pl-step2.patch

Robert Korulczyk, 2022-02-20 12:44

Download (29.9 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (kopia robocza)
189 189
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
190 190
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191 191
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
192
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
193 192
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
194 193
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
195 194
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
......
206 205
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
207 206
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
208 207
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
208
 notice_invalid_watcher: "Nieprawidłowy obserwator: Użytkownik nie otrzyma żadnych powiadomień, ponieważ nie posiada dostępu do tego obiektu."
209 209

 
210 210
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
211 211
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
......
233 233
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
234 234
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
235 235
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej (%{value})"
237 237
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
238
 error_no_data_in_file: "Ten plik nie zawiera żadnych danych"
238 239
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
239 240
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
240 241
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
......
246 247
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
247 248
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
248 249
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
250
 error_can_not_execute_macro_html: "Wystąpił błąd podczas wykonywania makra <strong>%{name}</strong> (%{error})"
251
 error_macro_does_not_accept_block: "To makro nie akceptuje bloku tekstu"
252
 error_childpages_macro_no_argument: "Bez argumentu to makro może być wywołane tylko na stronach wiki"
253
 error_circular_inclusion: "Circular inclusion detected"
254
 error_page_not_found: "Podana strona nie istnieje"
255
 error_filename_required: "Nazwa pliku jest wymagana"
256
 error_invalid_size_parameter: "Invalid size parameter"
257
 error_attachment_not_found: "Załącznik %{name} nie istnieje"
258
 error_invalid_authenticity_token: "Nieprawidłowy token autentyczności formularza."
259
 error_query_statement_invalid: "An error occurred while executing the query and has been logged. Please report this error to your Redmine administrator."
249 260

 
250 261
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
251 262
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
......
319 330
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
320 331
 field_admin: Administrator
321 332
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
333
 field_passwd_changed_on: Ostatnia zmiana hasła
322 334
 field_language: Język
323 335
 field_effective_date: Data
324 336
 field_password: Hasło
325 337
 field_new_password: Nowe hasło
326 338
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
339
 field_twofa_scheme: Schemat uwierzytelniania dwuskładnikowego
327 340
 field_version: Wersja
328 341
 field_type: Typ
329 342
 field_host: Host
330 343
 field_port: Port
331 344
 field_account: Konto
332
 field_base_dn: Base DN
345
 field_base_dn: Bazowe DN
333 346
 field_attr_login: Login atrybut
334 347
 field_attr_firstname: Imię atrybut
335 348
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
......
362 375
 field_parent_title: Strona rodzica
363 376
 field_editable: Edytowalne
364 377
 field_watcher: Obserwator
365
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
366 378
 field_content: Treść
367 379
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
368 380
 field_sharing: Współdzielenie
......
406 418
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
407 419
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
408 420
 field_unique_id: Unikalne ID
409
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dsotępna w toolbarze
421
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dostępna w toolbarze
422
 field_twofa_required: Wymagaj dwyskładnikowego uwierzytelnia
423
 field_default_issue_query: Domyślna kwerenda dla listy zagadnień
424
 field_default_project_query: Domyślna kwerenda dla listy projektów
410 425

 
411 426
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
412 427
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
......
418 433
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
419 434
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
420 435
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
421
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
422 436
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
423 437
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
424 438
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
......
457 471
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
458 472
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
459 473
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
460
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
461 474
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
462 475
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
463 476
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
......
491 504
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
492 505
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
493 506
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
507
 setting_email_domains_allowed: Dozwolone domeny adresów e-mail
508
 setting_email_domains_denied: Niedozwolone domeny adresów e-mail
494 509
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
495 510
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
496 511
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
......
504 519
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
505 520
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
506 521
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
522
 setting_twofa: Dwuskładnikowe uwierzytelnienie
507 523

