Project

General

Profile

Patch #32405 » wiki_syntax_detailed_textile.html

Besnik Bleta, 2019-11-04 18:12

 
1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sq">
3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting</title
5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax_detailed.css" />
7
</head>
8

  
9
<body>
10
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formatim Wiki</h1>
11

  
12
  <ul class='toc'>
13
    <li><a href='#2'>Lidhje</a></li>
14
    <ul>
15
      <li><a href='#3'>Lidhje Redmine</a></li>
16
      <li><a href='#4'>Lidhje të Jashtme</a></li>
17
    </ul>
18
    <li><a href='#5'>Formatim teksti</a></li>
19
    <ul>
20
      <li><a href='#6'>Stil shkronjash</a></li>
21
      <li><a href='#7'>Figura brendazi</a></li>
22
      <li><a href='#8'>Tituj</a></li>
23
      <li><a href='#9'>Paragrafë</a></li>
24
      <li><a href='#10'>Blloqe citimesh</a></li>
25
      <li><a href='#11'>Tryezë e lëndës</a></li>
26
      <li><a href='#14'>Vizore Horizontale</a></li>
27
    </ul>
28
    <li><a href='#12'>Makro</a></li>
29
    <li><a href='#13'>Theksim kodi</a></li>
30
  </ul>
31

  
32
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Lidhje</h2>
33

  
34
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Lidhje Redmine</h3>
35

  
36
    <p>Redmine lejon krijim lidhjesh mes burimesh (çështje, grupe ndryshimesh, faqe wiki…) prej ngado ku përdoret formatim wiki.</p>
37
    <ul>
38
      <li>Lidhje për te një çështje: <strong>#124</strong> (shfaq <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, lidhja është me vijë përsipër, nëse çështja është mbyllur)</li>
39
      <li>Lidhje për te një çështje, përfshi emër dhe subjekt ndjekësi: <strong>##124</strong> (shfaq <a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (New)">të Metën #124</a>: bulk edit doesn't change the category or fixed version properties)</li>
40
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje: <strong>#124-6</strong>, ose <strong>#124#note-6</strong></li>
41
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje brenda të njëjtës çështje: <strong>#note-6</strong></li>
42
    </ul>
43

  
44
    <p>Lidhje Wiki:</p>
45

  
46
    <ul>
47
      <li><strong>[[Udhërrëfyes]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Udhërrëfyes': <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
48
      <li><strong>[[Guide#lexim-më-tej]]</strong> ju shpie te spiranca "lexim-më-tej". Kryet përfitojnë spiranca të caktuara automatikisht, që të mund t’ju referoheni: <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
49
      <li><strong>[[#lexim-më-tej]]</strong> lidhet te spiranca "lexim-më-tej" i faqes së tanishme: <a href="#" class="wiki-page">#lexim-më-tej</a></li>
50
      <li><strong>[[Udhërrëfyes|Doracak përdoruesi]]</strong> shfaq një lidhje te po ajo faqe, por me një tekst tjetër: <a href="#" class="wiki-page">Doracak përdoruesi</a></li>
51
    </ul>
52

  
53
    <p>Mund të krijoni lidhje edhe te faqe prej një projekti tjetër wiki:</p>
54

  
55
    <ul>
56
      <li><strong>[[bankëprovë:njëfarë faqeje]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Njëfarë faqeje' e wiki-it Bankëprovë</li>
57
      <li><strong>[[bankëprovë:]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja kryesore wiki Bankëprovë</li>
58
    </ul>
59

  
60
    <p>Lidhjet Wiki shfaqen të kuqe, nëse faqja s’ekziston ende, p.sh.,: <a href="#" class="wiki-page new">Faqe që s’ekziston</a>.</p>
61

  
62
    <p>Lidhje te burime të tjera:</p>
63

  
64
    <ul>
65
      <li>Dokumente:
66
        <ul>
67
          <li><strong>document#17</strong> (lidhje te dokumenti me id-në 17)</li>
68
          <li><strong>document:Përshëndetje</strong> (lidhje te dokumenti me titull "Përshëndetje")</li>
69
          <li><strong>document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (thonjëzat dyshe mund të përdoren kur titulli i dokumentit përmban hapësira)</li>
70
          <li><strong>bankëprovë:document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (lidhje për te një dokument me titull "Njëfarë dokumenti" në një projekt tjetër "bankëprovë")</li>
71
        </ul></li>
72
    </ul>
73

