value}"
915
 label_age: Moshë
916
 label_change_properties: Ndryshoni veti
917
 label_general: Të përgjithshme
918
 label_scm: SCM
919
 label_plugins: Shtojca
920
 label_ldap: LDAP
921
 label_ldap_authentication: Mirëfilltësim LDAP
922
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (pa kontroll dëshmie)
923
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
924
 label_ldaps_warning: Këshillohet të përdoret një lidhje e fshehtëzuar LDAPS me kontroll dëshmish, për të penguar çfarëdo manipulimi gjatë procesit të mirëfilltësimit.
925
 label_downloads_abbr: D/L
926
 label_optional_description: Përshkrim opsional
927
 label_add_another_file: Shtoni kartelë tjetër
928
 label_preferences: Parapëlqime
929
 label_chronological_order: Në rend kronologjik
930
 label_reverse_chronological_order: Në rend kronologjik së prapthi
931
 label_incoming_emails: Email-e ardhës
932
 label_generate_key: Prodho një kyç
933
 label_issue_watchers: Vëzhgues
934
 label_example: Shembull
935
 label_display: Shfaqje
936
 label_sort: Renditje
937
 label_ascending: Rritës
938
 label_descending: Zbritës
939
 label_date_from_to: Nga %{start} deri më %{end}
940
 label_wiki_content_added: U shtua faqe Wiki
941
 label_wiki_content_updated: U përditësua faqe Wiki
942
 label_group: Grup
943
 label_group_plural: Grupe
944
 label_group_new: Grup i ri
945
 label_group_anonymous: Përdorues anonimë
946
 label_group_non_member: Përdorues jo anëtarë
947
 label_time_entry_plural: Kohë e harxhuar
948
 label_version_sharing_none: Not shared
949
 label_version_sharing_descendants: Me nënprojekte
950
 label_version_sharing_hierarchy: Me hierarki projekti
951
 label_version_sharing_tree: Me pemë projekti
952
 label_version_sharing_system: Me krejt projektet
953
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
954
 label_copy_source: Burim
955
 label_copy_target: Objektiv
956
 label_copy_same_as_target: Njësoj si objektivi
957
 label_display_used_statuses_only: Shfaq vetëm gjendje që përdoren nga ky ndjekës
958
 label_api_access_key: Kyç përdorimi API
959
 label_missing_api_access_key: Mungon një kyç përdorimi API
960
 label_api_access_key_created_on: "Kyç përdorimi API i krijuar %{value} parë"
961
 label_profile: Profil
962
 label_subtask_plural: Nënpunë
963
 label_project_copy_notifications: Dërgo njoftime me email gjatë kopjimit të projektit
964
 label_import_notifications: Dërgo njoftime me email gjatë importimit
965
 label_principal_search: "Kërkoni për përdorues ose grup:"
966
 label_user_search: "Kërkoni për përdorues:"
967
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Tranzicione shtesë të lejuara kur përdoruesi është autori
968
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Tranzicione shtesë të lejuara kur përdoruesi është i caktuari
969
 label_issues_visibility_all: Krejt çështjet
970
 label_issues_visibility_public: Krejt çështjet jo private
971
 label_issues_visibility_own: Çështje të krijuara ose caktuar përdoruesit
972
 label_git_report_last_commit: Njofto depozitim të fundit për kartela dhe drejtori
973
 label_parent_revision: Mëmë
974
 label_child_revision: Pjellë
975
 label_export_options: "Mundësi eksportimi %{export_format}"
976
 label_copy_attachments: Kopjo bashkëngjitje
977
 label_copy_subtasks: Kopjo nënpunë
978
 label_item_position: "%{position} nga %{count}"
979
 label_completed_versions: Versione të plotësuar
980
 label_search_for_watchers: Kërko për vëzhgues që të shtohen
981
 label_session_expiration: Skadim sesioni
982
 label_status_transitions: Tranzicione gjendjeje
983
 label_fields_permissions: Leja fushash
984
 label_readonly: Vetëm-lexim
985
 label_required: E domosdoshme
986
 label_hidden: E fshehur
987