 
508 524
 permission_add_project: Tworzenie projektu
509 525
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
510 526
 permission_edit_project: Edycja projektów
511 527
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
528
 permission_delete_project: Usuwanie projektów
512 529
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
513 530
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
514 531
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
......
555 572
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
556 573
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
557 574
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
575
 permission_view_wiki_page_watchers: Podgląd listy obserwatorów stron wiki
576
 permission_add_wiki_page_watchers: Dodawanie obserwatorów stron wiki
577
 permission_delete_wiki_page_watchers: Usuwanie obserwatorów stron wiki
558 578
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
559 579
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
560 580
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
......
567 587
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
568 588
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
569 589
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
590
 permission_view_message_watchers: Przeglądanie listy obserwatorów wiadomości
591
 permission_add_message_watchers: Dodawanie obserwatorów wiadomości
592
 permission_delete_message_watchers: Usuwanie obserwatorów wiadomości
570 593
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
571 594
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
572 595
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
......
642 665
 label_information: Informacja
643 666
 label_information_plural: Informacje
644 667
 label_register: Rejestracja
645
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
646 668
 label_password_lost: Zapomniane hasło
647 669
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
648 670
 label_home: Główna
......
692 714
 label_attachment_delete: Usuń plik
693 715
 label_attachment_plural: Pliki
694 716
 label_file_added: Dodano plik
717
 label_attachment_description: Opis pliku
695 718
 label_report: Raport
696 719
 label_report_plural: Raporty
697 720
 label_news: Komunikat
......
884 907
 label_copied_from: skopiowane z
885 908
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
886 909
 label_disabled: wyłączone
910
 label_optional: opcjonalne
887 911
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
888 912
 label_me: ja
889 913
 label_board: Forum
......
918 942
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
919 943
 label_default_columns: Domyślne kolumny
920 944
 label_no_change_option: (Bez zmian)
945
 label_bulk_edit: Masowa edycja
921 946
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
922 947
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
923 948
 label_theme: Motyw
......
954 979
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
955 980
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
956 981
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
982
 label_message_watchers: Obserwatorzy
983
 label_wiki_page_watchers: Obserwatorzy
957 984
 label_example: Przykład
958 985
 label_display: Wygląd
959 986
 label_sort: Sortuj
960 987
 label_ascending: Rosnąco
961 988
 label_descending: Malejąco
962 989
 label_date_from_to: "Od %{start} do %{end}"
990
 label_days_to_html: "%{days} dni do %{date}"
963 991
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
964 992
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
965 993
 label_group: Grupa
......
982 1010
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
983 1011
 label_api_access_key_created_on: "Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu"
984 1012
 label_profile: Profil
1013
 label_subtask: Podzagadnienie
985 1014
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
986 1015
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas kopiowania projektu
987 1016
 label_import_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas importu
......
1006 1035
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1007 1036
 label_readonly: Tylko do odczytu
1008 1037
 label_required: Wymagane
1038
 label_required_lower: wymagane
1039
 label_required_administrators: wymagane dla administratorów
1009 1040
 label_hidden: Ukryte
1010 1041
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1011 1042
 label_attribute_of_issue: "%{name} zagadnienia"
......
1067 1098
 label_quote_char: Cytat
1068 1099
 label_double_quote_char: Podwójny cytat
1069 1100
 label_fields_mapping: Mapowanie pól
1101
 label_relations_mapping: Mapowanie relacji
1070 1102
 label_file_content_preview: Podgląd treści pliku
1071 1103
 label_create_missing_values: Utwórz brakujące wartości
1072 1104
 label_api: API
......
1083 1115
 label_optgroup_others: Inne projekty
1084 1116
 label_optgroup_recents: Ostatnio używane
1085 1117
 label_last_notes: Ostatnie notatki
1118
 label_default_queries:
1119
  for_all_projects: Dla wszystkich projektów
1120
  for_current_project: Dla obecnego projektu
1121
  for_all_users: Dla wszystkich użytkowników
1086 1122
 label_nothing_to_preview: Nie ma nic do podglądu
1087 1123
 label_inherited_from_parent_project: Dziedziczone z nadrzędnego projektu
1088 1124
 label_inherited_from_group: "Dziedziczone z grupy %{name}"
......
1102 1138
 label_display_type_board: Tablica
1103 1139
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1104 1140
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1141
 label_default_query: Domyślna kwerenda
1105 1142

