pl.patch

Robert Korulczyk, 2022-08-13 16:44

Download (17.5 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (kopia robocza)
148 148
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
149 149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
150 150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
151
    domain_not_allowed: "contains a domain not allowed (%{domain})"
151
    domain_not_allowed: "zawiera niedozwoloną domenę (%{domain})"
152 152

 
153 153
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
154 154

 
......
257 257
 error_invalid_size_parameter: "Invalid size parameter"
258 258
 error_attachment_not_found: "Załącznik %{name} nie istnieje"
259 259
 error_invalid_authenticity_token: "Nieprawidłowy token autentyczności formularza."
260
 error_query_statement_invalid: "An error occurred while executing the query and has been logged. Please report this error to your Redmine administrator."
260
 error_query_statement_invalid: "Wystąpił błąd podczas wykonywania tej kwerendy i został on zapisany w dzienniku. Poinformuj o tym błędzie administratora Redmine."
261 261

 
262 262
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
263 263
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
......
283 283
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
284 284
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
285 285
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
286
 mail_destroy_project_failed: Nie udało się usunąć projektu %{value}.
287
 mail_destroy_project_successful: Projekt %{value} został pomyślnie usunięty.
288
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Projekt %{value} oraz jego podprojekty zostały pomyślnie usunięte.
286 289

 
290

 
287 291
 field_name: Nazwa
288 292
 field_description: Opis
289 293
 field_summary: Podsumowanie
......
321 325
 field_priority: Priorytet
322 326
 field_fixed_version: Wersja docelowa
323 327
 field_user: Użytkownik
324
 field_principal: User or Group
328
 field_principal: Użytkownik lub grupa
325 329
 field_role: Rola
326 330
 field_homepage: Strona www
327 331
 field_is_public: Publiczny
......
335 339
 field_language: Język
336 340
 field_effective_date: Data
337 341
 field_password: Hasło
342
 field_current_password: Obecne hasło
338 343
 field_new_password: Nowe hasło
339 344
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
340
 field_twofa_scheme: Schemat uwierzytelniania dwuskładnikowego
345
 field_twofa_scheme: Rodzaj uwierzytelniania dwuskładnikowego
341 346
 field_version: Wersja
342 347
 field_type: Typ
343 348
 field_host: Host
......
520 525
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
521 526
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
522 527
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
523
 setting_twofa: Dwuskładnikowe uwierzytelnienie
528
 setting_twofa: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
524 529

 
525 530
 permission_add_project: Tworzenie projektu
526 531
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
......
1142 1147
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1143 1148
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1144 1149
 label_default_query: Domyślna kwerenda
1150
 label_edited: Edytowano
1151
 label_time_by_author: "%{time} przez %{author}"
1145 1152

 
1146 1153
 button_login: Zaloguj się
1147 1154
 button_submit: Wyślij
......
1215 1222
 project_status_active: aktywny
1216 1223
 project_status_closed: zamknięty
1217 1224
 project_status_archived: zarchiwizowany
1225
 project_status_scheduled_for_deletion: zaplanowane usunięcie
1218 1226

 
1219 1227
 version_status_open: otwarta
1220 1228
 version_status_locked: zablokowana
......
1225 1233
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
1226 1234
 text_regexp_info: "np. ^[A-Z0-9]+$"
1227 1235
 text_project_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
1228
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekty %{value} zostaną także usunięte."
1236
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane projekty i wszystkie powiązane dane?
1237
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1238
  Zamierzasz usunąć następujące projekty, włącznie z podprojektami i wszystkimi powiązanymi danymi.
1239
  Sprawdź poniższe informacje i potwierdź, że rzeczywiście chcesz to zrobić.
1240
  Ta operacja jest nieodwracalna.
1241
 text_projects_bulk_destroy_confirm: Aby potwierdzić, wpisz "%{yes}" w okienku poniżej.
1242
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekty %{value} zostaną również usunięte."
1243
 text_subprojects_bulk_destroy: "włącznie z podprojektami: %{value}"
1244
 text_project_close_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz oznaczyć projekt "%{value}" jako tylko do odczytu?
1245
 text_project_reopen_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz ponownie otworzyć projekt "%{value}"?
1246
 text_project_archive_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz zarchiwizować projekt "%{value}"?
1229 1247
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
1230 1248
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
1231 1249
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
......
1309 1327
 text_avatar_server_config_html: 'Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>. Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.'
1310 1328
 text_no_subject: brak tematu
1311 1329
 text_allowed_queries_to_select: Można wybrać jedynie publiczne (dostępne dla każdego użytkownika) kwerendy
1312
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1330
 text_setting_config_change: Możesz skonfigurować to zachowanie w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po dokonaniu zmian.
1313 1331

