Project

General

Profile

Patch #32405 » wiki_syntax_detailed_markdown.html

Besnik Bleta, 2020-11-27 16:48

 
1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sq">
3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting (Markdown)</title>
5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax_detailed.css" />
7
</head>
8

  
9
<body>
10
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formatim Wiki (Markdown)</h1>
11

  
12
  <ul class='toc'>
13
    <li><a href='#2'>Lidhje</a></li>
14
    <ul>
15
      <li><a href='#3'>Lidhje Redmine</a></li>
16
      <li><a href='#4'>Lidhje të Jashtme</a></li>
17
    </ul>
18
    <li><a href='#5'>Formatim teksti</a></li>
19
    <ul>
20
      <li><a href='#6'>Stil shkronjash</a></li>
21
      <li><a href='#7'>Figura brendazi</a></li>
22
      <li><a href='#8'>Tituj</a></li>
23
      <li><a href='#10'>Blloqe citimesh</a></li>
24
      <li><a href='#11'>Tryezë e lëndës</a></li>
25
      <li><a href='#14'>Vizore Horizontale</a></li>
26
    </ul>
27
    <li><a href='#12'>Makro</a></li>
28
    <li><a href='#13'>Theksim kodi</a></li>
29
  </ul>
30

  
31
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Lidhje</h2>
32

  
33
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Lidhje Redmine</h3>
34

  
35
    <p>Redmine lejon krijim lidhjesh mes burimesh (çështje, grupe ndryshimesh, faqe wiki…) prej ngado ku përdoret formatim wiki.</p>
36
    <ul>
37
      <li>Lidhje për te një çështje: <strong>#124</strong> (shfaq <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, lidhja është me vijë përsipër, nëse çështja është mbyllur)</li>
38
      <li>Lidhje për te një çështje, përfshi emër dhe subjekt ndjekësi: <strong>##124</strong> (shfaq <a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (New)">të Metën #124</a>: bulk edit doesn't change the category or fixed version properties)</li>
39
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje: <strong>#124-6</strong>, ose <strong>#124#note-6</strong></li>
40
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje brenda të njëjtës çështje: <strong>#note-6</strong></li>
41
    </ul>
42

  
43
    <p>Lidhje Wiki:</p>
44

  
45
    <ul>
46
      <li><strong>[[Udhërrëfyes]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Udhërrëfyes': <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
47
      <li><strong>[[Guide#lexim-më-tej]]</strong> ju shpie te spiranca "lexim-më-tej". Kryet përfitojnë spiranca të caktuara automatikisht, që të mund t’ju referoheni: <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
48
      <li><strong>[[#lexim-më-tej]]</strong> lidhet te spiranca "lexim-më-tej" i faqes së tanishme: <a href="#" class="wiki-page">#lexim-më-tej</a></li>
49
      <li><strong>[[Udhërrëfyes|Doracak përdoruesi]]</strong> shfaq një lidhje te po ajo faqe, por me një tekst tjetër: <a href="#" class="wiki-page">Doracak përdoruesi</a></li>
50
    </ul>
51

  
52
    <p>Mund të krijoni lidhje edhe te faqe prej një projekti tjetër wiki:</p>
53

  
54
    <ul>
55
      <li><strong>[[bankëprovë:njëfarë faqeje]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Njëfarë faqeje' e wiki-it Bankëprovë</li>
56
      <li><strong>[[bankëprovë:]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja kryesore wiki Bankëprovë</li>
57
    </ul>
58

  
59
    <p>Lidhjet Wiki shfaqen të kuqe, nëse faqja s’ekziston ende, p.sh.,: <a href="#" class="wiki-page new">Faqe që s’ekziston</a>.</p>
60

  
61
    <p>Lidhje te burime të tjera:</p>
62

  
63
    <ul>
64
      <li>Dokumente:
65
        <ul>
66
          <li><strong>document#17</strong> (lidhje te dokumenti me id-në 17)</li>
67
          <li><strong>document:Përshëndetje</strong> (lidhje te dokumenti me titull "Përshëndetje")</li>
68
          <li><strong>document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (thonjëzat dyshe mund të përdoren kur titulli i dokumentit përmban hapësira)</li>
69
          <li><strong>bankëprovë:document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (lidhje për te një dokument me titull "Njëfarë dokumenti" në një projekt tjetër "bankëprovë")</li>
70
        </ul>
71
      </li>
72
    </ul>
73

