bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2021-05-29 13:38

Download (2.13 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
563 563
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
564 564
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
565 565
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
566
 permission_view_wiki_page_watchers: Разглеждане на списъци с наблюдатели на wiki страници
567
 permission_add_wiki_page_watchers: Добавяне на наблюдатели на wiki страници
568
 permission_delete_wiki_page_watchers: Изтриване на наблюдатели на wiki страници
566 569
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
567 570
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
568 571
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
......
962 965
 label_generate_key: Генериране на ключ
963 966
 label_issue_watchers: Наблюдатели
964 967
 label_message_watchers: Наблюдатели
968
 label_wiki_page_watchers: Наблюдатели
965 969
 label_example: Пример
966 970
 label_display: Показване
967 971
 label_sort: Сортиране
......
1371 1375
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1372 1376
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1373 1377
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1374
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1375
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1376
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1377
 label_wiki_page_watchers: Watchers