Project

General

Profile

Patch #32405 » wiki_syntax_detailed_markdown.html

Besnik Bleta, 2020-05-01 20:30

 
1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sq">
3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting (Markdown)</title>
5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax_detailed.css" />
7
</head>
8

  
9
<body>
10
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formatim Wiki (Markdown)</h1>
11

  
12
  <ul class='toc'>
13
    <li><a href='#2'>Lidhje</a></li>
14
    <ul>
15
      <li><a href='#3'>Lidhje Redmine</a></li>
16
      <li><a href='#4'>Lidhje të Jashtme</a></li>
17
    </ul>
18
    <li><a href='#5'>Formatim teksti</a></li>
19
    <ul>
20
      <li><a href='#6'>Stil shkronjash</a></li>
21
      <li><a href='#7'>Figura brendazi</a></li>
22
      <li><a href='#8'>Tituj</a></li>
23
      <li><a href='#10'>Blloqe citimesh</a></li>
24
      <li><a href='#11'>Tryezë e lëndës</a></li>
25
      <li><a href='#14'>Vizore Horizontale</a></li>
26
    </ul>
27
    <li><a href='#12'>Makro</a></li>
28
    <li><a href='#13'>Theksim kodi</a></li>
29
  </ul>
30

  
31
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Lidhje</h2>
32

  
33
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Lidhje Redmine</h3>
34

  
35
    <p>Redmine lejon krijim lidhjesh mes burimesh (çështje, grupe ndryshimesh, faqe wiki…) prej ngado ku përdoret formatim wiki.</p>
36
    <ul>
37
      <li>Lidhje për te një çështje: <strong>#124</strong> (shfaq <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, lidhja është me vijë përsipër, nëse çështja është mbyllur)</li>
38
      <li>Lidhje për te një çështje, përfshi emër dhe subjekt ndjekësi: <strong>##124</strong> (shfaq <a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (New)">të Metën #124</a>: bulk edit doesn't change the category or fixed version properties)</li>
39
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje: <strong>#124-6</strong>, ose <strong>#124#note-6</strong></li>
40
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje brenda të njëjtës çështje: <strong>#note-6</strong></li>
41
    </ul>
42

  
43
    <p>Lidhje Wiki:</p>
44

  
45
    <ul>
46
      <li><strong>[[Udhërrëfyes]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Udhërrëfyes': <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
47
      <li><strong>[[Guide#lexim-më-tej]]</strong> ju shpie te spiranca "lexim-më-tej". Kryet përfitojnë spiranca të caktuara automatikisht, që të mund t’ju referoheni: <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
48
      <li><strong>[[#lexim-më-tej]]</strong> lidhet te spiranca "lexim-më-tej" i faqes së tanishme: <a href="#" class="wiki-page">#lexim-më-tej</a></li>
49
      <li><strong>[[Udhërrëfyes|Doracak përdoruesi]]</strong> shfaq një lidhje te po ajo faqe, por me një tekst tjetër: <a href="#" class="wiki-page">Doracak përdoruesi</a></li>
50
    </ul>
51

  
52
    <p>Mund të krijoni lidhje edhe te faqe prej një projekti tjetër wiki:</p>
53

  
54
    <ul>
55
      <li><strong>[[bankëprovë:njëfarë faqeje]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Njëfarë faqeje' e wiki-it Bankëprovë</li>
56
      <li><strong>[[bankëprovë:]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja kryesore wiki Bankëprovë</li>
57
    </ul>
58

  
59
    <p>Lidhjet Wiki shfaqen të kuqe, nëse faqja s’ekziston ende, p.sh.,: <a href="#" class="wiki-page new">Faqe që s’ekziston</a>.</p>
60

  
61
    <p>Lidhje te burime të tjera:</p>
62

  
63
    <ul>
64
      <li>Dokumente:
65
        <ul>
66
          <li><strong>document#17</strong> (lidhje te dokumenti me id-në 17)</li>
67
          <li><strong>document:Përshëndetje</strong> (lidhje te dokumenti me titull "Përshëndetje")</li>
68
          <li><strong>document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (thonjëzat dyshe mund të përdoren kur titulli i dokumentit përmban hapësira)</li>
69
          <li><strong>bankëprovë:document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (lidhje për te një dokument me titull "Njëfarë dokumenti" në një projekt tjetër "bankëprovë")</li>
70
        </ul>
71
      </li>
72
    </ul>
73