  
74
    <ul>
75
      <li>Versione:
76
        <ul>
77
          <li><strong>version#3</strong> (lidhje për te versioni me id 3)</li>
78
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni i quajtur "1.0.0")</li>
79
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
80
          <li><strong>bankëprovë:version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni "1.0.0" te projekti "bankëprovë")</li>
81
        </ul>
82
      </li>
83
    </ul>
84

  
85
    <ul>
86
      <li>Bashkëngjitje:
87
        <ul>
88
          <li><strong>attachment:kartelë.zip</strong> (lidhje për te bashkëngjitja e objektit të tanishëm të quajtur kartelë.zip)</li>
89
          <li>Hëpërhë, mund të referencohen vetëm bashkëngjitjet e objektit të tanishëm (nëse gjendeni në një çështje, është e mundur të referencohen bashkëngjitje të kësaj çështjeje vetëm)</li>
90
        </ul>
91
      </li>
92
    </ul>
93

  
94
    <ul>
95
      <li>Grupe ndryshimesh:
96
        <ul>
97
          <li><strong>r758</strong>            (lidhje te një grup ndryshimesh)</li>
98
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik)</li>
99
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (lidhje te një grup ndryshimesh të një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
100
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një depoje specifike)</li>
101
          <li><strong>bankëprovë:r758</strong>        (lidhje te një grup ndryshimesh të një projekti tjetër)</li>
102
          <li><strong>bankëprovë:commit:c6f4d0fd</strong>  (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një projekti tjetër)</li>
103
        </ul>
104
      </li>
105
    </ul>
106

  
107
    <ul>
108
       <li>Kartela depoje:
109
        <ul>
110
          <li><strong>source:njëfarë/kartele</strong>      (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit)</li>
111
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52</strong>    (lidhje te rishikimi 53 i kartelës)</li>
112
          <li><strong>source:njëfarë/kartele#L120</strong>   (lidhje te rreshti 120 i kartelës)</li>
113
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52#L120</strong>  (lidhje te rreshti 120 i rishikimit 52 të kartelës)</li>
114
          <li><strong>source:"njëfarë/kartele@52#L120"</strong> (kur URL-ja përmban hapësira, përdorni thonjëza dyshe</li>
115
          <li><strong>export:njëfarë/kartele</strong>      (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
116
          <li><strong>source:svn1|njëfarë/kartele</strong>   (lidhje te një kartelë e një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
117
          <li><strong>bankëprovë:source:njëfarë/kartele</strong>  (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit "bankëprovë")</li>
118
          <li><strong>bankëprovë:export:njëfarë/kartele</strong>  (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
119
        </ul>
120
      </li>
121
    </ul>
122

  
123
    <ul>
124
      <li>Forume:
125
        <ul>
126
          <li><strong>forum#1</strong> (lidhje për te forumi me id 1</li>
127
          <li><strong>forum:Asistencë</strong> (lidhje për te forumi i quajtur Asistencë)</li>
128
          <li><strong>forum:"Asistencë Teknike"</strong> (përdorni thonjëza dyshe, nëse emri i forumit përmban hapësira)</li>
129
       </ul>
130
      </li>
131
    </ul>
132

  
133
    <ul>
134
      <li>Mesazhe forumi:
135
        <ul>
136
          <li><strong>message#1218</strong> (lidhje te mesazhi me id 1218)</li>
137
        </ul>
138
      </li>
139
    </ul>
140

  
141
    <ul>
142
      <li>Projekte:
143
        <ul>
144
          <li><strong>project#3</strong> (lidhje te projekti me id 3)</li>
145
          <li><strong>project:njëfarë-projekti</strong> (lidhje te projekti me emrin ose identifikusin "njëfarë-projekti")</li>
146
          <li><strong>project:Njëfarë Projekti"</strong> (për emra projektesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza dyshe)</li>
147
        </ul>
148
       </li>
149
    </ul>
150

  
151
    <ul>
152
      <li>Lajm:
153
        <ul>
154
          <li><strong>news#2</strong> (lidhje te artikull lajmesh me id 2)</li>
155
          <li><strong>news:Përshëndetje</strong> (lidhje te artikull lajmesh të quajtur "Përshëndetje")</li>
156
          <li><strong>news:"Hedhja e Parë Në Qarkullim"</strong> (për emra artikujsh lajmesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza)</li>
157
        </ul>
158
      </li>
159
    </ul>
160

  
161
    <ul>
162
      <li>Përdorues:
163
        <ul>
164
          <li><strong>user#2</strong> (lidhje te përdoruesi me id id 2)</li>
165
          <li><strong>user:kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
166
          <li><strong>@kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
167
        </ul>
168
      </li>
169
    </ul>
170