 label_attribute_of_project: "%{name} i projektit"
988
 label_attribute_of_issue: "%{name} i çështjes"
989
 label_attribute_of_author: "%{name} i autorit"
990
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} i caktuarit"
991
 label_attribute_of_user: "%{name} i përdoruesit"
992
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} versioni synuar"
993
 label_attribute_of_object: "%{object_name}'s %{name}"
994
 label_cross_project_descendants: Me nënprojekte
995
 label_cross_project_tree: Me pemë projekti
996
 label_cross_project_hierarchy: Me hierarki projekti
997
 label_cross_project_system: Me krejt projektet
998
 label_gantt_progress_line: Vijë ecurie
999
 label_visibility_private: vetëm për mua
1000
 label_visibility_roles: vetëm për këtë role
1001
 label_visibility_public: për çfarëdo përdoruesish
1002
 label_link: Lidhje
1003
 label_only: vetëm
1004
 label_drop_down_list: listë hapmbyll
1005
 label_checkboxes: kutiza
1006
 label_radio_buttons: butona rrethorë
1007
 label_link_values_to: Link values to URL
1008
 label_custom_field_select_type: Përzgjidhni lloj objekti te i cili të ngjitet fusha vetjake
1009
 label_check_for_updates: Kontrollo për përditësime
1010
 label_latest_compatible_version: Versioni më i ri i përputhshëm
1011
 label_unknown_plugin: Shtojcë e panjohur
1012
 label_add_projects: Shtoni projekte
1013
 label_users_visibility_all: Krejt përdoruesit aktivë
1014
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Anëtarë projektesh të dukshëm
1015
 label_edit_attachments: Përpunoni kartela të bashkëngjitura
1016
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1017
 label_ask: Ask
1018
 label_search_attachments_yes: Kërko emra kartelash dhe përshkrime bashkëngjitjesh
1019
 label_search_attachments_no: Mos kërko bashkëngjitje
1020
 label_search_attachments_only: Kërko vetëm bashkëngjitje
1021
 label_search_open_issues_only: Vetëm çështje të hapura
1022
 label_email_address_plural: Email-e
1023
 label_email_address_add: Shtoni adresë email
1024
 label_enable_notifications: Aktivizoni njoftimet
1025
 label_disable_notifications: Çaktivizoni njoftimet
1026
 label_blank_value: e zbrazët
1027
 label_parent_task_attributes: Atribute të punës mëmë
1028
 label_parent_task_attributes_derived: Llogaritur nga nënpunë
1029
 label_parent_task_attributes_independent: Pavarësisht nga nënpunë
1030
 label_time_entries_visibility_all: Krejt zërat kohorë
1031
 label_time_entries_visibility_own: Zëra kohore të krijuar nga përdoruesi
1032
 label_member_management: Administrim anëtarësh
1033
 label_member_management_all_roles: Krejt rolet
1034
 label_member_management_selected_roles_only: Vetëm këto role
1035
 label_import_issues: Importoni çështje
1036
 label_import_time_entries: Importoni zëra kohorë
1037
 label_select_file_to_import: Përzgjidhni kartelë për importim
1038
 label_fields_separator: Ndarës fushash
1039
 label_fields_wrapper: Mbështjellëse fushash
1040
 label_encoding: Kodim
1041
 label_comma_char: Presje
1042
 label_semi_colon_char: Pikëpresje
1043
 label_quote_char: Thonjëz
1044
 label_double_quote_char: Thonjëza dyshe
1045
 label_fields_mapping: Përshoqërim fushash
1046
 label_file_content_preview: Paraparje lënde kartele
1047
 label_create_missing_values: Krijo vlera që mungojnë
1048
 label_api: API
1049
 label_field_format_enumeration: Listë kyç/vlerë
1050
 label_default_values_for_new_users: Vlera parazgjedhje për përdorues të rinj
1051
 label_relations: Marrëdhënie
1052
 label_new_project_issue_tab_enabled: Shfaq skedën "Çështje e re"
1053
 label_new_object_tab_enabled: Shfaq menunë hapmbyll "+"
1054
 label_table_of_contents: Tryezë e lëndës
1055
 label_font_default: Shkronja parazgjedhje
1056
