Project

General

Profile

Patch #32405 » wiki_syntax_detailed_textile.html

Besnik Bleta, 2020-11-27 16:48

 
1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sq">
3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting</title
5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax_detailed.css" />
7
</head>
8

  
9
<body>
10
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formatim Wiki</h1>
11

  
12
  <ul class='toc'>
13
    <li><a href='#2'>Lidhje</a></li>
14
    <ul>
15
      <li><a href='#3'>Lidhje Redmine</a></li>
16
      <li><a href='#4'>Lidhje të Jashtme</a></li>
17
    </ul>
18
    <li><a href='#5'>Formatim teksti</a></li>
19
    <ul>
20
      <li><a href='#6'>Stil shkronjash</a></li>
21
      <li><a href='#7'>Figura brendazi</a></li>
22
      <li><a href='#8'>Tituj</a></li>
23
      <li><a href='#9'>Paragrafë</a></li>
24
      <li><a href='#10'>Blloqe citimesh</a></li>
25
      <li><a href='#11'>Tryezë e lëndës</a></li>
26
      <li><a href='#14'>Vizore Horizontale</a></li>
27
    </ul>
28
    <li><a href='#12'>Makro</a></li>
29
    <li><a href='#13'>Theksim kodi</a></li>
30
  </ul>
31

  
32
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Lidhje</h2>
33

  
34
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Lidhje Redmine</h3>
35

  
36
    <p>Redmine lejon krijim lidhjesh mes burimesh (çështje, grupe ndryshimesh, faqe wiki…) prej ngado ku përdoret formatim wiki.</p>
37
    <ul>
38
      <li>Lidhje për te një çështje: <strong>#124</strong> (shfaq <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, lidhja është me vijë përsipër, nëse çështja është mbyllur)</li>
39
      <li>Lidhje për te një çështje, përfshi emër dhe subjekt ndjekësi: <strong>##124</strong> (shfaq <a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (New)">të Metën #124</a>: bulk edit doesn't change the category or fixed version properties)</li>
40
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje: <strong>#124-6</strong>, ose <strong>#124#note-6</strong></li>
41
      <li>Lidhje për te një shënim çështjeje brenda të njëjtës çështje: <strong>#note-6</strong></li>
42
    </ul>
43

  
44
    <p>Lidhje Wiki:</p>
45

  
46
    <ul>
47
      <li><strong>[[Udhërrëfyes]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Udhërrëfyes': <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
48
      <li><strong>[[Guide#lexim-më-tej]]</strong> ju shpie te spiranca "lexim-më-tej". Kryet përfitojnë spiranca të caktuara automatikisht, që të mund t’ju referoheni: <a href="#" class="wiki-page">Udhërrëfyes</a></li>
49
      <li><strong>[[#lexim-më-tej]]</strong> lidhet te spiranca "lexim-më-tej" i faqes së tanishme: <a href="#" class="wiki-page">#lexim-më-tej</a></li>
50
      <li><strong>[[Udhërrëfyes|Doracak përdoruesi]]</strong> shfaq një lidhje te po ajo faqe, por me një tekst tjetër: <a href="#" class="wiki-page">Doracak përdoruesi</a></li>
51
    </ul>
52

  
53
    <p>Mund të krijoni lidhje edhe te faqe prej një projekti tjetër wiki:</p>
54

  
55
    <ul>
56
      <li><strong>[[bankëprovë:njëfarë faqeje]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja e quajtur 'Njëfarë faqeje' e wiki-it Bankëprovë</li>
57
      <li><strong>[[bankëprovë:]]</strong> shfaq një lidhje për te faqja kryesore wiki Bankëprovë</li>
58
    </ul>
59

  
60
    <p>Lidhjet Wiki shfaqen të kuqe, nëse faqja s’ekziston ende, p.sh.,: <a href="#" class="wiki-page new">Faqe që s’ekziston</a>.</p>
61