  
171
    <p><em>Escaping</em>:</p>
172

  
173
    <ul>
174
      <li>Mund të pengoni përtypjen e lidhjeve Redmine duke i paraprirë ato me një pikëçuditje: !</li>
175
    </ul>
176

  
177

  
178
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Lidhje të jashtme</h3>
179

  
180
    <p>URL-ra (ç’fillon me: www, http, https, ftp, ftps, sftp dhe sftps) dhe adresa email shndërrohen vetvetiu në lidhje të klikueshme:</p>
181

  
182
<pre>
183
http://www.redmine.org, dikush@foo.bar
184
</pre>
185

  
186
    <p>shfaq: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">dikush@foo.bar</a></p>
187

  
188
    <p>Nëse doni të shfaqni një tekst të caktuar, në vend se URL-në, mund të përdorni sintaksën standarde <em>Markdown</em>:</p>
189

  
190
<pre>
191
[Sajti Redmine](http://www.redmine.org)
192
</pre>
193

  
194
    <p>shfaq: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Sajti Redmine</a></p>
195

  
196

  
197
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formatim teksti</h2>
198

  
199

  
200
  <p>Për gjëra të tilla si kryetituj, të trasha, tabela, lista, Redmine mbulon sintaksën Markdown.  Për të dhëna mbi përdorimin e cilësdo prej këtyre veçorive, shihni <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a>. Një dorë shembujsh jepen më poshtë, por mekanizmi është i aftë për shumë më tepër se kaq.</p>
201

  
202
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Stil shkronjash</h3>
203

  
204
<pre>
205
* **të trasha**
206
* *Të pjerrëta*
207
* ***të trasha të pjerrëta***
208
* _të nënvizuara_
209
* ~~hequrvije~~
210
</pre>
211

  
212
    <p>shfaq:</p>
213

  
214
    <ul>
215
      <li><strong>të trasha</strong></li>
216
      <li><em>të pjerrëta</em></li>
217
      <li><em><strong>të trasha të pjerrëta</strong></em></li>
218
      <li><u>të nënvizuara</u></li>
219
      <li><del>hequrvije</del></li>
220
    </ul>
221

  
222
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Figura brendazi</h3>
223

  
224
    <ul>
225
      <li><strong>![](image_url)</strong> shfaq një figurë të gjendur te image_url (sintaksë Markdown)</li>
226
      <li>Nëse keni një figurë të bashkëngjitur te faqja juaj wiki, mund të shfaqet brendazi duke përdorur emrin e kartelës për të: <strong>![](figura_bashkëngjitur)</strong></li>
227
      <li>Figura në të papastrën e kompjuterit tuaj mund të ngjiten drejtpërsëdrejti duke përdorur Ctrl-v ose Command-v (mbani parasysh që kjo nuk mbulohet nën Internet Explorer).</li>
228
      <li>Kartela figurash mund të tërhiqen te fusha e teksteve që të mund të ngarkohen dhe trupëzohen.</li>
229
    </ul>
230

  
231
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Tituj</h3>
232

  
233
<pre>
234
# Titull
235
## Nëntitull
236
### Nënnëntitull
237
</pre>
238

  
239
    <p>Redmine u cakton një spirancë secilit prej këtyre titujve, kështu që mund t’i lidhni me "#Titull", "#Nëntitull" e me radhë.</p>
240

  
241

  
242
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blloqe citimesh</h3>
243

  
244
    <p>Niseni paragrafin me <strong>&gt;</strong></p>
245

  
246
<pre>
247
&gt; Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol.
248
Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.
249
</pre>
250

  
251
    <p>Shfaq:</p>
252

  
253
    <blockquote>
254
        <p>Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol. Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.</p>
255
    </blockquote>
256

  
257

  
258
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Tryezë lënde</h3>
259

  
260
<pre>
261
{{toc}} =&gt; tl e vendosur majtas
262
{{&gt;toc}} =&gt; tl e vendosur djathtas
263
</pre>
264

  
265
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vizore Horizontale</h3>
266

  
267
<pre>
268
---
269
</pre>
270

  
271
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Makro</h2>
272

  
273
  <p>Redmine përmban makrot e brendshme vijuese:</p>
274

  
275
  <p>
276
  <dl>
277
   <dt><code>hello_world</code></dt>
278
   <dd><p>Shembull makroje.</p></dd>
279

  
280
   <dt><code>macro_list</code></dt>
281
   <dd><p>Shfaq një listë të krejt makrove të gatshme, përfshi përshkrimet përkatëse, në pastë.</p></dd>
282