 label_font_monospace: Shkronja Monospaced
1057
 label_font_proportional: Shkronja Proportional
1058
 label_optgroup_bookmarks: Faqerojtës
1059
 label_optgroup_others: Projekte të tjera
1060
 label_optgroup_recents: Përdorur së fundi
1061
 label_last_notes: Shënimet e fundit
1062
 label_nothing_to_preview: Asgjë për paraparje
1063
 label_inherited_from_parent_project: "Trashëguar nga projekt mëmë"
1064
 label_inherited_from_group: "Trashëguar nga grupi %{name}"
1065
 label_trackers_description: Trackers description
1066
 label_open_trackers_description: View all trackers description
1067
 label_preferred_body_part_text: Tekst
1068
 label_preferred_body_part_html: HTML (eksperimentale)
1069
 label_issue_history_properties: Ndryshime vetish
1070
 label_issue_history_notes: Shënime
1071
 label_last_tab_visited: Skeda e vizituar e fundit
1072
 label_password_char_class_uppercase: shkronja të mëdha
1073
 label_password_char_class_lowercase: shkronja të vogla
1074
 label_password_char_class_digits: shifra
1075
 label_password_char_class_special_chars: shenja speciale
1076
 label_display_type: Shfaqi përfundimet si
1077
 label_display_type_list: Listë
1078
 label_display_type_board: Bord
1079
 label_my_bookmarks: Faqerojtësit e mi
1080

  
1081
 button_login: Hyrje
1082
 button_submit: Parashtroje
1083
 button_save: Ruaje
1084
 button_check_all: Vëru shenjë krejt
1085
 button_uncheck_all: Hiqua shenjën krejt
1086
 button_collapse_all: Tkurri krejt
1087
 button_expand_all: Zgjeroji krejt
1088
 button_delete: Fshije
1089
 button_create: Krijoje
1090
 button_create_and_continue: Krijoje dhe shto tjetër
1091
 button_test: Test
1092
 button_edit: Përpunojeni
1093
 button_edit_associated_wikipage: "Përpunoni faqen Wiki përshoqëruar: %{page_title}"
1094
 button_add: Shtoje
1095
 button_change: Ndryshojeni
1096
 button_apply: Zbatoje
1097
 button_clear: Spastroje
1098
 button_lock: Kyçe
1099
 button_unlock: Shkyçe
1100
 button_download: Shkarkoje
1101
 button_list: List
1102
 button_view: View
1103
 button_move: Move
1104
 button_move_and_follow: Move and follow
1105
 button_back: Mbrapsht
1106
 button_cancel: Anuloje
1107
 button_activate: Aktivizoje
1108
 button_sort: Sort
1109
 button_log_time: Log time
1110
 button_rollback: Ktheje te ky version
1111
 button_watch: Vëzhgoje
1112
 button_unwatch: Mos e Vëzhgo
1113
 button_reply: Përgjigju
1114
 button_archive: Arkivoje
1115
 button_unarchive: Çarkivoje
1116
 button_reset: Reset
1117
 button_rename: Riemërtoje
1118
 button_change_password: Ndryshoni fjalëkalim
1119
 button_copy: Kopjoje
1120
 button_copy_and_follow: Kopjoje dhe ndiqe
1121
 button_annotate: Annotate
1122
 button_update: Përditësoje
1123
 button_configure: Formësojeni
1124
 button_quote: Citojeni
1125
 button_duplicate: Përsëdyte
1126
 button_show: Shfaqe
1127
 button_hide: Fshihe
1128
 button_edit_section: Përpunoni këtë ndarje
1129
 button_export: Eksportoje
1130
 button_delete_my_account: Fshije llogarinë time
1131
 button_close: Mbylle
1132
 button_reopen: Rihape
1133
 button_import: Import
1134
 button_project_bookmark: Shtoni faqerojtës
1135
 button_project_bookmark_delete: Hiqe faqerojtësin
1136
 button_filter: Filtër
1137
 button_actions: Veprime
1138

  
1139
 status_active: aktive
1140
 status_registered: e regjistruar
1141
 status_locked: e kyçur
1142

  
1143
 project_status_active: aktiv
1144
 project_status_closed: i mbyllur
1145
 project_status_archived: i arkivuar
1146

  
1147
 version_status_open: i hapur
1148
 version_status_locked: i kyçur
1149
 version_status_closed: i mbyllur
1150

  
1151
 field_active: Aktive
1152

  
1153
 text_select_mail_notifications: Përzgjidhni veprime për të cilët duhen dërguar njoftime me email.