  
62
    <p>Lidhje te burime të tjera:</p>
63

  
64
    <ul>
65
      <li>Dokumente:
66
        <ul>
67
          <li><strong>document#17</strong> (lidhje te dokumenti me id-në 17)</li>
68
          <li><strong>document:Përshëndetje</strong> (lidhje te dokumenti me titull "Përshëndetje")</li>
69
          <li><strong>document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (thonjëzat dyshe mund të përdoren kur titulli i dokumentit përmban hapësira)</li>
70
          <li><strong>bankëprovë:document:"Njëfarë dokumenti"</strong> (lidhje për te një dokument me titull "Njëfarë dokumenti" në një projekt tjetër "bankëprovë")</li>
71
        </ul></li>
72
    </ul>
73

  
74
    <ul>
75
      <li>Versione:
76
        <ul>
77
          <li><strong>version#3</strong> (lidhje për te versioni me id 3)</li>
78
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni i quajtur "1.0.0")</li>
79
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
80
          <li><strong>bankëprovë:version:1.0.0</strong> (lidhje për te versioni "1.0.0" te projekti "bankëprovë")</li>
81
        </ul></li>
82
    </ul>
83

  
84
    <ul>
85
      <li>Bashkëngjitje:
86
        <ul>
87
          <li><strong>attachment:kartelë.zip</strong> (lidhje për te bashkëngjitja e objektit të tanishëm të quajtur kartelë.zip)</li>
88
          <li>Hëpërhë, mund të referencohen vetëm bashkëngjitjet e objektit të tanishëm (nëse gjendeni në një çështje, është e mundur të referencohen bashkëngjitje të kësaj çështjeje vetëm)</li>
89
        </ul></li>
90
    </ul>
91

  
92
    <ul>
93
      <li>Grupe ndryshimesh:
94
        <ul>
95
          <li><strong>r758</strong>            (lidhje te një grup ndryshimesh)</li>
96
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik)</li>
97
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (lidhje te një grup ndryshimesh të një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
98
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një depoje specifike)</li>
99
          <li><strong>bankëprovë:r758</strong>        (lidhje te një grup ndryshimesh të një projekti tjetër)</li>
100
          <li><strong>bankëprovë:commit:c6f4d0fd</strong>  (lidhje te një grup ndryshimesh me një hash jo numerik të një projekti tjetër)</li>
101
        </ul></li>
102
    </ul>
103

  
104
    <ul>
105
       <li>Kartela depoje:
106
        <ul>
107
          <li><strong>source:njëfarë/kartele</strong>      (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit)</li>
108
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52</strong>    (lidhje te rishikimi 53 i kartelës)</li>
109
          <li><strong>source:njëfarë/kartele#L120</strong>   (lidhje te rreshti 120 i kartelës)</li>
110
          <li><strong>source:njëfarë/kartele@52#L120</strong>  (lidhje te rreshti 120 i rishikimit 52 të kartelës)</li>
111
          <li><strong>source:"njëfarë/kartele@52#L120"</strong> (kur URL-ja përmban hapësira, përdorni thonjëza dyshe</li>
112
          <li><strong>export:njëfarë/kartele</strong>      (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
113
          <li><strong>source:svn1|njëfarë/kartele</strong>   (lidhje te një kartelë e një depoje specifike, për projekte me shumë depo)</li>
114
          <li><strong>bankëprovë:source:njëfarë/kartele</strong>  (lidhje te kartela e gjendur te /njëfarë/kartele në depon e projektit "bankëprovë")</li>
115
          <li><strong>bankëprovë:export:njëfarë/kartele</strong>  (detyro shkarkimin e kartelës)</li>
116
        </ul></li>
117
    </ul>
118