  
283
   <dt><code>child_pages</code></dt>
284
   <dd><p>Shfaq një listë të faqeve pjella. Pa ndonjë argument, shfaq faqet pjella të faqes së tanishme wiki. Shembuj:</p>
285
   <pre><code>{{child_pages}} -- mund të përdoren vetëm që prej një faqeje wiki
286
{{child_pages(depth=2)}} -- shfaq vetëm 2 shkallë të folezëzimit</code></pre></dd>
287

  
288
   <dt><code>include</code></dt>
289
   <dd><p>Përfshini një faqe wiki. Shembull:</p>
290
   <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre>
291
   <p>ose, për të përfshirë një faqe të një projekti specifik:</p>
292
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
293

  
294
   <dt><code>collapse</code></dt>
295
   <dd><p>Fut bllok teksti të tkurrur. Shembull:</p>
296
   <pre><code>{{collapse(Shihni hollësitë…)
297
Ky është një bllok teksti që, si parazgjedhje, është tkurrur.
298
Mund të zgjerohet duke klikuar mbi një lidhje.
299
}}</code></pre></dd>
300

  
301
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
302
   <dd><p>Shfaq një miniaturë të klikueshme të një figure të bashkëngjitur. Shembull:</p>
303
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
304
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
305

  
306
   <dt><code>issue</code></dt>
307
   <dd><p>Fut një lidhje te një çështje, me një tekst të zhdërvjellët. Shembuj:</p>
308
   <pre>{{issue(123)}}               -- Çështja #123: Thellim aftësish makrosh
309
{{issue(123, project=true)}}        -- Andromeda - Çështja #123:Thellim aftësish makrosh
310
{{issue(123, tracker=false)}}        -- #123: Thellim aftësish makrosh
311
{{issue(123, subject=false, project=true)}} -- Andromeda - Çështja #123</pre></dd>
312
  </dl>
313
  </p>
314

  
315
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Theksim kodi</h2>
316

  
317
  <p>Theksimi parazgjedhje i kodit bazohet në <a href="http://rouge.jneen.net/" class="external">Rouge</a>, një librari theksimi sintakse, shkruar 100% në Ruby. Mbulon mjaft nga gjuhët e përdorura rëndom, të tilla si <strong>c</strong>, <strong>cpp</strong> (c++), <strong>csharp</strong> (c#, cs), <strong>css</strong>, <strong>diff</strong> (patch, udiff), <strong>go</strong> (golang), <strong>groovy</strong>, <strong>html</strong>, <strong>java</strong>, <strong>javascript</strong> (js), <strong>kotlin</strong>, <strong>objective_c</strong> (objc), <strong>perl</strong> (pl), <strong>php</strong>, <strong>python</strong> (py), <strong>r</strong>, <strong>ruby</strong> (rb), <strong>sass</strong>, <strong>scala</strong>, <strong>shell</strong> (bash, zsh, ksh, sh), <strong>sql</strong>, <strong>swift</strong>, gjuhë <strong>xml</strong> dhe <strong>yaml</strong> (yml), ku emrat brenda kllapash janë aliase. Për listën e plotë të gjuhëve të mbuluara, ju lutemi, referojuni <a href="https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages" class="external">https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages</a>.</p>
318

  
319
  <p>Mund të theksoni kod në çfarëdo vendi që mbulon formatim wiki duke përdorur këtë sintaksë (kini parasysh që emri ose aliasi për gjuhën s’varet nga shkrimi me të madhe apo të vogël):</p>
320

  
321
<pre>
322
``` ruby
323
 Vendosni këtu kodin tuaj.
324
```
325
</pre>
326

  
327
  <p>Shembull:</p>
328

  
329
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="c1"># The Greeter class</span>
330
<span class="k">class</span> <span class="nc">Greeter</span>
331
 <span class="k">def</span> <span class="nf">initialize</span><span class="p">(</span><span class="nb">name</span><span class="p">)</span>
332
  <span class="vi">@name</span> <span class="o">=</span> <span class="nb">name</span><span class="p">.</span><span class="nf">capitalize</span>
333
 <span class="k">end</span>
334

  
335
 <span class="k">def</span> <span class="nf">salute</span>
336
  <span class="nb">puts</span> <span class="s2">"Hello </span><span class="si">#{</span><span class="vi">@name</span><span class="si">}</span><span class="s2">!"</span>
337
 <span class="k">end</span>
338
<span class="k">end</span>
339
</code></pre>
340
</body>
341
</html>
(21-21/24)