  
74
    <ul>
75
      <li>Versione:
76
        <ul>
77
          <li><strong>version#3</strong> (lidhje për te versioni me id 3)</li>
78
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni i quajtur "1.0.0")</li>
79
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
80
          <li><strong>bankëprovë:version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni "1.0.0" te projekti "bankëprovë")</li>
81
        </ul>
82
      </li>
83
    </ul>
84

  
85
    <ul>
86
      <li>Bashkëngjitje:
87
        <ul>
88
          <li><strong>attachment:kartelë.zip</strong> (lidhje për te bashkëngjitja e objektit të tanishëm të quajtur kartelë.zip)</li>
89
          <li>Hëpërhë, mund të referencohen vetëm bashkëngjitjet e objektit të tanishëm (nëse gjendeni në një çështje, është e mundur të referencohen bashkëngjitje të kësaj çështjeje vetëm)</li>
90
        </ul>
91
      </li>
92
    </ul>
93

  
94
    <ul>
95
      <li>Grupe ndryshimesh:
96
        <ul>
97
          <li><strong>r758</strong>            (lidhje te një grup ndryshimesh)</li>
98
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik)</li>
99
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (lidhje te një grup ndryshimesh të një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
100
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një depoje specifike)</li>
101
          <li><strong>bankëprovë:r758</strong>        (lidhje te një grup ndryshimesh të një projekti tjetër)</li>
102
          <li><strong>bankëprovë:commit:c6f4d0fd</strong>  (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një projekti tjetër)</li>
103
        </ul>
104
      </li>
105
    </ul>
106

  
107
    <ul>
108
       <li>Kartela depoje:
109
        <ul>
110
          <li><strong>source:njëfarë/kartele</strong>      (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit)</li>
111
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52</strong>    (lidhje te rishikimi 53 i kartelës)</li>
112
          <li><strong>source:njëfarë/kartele#L120</strong>   (lidhje te rreshti 120 i kartelës)</li>
113
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52#L120</strong>  (lidhje te rreshti 120 i rishikimit 52 të kartelës)</li>
114
          <li><strong>source:"njëfarë/kartele@52#L120"</strong> (kur URL-ja përmban hapësira, përdorni thonjëza dyshe</li>
115
          <li><strong>export:njëfarë/kartele</strong>      (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
116
          <li><strong>source:svn1|njëfarë/kartele</strong>   (lidhje te një kartelë e një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
117
          <li><strong>bankëprovë:source:njëfarë/kartele</strong>  (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit "bankëprovë")</li>
118
          <li><strong>bankëprovë:export:njëfarë/kartele</strong>  (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
119
        </ul>
120
      </li>
121
    </ul>
122

  
123
    <ul>
124
      <li>Forume:
125
        <ul>
126
          <li><strong>forum#1</strong> (lidhje për te forumi me id 1</li>
127
          <li><strong>forum:Asistencë</strong> (lidhje për te forumi i quajtur Asistencë)</li>
128
          <li><strong>forum:"Asistencë Teknike"</strong> (përdorni thonjëza dyshe, nëse emri i forumit përmban hapësira)</li>       </ul>
129
      </li>
130
    </ul>
131

  
132
    <ul>
133
      <li>Mesazhe forumi:
134
        <ul>
135
          <li><strong>message#1218</strong> (lidhje te mesazhi me id 1218)</li>
136
        </ul>
137
      </li>
138
    </ul>
139

  
140
    <ul>
141
      <li>Projekte:
142
        <ul>
143
          <li><strong>project#3</strong> (lidhje te projekti me id 3)</li>
144
          <li><strong>project:njëfarë-projekti</strong> (lidhje te projekti me emrin ose identifikusin "njëfarë-projekti")</li>
145
          <li><strong>project:Njëfarë Projekti"</strong> (për emra projektesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza dyshe)</li>
146
        </ul>
147
       </li>
148
    </ul>
149

  
150
    <ul>
151
      <li>Lajm:
152
        <ul>
153
          <li><strong>news#2</strong> (lidhje te artikull lajmesh me id 2)</li>
154
          <li><strong>news:Përshëndetje</strong> (lidhje te artikull lajmesh të quajtur "Përshëndetje")</li>
155
          <li><strong>news:"Hedhja e Parë Në Qarkullim"</strong> (për emra artikujsh lajmesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza)</li>
156
        </ul>
157
      </li>
158
    </ul>
159

  
160
    <ul>
161
      <li>Përdorues:
162
        <ul>
163
          <li><strong>user#2</strong> (lidhje te përdoruesi me id id 2)</li>
164
          <li><strong>user:kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
165
          <li><strong>@kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
166
        </ul>
167
      </li>
168
    </ul>
169