  
119
    <ul>
120
      <li>Forume:
121
        <ul>
122
          <li><strong>forum#1</strong> (lidhje për te forumi me id 1</li>
123
          <li><strong>forum:Asistencë</strong> (lidhje për te forumi i quajtur Asistencë)</li>
124
          <li><strong>forum:"Asistencë Teknike"</strong> (përdorni thonjëza dyshe, nëse emri i forumit përmban hapësira)</li>
125
       </ul></li>
126
    </ul>
127

  
128
    <ul>
129
      <li>Mesazhe forumi:
130
        <ul>
131
          <li><strong>message#1218</strong> (lidhje te mesazhi me id 1218)</li>
132
        </ul></li>
133
    </ul>
134

  
135
    <ul>
136
      <li>Projekte:
137
        <ul>
138
          <li><strong>project#3</strong> (lidhje te projekti me id 3)</li>
139
          <li><strong>project:njëfarë-projekti</strong> (lidhje te projekti me emrin ose identifikusin "njëfarë-projekti")</li>
140
          <li><strong>project:Njëfarë Projekti"</strong> (për emra projektesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza dyshe)</li>
141
        </ul></li>
142
    </ul>
143

  
144
    <ul>
145
      <li>Lajm:
146
        <ul>
147
          <li><strong>news#2</strong> (lidhje te artikull lajmesh me id 2)</li>
148
          <li><strong>news:Përshëndetje</strong> (lidhje te artikull lajmesh të quajtur "Përshëndetje")</li>
149
          <li><strong>news:"Hedhja e Parë Në Qarkullim"</strong> (për emra artikujsh lajmesh që përmbajnë hapësira përdorni thonjëza)</li>
150
        </ul></li>
151
    </ul>
152

  
153
    <ul>
154
      <li>Përdorues:
155
        <ul>
156
          <li><strong>user#2</strong> (lidhje te përdoruesi me id id 2)</li>
157
          <li><strong>user:kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
158
          <li><strong>@kaqoli</strong> (Lidhje te përdoruesi me emër përdoruesi kaqoli)</li>
159
        </ul>
160
      </li>
161
    </ul>
162

  
163
    <p><em>Escaping</em>:</p>
164

  
165
    <ul>
166
      <li>Mund të pengoni përtypjen e lidhjeve Redmine duke i paraprirë ato me një pikëçuditje: !</li>
167
    </ul>
168

  
169

  
170
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Lidhje të jashtme</h3>
171

  
172
    <p>URL-ra (ç’fillon me: www, http, https, ftp, ftps, sftp dhe sftps) dhe adresa email shndërrohen vetvetiu në lidhje të klikueshme:</p>
173

  
174
<pre>
175
http://www.redmine.org, dikush@foo.bar
176
</pre>
177

  
178
    <p>shfaq: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">dikush@foo.bar</a></p>
179

  
180
    <p>Nëse doni të shfaqni një tekst të caktuar, në vend se URL-në, mund të përdorni sintaksën standarde <em>textilen</em>:</p>
181

  
182
<pre>
183
"Sajti Redmine":http://www.redmine.org
184
</pre>
185

  
186
    <p>shfaq: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Sajti Redmine</a></p>
187

  
188

  
189
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formatim teksti</h2>
190

  
191

  
192
  <p>Për gjëra të tilla si kryetituj, të trasha, tabela, lista, Redmine mbulon sintaksën Textilen.  Për të dhëna mbi përdorimin e cilësdo prej këtyre veçorive, shihni <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a. Një dorë shembujsh jepen poshtë, por mekanizmi është i aftë për shumë tepër se kaq.</p>
193

  
194
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Stil shkronjash</h3>
195

  
196
<pre>
197
* *të trasha*
198
* _të pjerrëta_
199
* _*të trasha të pjerrëta_*
200
* +të nënvizuara+
201
* -hequrvije-
202
</pre>
203