  
74
    <ul>
75
      <li>Versione:
76
        <ul>
77
          <li><strong>version#3</strong> (lidhje për te versioni me id 3)</li>
78
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni i quajtur "1.0.0")</li>
79
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
80
          <li><strong>bankëprovë:version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni "1.0.0" te projekti "bankëprovë")</li>
81
        </ul></li>
82
    </ul>
83

  
84
    <ul>
85
      <li>Bashkëngjitje:
86
        <ul>
87
          <li><strong>attachment:kartelë.zip</strong> (lidhje për te bashkëngjitja e objektit të tanishëm të quajtur kartelë.zip)</li>
88
          <li>Hëpërhë, mund të referencohen vetëm bashkëngjitjet e objektit të tanishëm (nëse gjendeni në një çështje, është e mundur të referencohen bashkëngjitje të kësaj çështjeje vetëm)</li>
89
        </ul></li>
90
    </ul>
91

  
92
    <ul>
93
      <li>Grupe ndryshimesh:
94
        <ul>
95
          <li><strong>r758</strong>            (lidhje te një grup ndryshimesh)</li>
96
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik)</li>
97
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (lidhje te një grup ndryshimesh të një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
98
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një depoje specifike)</li>
99
          <li><strong>bankëprovë:r758</strong>        (lidhje te një grup ndryshimesh të një projekti tjetër)</li>
100
          <li><strong>bankëprovë:commit:c6f4d0fd</strong>  (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një projekti tjetër)</li>
101
        </ul></li>
102
    </ul>
103

  
104
    <ul>
105
       <li>Kartela depoje:
106
        <ul>
107
          <li><strong>source:njëfarë/kartele</strong>      (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit)</li>
108
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52</strong>    (lidhje te rishikimi 53 i kartelës)</li>
109
          <li><strong>source:njëfarë/kartele#L120</strong>   (lidhje te rreshti 120 i kartelës)</li>
110
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52#L120</strong>  (lidhje te rreshti 120 i rishikimit 52 të kartelës)</li>
111
          <li><strong>source:"njëfarë/kartele@52#L120"</strong> (kur URL-ja përmban hapësira, përdorni thonjëza dyshe</li>
112
          <li><strong>export:njëfarë/kartele</strong>      (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
113
          <li><strong>source:svn1|njëfarë/kartele</strong>   (lidhje te një kartelë e një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
114
          <li><strong>bankëprovë:source:njëfarë/kartele</strong>  (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit "bankëprovë")</li>
115
          <li><strong>bankëprovë:export:njëfarë/kartele</strong>  (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
116
        </ul></li>
117
    </ul>
118

  
119
    <ul>
120
      <li>Forume:
121
        <ul>
122
          <li><strong>forum#1</strong> (lidhje për te forumi me id 1</li>
123
          <li><strong>forum:Asistencë</strong> (lidhje për te forumi i quajtur Asistencë)</li>
124
          <li><strong>forum:"Asistencë Teknike"</strong> (përdorni thonjëza dyshe, nëse emri i forumit përmban hapësira)</li>
125
       </ul></li>
126
    </ul>
127

  
128
    <ul>
129
      <li>Mesazhe forumi:
130
        <ul>
131
          <li><strong>message#1218</strong> (lidhje te mesazhi me id 1218)</li>
132
        </ul></li>
133
    </ul>
134

  
135
    <ul>
136
      <li>Projekte:
137
        <ul>
138
          <li><strong>project#3</strong> (lidhje te projekti me id 3)</li>
139
          <li><strong>project:njëfarë-projekti</strong> (lidhje te projekti me emrin ose identifikusin "njëfarë-projekti")</li>
140
          <li><strong>project:Njëfarë Projekti"</strong> (për emra projektesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza dyshe)</li>
141
        </ul>
142
       </li>
143
    </ul>
144

  
145
    <ul>
146
      <li>Lajm:
147
        <ul>
148
          <li><strong>news#2</strong> (lidhje te artikull lajmesh me id 2)</li>
149
          <li><strong>news:Përshëndetje</strong> (lidhje te artikull lajmesh të quajtur "Përshëndetje")</li>
150
          <li><strong>news:"Hedhja e Parë Në Qarkullim"</strong> (për emra artikujsh lajmesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza)</li>
151
        </ul>
152
      </li>
153
    </ul>
154

  
155
    <ul>
156
      <li>Përdorues:
157
        <ul>
158
          <li><strong>user#2</strong> (lidhje te përdoruesi me id id 2)</li>
159
          <li><strong>user:kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
160
          <li><strong>@kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
161
        </ul>
162
      </li>
163
    </ul>
164