1154
 text_regexp_info: psh. ^[A-Z0-9]+$
1155
 text_min_max_length_info: 0 do të thotë pa kufizime
1156
 text_project_destroy_confirmation: Jeni i sigurt se doni të fshihet ky projekt dhe të dhënat përkatëse?
1157
 text_subprojects_destroy_warning: "Do fshihet gjithashtu nënprojekti(et) e tij: %{value}."
1158
 text_workflow_edit: Përzgjidhni një rol dhe një ndjekës që të përpunohet rrjedha e punës
1159
 text_are_you_sure: Jeni i sigurt?
1160
 text_journal_changed: "%{label} u ndryshua nga %{old} %{new}"
1161
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} u përditësua"
1162
 text_journal_set_to: "%{label} u caktua si %{value}"
1163
 text_journal_deleted: "%{label} u fshi (%{old})"
1164
 text_journal_added: "U shtua %{label} %{value}"
1165
 text_tip_issue_begin_day: çështje që fillon këtë ditë
1166
 text_tip_issue_end_day: çështje që mbaron këtë ditë
1167
 text_tip_issue_begin_end_day: çështje që fillon dhe mbaron këtë ditë
1168
 text_project_identifier_info: 'Lejohen vetëm shkronja vogla(a-z), numra, vija ndarëse dhe nënvija.<br />Pasi ruhet, identifikuesi s’mund ndryshohet.'
1169
 text_caracters_maximum: "Maksimumi %{count} shenja."
1170
 text_caracters_minimum: "Duhet jetë e pakta %{count} shenja i gjatë."
1171
 text_characters_must_contain: "Duhet përmbajë %{character_classes}."
1172
 text_length_between: "Gjatësi mes %{min} dhe %{max} shenjash."
1173
 text_tracker_no_workflow: S’ka të përkufizuar rrjedhë pune për këtë ndjekës
1174
 text_role_no_workflow: S’ka të përkufizuar rrjedhë pune për këtë rol
1175
 text_status_no_workflow: Këtë gjendje s’e përdor ndonjë ndjekës në rrjedhat e punës
1176
 text_unallowed_characters: Shenja të palejuara
1177
 text_comma_separated: Lejohen vlera të shumta (ndarë me presje).
1178
 text_line_separated: Lejohen vlera të shumta (një rresht për secilën vlerë).
1179
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencim dhe ndreqje çështjesh në mesazhe depozitimesh
1180
 text_issue_added: "Çështja %{id} është raportuar nga %{author}."
1181
 text_issue_updated: "Çështja %{id} është përditësuar nga %{author}."
1182
 text_wiki_destroy_confirmation: Jeni i sigurt se doni të fshihet kjo wiki dhe krejt lënda e saj?
1183
 text_issue_category_destroy_question: "Kësaj kategorie i janë caktuar disa çështje (%{count}). Ç’doni bëhet?"
1184
 text_issue_category_destroy_assignments: Hiq caktime kategorie
1185
 text_issue_category_reassign_to: Ricaktoja çështjet kësaj kategorie
1186
 text_user_mail_option: "Për projekte papërzgjedhur, do merrni njoftime vetëm rreth gjërash vëzhgoni ose  cilat jeni përfshirë (p.sh., çështje ku jeni autor ose i caktuar)."
1187
 text_no_configuration_data: "S’janë formësuar ende role, ndjekës, gjendje çështjesh dhe rrjedha pune.\nKëshillohet me forcë ngarkohet formësimi parazgjedhje. Pasi ngarkohet, do jeni gjendje ta ndryshoni."
1188
 text_load_default_configuration: Ngarko formësim parazgjedhje
1189
 text_status_changed_by_changeset: "Aplikuar te grup ndryshimesh %{value}."
1190
 text_time_logged_by_changeset: "Aplikuar te grup ndryshimesh %{value}."