 
1106 1143
 button_login: Zaloguj się
1107 1144
 button_submit: Wyślij
......
1130 1167
 button_back: Wstecz
1131 1168
 button_cancel: Anuluj
1132 1169
 button_activate: Aktywuj
1170
 button_disable: Dezaktywuj
1133 1171
 button_sort: Sortuj
1134 1172
 button_log_time: Dziennik
1135 1173
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
......
1143 1181
 button_change_password: Zmień hasło
1144 1182
 button_copy: Kopia
1145 1183
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź
1184
 button_copy_link: Kopiuj link
1146 1185
 button_annotate: Adnotuj
1186
 button_fetch_changesets: Pobierz zmiany
1147 1187
 button_update: Uaktualnij
1148 1188
 button_configure: Konfiguruj
1149 1189
 button_quote: Cytuj
......
1159 1199
 button_project_bookmark_delete: Usuń zakładkę
1160 1200
 button_filter: Filtruj
1161 1201
 button_actions: Akcje
1202
 button_add_subtask: Dodaj podzagadnienie
1203
 button_save_object: "Zapisz %{object_name}"
1204
 button_edit_object: "Edytuj %{object_name}"
1205
 button_delete_object: "Usuń %{object_name}"
1206
 button_create_and_follow: Utwórz i przejdź
1162 1207

 
1163 1208
 status_active: aktywny
1164 1209
 status_registered: zarejestrowany
......
1176 1221

 
1177 1222
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
1178 1223
 text_regexp_info: "np. ^[A-Z0-9]+$"
1179
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
1180
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
1224
 text_project_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
1181 1225
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekty %{value} zostaną także usunięte."
1182 1226
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
1183 1227
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
......
1203 1247
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
1204 1248
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}."
1205 1249
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}."
1206
 text_wiki_destroy_confirmation: "Jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?"
1250
 text_wiki_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?"
1207 1251
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
1208 1252
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
1209 1253
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
......
1214 1258
 text_time_logged_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
1215 1259
 text_issues_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?"
1216 1260
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień."
1217
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane wpisy dziennika?"
1261
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane wpisy dziennika?"
1218 1262
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
1219 1263
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
1220 1264
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
1221 1265
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
1222
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
1223
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
1266
 text_all_migrations_have_been_run: Wszystkie migracje bazy danych zostały wykonane
1267
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalne)
1268
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (opcjonalne)
1224 1269
 text_gs_available: Wsparcie dla PDF przez ImageMagick dostępne (opcjonalne)
1225 1270
 text_destroy_time_entries_question: "Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?"
1226 1271
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
......
1238 1283
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
1239 1284
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
1240 1285
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
1241
 text_own_membership_delete_confirmation: "Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwość edycji tego projektu.\nCzy na pewno chcesz kontynuować?"
1286
 text_own_membership_delete_confirmation: "Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwość edycji tego projektu.\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?"
1242 1287
 text_zoom_in: Powiększ
1243 1288
 text_zoom_out: Zmniejsz
1244 1289
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
......
1253 1298
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Zatwierdź moje zmiany mimo to (poprzednie notatki zostaną zachowane, ale niektóre zmiany mogą zostać nadpisane)"
1254 1299
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Dodaj moje notatki i odrzuć inne zmiany
1255 1300
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Odrzuć wszystkie moje zmiany i wyświetl ponownie %{link}"
1256
 text_account_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien?\nTwoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go."
1301
 text_account_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?\nTwoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości jego przywrócenia."
1257 1302
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym Twojej."
1258 1303
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
1259 1304
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostaną usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1260 1305
 text_select_apply_tracker: Wybierz typ zagadnienia
1261 1306
 text_avatar_server_config_html: 'Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>. Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.'
1262 1307
 text_no_subject: brak tematu
1308
 text_allowed_queries_to_select: Można wybrać jedynie publiczne (dostępne dla każdego użytkownika) kwerendy
1309
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1263 1310

 
1264

 
1265 1311
 default_role_manager: Kierownik
1266 1312
 default_role_developer: Programista
1267 1313
 default_role_reporter: Zgłaszający
......
1309 1355
 text_project_is_public_non_member: Publiczne projekty i ich treść jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników.
1310 1356
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich treść jest publicznie dostępna w sieci.
1311 1357
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1312
 setting_email_domains_allowed: Allowed email domains
1313
 setting_email_domains_denied: Disallowed email domains
1314
 field_passwd_changed_on: Password last changed
1315
 label_relations_mapping: Relations mapping
1316
 label_import_users: Import users
1317
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1318
 setting_twofa: Two-factor authentication
1319
 label_optional: optional
1320
 label_required_lower: required
1321
 button_disable: Disable
1358
 label_import_users: Importuj użytkowników
1359