  
204
    <p>shfaq:</p>
205

  
206
    <ul>
207
      <li><strong>të trasha</strong></li>
208
      <li><em>të pjerrëta</em></li>
209
      <li><em><strong>të trasha të pjerrëta</strong></em></li>
210
      <li><ins>të nënvizuara</ins></li>
211
      <li><del>hequrvije</del></li>
212
    </ul>
213

  
214
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Figura brendazi</h3>
215

  
216
    <ul>
217
      <li><strong>!image_url!</strong> shfaq një figurë të gjendur te image_url (sintaksë Textile)</li>
218
      <li><strong>!&gt;image_url!</strong> figurë pezull djathtas</li>
219
      <li>Nëse keni një figurë të bashkëngjitur te faqja juaj wiki, mund të shfaqet brendazi duke përdorur emrin e kartelës për të: <strong>!figura_bashkëngjitur!</strong></li>
220
      <li>Figura në të papastrën e kompjuterit tuaj mund të ngjiten drejtpërsëdrejti duke përdorur Ctrl-v ose Command-v (mbani parasysh që kjo nuk mbulohet nën Internet Explorer).</li>
221
      <li>Kartela figurash mund të tërhiqen te fusha e teksteve që të mund të ngarkohen dhe trupëzohen.</li>
222
    </ul>
223

  
224
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Tituj</h3>
225

  
226
<pre>
227
h1. Titull
228

  
229
h2. Nëntitull
230

  
231
h3. Nënnëntitull
232
</pre>
233

  
234
    <p>Redmine u cakton një spirancë secilit prej këtyre titujve, kështu që mund t’i lidhni me "#Titull", "#Nëntitull" e me radhë.</p>
235

  
236

  
237
    <h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragrafë</h3>
238

  
239
<pre>
240
p&gt;. right aligned
241
p=. centered
242
</pre>
243

  
244
    <p style="text-align:center;">Ky është një paragraf i vendosur në qendër.</p>
245

  
246

  
247
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blloqe citimesh</h3>
248

  
249
    <p>Niseni paragrafin me <strong>bq.</strong></p>
250

  
251
<pre>
252
bq. Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol.
253
Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.
254
</pre>
255

  
256
    <p>Shfaq:</p>
257

  
258
    <blockquote>
259
        <p>Rails është një platformë e plotë për zhvillim aplikacionesh web ngritur mbi bazë të dhënash sipas rregullsisë Model-Parje-Kontrol. Për të shfaqur sajtin, krejt ç’ju duhet është një bazë të dhënash dhe një shërbyes.</p>
260
    </blockquote>
261

  
262

  
263
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Tryezë lënde</h3>
264

  
265
<pre>
266
{{toc}} =&gt; tl e vendosur majtas
267
{{&gt;toc}} =&gt; tl e vendosur djathtas
268
</pre>
269

  
270
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vizore Horizontale</h3>
271

  
272
<pre>
273
---
274
</pre>
275

  
276
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Makro</h2>
277

  
278
  <p>Redmine përmban makrot e brendshme vijuese:</p>
279

  
280
  <p>
281
  <dl>
282
   <dt><code>hello_world</code></dt>
283
   <dd><p>Shembull makroje.</p></dd>
284

  
285
   <dt><code>macro_list</code></dt>
286
   <dd><p>Shfaq një listë të krejt makrove të gatshme, përfshi përshkrimet përkatëse, në pastë.</p></dd>
287

  
288
   <dt><code>child_pages</code></dt>
289
   <dd><p>Shfaq një listë të faqeve pjella. Pa ndonjë argument, shfaq faqet pjella të faqes së tanishme wiki. Shembuj:</p>
290
   <pre><code>{{child_pages}} -- mund të përdoren vetëm që prej një faqeje wiki
291
{{child_pages(depth=2)}} -- shfaq vetëm 2 shkallë të folezëzimit</code></pre></dd>
292

  
293
   <dt><code>include</code></dt>
294
   <dd><p>Përfshini një faqe wiki. Shembull:</p>
295
   <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre>
296
   <p>ose, për të përfshirë një faqe të një projekti specifik:</p>
297
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
298