1191
 text_issues_destroy_confirmation: 'Jeni i sigurt se doni fshihet çështja(et) e përzgjedhura?'
1192
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Kjo do fshijë edhe %{count} nënpunë."
1193
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Jeni i sigurt se doni fshihet zëri(at) kohor(ë) i përzgjedhur?'
1194
 text_select_project_modules: 'Përzgjidhni module  aktivizohen për këtë projekt:'
1195
 text_default_administrator_account_changed: U ndryshua llogaria parazgjedhje e përgjegjësit
1196
 text_file_repository_writable: Drejtori bashkëngjitjes e shkrueshme
1197
 text_plugin_assets_writable: Drejtori mjetesh shtojcash e shkrueshme
1198
 text_minimagick_available: MiniMagick available (optional)
1199
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1200
 text_gs_available: ImageMagick PDF support available (optional)
1201
 text_destroy_time_entries_question: "Te çështjet jeni gati fshini janë raportuar %{hours} orë. Ç’doni bëhet?"
1202
 text_destroy_time_entries: Fshiji orët e raportuara
1203
 text_assign_time_entries_to_project: Caktoja orët e raportuara projektit
1204
 text_reassign_time_entries: 'Ricaktoja orët e raportuara kësaj çështjeje:'
1205
 text_user_wrote: "%{value} shkroi:"
1206
 text_user_wrote_in: "%{value} shkroi te %{link}:"
1207
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekteve u është caktuar vlera “%{name}”."
1208
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Ricaktoju këtë vlerë:'
1209
 text_email_delivery_not_configured: "S’është formësuar dërgim email-esh, dhe njoftimet janë çaktivizuar.\nFormësoni shërbyesin tuaj SMTP te config/configuration.yml dhe rinisni aplikacionin  aktivizohen."
1210
 text_repository_usernames_mapping: "Përzgjidhni ose përditësoni përdoruesin Redmine përshoqëruar çdo emri përdoruesi gjetur te regjistri i depos.\nPërdoruesit me njëjtin emër përdoruesi apo email Redmine dhe depo përshoqërohen vetvetiu."
1211
 text_diff_truncated: ' Ky diff qe cunguar, ngaqë tejkalon madhësinë maksimum mund shfaqet.'
1212
 text_custom_field_possible_values_info: 'Një rresht për secilën vlerë'
1213
 text_wiki_page_destroy_question: "kjo faqe ka %{descendants} faqe pjellë dhe pasardhës. Ç’doni bëhet?"
1214
 text_wiki_page_nullify_children: "Mbaji faqet pjella si faqe rrënjë"
1215
 text_wiki_page_destroy_children: "Fshiji faqet pjellë dhe krejt pasardhësit e tyre"
1216
 text_wiki_page_reassign_children: "Ricaktoja faqet pjella kësaj faqejeje mëmë"
1217
 text_own_membership_delete_confirmation: "Ju ndan një hap nga heqja e disa apo krejt lejeve tuaja dhe pas kësaj mund mos jeni  gjendje përpunoni këtë projekt.\nJeni i sigurt se doni vazhdohet?"
1218
 text_zoom_in: Zmadhoje
1219
 text_zoom_out: Zvogëloje
1220
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Faqja e tanishme përmban tekst paruajtur, do humbë nëse e braktisni këtë faqe."
1221
 text_scm_path_encoding_note: "Parazgjedhje: UTF-8"
1222
 text_subversion_repository_note: "Shembuj: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1223
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1224
 text_mercurial_repository_note: Depo vendore (p.sh., /hgrepo, c:\hgrepo)
1225
 text_scm_command: Urdhër
1226
 text_scm_command_version: Version
1227
 text_scm_config: Urdhrat tuaja SCM mund t’i formësoni te config/configuration.yml. Ju lutemi, riniseni aplikacionin pas një përpunimi të tillë.
1228
 text_scm_command_not_available: S’ka urdhër SCM. Ju lutemi, kontrolloni rregullimet te paneli i administrimeve.