  
165
    <p><em>Escaping</em>:</p>
166

  
167
    <ul>
168
      <li>Mund të pengoni përtypjen e lidhjeve Redmine duke i paraprirë ato me një pikëçuditje: !</li>
169
    </ul>
170

  
171

  
172
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Lidhje të jashtme</h3>
173

  
174
    <p>URL-ra (ç’fillon me: www, http, https, ftp, ftps, sftp dhe sftps) dhe adresa email shndërrohen vetvetiu në lidhje të klikueshme:</p>
175

  
176
<pre>
177
http://www.redmine.org, dikush@foo.bar
178
</pre>
179

  
180
    <p>shfaq: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">dikush@foo.bar</a></p>
181

  
182
    <p>Nëse doni të shfaqni një tekst të caktuar, në vend se URL-në, mund të përdorni sintaksën standarde <em>textilen</em>:</p>
183

  
184
<pre>
185
"Sajti Redmine":http://www.redmine.org
186
</pre>
187

  
188
    <p>shfaq: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Sajti Redmine</a></p>
189

  
190

  
191
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formatim teksti</h2>
192

  
193

  
194
  <p>Për gjëra të tilla si kryetituj, të trasha, tabela, lista, Redmine mbulon sintaksën Textilen.  Për të dhëna mbi përdorimin e cilësdo prej këtyre veçorive, shihni <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a. Një dorë shembujsh jepen poshtë, por mekanizmi është i aftë për shumë tepër se kaq.</p>
195

  
196
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Stil shkronjash</h3>
197

  
198
<pre>
199
* *të trasha*
200
* _të pjerrëta_
201
* _*të trasha të pjerrëta_*
202
* +të nënvizuara+
203
* -hequrvije-
204
</pre>
205

  
206
    <p>shfaq:</p>
207

  
208
    <ul>
209
      <li><strong>të trasha</strong></li>
210
      <li><em>të pjerrëta</em></li>
211
      <li><em><strong>të trasha të pjerrëta</strong></em></li>
212
      <li><ins>të nënvizuara</ins></li>
213
      <li><del>hequrvije</del></li>
214
    </ul>
215

  
216
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Figura brendazi</h3>
217

  
218
    <ul>
219
      <li><strong>!image_url!</strong> shfaq një figurë të gjendur te image_url (sintaksë Textile)</li>
220
      <li><strong>!&gt;image_url!</strong> figurë pezull djathtas</li>
221
      <li>Nëse keni një figurë të bashkëngjitur te faqja juaj wiki, mund të shfaqet brendazi duke përdorur emrin e kartelës për të: <strong>!figura_bashkëngjitur!</strong></li>
222
      <li>Figura në të papastrën e kompjuterit tuaj mund të ngjiten drejtpërsëdrejti duke përdorur Ctrl-v ose Command-v.</li>
223
      <li>Kartela figurash mund të tërhiqen te fusha e teksteve që të mund të ngarkohen dhe trupëzohen.</li>
224
    </ul>
225

  
226
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Tituj</h3>
227

  
228
<pre>
229
h1. Titull
230
h2. Nëntitull
231
h3. Nënnëntitull
232
</pre>
233

  
234
    <p>Redmine u cakton një spirancë secilit prej këtyre titujve, kështu që mund t’i lidhni me "#Titull", "#Nëntitull" e me radhë.</p>
235

  
236
    <h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragrafë</h3>
237

  
238
<pre>
239
p&gt;. right aligned
240
p=. centered
241
</pre>
242

  
243
    <p style="text-align:center;">Ky është një paragraf i vendosur në qendër.</p>
244

  
245

  
246
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blloqe citimesh</h3>
247

  
248
    <p>Niseni paragrafin me <strong>bq.</strong></p>
249

  
250
<pre>
251
bq. Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol.
252
Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.
253
</pre>
254

  
255
    <p>Shfaq:</p>
256

  
257
    <blockquote>
258
        <p>Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol. Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.</p>
259
    </blockquote>
260

  
261

  
262
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Tryezë lënde</h3>
263

  
264
<pre>
265
{{toc}} =&gt; tl e vendosur majtas
266
{{&gt;toc}} =&gt; tl e vendosur djathtas
267
</pre>
268

  
269
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vizore Horizontale</h3>
270

  
271
<pre>
272
---
273
</pre>
274

  
275
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Makro</h2>
276

  
277
  <p>Redmine përmban makrot e brendshme vijuese:</p>
278

  
279
  <p>
280
  <dl>
281
   <dt><code>hello_world</code></dt>
282
   <dd><p>Shembull makroje.</p></dd>
283

  
284
   <dt><code>macro_list</code></dt>
285
   <dd><p>Shfaq një listë të krejt makrove të gatshme, përfshi përshkrimet përkatëse, në pastë.</p></dd>
286