  
170
    <p><em>Escaping</em>:</p>
171

  
172
    <ul>
173
      <li>Mund të pengoni përtypjen e lidhjeve Redmine duke i paraprirë ato me një pikëçuditje: !</li>
174
    </ul>
175

  
176

  
177
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Lidhje të jashtme</h3>
178

  
179
    <p>URL-ra (ç’fillon me: www, http, https, ftp, ftps, sftp dhe sftps) dhe adresa email shndërrohen vetvetiu në lidhje të klikueshme:</p>
180

  
181
<pre>
182
http://www.redmine.org, dikush@foo.bar
183
</pre>
184

  
185
    <p>shfaq: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">dikush@foo.bar</a></p>
186

  
187
    <p>Nëse doni të shfaqni një tekst të caktuar, në vend se URL-në, mund të përdorni sintaksën standarde <em>Markdown</em>:</p>
188

  
189
<pre>
190
[Sajti Redmine](http://www.redmine.org)
191
</pre>
192

  
193
    <p>shfaq: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Sajti Redmine</a></p>
194

  
195

  
196
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formatim teksti</h2>
197

  
198

  
199
  <p>Për gjëra të tilla si kryetituj, të trasha, tabela, lista, Redmine mbulon sintaksën Markdown.  Për të dhëna mbi përdorimin e cilësdo prej këtyre veçorive, shihni <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a>. Një dorë shembujsh jepen më poshtë, por mekanizmi është i aftë për shumë më tepër se kaq.</p>
200

  
201
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Stil shkronjash</h3>
202

  
203
<pre>
204
* **të trasha**
205
* *Të pjerrëta*
206
* ***të trasha të pjerrëta***
207
* _të nënvizuara_
208
* ~~hequrvije~~
209
</pre>
210

  
211
    <p>shfaq:</p>
212

  
213
    <ul>
214
      <li><strong>të trasha</strong></li>
215
      <li><em>të pjerrëta</em></li>
216
      <li><em><strong>të trasha të pjerrëta</strong></em></li>
217
      <li><u>të nënvizuara</u></li>
218
      <li><del>hequrvije</del></li>
219
    </ul>
220

  
221
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Figura brendazi</h3>
222

  
223
    <ul>
224
      <li><strong>![](image_url)</strong> shfaq një figurë të gjendur te image_url (sintaksë Markdown)</li>
225
      <li>Nëse keni një figurë të bashkëngjitur te faqja juaj wiki, mund të shfaqet brendazi duke përdorur emrin e kartelës për të: <strong>![](figura_bashkëngjitur)</strong></li>
226
      <li>Figura në të papastrën e kompjuterit tuaj mund të ngjiten drejtpërsëdrejti duke përdorur Ctrl-v ose Command-v (mbani parasysh që kjo nuk mbulohet nën Internet Explorer).</li>
227
      <li>Kartela figurash mund të tërhiqen te fusha e teksteve që të mund të ngarkohen dhe trupëzohen.</li>
228
    </ul>
229

  
230
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Tituj</h3>
231

  
232
<pre>
233
# Titull
234
## Nëntitull
235
### Nënnëntitull
236
</pre>
237

  
238
    <p>Redmine u cakton një spirancë secilit prej këtyre titujve, kështu që mund t’i lidhni me "#Titull", "#Nëntitull" e me radhë.</p>
239

  
240

  
241
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blloqe citimesh</h3>
242

  
243
    <p>Niseni paragrafin me <strong>&gt;</strong></p>
244

  
245
<pre>
246
&gt; Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol.
247
Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.
248
</pre>
249

  
250
    <p>Shfaq:</p>
251

  
252
    <blockquote>
253
        <p>Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol. Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.</p>
254
    </blockquote>
255

  
256

  
257
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Tryezë lënde</h3>
258

  
259
<pre>
260
{{toc}} =&gt; tl e vendosur majtas
261
{{&gt;toc}} =&gt; tl e vendosur djathtas
262
</pre>
263

  
264
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vizore Horizontale</h3>
265

  
266
<pre>
267
---
268
</pre>
269

  
270
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Makro</h2>
271

  
272
  <p>Redmine përmban makrot e brendshme vijuese:</p>
273

  
274
  <p>
275
  <dl>
276
   <dt><code>hello_world</code></dt>
277
   <dd><p>Shembull makroje.</p></dd>
278

  
279
   <dt><code>macro_list</code></dt>
280
   <dd><p>Shfaq një listë të krejt makrove të gatshme, përfshi përshkrimet përkatëse, në pastë.</p></dd>
281