 
1322 1360
 twofa__totp__name: Authenticator app
1323
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1324
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1325
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1326
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1361
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Scan this QR code or enter the plain text key into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.'
1327 1362
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1328
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1329
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1330
 twofa_not_active: Not activated
1363
 twofa__totp__label_activate: 'Enable authenticator app'
1364
 twofa_currently_active: "Currently active: %{twofa_scheme_name}"
1365
 twofa_not_active: "Not activated"
1331 1366
 twofa_label_code: Code
1332
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1333
  two-factor authentication devices for all users.
1334
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1335
  to set up two-factor authentication at their next login.
1367
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair two-factor authentication devices for all users.
1368
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1369
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users to set up two-factor authentication at their next login.
1370
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor authentication at their next login.
1336 1371
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1337 1372
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1338
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1373
 twofa_notice_select: "Please select the two-factor scheme you would like to use:"
1339 1374
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1340
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1341
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1375
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1342 1376
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1343
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1344
  enabled using %{field}.
1345
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1346
  for your account.
1347
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1348
  generated.
1349
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1350
  used.
1377
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Two-factor authentication successfully enabled using %{field}."
1378
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Two-factor authentication disabled for your account."
1379
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "New two-factor authentication backup codes generated."
1380
 twofa_mail_body_backup_code_used: "A two-factor authentication backup code has been used."
1351 1381
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1352 1382
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1353 1383
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1354 1384
 twofa_resend_code: Resend code
1355 1385
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1356 1386
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1357
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1358
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1387
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup codes and generate new ones. Would you like to continue?
1359 1388
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1360
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1361
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1389
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated. Your existing codes from %{time} are now invalid.
1362 1390
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1363
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1364
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1365
  recommended to print and store them in a safe place.
1391
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is recommended to print and store them in a safe place.
1366 1392
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1367
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1368
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1369
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1370
  (%{error})
1371
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1372
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1373
  wiki pages only
1374
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1375
 error_page_not_found: Page not found
1376
 error_filename_required: Filename required
1377
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1378
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1379
 permission_delete_project: Delete the project
1380
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1381
 text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
1382
  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
1383
  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
1384
  below.
1385
 text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
1386
  (%{identifier}) below.
1387
 button_add_subtask: Add subtask
1388
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: User will not receive any notifications
1389
  because it does not have access to view this object.'
1390
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1391
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1392
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1393
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1394
 label_message_watchers: Watchers
1395
 button_copy_link: Copy link
1396
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1397
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1398
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1399
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1400
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1401
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1402
 label_wiki_page_watchers: Watchers
1403
 label_attachment_description: File description
1404
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1405
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1406
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1407
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1408
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1409
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1410
  is required for all users.
1411
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1412
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1413
  is disabled.
1414
 field_default_issue_query: Default issue query
1415
 label_default_queries:
1416
  for_all_projects: For all projects
1417
  for_current_project: For current project
1418
  for_all_users: For all users
1419
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1420
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1421
 button_save_object: Save %{object_name}
1422
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1423
 button_delete_object: Delete %{object_name}
1424
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1425
  Please restart the application after editing it.
1426
 label_bulk_edit: Bulk edit
1427
 button_create_and_follow: Create and follow
1428
 label_subtask: Subtask
1429
 label_default_query: Default query
1430
 field_default_project_query: Default project query
1431
 label_required_administrators: required for administrators
1432
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1433
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1434
  authentication at their next login.
1393
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1394
 twofa_text_group_required: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is required for all users."
1395
 twofa_text_group_disabled: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is disabled."
1396
 text_user_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika i wszystkie odwołania do niego? Tej operacji nie można cofnąć. Zwykle zablokowanie użytkownika jest lepszym rozwiązaniem, niż jego całkowite usunięcie. Aby potwierdzić operację, podaj jego login (%{login}) poniżej."
1397
 text_project_destroy_enter_identifier: "Aby potwierdzić, podaj identyfikator projektu (%{identifier}) poniżej."