1229
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Zbatoji ndryshimet e mia, sido qoftë (shënimet e mëparshme do mbahen, por disa ndryshime mund mbishkruhen)"
1230
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Shto shënimet e mia dhe hidh tej ndryshimet e mia tjera"
1231
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Hidhi tej krejt ndryshimet e mia dhe rishfaq %{link}"
1232
 text_account_destroy_confirmation: "Jeni i sigurt se doni vazhdohet?\nLlogaria juaj do fshihet përgjithmonë, pa ndonjë rrugë për ta riaktivizuar."
1233
 text_session_expiration_settings: "Warning: ndryshimi i këtyre rregullimeve mund sjellë skadimin e sesioneve tanishëm, përfshi tuajin."
1234
 text_project_closed: Ky projekt është i mbyllur dhe vetëm mund të lexohet.
1235
 text_turning_multiple_off: "Nëse i çaktivizoni vlerat e shumta, vlerat e shumta do hiqen, me qëllim ruajtjen vetëm një vlere për element."
1236
 text_select_apply_tracker: "Përzgjidhni ndjekës"
1237
 text_avatar_server_config_html: Shërbyesi i tanishëm i avatarëve është <a href="%{url}">%{url}</a>. Mund ta formësoni te config/configuration.yml.
1238
 text_no_subject: pa subjekt
1239

  
1240

  
1241
 default_role_manager: Përgjegjës
1242
 default_role_developer: Zhvillues
1243
 default_role_reporter: Raportues
1244
 default_tracker_bug: E metë
1245
 default_tracker_feature: Veçori
1246
 default_tracker_support: Asistencë
1247
 default_issue_status_new: E re
1248
 default_issue_status_in_progress: Në Ecuri
1249
 default_issue_status_resolved: E zgjidhur
1250
 default_issue_status_feedback: Përshtypje
1251
 default_issue_status_closed: E mbyllur
1252
 default_issue_status_rejected: E hedhur tej
1253
 default_doc_category_user: Dokumentim përdoruesi
1254
 default_doc_category_tech: Dokumentim përdoruesi
1255
 default_priority_low: E ulët
1256
 default_priority_normal: Normale
1257
 default_priority_high: E lartë
1258
 default_priority_urgent: Urgjente
1259
 default_priority_immediate: Imediate
1260
 default_activity_design: Konceptim
1261
 default_activity_development: Zhvillim
1262

  
1263
 enumeration_issue_priorities: Përparësi çështjesh
1264
 enumeration_doc_categories: Kategori dokumentesh
1265
 enumeration_activities: Veprimtari (ndjekje kohore)
1266
 enumeration_system_activity: Veprimtari Sistemi
1267
 description_filter: Filtër
1268
 description_search: Fushëkërkimi
1269
 description_choose_project: Projekte
1270
 description_project_scope: Fokus kërkimi
1271
 description_notes: Shënime
1272
 description_message_content: Lëndë mesazhi
1273
 description_query_sort_criteria_attribute: Atribut renditjeje
1274
 description_query_sort_criteria_direction: Kah renditjeje
1275
 description_user_mail_notification: Rregullime njoftimesh me email
1276
 description_available_columns: Shtylla të Gatshme
1277
 description_selected_columns: Shtylla të Përzgjedhura
1278
 description_all_columns: Krejt Shtyllat
1279
 description_issue_category_reassign: Zgjidhni kategori çështjeje
1280
 description_wiki_subpages_reassign: Zgjidhni faqe të re mëmë
1281
 text_repository_identifier_info: 'Lejohen vetëm shkronja vogla (a-z), numra, vija ndarëse dhe nënvija.<br />Pasi ruhet, identifikuesi s’mund ndryshohet.'
1282
 text_login_required_html: Kur nuk kërkohet mirëfilltësim doemos, projekte publike dhe lënda e tyre janë të passhëm haptazi në rrjet. Mundeni të <a href="%{anonymous_role_path}">përpunoni lejet e aplikueshme</a>.
1283
 label_login_required_yes: "Po"
1284
 label_login_required_no: "Jo, lejo hyrje anonime te projekte publike"
1285
 text_project_is_public_non_member: Projekte publike dhe lënda e tyre janë të passhëm për krejt përdoruesit që kanë bërë hyrjen.
1286
 text_project_is_public_anonymous: Projekte publike dhe lënda e tyre janë të passhëm haptazi në rrjet.
(1-1/24)