  
299
   <dt><code>collapse</code></dt>
300
   <dd><p>Fut bllok teksti të tkurrur. Shembull:</p>
301
   <pre><code>{{collapse(Shihni hollësitë…)
302
Ky është një bllok teksti që, si parazgjedhje, është tkurrur.
303
Mund të zgjerohet duke klikuar mbi një lidhje.
304
}}</code></pre></dd>
305

  
306
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
307
   <dd><p>Shfaq një miniaturë të klikueshme të një figure të bashkëngjitur. Shembull:</p>
308
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
309
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
310

  
311
   <dt><code>issue</code></dt>
312
   <dd><p>Fut një lidhje te një çështje, me një tekst të zhdërvjellët. Shembuj:</p>
313
   <pre>{{issue(123)}}               -- Çështja #123: Thellim aftësish makrosh
314
{{issue(123, project=true)}}        -- Andromeda - Çështja #123:Thellim aftësish makrosh
315
{{issue(123, tracker=false)}}        -- #123: Thellim aftësish makrosh
316
{{issue(123, subject=false, project=true)}} -- Andromeda - Çështja #123</pre></dd>
317
  </dl>
318
  </p>
319

  
320
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Theksim kodi</h2>
321

  
322
  <p>Theksimi parazgjedhje i kodit bazohet në <a href="http://rouge.jneen.net/" class="external">Rouge</a>, një librari theksimi sintakse, shkruar 100% në Ruby. Mbulon mjaft nga gjuhët e përdorura rëndom, të tilla si <strong>c</strong>, <strong>cpp</strong> (c++), <strong>csharp</strong> (c#, cs), <strong>css</strong>, <strong>diff</strong> (patch, udiff), <strong>go</strong> (golang), <strong>groovy</strong>, <strong>html</strong>, <strong>java</strong>, <strong>javascript</strong> (js), <strong>kotlin</strong>, <strong>objective_c</strong> (objc), <strong>perl</strong> (pl), <strong>php</strong>, <strong>python</strong> (py), <strong>r</strong>, <strong>ruby</strong> (rb), <strong>sass</strong>, <strong>scala</strong>, <strong>shell</strong> (bash, zsh, ksh, sh), <strong>sql</strong>, <strong>swift</strong>, gjuhë <strong>xml</strong> dhe <strong>yaml</strong> (yml), ku emrat brenda kllapash janë aliase. Për listën e plotë të gjuhëve të mbuluara, ju lutemi, referojuni <a href="https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages" class="external">https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineCodeHighlightingLanguages</a>.</p>
323

  
324
  <p>Mund të theksoni kod në çfarëdo vendi që mbulon formatim wiki duke përdorur këtë sintaksë (kini parasysh që emri ose aliasi për gjuhën s’varet nga shkrimi me të madhe apo të vogël):</p>
325

  
326
<pre>
327
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
328
 Vendosni këtu kodin tuaj.
329
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
330
</pre>
331

  
332
  <p>Shembull:</p>
333

  
334
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="c1"># The Greeter class</span>
335
<span class="k">class</span> <span class="nc">Greeter</span>
336
 <span class="k">def</span> <span class="nf">initialize</span><span class="p">(</span><span class="nb">name</span><span class="p">)</span>
337
  <span class="vi">@name</span> <span class="o">=</span> <span class="nb">name</span><span class="p">.</span><span class="nf">capitalize</span>
338
 <span class="k">end</span>
339

  
340
 <span class="k">def</span> <span class="nf">salute</span>
341
  <span class="nb">puts</span> <span class="s2">"Hello </span><span class="si">#{</span><span class="vi">@name</span><span class="si">}</span><span class="s2">!"</span>
342
 <span class="k">end</span>
343
<span class="k">end</span>
344
</code></pre>
345
</body>
346
</html>
(23-23/24)