  
282
   <dt><code>child_pages</code></dt>
283
   <dd><p>Shfaq një listë të faqeve pjella. Pa ndonjë argument, shfaq faqet pjella të faqes së tanishme wiki. Shembuj:</p>
284
   <pre><code>{{child_pages}} -- mund të përdoren vetëm që prej një faqeje wiki
285
{{child_pages(depth=2)}} -- shfaq vetëm 2 shkallë të folezëzimit</code></pre></dd>
286

  
287
   <dt><code>include</code></dt>
288
   <dd><p>Përfshini një faqe wiki. Shembull:</p>
289
   <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre>
290
   <p>ose, për të përfshirë një faqe të një projekti specifik:</p>
291
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
292

  
293
   <dt><code>collapse</code></dt>
294
   <dd><p>Fut bllok teksti të tkurrur. Shembull:</p>
295
   <pre><code>{{collapse(Shihni hollësitë…)
296
Ky është një bllok teksti që, si parazgjedhje, është tkurrur.
297
Mund të zgjerohet duke klikuar mbi një lidhje.
298
}}</code></pre></dd>
299

  
300
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
301
   <dd><p>Shfaq një miniaturë të klikueshme të një figure të bashkëngjitur. Shembull:</p>
302
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
303
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
304

  
305
   <dt><code>issue</code></dt>
306
   <dd><p>Fut një lidhje te një çështje, me një tekst të zhdërvjellët. Shembuj:</p>
307
   <pre>{{issue(123)}}               -- Çështja #123: Thellim aftësish makrosh
308
{{issue(123, project=true)}}        -- Andromeda - Çështja #123:Thellim aftësish makrosh
309
{{issue(123, tracker=false)}}        -- #123: Thellim aftësish makrosh
310
{{issue(123, subject=false, project=true)}} -- Andromeda - Çështja #123</pre></dd>
311
  </dl>
312
  </p>
313

  
314
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Theksim kodi</h2>
315

  
316
  <p>Theksimi parazgjedhje i kodit bazohet në <a href="http://rouge.jneen.net/" class="external">Rouge</a>, një librari theksimi sintakse, shkruar 100% në Ruby. Mbulon mjaft nga gjuhët e përdorura rëndom, të tilla si <strong>c</strong>, <strong>cpp</strong> (c++), <strong>csharp</strong> (c#, cs), <strong>css</strong>, <strong>diff</strong> (patch, udiff), <strong>go</strong> (golang), <strong>groovy</strong>, <strong>html</strong>, <strong>java</strong>, <strong>javascript</strong> (js), <strong>kotlin</strong>, <strong>objective_c</strong> (objc), <strong>perl</strong> (pl), <strong>php</strong>, <strong>python</strong> (py), <strong>r</strong>, <strong>ruby</strong> (rb), <strong>sass</strong>, <strong>scala</strong>, <strong>shell</strong> (bash, zsh, ksh, sh), <strong>sql</strong>, <strong>swift</strong>, gjuhë <strong>xml</strong> dhe <strong>yaml</strong> (yml), ku emrat brenda kllapash janë aliase. Për listën e plotë të gjuhëve të mbuluara, ju lutemi, referojuni <a href="https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages" class="external">https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages</a>.</p>
317

  
318
  <p>Mund të theksoni kod në çfarëdo vendi që mbulon formatim wiki duke përdorur këtë sintaksë (kini parasysh që emri ose aliasi për gjuhën s’varet nga shkrimi me të madhe apo të vogël):</p>
319

  
320
<pre>
321
``` ruby
322
 Vendosni këtu kodin tuaj.
323
```
324
</pre>
325

  
326
  <p>Shembull:</p>
327

  
328
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="c1"># The Greeter class</span>
329
<span class="k">class</span> <span class="nc">Greeter</span>
330
 <span class="k">def</span> <span class="nf">initialize</span><span class="p">(</span><span class="nb">name</span><span class="p">)</span>
331
  <span class="vi">@name</span> <span class="o">=</span> <span class="nb">name</span><span class="p">.</span><span class="nf">capitalize</span>
332
 <span class="k">end</span>
333

  
334
 <span class="k">def</span> <span class="nf">salute</span>
335
  <span class="nb">puts</span> <span class="s2">"Hello </span><span class="si">#{</span><span class="vi">@name</span><span class="si">}</span><span class="s2">!"</span>
336
 <span class="k">end</span>
337
<span class="k">end</span>
338
</code></pre>
339
</body>
340
</html>
(13-13/24)