 
1314 1332
 default_role_manager: Kierownik
1315 1333
 default_role_developer: Programista
......
1359 1377
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich treść jest publicznie dostępna w sieci.
1360 1378
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1361 1379
 label_import_users: Importuj użytkowników
1380
 sudo_mode_new_info_html: <strong>Co się dzieje?</strong> Musisz potwierdzić swoje hasło zanim będziesz mógł wykonywać działania administracyjne. Pozwala to lepiej chronić twoje konto.
1362 1381

 
1363
 twofa__totp__name: Authenticator app
1364
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Scan this QR code or enter the plain text key into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.'
1365
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1366
 twofa__totp__label_activate: 'Enable authenticator app'
1367
 twofa_currently_active: "Currently active: %{twofa_scheme_name}"
1368
 twofa_not_active: "Not activated"
1369
 twofa_label_code: Code
1370
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair two-factor authentication devices for all users.
1371
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1372
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users to set up two-factor authentication at their next login.
1373
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor authentication at their next login.
1374
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1375
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1376
 twofa_notice_select: "Please select the two-factor scheme you would like to use:"
1377
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1378
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1379
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1380
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Two-factor authentication successfully enabled using %{field}."
1381
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Two-factor authentication disabled for your account."
1382
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "New two-factor authentication backup codes generated."
1383
 twofa_mail_body_backup_code_used: "A two-factor authentication backup code has been used."
1384
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1385
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1386
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1387
 twofa_resend_code: Resend code
1388
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1389
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1390
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup codes and generate new ones. Would you like to continue?
1391
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1392
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated. Your existing codes from %{time} are now invalid.
1393
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1394
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is recommended to print and store them in a safe place.
1395
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1396
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1397
 twofa_text_group_required: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is required for all users."
1398
 twofa_text_group_disabled: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is disabled."
1382
 twofa__totp__name: Aplikacja uwierzytelniająca
1383
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Zeskanuj ten kod QR lub wpisz klucz do aplikacji TOTP (np. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) i wpisz kod do pola poniżej by aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe.'
1384
 twofa__totp__label_plain_text_key: Klucz
1385
 twofa__totp__label_activate: 'Włącz aplikację uwierzytelniającą'
1386
 twofa_currently_active: "Aktualnie aktywne: %{twofa_scheme_name}"
1387
 twofa_not_active: "Nieaktywne"
1388
 twofa_label_code: Kod
1389
 twofa_hint_disabled_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wyłączy i usunie sparowane urządzenia do uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich użytkowników.
1390
 twofa_hint_optional_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> umożliwi użytkownikom opcjonalne skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, chyba że będzie to wymagane przez jedną z ich grup.
1391
 twofa_hint_required_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wymusi wszystkim użytkownikom skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1392
 twofa_hint_required_administrators_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> działa jak opcjonalne, ale będzie wymagać od wszystkich użytkowników z uprawnieniami administratora skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1393
 twofa_label_setup: Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1394
 twofa_label_deactivation_confirmation: Wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1395
 twofa_notice_select: "Wybierz rodzaj uwierzytelniania dwuskładnikowego, który chciałbyś użyć:"
1396
 twofa_warning_require: Administrator wymaga byś aktywował uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
1397
 twofa_activated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało z powodzeniem włączone. Zalecane jest <a data-method="post" href="%{bc_path}">wygenerowanie kodów zapasowych</a> dla twego konta.
1398
 twofa_deactivated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wyłączone.
1399
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z powodzeniem włączone używając %{field}."
1400
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało wyłączone dla twojego konta."
1401
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "Nowe kody zapasowe uwierzytelniania dwuskładnikowego zostały wygenerowane."
1402
 twofa_mail_body_backup_code_used: "Użyto zapasowego kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego."
1403
 twofa_invalid_code: Kod jest błędny lub nieaktualny.
1404
 twofa_label_enter_otp: Podaj swój kod uwierzytelniania dwuskładnikowego.
1405
 twofa_too_many_tries: Zbyt wiele prób.
1406
 twofa_resend_code: Wyślij ponownie kod
1407
 twofa_code_sent: Kod uwierzytelniający został do Ciebie wysłany.
1408
 twofa_generate_backup_codes: Wygeneruj kody zapasowe
1409
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: Spowoduje to unieważnienie wszystkich istniejących kodów zapasowych i wygenerowanie nowych. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
1410
 twofa_notice_backup_codes_generated: Twoje kody zapasowe zostały wygenerowane.
1411
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: Nowe kody zapasowe zostały wygenerowane. Twoje dotychczasowe kody z %{time} są już nieważne.
1412
 twofa_label_backup_codes: Kody zapasowe uwierzytelniania dwuskładnikowego
1413
 twofa_text_backup_codes_hint: Użyj tych kodów zamiast hasła jednorazowego, jeżeli nie masz dostępu do drugiego składnika uwierzytelniania. Każdy kod może być użyty tylko raz. Zalecamy je wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
1414
 twofa_text_backup_codes_created_at: Kody zapasowe wygenerowano %{datetime}.
1415
 twofa_backup_codes_already_shown: Kody zapasowe nie mogą być ponownie wyświetlone, <a data-method="post" href="%{bc_path}">wygeneruj nowe kody</a> jeśli są potrzebne.
1416
 twofa_text_group_required: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest wymagane dla wszystkich użytkowników."
1417
 twofa_text_group_disabled: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest wyłączone."
1418