  
287
   <dt><code>child_pages</code></dt>
288
   <dd><p>Shfaq një listë të faqeve pjella. Pa ndonjë argument, shfaq faqet pjella të faqes së tanishme wiki. Shembuj:</p>
289
   <pre><code>{{child_pages}} -- mund të përdoren vetëm që prej një faqeje wiki
290
{{child_pages(depth=2)}} -- shfaq vetëm 2 shkallë të folezëzimit</code></pre></dd>
291

  
292
   <dt><code>include</code></dt>
293
   <dd><p>Përfshini një faqe wiki. Shembull:</p>
294
   <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre>
295
   <p>ose, për të përfshirë një faqe të një projekti specifik:</p>
296
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
297

  
298
   <dt><code>collapse</code></dt>
299
   <dd><p>Fut bllok teksti të tkurrur. Shembull:</p>
300
   <pre><code>{{collapse(Shihni hollësitë…)
301
Ky është një bllok teksti që, si parazgjedhje, është tkurrur.
302
Mund të zgjerohet duke klikuar mbi një lidhje.
303
}}</code></pre></dd>
304

  
305
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
306
   <dd><p>Shfaq një miniaturë të klikueshme të një figure të bashkëngjitur. Shembull:</p>
307
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
308
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
309

  
310
   <dt><code>issue</code></dt>
311
   <dd><p>Fut një lidhje te një çështje, me një tekst të zhdërvjellët. Shembuj:</p>
312
   <pre>{{issue(123)}}               -- Çështja #123: Thellim aftësish makrosh
313
{{issue(123, project=true)}}        -- Andromeda - Çështja #123:Thellim aftësish makrosh
314
{{issue(123, tracker=false)}}        -- #123: Thellim aftësish makrosh
315
{{issue(123, subject=false, project=true)}} -- Andromeda - Çështja #123</pre></dd>
316
  </dl>
317
  </p>
318

  
319
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Theksim kodi</h2>
320

  
321
  <p>Theksimi parazgjedhje i kodit bazohet në <a href="http://rouge.jneen.net/" class="external">Rouge</a>, një librari theksimi sintakse, shkruar 100% në Ruby. Mbulon mjaft nga gjuhët e përdorura rëndom, të tilla si <strong>c</strong>, <strong>cpp</strong> (c++), <strong>csharp</strong> (c#, cs), <strong>css</strong>, <strong>diff</strong> (patch, udiff), <strong>go</strong> (golang), <strong>groovy</strong>, <strong>html</strong>, <strong>java</strong>, <strong>javascript</strong> (js), <strong>kotlin</strong>, <strong>objective_c</strong> (objc), <strong>perl</strong> (pl), <strong>php</strong>, <strong>python</strong> (py), <strong>r</strong>, <strong>ruby</strong> (rb), <strong>sass</strong>, <strong>scala</strong>, <strong>shell</strong> (bash, zsh, ksh, sh), <strong>sql</strong>, <strong>swift</strong>, gjuhë <strong>xml</strong> dhe <strong>yaml</strong> (yml), ku emrat brenda kllapash janë aliase. Për listën e plotë të gjuhëve të mbuluara, ju lutemi, referojuni <a href="https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages" class="external">https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages</a>.</p>
322

  
323
  <p>Mund të theksoni kod në çfarëdo vendi që mbulon formatim wiki duke përdorur këtë sintaksë (kini parasysh që emri ose aliasi për gjuhën s’varet nga shkrimi me të madhe apo të vogël):</p>
324

  
325
<pre>
326
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
327
 Vendosni këtu kodin tuaj.
328
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
329
</pre>
330

  
331
  <p>Shembull:</p>
332

  
333
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="c1"># The Greeter class</span>
334
<span class="k">class</span> <span class="nc">Greeter</span>
335
 <span class="k">def</span> <span class="nf">initialize</span><span class="p">(</span><span class="nb">name</span><span class="p">)</span>
336
  <span class="vi">@name</span> <span class="o">=</span> <span class="nb">name</span><span class="p">.</span><span class="nf">capitalize</span>
337
 <span class="k">end</span>
338

  
339
 <span class="k">def</span> <span class="nf">salute</span>
340
  <span class="nb">puts</span> <span class="s2">"Hello </span><span class="si">#{</span><span class="vi">@name</span><span class="si">}</span><span class="s2">!"</span>
341
 <span class="k">end</span>
342
<span class="k">end</span>
343
</code></pre>
344
</body>
345
</html>
(3-3/24)