Project

General

Profile

Patch #32405 » jstoolbar-sq.js

Besnik Bleta, 2020-11-27 16:48

 
1
jsToolBar.strings = {};
2
jsToolBar.strings['Strong'] = 'Të trasha';
3
jsToolBar.strings['Italic'] = 'Të pjerrëta';
4
jsToolBar.strings['Underline'] = 'Të nënvijëzuara';
5
jsToolBar.strings['Deleted'] = 'E fshirë';
6
jsToolBar.strings['Code'] = 'Kod Brendazi';
7
jsToolBar.strings['Heading 1'] = 'Titull 1';
8
jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Titull 2';
9
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Titull 3';
10
jsToolBar.strings['Highlighted code'] = 'Kod i theksuar';
11
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Listë e parenditur';
12
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Listë e renditur';
13
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Citim';
14
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Hiqe Citimin';
15
jsToolBar.strings['Table'] = 'Tabelë';
16
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Tekst i paraformatuar';
17
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Lidhje për te një faqe Wiki';
18
jsToolBar.strings['Image'] = 'Figurë';
19
jsToolBar.strings['Edit'] = 'Përpunim';
20
jsToolBar.strings['Preview'] = 'Paraparje';
(20-20/24)