 
1399 1419
 text_user_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika i wszystkie odwołania do niego? Tej operacji nie można cofnąć. Zwykle zablokowanie użytkownika jest lepszym rozwiązaniem, niż jego całkowite usunięcie. Aby potwierdzić operację, podaj jego login (%{login}) poniżej."
1400 1420
 text_project_destroy_enter_identifier: "Aby potwierdzić, podaj identyfikator projektu (%{identifier}) poniżej."
1401
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1402
  to make it read-only?
1403
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1404
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1405
  project?
1406
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1407
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1408
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1409
  were deleted successfully.
1410
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1411
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1412
  projects and related data?
1413
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1414
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1415
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1416
  This action cannot be undone.
1417
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1418
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1419
 field_current_password: Current password
1420
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1421
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1422
  stays protected."
1423
 label_edited: Edited
1424
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
1425
 field_default_time_entry_activity: Default spent time activity
public/javascripts/jstoolbar/lang/jstoolbar-pl.js (kopia robocza)
4 4
jsToolBar.strings['Italic'] = 'Kursywa';
5 5
jsToolBar.strings['Underline'] = 'Podkreślenie';
6 6
jsToolBar.strings['Deleted'] = 'Usunięte';
7
jsToolBar.strings['Code'] = 'Wstawka kodu';
7
jsToolBar.strings['Code'] = 'Kod';
8 8
jsToolBar.strings['Heading 1'] = 'Nagłowek 1';
9 9
jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Nagłówek 2';
10 10
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Nagłówek 3';
11
jsToolBar.strings['Highlighted code'] = 'Highlighted code';
11
jsToolBar.strings['Highlighted code'] = 'Kod z podświetalniem składni';
12 12
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Nieposortowana lista';
13 13
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Posortowana lista';
14 14
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Cytat';
15 15
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Usuń cytat';
16
jsToolBar.strings['Table'] = 'Table';
16
jsToolBar.strings['Table'] = 'Tabela';
17 17
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Sformatowany tekst';
18 18
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Odnośnik do strony Wiki';
19 19
jsToolBar.strings['Image'] = 'Obraz';